Konstytucja apostolska

Provida Mater Ecclesia
Rzymie, 2 lutego, 1947

1. Liczne pouczenia i dokumenty Papieży, Soborów i Ojców Kościoła, dzieje Kościoła i całe prawo kanoniczne aż do naszych czasów wyraźnie dowodzą, z jak głęboką miłością macierzyńską troskliwa matka Kościół niestrudzenie zabiega, by umiłowanych synów[2], którzy oddając Chrystusowi Panu całe swoje życie idą za Nim dobrowolnie trudną drogą rad ewangelicznych, uczynić godnymi Boskiego planu i powołania anielskiego[3] oraz mądrze uporządkować ich sposób życia.

2. Od zarania chrześcijaństwa Kościół przez swe magisterium troszczył się o wyjaśnianie nauki Chrystusa[4] i Apostołów[5] oraz przykładów zachęcających do doskonałości w sposób pewny pouczając, na czym powinna polegać istota życia oddanego doskonałości i jak należy je organizować. Trudem swoim i posługą tak usilnie wspierał i rozpowszechniał pełne oddanie się Chrystusowi i konsekrację, że już w początkowym okresie gminy chrześcijańskie same dostarczały dobrej gleby[6] przygotowanej na zasiew dla rad ewangelicznych, obiecującej następnie obfite plony.
Niebawem, jak łatwo można wykazać na podstawie dzieł Ojców Apostolskich[7] i pisarzy starochrześcijańskich, w różnych gminach Kościoła tak bardzo rozwinęła się profesja życia doskonałego, że jej zwolennicy zaczęli tworzyć jakby osobną grupę i klasę społeczną w łonie wspólnoty kościelnej, jasno odróżnianą i przez wielu uznawaną i szanowaną[8], określaną wielu nazwami: ascetów, wstrzemięźliwych, dziewic i innych.

3. W ciągu wieków Kościół wierny Chrystusowi Oblubieńcowi i zawsze niezmienny, pod natchnieniem Ducha Świętego ciągle i w sposób pewny rozwijał powoli naukę o stanie doskonałości aż do ukształtowania się dzisiejszego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Po macierzyńsku nachylony ku tym, którzy chętnie w różnych formach zewnętrznie i publicznie zobowiązywali się do życia doskonałego, nigdy nie zaprzestał wszelkimi sposobami podtrzymywać ich w tak świętym postanowieniu, czyniąc to w dwojaki sposób. Przede wszystkim nie tylko przyjmował i uznawał jednostkową profesję życia doskonałego, składaną jednak zawsze publicznie wobec Kościoła, jak na przykład dawne, otoczone czcią błogosławieństwo i liturgicznie dopełnioną konsekrację dziewic[9], lecz także mądrze umocnił ją i zabezpieczył, przyznając jej liczne prawne skutki kanoniczne. Szczególna jednak życzliwość Kościoła i większa troska od jego początków po ogłoszeniu edyktu Konstantyna, skupiają się i koncentrują na tej pełnej, publicznej, ścisłej profesji doskonałości, która jest składana w stowarzyszeniach i wspólnotach powołanych za zgodą Kościoła, aprobatą czy na jego polecenie.

4. Widoczny jest głęboki wewnętrzny związek pomiędzy historią świętości Kościoła i katolickiego apostolstwa a dziejami kanonicznego życia zakonnego, które pod wpływem łaski Ducha Świętego Ożywiciela rozwijało się nieustannie w różnorodnych formach umacniane jednocześnie coraz głębszą i trwalszą jednością. Nic dziwnego, że Kościół także w dziedzinie prawa trzymając się wiernie zasady postępowania, którą wyraźnie wskazała przewidująca Boża mądrość, tak ustanowił kanoniczny stan doskonałości, że zgodnie z prawem i słusznie postanowił zbudować na nim, jak na jednym z kamieni węgielnych, gmach dyscypliny kościelnej. Najpierw więc publiczny stan doskonałości został zaliczony do trzech głównych stanów kościelnych i z niego jedynie utworzył Kościół drugą grupę i stan osób kanonicznych (kan. 107)[10]. Rzecz bardzo znamienna i zasługująca na uwagę: o ile bowiem dwa pozostałe stany kanoniczne tj. stan kapłański i stan świecki na mocy Bożego prawa, do którego dołącza się ustanowienie kościelne (kan. 107, 108 § 3), wynikają z samego Kościoła, jako społeczności zorganizowanej hierarchicznie, o tyle stan zakonny znajdujący się pośrodku, pomiędzy stanem kapłańskim i świeckim może być wspólny i dla kapłanów i dla świeckich (kan. 107), co wynika ze ścisłego i szczególnego odniesienia do celu Kościoła, czyli uświęcenia, osiąganego skutecznie i przy użyciu właściwych środków.

5. Kościół jednak nie poprzestał na tym. W celu zabezpieczenia i utrwalenia publicznej i uroczystej profesji postanowił, by ten stan kanoniczny doskonałości był uznawany coraz bardziej rygorystycznie jedynie w założonych i zorganizowanych przez siebie społecznościach, tj. w zakonach (kan. 488), których ogólny kształt i organizację po dokładnym i szczegółowym badaniu zatwierdzał swoim urzędem, a w poszczególnych przypadkach badał kilkakrotnie ustrój tych zakonów i ich statuty nie tylko doktrynalnie i teoretycznie, lecz także od strony postępowania i praktyki. Te zasady zostały w Kodeksie Prawa Kanonicznego tak surowo i ściśle określone, że w żadnym przypadku, nawet na prawach wyjątku, nie może być uznany kanoniczny stan doskonałości, jeśli jego profesja nie została złożona w zakonie zatwierdzonym przez Kościół. Wreszcie dyscyplina kanoniczna stanu doskonałości, jako stanu publicznego tak mądrze została przez Kościół uporządkowana, że dla zakonów kapłańskich we wszystkim, co dotyczy życia kapłańskiego zakonników, zakony mają spełniać rolę diecezji, a przynależność do zakonu zajmuje miejsce kapłańskiej inkardynacji diecezjalnej (kan. 111 § 1; 115; 585).

6. Zdawało się, że już nic nie trzeba dodawać do prawnego ujęcia kanonicznego stanu doskonałości, skoro Kodeks Piusa X i Benedykta XV w drugiej części Księgi II poświęconej zakonom, po starannym uporządkowaniu, zebraniu i zestawieniu prawodawstwa zakonnego, wielorako zatwierdził kanoniczny stan doskonałości w jego aspekcie publicznym, a mądrze doprowadzając do końca dzieło rozpoczęte przez Leona XIII w jego wiekopomnej konstytucji Conditae a Christo[11], zgromadzenia o ślubach prostych zaliczył do zakonów w ścisłym tego słowa znaczeniu. Kościół jednak, z właściwą sobie szczodrobliwością i prawdziwie macierzyńską dobrocią, uznał za stosowne dla kanonicznego uzupełnienia zamieścić w prawodawstwie zakonnym krótki rozdział. W rozdziale tym (Tytuł XVII, Księga II) Kościół postanowił przyłączyć do kanonicznego stanu doskonałości inne stowarzyszenia, które choć pozbawione pewnych, wymaganych prawem form zewnętrznych, niezbędnych do wypełnienia kanonicznego stanu doskonałości, na przykład ślubów publicznych (kan. 488 § 1 i 7; 487), jednak w sprawach pozostałych uważanych za zasadnicze dla życia doskonałości, zostają przyłączone do prawdziwych zakonów dzięki ścisłemu podobieństwu i jakby konieczności.

7. W całym tym prawodawstwie ? mądrym, roztropnym i naznaczonym wielką miłością, wyraziła się troska o dobro licznych dusz, które porzuciwszy świat, chciały żyć w nowym stanie kanonicznym, ściśle nazwanym, poświęconym jedynie i całkowicie osiągnięciu doskonałości. Ale najdobrotliwszy Pan, który bez względu na osobę[12] wzywa nieustannie wszystkich wiernych do kroczenia drogą doskonałości[13], przedziwnym zamysłem swej Boskiej Opatrzności nakazał, by nawet w czasach wielkiego upadku moralnego, a zwłaszcza obecnie, pojawiły się i pojawiały liczne rzesze wybranych dusz, które nie tylko płoną pragnieniem własnej doskonałości, lecz pozostając w świecie, dzięki szczególnemu Bożemu powołaniu, potrafiły odkryć nowe, doskonałe formy stowarzyszeń, szczególnie odpowiadające potrzebom czasu. Można w nich prowadzić życie bardzo sprzyjające osiąganiu doskonałości chrześcijańskiej.

8. Powierzając roztropnej i gorliwej opiece kierowników duchowych szlachetne wysiłki wiernych, dążących do doskonałości, na forum internum, zajmiemy się teraz szczególnie tymi stowarzyszeniami, które wobec Kościoła na tzw. forum externum starają się prowadzić swoich członków do życia prawdziwie doskonałego. Nie mówimy tu jednak o wszystkich ugrupowaniach, które w świecie dążą szczerze do doskonałości chrześcijańskiej, lecz jedynie o tych, które przez swą wewnętrzną organizację, hierarchicznie ustanowioną władzę, nie ograniczone żadnymi innymi więzami, pełne oddania, jakiego wymagają od swych ścisłych członków przez profesję rad ewangelicznych, wreszcie przez sposób sprawowania posługi i apostolstwa, co do istoty zbliżają się bardziej do kanonicznych stanów doskonałości, a zwłaszcza do Stowarzyszeń bez ślubów publicznych (Tytuł XVII), chociaż nie prowadzą wspólnego życia zakonnego, lecz posługują się innymi formami zewnętrznymi.

9. Te stowarzyszenia, które odtąd będą nazywane instytutami świeckimi zaczęto zakładać w pierwszej połowie ubiegłego wieku nie bez specjalnego natchnienia Bożej Opatrzności, by wiernie ?praktykowały rady ewangeliczne w świecie i spełniały z większą wolnością dzieła miłości, do których w obecnym złym czasie rodziny zakonne mają dostęp utrudniony lub w ogóle zamknięty?[14]. Najstarsze instytuty tego rodzaju stały się dobrym przykładem i działaniem swoim jasno i coraz bardziej przekonywująco dowodziły, że przy starannym i roztropnym doborze członków, przy troskliwej i wystarczająco długiej ich formacji, przy odpowiedniej, równocześnie stałej i elastycznej regule życia można także w świecie, dzięki szczególnemu powołaniu Bożemu i z pomocą Jego łaski, osiągnąć w sposób pewny ścisłą i skuteczną konsekrację siebie samego, nie tylko wewnętrzną, lecz także zewnętrzną i nieomal zakonną, oraz stać się dobrym narzędziem oddziaływania apostolskiego. Z tych wielorakich powodów ?tego rodzaju stowarzyszenia wiernych zasłużyły nie jeden raz na pochwałę ze strony Stolicy Apostolskiej na równi z prawdziwymi zgromadzeniami zakonnymi?[15].

10. Pomyślny rozwój tych instytutów pokazuje w sposób coraz bardziej oczywisty, jak wielką i skuteczną pomoc mogą one przynieść Kościołowi i duszom. Z łatwością przyczynią się one do prowadzenia zawsze i na każdym miejscu życia prawdziwie doskonałego, także w przypadkach, gdy podjęcie kanonicznego życia zakonnego byłoby niemożliwe lub niewskazane, do intensywnego rechrystianizowania życia rodzinnego, zawodowego i społecznego przez bezpośredni i codzienny kontakt z życiem doskonałym, całkowicie oddanym uświęceniu, do wykonywania różnorodnego apostolstwa oraz wypełniania zadań, które w pewnych miejscach, okresach czasu i okolicznościach są zabronione lub niedostępne dla kapłanów i zakonników. Doświadczenie jednak wykazało, że ten typ życia doskonałego niesie niekiedy bardzo wiele trudności i niebezpieczeństw, skoro prowadzony jest swobodnie, bez zewnętrznej pomocy habitu i życia wspólnego, bez czujności Ordynariuszy, którzy często mogą nie znać go dostatecznie, oraz niejednokrotnie także bez stałej opieki przełożonych, którzy mogą nieraz znajdować się daleko. Zaczęto dyskutować nad naturą prawną instytutów i o zamyśle Stolicy Apostolskiej mającej je zaaprobować. Tu uznajemy za stosowne wspomnieć o dekrecie Ecclesia Catholica wydanym przez świętą Kongregację Biskupów i Zakonników potwierdzonym[16]

11. VIII 1889 roku przez naszego poprzednika nieśmiertelnej pamięci Leona XIII. Dekret ten nie zabraniał udzielania pochwały i aprobaty tym instytutom, wymagał jednak, by Święta Kongregacja, przy udzielaniu tej pochwały lub aprobaty, nie traktowała tych instytutów jako zakony o ślubach uroczystych, ani nie jako prawdziwe zgromadzenia zakonne o ślubach prostych, ale jedynie jako pobożne stowarzyszenia, w których, oprócz tego, co jest wymagane przez współczesną dyscyplinę kościelną, nie istnieje profesja zakonna w ścisłym sensie, a śluby, jeśli istnieją, uważane są za prywatne, nie publiczne, przyjmowane przez uprawnionego do tego przełożonego w imieniu Kościoła. Nadto te stowarzyszenia ? tak dopowiadała ta sama święta Kongregacja ? uzyskują pochwałę lub aprobatę jedynie pod tym istotnym warunkiem, że są dokładnie znane swoim Ordynariuszom i podlegają całkowicie ich jurysdykcji. Te przepisy i oświadczenia świętej Kongregacji Biskupów i Zakonników przyczyniły się skutecznie do lepszego zrozumienia natury tych instytutów, uregulowały sprawę ich rozwoju i postępu, nie stawiając jednak przeszkód na tej drodze.

11. W naszych czasach instytuty świeckie bez rozgłosu bardzo wzrosły w liczbę, przyjmując rozmaite formy czy to autonomiczne, czy powiązane różnorako z zakonami i stowarzyszeniami. Konstytucja apostolska Conditae a Christo, która zajęła się tylko zgromadzeniami zakonnymi, nie wypowiedziała się o nich zupełnie. Także Kodeks Prawa Kanonicznego celowo pominął je milczeniem i pozostawił przyszłemu ustawodawstwu to, co o nich należało ustalić, ponieważ rzecz nie wydawała się jeszcze dojrzała.

12. Wszystko to rozważyliśmy do głębi w poczuciu obowiązku, a także kierowani ojcowską miłością do dusz, które tak ofiarnie dążą do świętości, pozostając wśród świata. Pragniemy umożliwić poważne i mądre rozpoznanie istniejących stowarzyszeń, by tylko te zostały uznane za prawdziwe instytuty, które rzeczywiście zobowiązują się w pełni do prowadzenia życia doskonałego, by usunąć niebezpieczeństwo zakładania coraz to nowych instytutów ? co czyni się często nierozważnie i lekkomyślnie ? by wreszcie te instytuty, które zasługują na aprobatę, otrzymały specjalny status prawny, odpowiadający w pełni ich naturze, celom i warunkom. Postanowiliśmy zatem uczynić dla instytutów świeckich to samo, co nasz nieśmiertelnej pamięci Poprzednik, Leon XIII uczynił z taką mądrością i roztropnością dla zgromadzeń o ślubach prostych w konstytucji apostolskiej Conditae a Christo. Zatwierdzamy więc niniejszym pismem statut ogólny instytutów świeckich, który Najwyższa Kongregacja Świętego Oficjum, jako kompetentna władza starannie przejrzała, a Święta Kongregacja do spraw Zakonów, na nasze polecenie i pod naszym kierunkiem, ułożyła i wygładziła. Mocą naszej powagi apostolskiej ogłaszamy, uchwalamy i postanawiamy to wszystko, co zawierają załączone poniżej normy.

13. Wykonanie ich powierzamy Świętej Kongregacji do spraw Zakonów, udzielając jej wszelkich potrzebnych do tego uprawnień.

OGÓLNE NORMY PRAWNE ODNOSZĄCE SIĘ DO INSTYTUTÓW ŚWIECKICH (LEX PECULIARIS)

Art. IStowarzyszenia kapłanów lub świeckich, których członkowie w celu dążenia do doskonałości chrześcijańskiej i całkowitego oddania się apostolstwu składają profesję praktykowania w życiu świeckim rad ewangelicznych, dla wyraźnego odróżnienia od innych stowarzyszeń wiernych (część III Księgi II Kodeksu Prawa Kanonicznego) otrzymują nazwę instytutów lub instytutów świeckich. Podlegają one normom prawnym niniejszej konstytucji apostolskiej.

Art. II

§ 1. Ponieważ instytuty świeckie nie wymagają trzech publicznych ślubów zakonnych (kan. 1308 § 1 i 488. I) i nie zobowiązują wszystkich członków do prowadzenia życia wspólnego ani mieszkania pod jednym dachem zgodnie z Prawem Kanonicznym (kan. 487 i następne oraz kan. 675 i następne):

Według prawa i z reguły nie są i nie mogą być nazywane zakonami (kan. 487 i 488, I) ani stowarzyszeniami życia wspólnego (kan. 673 § 1).

Nie podlegają ustawodawstwu właściwemu zakonom i stowarzyszeniom życia wspólnego i nie mogą się nim posługiwać. Wyjątkowo tylko jakiś przepis tego prawa, szczególnie odnoszący się do stowarzyszeń bez ślubów publicznych, może być do nich dostosowany lub przez nie przyjęty.

§ 2. Instytuty świeckie poza ogólnymi przepisami Prawa Kanonicznego, które ich dotyczy, rządzą się jako własnym prawem odpowiadającym ich szczególnemu charakterowi i sytuacji, następującymi przepisami:

Ogólnymi normami konstytucji Provida Mater Ecclesia, która stanowi jakby Statut wszystkich instytutów świeckich;
Przepisami, które będzie uważała za stosowne wydać Święta Kongregacja do spraw Zakonów, odpowiednio do wymagań lub doświadczeń życia, dla wszystkich instytutów lub dla niektórych spośród nich, interpretując niniejszą konstytucję apostolską, uzupełniając ją lub aplikując w określonych okolicznościach;
Własnymi zatwierdzonymi konstytucjami (zgodnie z artykułami V-VIII niniejszej ustawy), które roztropnie dostosują ogólne przepisy Prawa Kanonicznego i sformułowane tutaj specjalne zasady (nr 1° i 2°) do różnorodnych celów, potrzeb i sytuacji każdego instytutu.

Art. III - § 1. Aby jakieś pobożne stowarzyszenie wiernych, mogło być zgodnie z podanymi niżej artykułami erygowane jako instytut świecki, powinno ono, poza innymi ogólnymi wymaganiami, spełniać następujące warunki:

§ 2. W tym, co dotyczy konsekracji życia i profesji doskonałości chrześcijańskiej:

Osoby pragnące należeć do instytutu jako członkowie w ścisłym tego słowa znaczeniu, powinny poza praktykami pobożnymi i wyrzeczeniem, które obowiązuje wszystkich wiernych dążących do doskonałości, dążyć do niej skutecznie także za pomocą następujących środków szczegółowych:
przez złożoną wobec Boga profesję celibatu i doskonałej czystości, potwierdzoną, zgodnie z wymaganiami konstytucji, ślubem, przysięgą lub poświęceniem obowiązującym w sumieniu;

przez ślub lub przyrzeczenie posłuszeństwa, mocą którego poświęcają się na stałe i całkowicie Bogu oraz praktykowaniu miłości i apostolstwa i we wszystkim stają się moralnie zależne od przełożonych, zgodnie z przepisami konstytucji;
przez ślub lub przyrzeczenie ubóstwa, które nie pozwala dobrowolnie rozporządzać dobrami doczesnymi, ale zobowiązuje do stosowania się w tej dziedzinie do norm i wymagań konstytucji;

§ 3. W tym, co dotyczy przynależności członków w ścisłym tego słowa znaczeniu do instytutu oraz wynikającej z tego więzi: Więź łącząca instytut z jego rzeczywistymi członkami winna być: stała, zależnie od konstytucji wieczysta lub czasowa, odnawiana po upływie określonego czasu (kan. 488, I); wzajemna i pełna, tak, aby zgodnie z normami konstytucji członkowie oddawali się całkowicie instytutowi, a instytut troszczył się o członków i brał za nich odpowiedzialność.

§ 4. W tym, co dotyczy siedzib i wspólnych domów instytutów świeckich:

Chociaż instytuty świeckie nie wymagają zgodnie z Prawem od wszystkich członków (art. II § 1) życia wspólnego czy mieszkania pod jednym dachem, to jednak ze względu na potrzeby i korzyści powinny one posiadać jeden lub kilka domów wspólnych, aby:

mogli tam mieszkać przełożeni główni lub okręgowi;
mogli tam przebywać lub zbierać się członkowie instytutu w celu odbywania czy uzupełniania formacji, odprawiania rekolekcji i innych ćwiczeń tego rodzaju;

można było tam przyjmować członków, którzy z powodu złego stanu zdrowia czy z innych względów potrzebują opieki, albo też dla których nie jest wskazane mieszkanie prywatne u siebie czy u innych osób.

Art. IV - § 1. Instytuty świeckie są zależne od Świętej Kongregacji do spraw Zakonów, przy zachowaniu praw Świętej Kongregacji Krzewienia Wiary, zgodnie z postanowieniami kanonu 252 § 3, odnoszącego się do stowarzyszeń i seminariów misyjnych.

§ 2. Stowarzyszenia, które nie odpowiadają definicji zawartej w art. I i nie realizują w pełni celu, o którym on mówi, a także stowarzyszenia, którym brakuje jednego z elementów wymienionych w art. I i III niniejszej konstytucji apostolskiej, rządzą się prawem właściwym dla stowarzyszeń wiernych, o którym jest mowa w kanonie 684 i następnych. Zależą one od Świętej Kongregacji Soboru, przy zachowaniu przepisów kan. 252 § 3, odnoszących się do terytoriów misyjnych.

Art. V - § 1. Tylko biskupi, a nie wikariusze kapitulni czy generalni, mogą zakładać instytuty świeckie i erygować je jako osoby prawne, zgodnie z postanowieniami kan. 100 § 1 i 2.

§ 2. Niechaj biskupi jednak nie zakładają tych instytutów i nie pozwalają zakładać ich bez porozumienia się ze Świętą Kongregacją do spraw Zakonów, zgodnie z postanowieniami kan. 942 § 1 i następnego artykułu.

Art. VI - § 1. Aby biskupi zabiegający o erekcję instytutów świeckich zgodnie z art. V § 2 mogli otrzymać władzę ich erygowania, winni oni powiadomić Świętą Kongregację do spraw Zakonów o zastosowaniu w danym wypadku norm ustalonych przez tę Kongregację, a odnoszących się do erekcji zgromadzeń i stowarzyszeń życia wspólnego na prawie diecezjalnym, odpowiednio dostosowanych zgodnie z oceną Świętej Kongregacji. Powinni oni również powiadomić tę Kongregację o zastosowaniu innych przepisów, które zostały lub zostaną w przyszłości przez nią wydane.

Po uzyskaniu zezwolenia Świętej Kongregacji do spraw Zakonów, biskupi mogą zgodnie z przysługujących im prawem przystępować do erekcji instytutu. O dokonanej erekcji winni oni powiadomić oficjalnie Świętą Kongregację.

Art. VII - § 1. Instytuty świeckie, które uzyskają aprobatę lub dekret pochwalny od Stolicy Apostolskiej, stają się instytutami na prawie papieskim (kan. 488 § 3; 673 § 2).

§ 2. Aby instytuty świeckie na prawie diecezjalnym mogły otrzymać od Stolicy Apostolskiej dekret pochwalny lub aprobatę, mają być zastosowane według wymogów Świętej Kongregacji do spraw Zakonów wszystkie odpowiednie w danym wypadku normy (nr 6 n.) oraz przepisy, stosowane w praktyce tejże Kongregacji w odniesieniu do zgromadzeń i stowarzyszeń życia wspólnego, wydane dotychczas lub w przyszłości.

§ 3. Przy pierwszym bądź następnym - jeśli będzie ono potrzebne - zatwierdzeniu, względnie przy zatwierdzeniu ostatecznym, należy trzymać się następującej procedury:
sprawa według przyjętego zwyczaju opracowana i poparta głosem przynajmniej jednego konsultora, winna być przedyskutowana na Komisji konsultorów pod przewodnictwem sekretarza Świętej Kongregacji do spraw Zakonów albo jego zastępcy;

następnie całą sprawę należy przekazać do rozpatrzenia i decyzji plenarnemu posiedzeniu Kongregacji pod przewodnictwem Jego Eminencji Kardynała Prefekta tejże Kongregacji, przy udziale kompetentnych konsultorów, zaproszonych w razie potrzeby dla dokładnego zbadania sprawy;

wyniki obrad Kardynał Prefekt lub sekretarz Świętej Kongregacji przedstawi Ojcu Świętemu do Jego ostatecznej decyzji.

Art. VIII - Instytuty świeckie poza własnymi prawami, istniejącymi obecnie i przyszłymi, podlegają miejscowym Ordynariuszom, zgodnie z prawem obowiązującym zgromadzenia nie objęte egzempcją i stowarzyszenia życia wspólnego.

Art. IX - Zarząd wewnętrzny instytutu świeckiego może być organizowany hierarchicznie, podobnie jak zarząd zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia wspólnego z odpowiednimi modyfikacjami, według uznania Świętej Kongregacji do spraw Zakonów, zgodnie z naturą, celem i sytuacją każdego instytutu.

Art. X - Niniejsza konstytucja apostolska nie wprowadza żadnych zmian w zakresie praw i obowiązków instytutów już utworzonych przez Biskupów w porozumieniu ze Stolicą Apostolską, lub przez samą Stolicę Apostolską aprobowanych.
Ustawę tę wydajemy i ogłaszamy postanawiając, że niniejsza konstytucja apostolska otrzymuje i zachowa swą moc prawną, oraz że wchodzi w życie, uchylając wszelkie przeciwne jej rozporządzenia. Nikomu nie wolno ogłoszonej przez nas Konstytucji naruszyć lub zuchwale się jej przeciwstawić.
Dane w Rzymie u św. Piotra, 2 lutego, w dzień Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny, roku 1947, a ósmego naszego Pontyfikatu.

Przypisy:

[1] Tekst źródłowy: AAS 39(1947), s. 114-124.

[2] Pius XI, Przemówienie radiowe do zakonników (12 II 1931), AAS 23(1931), s. 67.

[3] Por. Tertulian, Ad uxorem, ks. I, rozdz. IV. (ML 1, 1281); Ambroży, De virginibus, I, 3, 11 (ML 16, 202); Eucheriusz z Lionu, Exhortatio ad Monachos, I (ML 50, 865); Bernard, Epistola CDXLIX (ML 182, 41); tenże, Apologia ad Giuliemum, rozdz. X (ML 182, 912).

[4] Por. Mt 16, 24; 19, 10-12. 16-21; Mk 10, 17-21. 23-30; Łk 18, 18-22. 24-29; 20, 34-36.

[5] Por. 1 Kor 7, 25-35. 37-38. 40; Mt 19, 27; Mk 10, 28; Łk 18, 28; Dz 21, 8-9; Ap 14, 4-5.

[6] Por. Łk 8, 15; Dz 4, 32. 34-35; 1 Kor 7, 25-35. 37-38. 40; Euzebiusz, Historia Ecclesiastica, III, 39 (MG 20, 297).

[7] Ignacy, Ad Polycarp., V (MG 5, 724); Polikarp, Ad Philippen., V, 3 (MG 5, 1009); Justyn Filozof, Apologia I pro Christianis (MG 6, 349); Klemens Aleksandryjski, Stromata (MG 8, 224); Hipolit, In Proverb. (MG 10, 628); tenże, De Virgine Corinthiaca (MG 10, 871-874); Orygenes, In Num., hom. 2, 1 (MG 12, 590); Metody, Convivium decem virginum (MG 18, 27-220); Tertulian, Ad uxorem, ks. I, rozdz. 7-8 (ML 1, 1286-1287); tenże, De resurrectione carnis, rozdz. 8 (ML 2, 806); Cyprian, Epist., 36 (ML 4, 327); tenże, Epist. 62, 2 (ML 4, 366); tenże, Testimon. adv. iudicos, ks. III, rozdz. 74 (ML 4, 771); Ambroży, De viduis, II i n. (ML 49, 1094); Atenagoras, Legatio pro Christianis (MG 6, 965).

[8] Por. Dz 21, 8-10; Ignacy Antioch., Ad Smyrn., XIII (MG 5, 717); tenże, Ad Polyc. V (MG 5, 723); Tertulian, De virginibus velandis (ML 2, 935 n.); tenże, De Exhortatione castitatis, rozdz. VII (ML 2, 922); Cyprian, De habitu virginum, II (ML 4, 443); Hieronim, Epistola LVIII, 4-6 (ML 22, 582, 583); Augustyn, Sermo CCXIV (ML 38, 1070); tenże, Contra Faustum Manichaeum, ks. V rozdz. IX (ML 42, 226).

[9] Por. Optatus, De schismate donatistarum, ks. VI (ML 11, 1071 n.); Pontyfikał Rzymski II: De benedictione et consecratione virginum.

[10] Konstytucja odwołuje się do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku [przyp. red.].

[11] Konstytucja Conditae a Christo Ecclesiae (8 XII 1900), AAS 20(1928), s. 317-327.

[12] 2 Krn 19, 7; Rz 2, 11; Ef 6, 9; Kol 3, 25.

[13] Por. Mt 5, 48; 19, 12; Kol 4, 12; Jk 1, 4.

[14] Święta Kongregacja Biskupów i Zakonników, Dekret ?Ecclesia Catholica? (11 VIII 1889), ASS 23(1889), s. 634.

[15] Tamże.

[16] Tamże.

Primo Feliciter

Motu Proprio
Rzym, 12 marca 1948

Gdy szczęśliwie minął pierwszy rok od chwili ogłoszenia naszej konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia i przed oczyma przesuwają się liczne rzesze dusz ukrytych „z Chrystusem w Bogu”[2], idących w świecie drogą świętości i całe swe życie z radością poświęcających „sercem wielkim i duszą ochotną”[3] w nowo powstałych instytutach świeckich, jakże nie dziękować Bogu za coraz liczniejsze zastępy tych, którzy w świecie praktykują rady ewangeliczne; jakże nie dziękować Bogu za tę potężną pomoc, która w naszych niespokojnych, nieszczęśliwych czasach wzmocniła opatrznościowo katolicki apostolat.

Duch Święty, który nieustannie odnawia[4] oblicze ziemi zniekształcane i oszpecane codziennie nadmiarem zła, powołał dla siebie darem wielkiej i szczególnej łaski wielką liczbę umiłowanych synów i córek, którym z głębi serca błogosławimy w Panu, aby stojąc w szeregach instytutów świeckich byli jako sól niezwietrzała[5] w zepsutym świecie, z którego nie są[6], w którym jednak z woli Bożej winni pozostać. Mają oni być w tym świecie światłem, które w ciemnościach świeci i nie gaśnie[7], odrobiną dobrego zaczynu, który działa wszędzie i zawsze, przenika wszystkie środowiska i wszelkimi sposobami, słowem i przykładem, usiłuje wszędzie dotrzeć tak, aby zaczyn Ewangelii ogarnął całe ciasto i wszystko przemieniło się w Chrystusie[8].

Aby instytuty świeckie powstające wszędzie pod wpływem zbawiennego działania Ducha Chrystusowego[9] należycie kierowały się normami konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia i wydawały obfite owoce świętości, jakich od nich oczekujemy, a także aby roztropnie i dobrze zorganizowane niby wojsko w szyku bojowym [10] mogły mężnie walczyć: podejmując ogólne i specjalne zadania apostolskie, z wielką radością potwierdzamy wspomnianą konstytucję i po głębokim zastanowieniu, motu proprio, z całą rozwagą korzystając z pełni władzy apostolskiej, ogłaszamy i postanawiamy, co następuje:

I. Te stowarzyszenia kapłanów lub świeckich, ślubujących doskonałość chrześcijańską w świecie, które wydają się odpowiadać wymaganiom zawartym w konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia, nie powinny i nie mogą pod żadnym pozorem nadal uważać się za zwykle stowarzyszenia wiernych (kan. 684-725)[11], lecz bezwzględnie muszą się przekształcić w instytuty świeckie, co lepiej odpowiada ich charakterowi i potrzebom.

II. W tym podnoszeniu stowarzyszeń wiernych do wyższej formy instytutów świeckich (por. nr I) oraz w ich organizacji zarówno ogólnej, jak i odnoszącej się do poszczególnych przypadków, należy zawsze pamiętać, że we wszystkim musi być zachowany ich własny, specjalny, to znaczy świecki charakter, który stanowi całą rację ich bytu. Nie należy niczego ujmować z pełnej profesji doskonałości chrześcijańskiej, opartej mocno na radach ewangelicznych i prawdziwie zakonnej w swej istocie. Doskonałość ta jednak powinna być realizowana i ślubowana w świecie, toteż trzeba ją dostosować do życia świeckiego we wszystkim, co jest dozwolone i co da się pogodzić z wymaganiami i dziełami tejże doskonałości.

Całe życie członków instytutów świeckich, poświęcone Bogu przez profesję doskonałości, powinno się zamieniać w apostolstwo. Apostolstwo winno być pełnione nieustannie i święcie oraz wypływać z wielkiej czystości intencji, głębokiego zjednoczenia z Bogiem, mężnego wyrzeczenia, szlachetniego zapomnienia o sobie i miłości do dusz, tak, aby objawiał się przez nie duch, który je kształtuje, a ono samo nieustannie umacniało i odnawiało tego ducha. To apostolstwo, obejmujące całe życie, tak głęboko i szczerze zwykło przejawiać się w instytutach, że z pomocą i natchnieniem Bożej Opatrzności gorliwa troska o dusze stała się nie tylko dobrą okazją do konsekracji życia, ale w dużej mierze narzuciła instytutom sposób istnienia i formy działania. Tak więc w przedziwny sposób ze specyficznego celu instytutów zdaje się wynikać ich szczególny rys. Apostolstwo instytutów świeckich powinno być wiernie pełnione nie tylko w świecie, ale także niejako od strony świata, to znaczy przez pracę zawodową i różne formy świeckiej działalności, w miejscach i okolicznościach, odpowiadających warunkom świeckim.

III. Przepisy odnoszące się do kanonicznej karności w stanie zakonnym nie odpowiadają instytutom świeckim i ogólne prawodawstwo, które dotyczy zakonników, nie powinno i nie może stosować się do instytutów, zgodnie z postanowieniem konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia (art. 2 § l). Mogą natomiast być zachowane przepisy odnoszące się do instytutów i zgodne z ich świeckim charakterem, pod warunkiem, że nie naruszają w niczym pełnego poświęcenia Bogu całego życia, a także zgadzają się z konstytucją apostolską Provida Mater Ecclesia.

IV. Międzydiecezjalna i powszechna struktura hierarchiczna, na wzór żywego organizmu, może być stosowana w instytutach świeckich (tamże, art. 9). Stosowanie jej powinno niewątpliwie dodać im wewnętrznej mocy i stałości oraz zwiększyć ich oddziaływanie i uczynić je bardziej skutecznym. Jednak w dostosowaniu tej struktury do każdego instytutu należy brać pod uwagę naturę jego celu, mniejszy lub większy zasięg jego oddziaływania, stopień rozwoju i dojrzałości, warunki w jakich się z znajduje oraz inne tego rodzaju elementy. Nie należy odrzucać ani lekceważyć formy pewnego rodzaju federacji instytutów, które w jakimś stopniu zachowują charakter lokalny, w zależności od kraju, regionu i diecezji, jednak pod warunkiem, że wszystko będzie zgodne z prawem i przeniknięte duchem katolickości Kościoła.

V. Chociaż członkowie instytutów świeckich żyją w świecie, to jednak ze względu na całkowite poświęcenie się Bogu i duszom, do którego się zobowiązują z aprobatą Kościoła oraz ze względu na hierarchiczną strukturę międzydiecezjalną i powszechną, jaką instytuty mogą w różnym stopniu posiadać, są one słusznie na mocy konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia zaliczone do stanów doskonałości prawnie zorganizowanych i uznanych przez Kościół. Celowo więc instytuty te zostały związane z Kongregacją odpowiedzialną za publiczne stany doskonałości i powierzone są jej kompetencji i staraniom. Dlatego też, zachowując zawsze zgodnie z postanowieniami kanonów i wyraźnymi przepisami konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia (art. 4 § 1 i 2) prawa Świętej Kongregacji Soboru w stosunku do pobożnych związków i stowarzyszeń wiernych (kan. 250 § 2) i prawa Świętej Kongregacji Krzewienia Wiary w stosunku do stowarzyszeń duchownych oraz Seminariów, przeznaczonych do celów misyjnych (kan. 252 § 3), postanowiliśmy, że wszystkie stowarzyszenia we wszystkich krajach -nawet mające aprobatę biskupią czy papieską - je- żeli tylko odpowiadają warunkom wymaganym od instytutów świeckich, powinny przekształcić się obowiązkowo i niezwłocznie w tę nową formę, zgodnie z wyżej wspomnianymi przepisami (por. nr I). W celu zachowania jednolitego kierownictwa niech będą one zależne od Świętej Kongregacji do spraw Zakonów, przy której został utworzony specjalny Wydział do spraw Instytutów Świeckich.

VI. Polecamy kierownikom i asystentom Akcji Katolickiej i innych stowarzyszeń wiernych, w których tylu młodych ludzi wychowuje się do życia prawdziwie chrześcijańskiego, a równocześnie do apostolstwa, aby wielkodusznie dopomagali do rozwoju świętego powołania, jeśli ktoś, idąc za głosem Bożym, zapragnie wyższej doskonałości bądź w życiu zakonnym czy stowarzyszeniu życia wspólnego, bądź w instytucie świeckim. Niech udzielają swej pomocy nie tylko zakonom i zgromadzeniom zakonnym, ale także tym naprawdę opatrznościowym instytutom i respektując ich własną dyscyplinę wewnętrzną, wzajemnie korzystają z ich pomocy.

Mocą Naszej władzy wierne wykonanie wszystkiego, co postanowiliśmy tutaj w motu proprio, powierzamy Świętej Kongregacji do spraw Zakonów i innym wspomnianym powyżej Kongregacjom, Biskupom Ordynariuszom i kierownikom stowarzyszeń, w tej mierze, w jakiej dotyczy ich to, o czym mówiliśmy.

Postanowieniom zawartym w niniejszym motu proprio nadajemy moc prawną, uchylając wszelkie przeciwne im zarządzenia.
Dane w Rzymie, u św. Piotra, 12 marca 1948 roku, na początku dziesiątego roku Naszego Pontyfikatu.

Pius XII Papież

[1] Tekst źródłowy: AAS 40(1948), s. 183-286.

[2] Kol 3,3.

[3] 2Mch 1-3.

[4] Por. Ps 103,30.

[5] Por. M t 5, 13; Mk 9, 49; Łk 14,34.

[6] Por. J 15,19.

[7] Por. J 9, 5; 1,5; 8, 12; Ef 5, 8.

[8] Por. M t 13, 33; I Kor 5, 6; Ga 5, 9.
[9] Por. Rz 8, 9.

[10] Por. Pnp 6. 3

[11] Papież powołuje się na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku [przyp. red.]

Kongregacja ds. Zakonów
Instrukcja
Cum Sanctissimus
Rzym, 19 marca 1948

Ogłaszając konstytucję apostolską Provida Mater Ecclesia, nasz Ojciec Święty, raczył wyznaczyć Świętą Kongregację do spraw Zakonów jako kompetentną władzę, której poddane zostały instytuty świeckie (Lex pecu- liaris, art. IV § 1 i 2) - powierzając jej wszystkie potrzebne i konieczne pełnomocnictwa - aby skutecznie zapewniła wykonanie wszystkiego, co zostało ustanowione w tej Konstytucji.

Pomiędzy obowiązkami i czynnościami, które z racji decyzji papieskiej, zgodnie z formalnym wskazaniem samej Konstytucji przypadły w udziale Świętej Kongregacji, trzeba zanotować udzielone jej prawo ogłaszania norm prawnych, koniecznych lub potrzebnych, dla wszystkich instytutów świeckich w ogóle lub dla niektórych spośród nich "odpowiednio do wymagali lub doświadczeń życia [...] interpretując Konstytucję apostolską, uzupełniając ją lub aplikując w określonych okolicznościach".

Chociaż więc lepiej będzie przenieść na dogodniejsze czasy wydanie pełnych i ostatecznych ustaw dotyczących instytutów świeckich, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa zahamowania aktualnego rozwoju instytutów, to jednak trzeba od razu obszerniej wyłożyć niektóre, nie przez wszystkich dość jasno rozumiane i właściwie interpretowane punkty konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia, ażeby zapobiec możliwym błędom, przestrzegając w tym jak najściślej przepisów wydanych w motu proprio Primo feliciter z dnia 12 bieżącego miesiąca [marca 1948 -przyp. red.] przez naszego Ojca Świętego. Dlatego też Święta Kongregacja zdecydowała się zebrać i ogłosić w formie instrukcji starannie uporządkowane przepisy, które słusznie należy uznać za podstawowe, jeśli się chce od początku we właściwy sposób tworzyć i organizować instytuty świeckie.

1° Ażeby jakieś stowarzyszenie, nawet oddane w życiu świeckim praktyce doskonałości chrześcijańskiej i pracy apostolskiej mogło zgodnie z prawem i słusznością przybrać nazwę instytutu świeckiego, powinno ono nie tylko posiadać wszystkie razem i każdy z elementów, które zgodnie z konstytucją Provida Mater Ecclesia są wskazane i przedstawione jako konieczne i konstytutywne dla instytutów świeckich (art. I i III), lecz także jest rzeczą absolutnie konieczną, aby zostało zatwierdzone i kanonicznie erygowane przez biskupa, po uprzednim zasięgnięciu rady Świętej Kongregacji (art. V § 2, art. VI).

2° Stowarzyszenia wiernych, których racja bytu i cechy charakterystyczne pokrywają się z tym, co zawiera Konstytucja apostolska, według prawa, zgodnie z postanowieniem tejże Konstytucji, wszystkie i we wszystkich krajach zależą od Świętej Kongregacji do spraw Zakonów, tak na terenach objętych prawem powszechnym, jak i na terenach misyjnych (art. IV § I i 2) i są poddane specjalnemu prawu, zawartemu w wymienionej Konstytucji. Nie wolno im z żadnego tytułu ani powodu, na mocy wskazali Primo feliciter (nr V) pozostawać w szeregach zwykłych stowarzyszeń wiernych (CIC, Tytuł II, Księga III), z wyjątkiem wypadków przewidzianych w nr 5 niniejszej instrukcji.

3° W celu uzyskania zezwolenia na erekcję nowego instytutu świeckiego - nie kto inny, jak tylko miejscowy biskup winien zwrócić się do Świętej Kongregacji informując ją dokładnie o wszystkim, co jest wymagane w Normach, wydanych przez Świętą Kongregację do spraw Zakonów (z 6 III 1921, nr 3-8) z odpowiednimi adaptacjami (art. VII), ażeby ubiegać się o erekcję i aprobatę Kongregacji.

Należy również wysłać zarys Konstytucji (co najmniej w sześciu egzemplarzach), zredagowany w języku łacińskim lub w jednym z języków przyjętych w Kurii; ponadto wysłać dyrektoria i inne dokumenty, które zapoznawałyby z celem i duchem stowarzyszenia. Konstytucje powinny zawierać wszelkie wskazania dotyczące natury instytutu, kategorii członków, władzy, formy konsekracji (art. III § 2) , więzi wynikającej z przyjęcia członków do instytutu (art. III § 3), wspólnych domów (art. III § 4), sposobu formacji członków i pobożnych praktyk.

4° Stowarzyszenia, które przed konstytucją Provida Mater Ecclesia były prawnie erygowane czy zatwierdzone przez biskupów, stosownie do obowiązujących poprzednio przepisów lub leż otrzymały aprobatę papieską jako stowarzyszenia świeckich, aby mogły być zatwierdzone przez Świętą Kongregację jako instytuty świeckie, bądź na prawie diecezjalnym, bądź na prawie papieskim, powinny przedstawić Świętej Kongregacji dokumenty prawne stwierdzające erekcję czy aprobatę, konstytucje, na których opierały się do tej pory, krótki opis swojej historii, dyscypliny wewnętrznej i pracy apostolskiej, a przede wszystkim, jeśli istniały tylko na prawie diecezjalnym, winny przysłać opinie Ordynariuszy diecezji, w których mają swoje siedziby. Po rozważeniu i starannym rozpatrzeniu tych wszystkich dokumentów, zgodnie z brzmieniem artykułów VI i VII konstytucji Provida Mater Ecclesia, może być wydane, zależnie od przypadku, zezwolenie na erekcję lub dekret uznania.

5° Co do stowarzyszeń powstałych później lub niedostatecznie rozwiniętych, a także tych, które powstają niemal z dnia na dzieli, to chociaż można Żywić nadzieję, że ukonstytuują się i przekształcą w prawdziwe, solidne instytuty świeckie, byłoby lepiej, żeby nie przedstawiać ich od razu Świętej Kongregacji w celu uzyskania zezwolenia na erekcję. Ogólna zasada, która nie pozwala na Wyjątki, jeżeli nie wchodzą w grę bardzo poważne, ściśle sprawdzone racje, jest taka, że nowe stowarzyszenia mają być poddane pod kierownictwo i ojcowską opiekę władzy diecezjalnej, która wypróbuje ich działalność, najpierw jako zwykłych stowarzyszeń, istniejących raczej de facto niż prawnie, a następnie rozwinie je nie od razu, lecz powoli i stopniowo i nada jedną z form, jaką mogą przybierać stowarzyszenia wiernych, a więc formę pobożnego związku, stowarzyszenia czy, bractwa.

6° Dopóki trwa okres wstępnego rozwoju, w którym powinno się jasno okazać, czy chodzi rzeczywiście o stowarzyszenia mające na celu poświęcenie całego życia doskonałości i apostolstwu, i posiadające inne rysy charakterystyczne, wymagane od prawdziwego instytutu świeckiego, należy pilnie czuwać, aby nie zezwolić tym stowarzyszeniom, zarówno w ich strukturze wewnętrznej, jak i w działaniu zewnętrznym na nic, co wykraczałoby poza ich aktualną sytuację prawną i odpowiadało raczej celowi i specyficznej naturze instytutów świeckich. Należy zwłaszcza unikać tego, co byłoby trudno cofnąć lub anulować, gdyby odmówione zostało później zezwolenie na erekcję danego stowarzyszenia jako instytutu świeckiego, ażeby nie było żadnego nacisku na władzę kościelną w kierunku udzielenia aprobaty lub zbyt łatwego jej przyznania.

7° Ażeby ocenić w sposób pewny i obiektywny, czy natura danego stowarzyszenia odpowiada rzeczywiście temu, czym powinien być instytut świecki, to znaczy czy w stanie i warunkach świeckiego życia prowadzi ono skutecznie swoich członków do pełnej konsekracji i całkowitego oddania, które nawet na forum externum przedstawia obraz stanu doskonałości, w istocie swojej prawdziwie zakonnego, należy zbadać starannie co następuje:

a) Czy osoby należące do stowarzyszenia jako członkowie w ścisłym tego słowa znaczeniu, "poza praktykami pobożnymi i wyrzeczeniem", bez którego życie doskonałe byłoby jedynie próżnym złudzeniem, realizują rzeczywiście i zdecydowanie trzy rady ewangeliczne, według jednej z form, przyjętych przez Konstytucję apostolską. Mogą natomiast być przyjęte do stowarzyszenia jako członkowie w szerszym znaczeniu tego słowa i włączone w sposób mniej lub bardziej ścisły i stały osoby, które dążą do doskonałości ewangelicznej i starają się ją praktykować w swoich warunkach, chociaż nie podejmują lub nie są w stanie podjąć na wyższym poziomie poszczególnych rad ewangelicznych;

b) Czy więzy, które łączą członków w ścisłym tego słowa znaczeniu ze stowarzyszeniem są stałe, wzajemne i pełne, tak, że zgodnie z przepisami konstytucji członek oddaje się całkowicie stowarzyszeniu, a stowarzyszenie bierze za niego odpowiedzialność oraz może i chce troszczyć się O niego i nim zajmować (art. III § 5);

c) Czy i w jaki sposób oraz z jakiego tytułu stowarzyszenie rzeczywiście posiada lub stara się posiadać wspólne domy, wymagane przez Konstytucję (art. III § 4), aby osiągnąć cele, dla których domy te zostały zorganizowane;

d) Czy unika się tego, co nie byłoby zgodne z naturą i celem instytutów świeckich, jak na przykład noszenia habitu, nie dającego się pogodzić ze świeckością i życia wspólnego, zorganizowanego zewnętrznie (art. II § l; art. III § 4) na wzór wspólnego życia zakonnego czy będącego jego odpowiednikiem (CIC, Tytuł XVII, Księga II);

8° Instytuty świeckie, stosownie do art. II § l, 2° konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia i z zachowaniem art. X i II § l, l° tejże Konstytucji, nie są i nie mogą być poddane właściwemu i szczególnemu prawodawstwu zakonnemu, ani prawom dotyczącym stowarzyszeń życia wspólnego. Święta Kongregacja będzie jednak mogła wyjątkowo odnieść i zastosować do instytutów świeckich pewne szczegółowe przepisy prawa zakonów, które są dla nich odpowiednie, zgodnie z brzmieniem Konstytucji (art. II § 1, 2°). Będzie ona mogła nawet roztropnie czerpać z tego prawa niektóre mniej lub bardziej ogólne kryteria, potwierdzone doświadczeniem i odpowiadające wewnętrznej naturze rzeczy.

9° W szczególności:

a) chociaż przepisy kanonu 500 § 3 nie dotyczą ściśle instytutów świeckich i nie należy ich stosować jako takich, to jednak można będzie wydedukować z nich pewne zasady i dyrektywy w odniesieniu do aprobaty i organizacji instytutów świeckich;

b) Chociaż naprawdę nie stoi na przeszkodzie, ażeby zgodnie z prawem (kan. 492 § l) na mocy specjalnego przywileju instytuty świeckie były agregowane do zakonów oraz instytutów zakonnych i mogły być przez nie w różny sposób wspierane, a nawet w jakiejś formie kierowane moralnie, jednak tylko zupełnie wyjątkowo, po starannym rozważeniu dobra instytutów, ich ducha, natury i celu pracy apostolskiej, której powinny się oddawać, a także po zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności, można będzie zezwalać na inne formy większej zależności, która mogłaby naruszyć autonomię władzy instytutów świeckich i poddać je mniej lub bardziej ścisłej opiece zakonnej, nawet jeżeli same instytuty, zwłaszcza żeńskie, pragnęłyby takiej zależności i o nią prosiły.

10° Instytuty świeckie:

a) z racji stanu doskonałości, do której się zobowiązują i z racji całkowitego oddania się apostolstwu, którego wymagają, są oczywiście powołane w dziedzinie tejże doskonałości i apostolstwa do życia doskonalszego niż to, które wystarcza nawet najlepszym spośród wiernych, pracujących w czysto świeckich stowarzyszeniach, w Akcji Katolickiej czy w innych jeszcze pobożnych dziełach;

b) powinny one jednak w taki sposób spełniać swoje praktyki i podejmować prace stanowiące szczegółowe cele instytutów, żeby ich członkowie - unikając starannie wszelkiego pomieszania pojęć - mogli w miarę swoich sił dawać przykład bezinteresownej, pokornej i wytrwałej współpracy z Hierarchią, równocześnie strzegąc we wszystkim swojej specjalnej i dyscypliny wewnętrznej, (por. motu proprio Primo feliciter, nr VI) .

11° a) Ordynariusz po otrzymaniu od Stolicy Świętej upoważnienia do kanonicznej erekcji instytutu świeckiego, który istniał poprzednio jako stowarzyszenie, pobożny związek czy sodalicja, będzie mógł sam zdecydować, jeśli zajdzie potrzeba określenia sytuacji osób i oceny, czy spełniają one warunki wymagane przez konstytucje instytutu, licząc się z tym, co było robione wcześniej, na przykład w związku z okresem próby, konsekracją itp.;

b) W ciągu pierwszych dziesięciu lat istnienia instytutu świeckiego, licząc od jego erekcji, miejscowy biskup może udzielać dyspensy w sprawach odnoszących się do f1mkcji, stanowisk, stopni i innych skutków prawnych, wymaganego wieku, czasu trwania okresu próby, liczby lat potrzebnych do składania ślubów i innych podobnych spraw, które są przepisane dla wszystkich instytutów w ogóle lub dla któregoś z nich w szczególności;

c) Domy czy ośrodki założone przed erekcją kanoniczną instytutu, jeżeli były utworzone za zezwoleniem biskupa, zgodnie z przepisami kanonu 495 § 1, stają się na skutek faktu erekcji własnością instytutu.

Dane w Rzymie, w pałacu Świętej Kongregacji do spraw Zakonów, 19 marca, w dniu Święta św. Józefa, Oblubieńca Błogosławionej Maryi Dziewicy, 1948 roku.

Fr. Luca Ermenegildo Pasetto, Sekretarz

Luigi Kardynał Lavitrano, Prefekt

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO

Tytuł III

INSTYTUTY ŚWIECKIE
Kan. 710 -Instytut świecki jest instytutem życia konsekrowanego, w
którym wierni żyjący w świecie dążą do doskonałej miłości i starają się
przyczynić do uświęcenia świata, zwłaszcza od wewnątrz.

Kan. 711 -Członek instytutu świeckiego mocą swojej konsekracji
nie zmienia własnej pozycji kanonicznej w Ludzie Bożym, świeckiej lub
duchownej, z zachowaniem przepisów prawa, dotyczących instytutów
życia konsekrowanego.

Kan. 712 -Przy zachowaniu przepisów kan. 598-601, konstytucje
winny ustanowić święte więzy, przez które przyjmuje się w instytucie
rady ewangeliczne, oraz określić obowiązki, jakie wprowadzają te więzy,
z utrzymaniem jednak zawsze w sposobie życia właściwego instytutowi
świeckiego charakteru.

Kan. 713

§ 1. Członkowie tych instytutów wyrażają i realizują własną
konsekrację w działalności apostolskiej. Starają się oni na podobieństwo
zaczynu przepoić wszystko duchem ewangelicznym dla umocnienia i
wzrostu Ciała Chrystusa.

§ 2. Członkowie świeccy uczestniczą w zadaniu ewangelizacyjnym
Kościoła - w świecie i ze świata - bądź przez świadectwo życia
chrześcijańskiego i wierności wobec własnej konsekracji, bądź przez
udział w układaniu spraw doczesnych po Bożemu i przepajaniu świata
mocą Ewangelii. Ofiarowują również swoją współpracę w służbie
kościelnej wspólnocie, zgodnie z własnym świeckim sposobem życia.

§ 3. Członkowie duchowni, przez świadectwo życia konsekrowanego,
zwłaszcza w prezbiterium, stanowią pomoc dla swoich współbraci przez
szczególną miłość apostolską, a przez swoją świętą posługę w Ludzie
Bożym dokonują uświęcenia świata.

Kan. 714 - Członkowie winni prowadzić życie w zwyczajnych
warunkach świata albo samotnie, albo każdy w swojej rodzinie, albo we
wspólnocie życia braterskiego, zgodnie z przepisami konstytucji.

Kan. 715

§ 1.Członkowie duchowni inkardynowani do diecezji zależą
od biskupa diecezjalnego, z zachowaniem jednak tego, co dotyczy życia
konsekrowanego we własnym instytucie.

§ 2. Ci zaś, którzy według przepisu kan. 266, § 3, są inkardynowani
do instytutu, jeśli są przeznaczeni do własnego dzieła instytutu lub
zarządzania instytutem, zależą od biskupa na wzór zakonników.

Kan. 716

§ 1. Wszyscy członkowie mają czynnie uczestniczyć w życiu
instytutu, zgodnie z własnym prawem.

§ 2. Członkowie tego samego instytutu winni zachowywać miedzy
sobą wspólnotę, pilnie troszcząc się o zachowanie jedności ducha i
autentycznego braterstwa.

Kan. 717

§ 1. Konstytucje winny przepisać własny sposób zarządu,
określić czas sprawowania urzędu przez przełożonych, a także sposób
ich wyznaczania.

§ 2. Nikt nie może być wyznaczony na najwyższego przełożonego,
dopóki nie zostanie definitywnie włączony do instytutu.

§ 3.Postawieni na czele zarządu instytutu winni troszczyć się, aby
była zachowywana jedność jego ducha i popierane czynne uczestnictwo
wszystkich członków.

Kan. 718 - Zarządzanie dobrami instytutu, które winno ukazywać
i popierać ewangeliczne ubóstwo, jest regulowane przepisami
zawartymi w Księdze V Dobra doczesne Kościoła oraz własnym prawem
instytutu. Prawo własne powinno określić również obowiązki zwłaszcza
ekonomiczne wobec członków podejmujących pracę dla instytutu.

Kan. 719

§ 1. Aby członkowie wiernie odpowiedzieli własnemu
powołaniu, a ich działalność apostolska wypływała ze zjednoczenia
z Chrystusem, powinni szczerze się modlić, w odpowiedni sposób
oddawać się czytaniu Pisma świętego, odbywać każdego roku okresy
skupienia, jak również wykonywać inne ćwiczenia duchowe, zgodnie z
przepisami własnego prawa.

§ 2. Wedle możności codzienne sprawowanie Eucharystii winno się
stać źródłem i mocą całego ich życia konsekrowanego.

§ 3. W sposób nieskrępowany maja przystępować do sakramentu
pokuty, z którego winni często korzystać.

§ 4. Konieczne kierownictwo duchowe obierają w sposób wolny i jeśli
zechcą mogą szukać w tej dziedzinie rad także u swoich przełożonych.

Kan. 720 - Prawo dopuszczania do instytutu, albo na okres próby
lub do podjęcia świętych więzów, czasowych czy wieczystych lub
definitywnych, należy do wyższych przełożonych łącznie z ich radą,
zgodnie z przepisami konstytucji.

Kan. 721

§ l. Nieważnie zostaje dopuszczony do wstępnej próby:

  1. kto nie osiągnął jeszcze wieku pełnoletności;
  2. kto jest aktualnie związany świętym węzłem w jakimś instytucie
    życia konsekrowanego albo jest włączony do stowarzyszenia życia
    apostolskiego;
  3. małżonek w czasie trwania związku małżeńskiego.

§ 2. Konstytucje mogą ustanowić inne przeszkody, nawet do ważności
dopuszczenia, albo dołączyć warunki.

§ 3. Ponadto do przyjęcia wymaga się, aby kandydat miał dojrzałość
konieczną do życia właściwego danemu instytutowi.

Kan. 722

§ 1. Próba wstępna ma zmierzać do tego, by kandydaci
lepiej rozpoznali swoje Boże powołanie i to właściwe danemu instytutowi
oraz ćwiczyli się w duchu i sposobie życia instytutu.

§ 2. Kandydatów należy odpowiednio wykształcić do podjęcia życia
zgodnego z radami ewangelicznymi i nauczyć całkowitego poświęcenia
się apostolstwu, z zastosowaniem tych form ewangelizacji, które bardziej
odpowiadają celowi, duchowi i charakterowi instytutu.

§ 3. Sposób i czas prowadzenia tej próby przed pierwszym podjęciem
świętych więzów w instytucie, nie krótszy jak dwa lata, należy określić
w konstytucjach.

Kan. 723

§ 1. Jeśli po upływie wstępnej próby, kandydat zostanie
uznany za odpowiedniego, powinien podjąć trzy rady ewangeliczne,
potwierdzając je świętym węzłem, albo też opuścić instytut.

§ 2. To pierwsze włączenie do instytutu, nie krótsze niż pięcioletnie,
ma być zgodnie z konstytucjami czasowe.

§ 3. Po upływie tego czasowego złączenia, kandydat uznany za
odpowiedniego powinien być dopuszczony do włączenia wieczystego
lub definitywnego, a więc przy stałym ponawianiu więzów czasowych.

§ 4. Włączenie definitywne, w odniesieniu do niektórych skutków
określonych w konstytucjach, jest zrównane ze złączeniem wieczystym.

Kan. 724

§ 1. Kształcenie po pierwszym podjęciu świętych więzów
winno być ustawicznie kontynuowane, zgodnie z postanowieniami
konstytucji.

§ 2. Członkowie mają być kształceni w równej mierze w sprawach
Bożych i ludzkich; o ich stałą formację duchową powinni się poważnie
troszczyć przełożeni instytutu.

Kan. 725 - Instytut może złączyć ze sobą jakimś węzłem określonym
w konstytucjach - innych wiernych, którzy dążą do ewangelicznej
doskonałości zgodnie z duchem instytutu i uczestniczą w jego misji.

Kan. 726

§ 1. Po upływie okresu włączenia czasowego, członek może
swobodnie opuścić instytut. Może też być przez wyższego przełożonego,
po wysłuchaniu zdania jego rady, nie dopuszczony dla słusznej przyczyny
do ponowienia świętych więzów.

§ 2. W okresie czasowego włączenia członek może na własną prośbę,
ale na skutek poważnej przyczyny, uzyskać od najwyższego przełożonego,
za zgodą jego rady, indult zezwalający na opuszczenie instytutu.

Kan. 727

§ 1. Członek wieczyście włączony, który chciałby opuścić
instytut, rozważywszy poważnie sprawę w Panu, musi prosić o to Stolicę
Apostolską za pośrednictwem najwyższego przełożonego, jeśli instytut
jest na prawie papieskim. W przeciwnym wypadku ma prosić o to
biskupa diecezjalnego, zgodnie z określeniem konstytucji.

§ 2. Jeśli chodzi o duchownego, inkardynowanego do instytutu,
należy zachować przepis kan. 693.

Kan. 728 - Po udzieleniu zgodnie z prawem odejścia, ustają wszystkie
więzy oraz wygasają prawa i obowiązki wypływające z włączenia.

Kan. 729 - Wydalenie członka z instytutu dokonuje się zgodnie
z postanowieniami przepisów kan. 694 i 695. Konstytucje powinny
określić inne przyczyny wydalenia, byleby były proporcjonalnie ważne,
zewnętrzne, poczytalne i prawnie udowodnione. Należy zachować
sposób postępowania przepisany w kan. 697-700. Do wydalonego ma
zastosowanie przepis kan. 701.

Kan. 730 - Gdy członek instytutu świeckiego przechodzi do innego
instytutu świeckiego, należy zachować przepisy kan. 684, § 1, 2, 4
i kan. 685. Natomiast na przejście do instytutu zakonnego lub do
stowarzyszenia życia apostolskiego albo z nich do instytutu świeckiego,
potrzebne jest zezwolenie Stolicy Apostolskiej, do której poleceń należy
się stosować.

Sobór Watykański II
DEKRET O PRZYSTOSOWANEJ
ODNOWIE ŻYCIA ZAKONNEGO

DZ 11. Instytuty świeckie, choć nie są instytutami zakonnymi
podejmują jednak prawdziwą i pełną profesję rad ewangelicznych w
świecie, uznaną przez Kościół. Profesja ta konsekruje życie mężczyzn
i niewiast, laików i duchownych przebywających w świecie. Dlatego
to powinni oni szczególnie się starać o całkowite oddanie się Bogu w
miłości doskonałej, a same instytuty winny zachować swój właściwy
i szczególny, to znaczy świecki charakter, aby mogły w świecie i jakby
od strony świata pełnić skutecznie i wszędzie apostolstwo, dla którego
powstały. Niech jednak instytuty te dobrze zdają sobie sprawę z tego, że
temu wielkiemu zadaniu nie będą mogły sprostać, jeżeli członkowie ich
nie zostaną tak starannie wykształceni i wyrobieni w sprawach Bożych
i ludzkich, żeby naprawdę byli w świecie zaczynem do wzmocnienia i
wzrostu Ciała Chrystusowego. Niech więc przełożeni poważnie starają
się dać podwładnym należną formację, zwłaszcza duchową, i popierać
dalsze ich kształtowanie.

DEKRET O DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ
KOŚCIOŁA "AD GENTES DIVINITUS"

DM. 40. Skoro zaś z natchnienia Ducha Świętego stale rozwijają się w
Kościele coraz bardziej instytuty świeckie, stąd również ich działalność,
pod kierownictwem biskupa, może być pod niejednym względem
korzystna dla misji, jako znak całkowitego oddania się ewangelizacji
świata.

To The First International Congress of Secular Institutes

Card. Ildebrando Antoniutti

(September 20th, 1970)
1. First of all I wish to express my sincere thanks to the organisers of this Congress who accepted the suggestion of the Congregation and organised everything with such patient thoroughness. They must be pleased and happy with the results of their labours.

2. A special word of thanks is due to the president, Professor Giuseppe Lazzati, for such a gracious reception given with such confidence and optimism.

3. Dr. Oberti, Secretary of the Organising Committee, has gained everyone's gratitude by giving so generously of his time, talent and energy to the preparation of this great occasion.

4. It is a great joy and privilege to welcome you to Rome, with the distinguished personages in your company and to extend a most cordial greeting to you all.

5. And let this be said not only to all here present but to all the members of the Secular Institutes, to all those who are associated with your work and all the many friends who admire and support you.

6. You represent a great number of men and women of many nations. The ideal you have in common sanctifying the world through an exemplary apostolate has made brothers and sisters of you all: you are today a telling force in the Church's mission to make the world more Christian, more human, more just.

7. A special word of greeting is also due to the priest members of Secular Institutes. Their great contribution, each in his own diocese, to the pastoral work of raising all the standards of the People of God is made possible by their personal consecration and selfless total commitment as faithful, devoted collaborators who work in full accord with their Bishops.

A Breath of Spring

8. I would like to make a few general remarks before coming down to the proper theme of our meeting.

9 Secular Institutes are recognised in today's Church as a beautiful springtime full of hope and promise.

10. In the history of the Church we see a long line of Associations at every stage of the Church's development and expansion. Today's new burgeoning in this field, Secular Institutes, is described and structured by the legislation in Provida Mater, Primo feliciter and Cum Sanctissimus. The first thing to note about these three documents is that they complete each other. Together they give safe and reliable orientation to what the Institutes are doing for the sanctification of each member and for the apostolate.

11 . It has been said that there is not a great deal about Secular Institutes in the documents of the Vatican Council. But it must be admitted and appreciated that the Council summarised what had been said and done by the Popes and gave us a clear, positive, solemn recognition not only of their canonical independent existence but also of what they set out to do in the apostolate, the aims and objects which inspire them and from which they take their bearings.

12. A pioneer of Secular Institutes, the late, greatly lamented Father Augustine Gemelli, author of a great historical survey of states of perfection which illustrates what they have done for the Church through the ages, laid great emphasis on the idea that the times in which we live call for special intellectual and moral qualities: at every level of society, he insisted, we must bring the good news of the Gospel.

13. Provida Mater, which is the work, above all, of the apostolic spirit and intelligent foresight of Father (now Cardinal) Larraona, shows quite clearly how in the course of history the Church has produced organisations, living organisms, which were themselves a proof that "in the world too, with the help of the call from God and of divine grace, one can reach a consecration exacting and effective enough, both in oneself and in visible form ... thus an instrument is found, just right for the circumstances, to get beneath the surface and fulfil our mission" (cf. Provida Mater, 9).

14. It may be said that the Secular Institute story is as old as the Church. Canonical recognition and the form of law have done no more than consecrate what was there.

15. One not uncongenial way of looking at it is that they are the lawful heirs of the fervent Christian communities which flourished in apostolic times and have always existed in various forms, their motive energy the same invisible actual grace, a brotherhood that can never be wanting in the Christian family.

16. Nor can we overlook the lesson of history. From the earliest times we see Christians consecrating themselves to God in the world, realising that this was a way of intensifying the life which they had first received in Baptism. The lives of many saints are also evidence of clear recognition of the fact that in the world, as well as in Religious Life, it is possible and necessary to give witness to the Gospel. The medieval Third Orders add their evidence of holy lives outside the cloister.

17. There ensued, alas, a period of some confusion in this field. To restore clarity to the situation came the work of St. Angela Merici which ensured a permanent active presence in the world of souls devoted to the apostolate.

Consecration in the World

18. The classic definition of Secular Institutes is in Provida Mater: "Societies, clerical or lay, whose members make profession of the evangelical counsels, living in a secular condition for the purpose of Christian perfection and full apostolate shall be distinguished from all other associations by the name of Institutes or Secular Institutes...".

19. So the Church recognises as members of Secular Institutes those who live their consecrated lives in the world, radiating Christ and his teaching in society.

20. As Pius XII proclaimed in Primo feliciter, the Holy Spirit has called to himself by a great and special grace many beloved sons and daughters so that, united and organised as Secular Institutes they may be salt, light and a powerful leaven in the world where it is God's will that they remain.

21. These words are echoed in the conciliar documents which reaffirmed their definition, clarified their requirements and underlined once more their differentiation, secularity. This is their badge, the justification for their existence.

22. Whereas men and women, cleric or lay, who become Religious change their canonical status and their official and social relationships within the Church, becoming subject to the Canons concerning Religious, with all the rights and duties there to attached, those who enter a Secular Institute make no such change: the lay person remains a lay person, the priest is still diocesan, more so in fact than before, as he has an additional title of obedience to his Bishop; there is no question of their ever being officially called or considered Religious.

23. The spiritual life of members of Secular Institutes is lived in the world and with the world and has a certain flexibility and independence of the forms and programs of Religious Life. Outwardly they are the same as any celibate lay person because their duties and their occupations are in the world and they may take work and responsibilities denied to Religious. If they prefer to live at home, in accordance with their Constitutions (which most of them do) or in a house of the Institute (Provida Mater, art. III § 4) they may do so, and they may enter any of the professions. That which is not of its nature sacred or eternal they must make holy and themselves within it, bringing Christ into the world. They are God's collaborators in the world of science, arts, thought, progress, social, technical, economic, cultural structures, in civil employment of every kind: at home, in the school, in the factory, on the land, in hospitals, military establishments, civil service, welfare work, the whole vast panorama of the world at work. Take it by and large, what their vocation means is to see and recognise in themselves and in all around them the mystery, the touch of the divine, which carries them to God through nature (cf. Gaudium et spes, 38). Living by this standard they see with new eyes the many faceted reality of the world in which they live.

24. It means a lot to Secular Institute people that Christ, pure, poor and obedient proclaimed his chastity, poverty and obedience to people like themselves, living in the world. And it rings true in our day as in his, for it has the simplicity, the candour of a divine word from the very heart of our Redeemer. Even if those who find room for it in their hearts are few, that is enough for a leaven, part of God's providence, preserving and propagating his gift to men.

25. The emergence of Secular Institutes is a phenomenon which illustrates the strength and vitality of the Church renewing its eternal youth with fresh and invigorating resources. The Church has given welcome and encouragement to this new thing: it signals the existence ¬of people who had a real desire in their hearts to be holy in the world by committing themselves definitely to the evangelical counsels. The Church has given authentication to this, has given the support and force of canonical status to this earnest search for an assured way of Christian perfection and apostolate. This means that to the two existing recognised states of perfection Religious Life and Common Life a third has been added, Secular Institute Life.

The Law of Secular Institutes

26. It is clear from all the existing relevant rulings that the Holy See intends to be precise and definite on the meaning of this new state of perfection.

27. The demarcation lines between Secular Institutes and Religious and Common Life are clearly drawn in "The Law of Secular Institutes" (in Provida Mater), where consecration, the nature of the bond and other features of the Institutes are described. It is at these points that we see the new kind of society created by Provida Mater. These fundamental norms for the founding and good government of Secular Institutes are clearly and briefly re stated in Cum Sanctissimus.

28. The executive norms laid down by way of approval and recognition of a given Society as Institute of Perfection imply that the society is in conformity with the Canon Law which regulates its life and work. Giving an organised form to a new state of perfection, the Church intends that the existing associations which have the essential features of this state should be structured in accordance with the norms laid down for the purpose. Only when it is established that such requirements have been met can such an association be recognised as a Secular Institute.

29. The Congregation has always been very careful to avoid any degeneration of these Institutes, has underlined the essential importance of their true nature as states of full consecration in the world, and has been strict about the exact fulfilment of all the requirements, first and foremost being "secularity", their hallmark. Secularity allow me to stress this once again is the positive constituent quality of one who lives "as a human being among human beings", "just one more Christian", who "has the feeling of being just one of the rest", and at the same time "is certain of a vocation to total and permanent consecration to God and to souls."

30. Besides consecrating the members to the following of Christ an Institute has a further effect on them. Whatever they do, all their secular activity, is pointed or directed to God and is, in its own way, consecrated, part of the total offering of oneself to God. This is the way they fulfil an apostolate "as from the world itself", which is proper to Secular Institutes (cf. Primo feliciter, II).

31. Perfectae caritatis has a beautiful summary of the Church's teaching on Secular Institutes: "profession in a Secular Institute means a true and complete profession of the evangelical counsels in the world". "Let these Institutes hold on to their proper form, i.e. the secular form".

32. This form of consecration is an enrichment of the life of the faithful, of their consciousness of being the Church and of the life¬-texture of the Institutes themselves into which it grafts the theology of the counsels.

The Gist

33. The Vatican Council officially recognised in Secular Institutes the essentials of Institutes of consecrated life and, on the lines of Primo feliciter recalled that their special features come from the three things which are the stuff of which they are made:

a) profession of the evangelical counsels of poverty, chastity, obedience;

b) acceptance of these counsels as an enduring, binding commitment made by vow, promise or oath, recognised in and governed by Church Law;

c) secularity expressed in the whole of life, permeating all apostolic activities.

34. These three are complementary, equally necessary and indispensable. An association lacking any one of the three could not be a Secular Institute. Its fundamental charism would be other: it would yet have to find canonical identity and status. So the three essentials may be put into a precise: enduring commitment (bond) of profession of evangelical counsels, in the secular sphere, recognised by the Church.

35. The three essentials are both theological and canonical. They give the true and exact image of an Institute and are the demarcation lines between Secular Institutes and Religious Institutes and all the many and varied forms of association which, by God's providence, exist, flourish and multiply before our eyes in today's Church.

36. The change in the name of the Congregation for Institutes of Perfect Life to "Sacred Congregation for Religious and for Secular Institutes" (Apostolic Constitution Regimini Ecclesiae Universae, 15 August 1967), made for the purpose of distinguishing unmistakably the intrinsic difference between Religious (with their assimilated Societies) and the new forms of consecrated life in the world was therefore logical and consistent.

Renewal

37. Secular Institutes are still in the first period, the first years of their history. They would not seem to be subjects for up dating renewal, to which by decision of the Vatican Council, all communities are called. This renewal in fact is to be put into effect through a return to sources and revival of the spirit of the Founders.

38. Looking at Secular Institutes from this angle, we must emphasise once more that only those associations can be recognised as Secular Institutes which measure up to the required standards of papal teaching. If therefore any Secular Institute, perhaps under the influence of local feeling about the traditional structures of Religious Life, has receded to any extent from the clear teachings of Provida Mater, Primo feliciter and Cum Sanctissimus, it should re assess the situation and return to the sources of its life which are the rulings of these three documents.

39. Any study undertaken for the purpose of looking into this matter must of course be done in conjunction with the one authority which is competent to pass judgment in matters as important as this.

40. At all events it is clear that as Secular Institutes cannot be Religious, (cf. Perfectae caritatis, 11) their laws must be couched in terms which make it impossible for anybody to take the one for the other in any way and in words which do not lend themselves to that sort of misunderstanding.

41. The difference between Religious Institutes and Secular Institutes is so clear out and precise and, as we have seen, so much a part of their nature that it is hard to imagine how the proper adaptation of Religious to the conditions of the modern world could consist in making a transit (to give it a name much in use) from the state of being a Religious to the state of being a member of a Secular Institute. The fact is that Religious (as Perfectae caritatis tells us) are to achieve renewal by returning to the spirit of their Founders in a life of prayerful poise and balance, a life altered indeed and improved, not made other. When Religious clearly do not know how to live according to the charism of their foundation one can hardly expect them to assimilate the spirit of a Secular Institute: it is not just a question of canonical structures but rather of a vocation given by God and sealed by the Church.

42. A kind of pseudo adaptation calculated to lead a Religious to take on the form, the special features, of consecrated life in the world obscures the authentic ecclesial image of Secular Institutes and which is here the most important thing of all would do great harm to the Religious Orders and Congregations. This sort of thing would in fact be the beginnings of the levelling process, the impoverishment of Religious Life referred to by Pope Paul VI in his discourse to Superiors General in November 1969. In the last analysis it would be simply asking for total secularisation of the Religious state, it would eliminate the specific features by which it is distinct from other Institutes of perfection in the Church. A secularised Religious Institute ceases to be what it was and is no longer recognisable: one cannot but wonder about the stuff of which the new creature is made. I hasten to add that there are some Religious Institutes where people are by no means at ease and there are many things hard to put up with. These should be dealt with by improvement of the conditions in which they are having to live the essentials of their religious life.

43. The Secular Institutes for their part must realise that their whole future depends on their loyalty to the vocation to be a leaven of apostolic activity in the world with their own charism different from all others.

Incomprehension. Hope for the future

44. Here I must add that Secular Institutes have not always met with the understanding and appreciation they deserve.

45. Every new thing in the Church finds on the one hand enthusiasm and hope, on the other reserve and diffidence. Religious Orders were no exception. Many of them had to be tried in the crucible of criticism and opposition before being recognised and accepted as creators of genuine spirituality and truly energetic apostolate. No wonder the Secular Institutes, which bring a breath of fresh vitality into the Church, sometimes meet with incomprehension, obstacles, even outright opposition.

46. To see them in the perspective of traditional structures and rules of Religious, and to think that they ought to conform to that way of life, is simply to fail to understand them. To lack the nerve to welcome pioneer movements which open ways to broader views on modern needs and a freer, more flexible living out of the Gospel, this too is a source of incomprehension.

47. Today men and women who want to consecrate themselves to Christ without leaving the world have the choice of Secular Institute life as a sure way of holiness and of effective, active, productive apostolate. They have the right, and they feel the need, to be understood and supported.

48. I have expatiated on secularity, the specific quality of Secular Institutes. Some of you may be thinking that I have put consecration, i.e. profession of the evangelical counsels in second place.

49. True, I have though after re affirming more than once, the intrinsic power of consecration emphasised secularity. That was because the value of this characteristic feature of Secular Institutes must be made quite clear especially in some quarters which shall be nameless--in order to avoid confusion and the sterile polemics to which confusion gives rise.

50. It is also said though not by Institute members, certainly that secularity is something of a pretence, an outward show, and that the reality underneath is very different; and this is just untrue. The sense and meaning of this word has to be the straightforward, normal, unqualified acceptation in which it is commonly used. Just as Baptism, Confirmation, Ordination, do not affect the secularity of a person, neither does consecration in a Secular Institute.

51. But it is equally true, and important to have clear in your minds, that although the secularity of the Institutes does draw a necessary dividing line between them and Religious, this must not lead us to underestimate the consecration which is their common inheritance.

Consecration is the very soul of this new kind of association approved by the Church.

52. Over and above the reality of consecrated life in Secular Institutes, there is another factor which must never be overlooked the fact that members are trained to live this life in many different kinds of Institute, each with its own life style; equally at home in the canonical structure of conciliar and papal teachings.

53. For the present I simply refer to these three themes consecration, formation, variety of type but I am sure they will be on the agenda of your Congress and may then be considered as fully as they deserve and with the serious preliminary study and reflection which they call for.

Priest Members

54. But before I bring these few words to a close I must give you some of my thoughts on clerical Secular Institutes, or, more precisely, priests who become members of Secular Institutes because they consider that this is, for them, a better response to their call to consecration and to spiritual service of their brethren. They are looking for a spirituality in which Christ will hold them closer and the bond uniting them with their Bishops will be more deeply felt in their hearts and ensure that they remain his faithful and effective co workers.

55. The Vatican Council has a relevant passage in Presbyterorum Ordinis, 8: "Worthy too of high regard and zealous promotion are those Associations whose rules have been examined by competent Church authority, and which foster priestly holiness in the exercise of the ministry through an apt and properly approved rule of life and through brotherly assistance Thus these associations aim to be of service to the whole priestly order."

56. It is worth noting that one reason given by the Council for approving associations of priests, in principle, is the natural right of association which, within the framework of law, is common to all the faithful and indeed to all human beings. When the Council was discussing priests' associations, in answer to a question raised, a Response was given by the competent Commission to the following effect: "No one can deny to priests what the Council, in the light of human dignity in general, has declared to belong to the laity, being in accord with natural law". This Response was approved by the Council in General Meeting of 2nd December 1965.

57. Priests, then, have the right of such association as may be appropriate to the Clergy's needs: to intensify their spiritual life, to improve their apostolate, to foster closer relations among themselves, to strengthen their selfless dedication to the work they do for the Bishop.

58. One of the cardinal points for Priest Members is their right to choose in this way the spiritual ways and means which are most suitable for them personally in the fulfilment of their duties as diocesan priests.

59. The Hierarchy's role here is one of surveillance, assistance, general direction. But the priest may not be deprived of, or impeded in, the working out of his new, higher, spiritual condition provided, of course, that whatever he does as an Institute member is within the framework of the Church's teaching.

60. These priests are different from those of all other associations of priests: they have made a lasting commitment to live the evangelical counsels in a togetherness that has the Church's explicit approval as a right way of going about it. That is why they come under the Sacred Congregation which has watch and ward and fostering of the holy bonds of perfection.

61. Wherever they are (and they exist in nearly every country in the world) they ought to be distinguishable by their integrity and poverty, obedience to the Bishop, dedicated service, an authentic contribution of evangelical apostolate in the Church for the expansion of God's kingdom. Their fidelity to the Church makes them a secure bulwark in the diocesan Clergy against the growing dangers which lie athwart the path of their ministry.

62. Another point worth noting is that the Constitutions of Priests' Secular Institutes are explicit, even eloquent on this matter. Members are taught that they are not only united with the Bishop by the bond of their Ordination Promise but also by a second bond of obedience arising from membership of a Secular Institute. In these constitutional provisions we find it stated in so many words that in all pastoral activities members work in total and exclusive dependence on the Bishop: he may place them wherever he chooses and appoint them to any post, and they undertake to be ready and available for posts which require the highest degree of loyalty and commitment.

63. One of the most difficult things required of priests members is that they must have the spirit of poverty and detachment from earthly goods.

We talk a lot about "the Church of the poor" but we must also bear in mind that unless priests are poor, generous, devoted to the destitute and the have nots of this world, the work they do for men's souls will not produce genuine results. Secular Institutes do help a diocesan priest to be poor; in fact they bind themselves to poverty by vow, oath or a promise. The Constitutions of Secular Institutes based on Provida Mater, do provide a structure of poverty in most admirable, telling, practical terms.

64. Experience has shown that Secular Institutes also provide a reliable framework for a deep spiritual life in the midst of the vocational hazards to which every priest is subject. "If we want to maintain unimpaired in our Clergy a deep interior life", wrote the Bishop of Nantes in a letter to the Congregation, "our surest way of doing it would be to enrol them in societies which direct them in the path of perfection by the observance of the vows"

65. Finally, Institutes give their priest members a training: ascetical, ¬devotional customs, meetings, study circles; in this way they receive a sound training in holiness of life, lessons, in the teaching of papal encyclicals and Conciliar Decrees, they are able to prepare their own teaching of the faithful and similar pastoral duties.

66. We may conclude, surely, that it is a blessing of Providence for a Bishop to have priests like this in his diocese on whom he can count, without reserve, for loyalty, piety, theological competence real co-operation. That all diocesan priests should be members of a Secular Institute aiming at a life of perfection, or at least to some association of the kind, in which they can make Christ's priesthood intensely real in lives lived in imitation of his virtue this would be, to my mind, highly desirable.

67. I'm always glad to recall, as I do to you now, some words of Pope Paul VI. Speaking to the priests of the F.A.C.I. in 1965 he said: "We all know, alas, that for all Clergy, especially parochial Clergy, one of the greatest dangers can be isolation, becoming a lone wolf, a loss of contact with other priests, even with the people. The F.A.C.I. does make provision to cope with such a sad state of affairs, giving a line of action, making priests feel the need, making them realise the actual union between them not of an organised trade union togetherness but a union of brothers, all priests working together."

68. These words are a faithful reflection of the fraternal spirit of priests who belong to Secular Institutes whose simple purpose is the closest possible collaboration with the Bishop, whom they love and hold in veneration, mutual understanding between all members of the Clergy of the diocese, and the well being of the souls entrusted to their care.

Conclusion

69. What I had in mind in opening this conference was to explain some prerequisites which seem to me fundamental to the purposes for which the Congress is being held. Everything said by the eminent speakers who will address you in the course of the Congress will, whatever their themes, necessarily be linked with these prerequisites.

70. As the program proceeds, point by point, and in the subsequent discussions, representatives of the Institutes which are taking part in the Congress will contribute their own experience and will be able to give us the benefit of their thoughts and give free expression to their opinions. It is essential that each one should say what membership means to him personally, and what he believes he is, and achieves, as a member, and what (within the framework of the papal and conciliar teachings) he would like to see done.

71. Finally, it is a pleasant duty to express my deep appreciation of Secular Institutes in general. In these days of such anxiety and confusion they have kept to their apostolate in a spirit of discipline which one cannot but admire, in sharp contrast to some of the wild movements of protest which flood the Church and almost invade the sanctuary. This fact alone speaks volumes for the Secular Institutes.

72. Secular Institutes do have the inevitable experience of development and wise adaptation suggested by circumstances, but there is something firm and consistent about them. This way of life has not been productive of dissent, demonstrations, opposition to what they have received from their forefathers, the inheritance which has the Gospel for its guarantee and which moves them along a straight path--it means a life of perfection and of apostolic action in the world with the healthy spiritual freedom which belongs to all God's children.

73. I have given you my findings on this subject with the conclusive evidences on which they are based and with that I am happy to extend to you all, on my own behalf and that of my collaborators in the Sacred Congregation a sincere wish and hope that with the help of God "from whom all good things come" you may accomplish a fruitful work. May your vocation sink ever deeper into your hearts. May you always work together as brothers and sisters for your own perfecting in charity and for the good of the society in which it is God's will that you should live and in which you are called by the Church to diffuse the light and warmth of Christ's Gospel.

Rome, 20th September 1970.

Apostolic efficacy depends of

Personal sanctification

To the 1st International Congress of Secular Institutes
Paul VI
Beloved sons and daughters in the Lord,

1. You are welcome indeed and specially welcome because, unrecognised by the world which only sees what appears on the surface you are in fact representing the Secular Institutes, and for this you are gathered in Congress.

2. And we know what has brought you here. Two things are in your minds and hearts, confidence and generosity: confidence which makes you stand up and be counted as consecrated persons in the world; generosity which makes you give yourselves to the Church, perceiving its primary purposes which are, first, the mysterious supernatural union between mankind and God our heavenly Father, brought about by the Master and Saviour Jesus Christ through the outpouring of the Holy Spirit, and second, a union between men, to be achieved through serving them in all manner of ways and promoting human welfare and that higher destiny which is salvation for ever and ever.

3. This is indeed a meeting dear to mind and heart. It brings home to us the miracles of grace, the hidden riches of the Kingdom, the incalculable resources of virtue and holiness of which the Church disposes even today when, as you well know, there is, above, below, all round us, profane and profaning, a humanity drunk with its conquests in the temporal sphere, a world whose need of Christ is matched only by its unwillingness to meet him.

4. Criss cross in the Church today run currents of various kinds. As we think of them in terms of that unity, that truth which Christ wants us to long for, and jealously to guard, we see that not all of them are good and helpful. The Church is a tree, an olive of ancient growth, its old trunk twisted, lacerated with the scars of martyrdom, a picture that might not suggest youthful vitality but geriatric aches and pains. Yet you are a living proof in these our days that this same Church can burgeon fresh and vigorous, can put forth new branches full of the promise of abundant fruit of a kind we had never foreseen. You are a phenomenon of the modern Church, typical, comforting.

For this we greet you, for this we would give you new heart.

5. We could go on from here to explain to you in canonical terms what you mean to the Church, how it is that in these days the Church has come to recognise you, give you canonical existence and standing. We could speak of the theology of Secular Institutes according to the Vatican Council (Lumen gentium 44, and Perfectae caritatis 11), the canonical assessment of the institutional forms which you, living bodies of Christians consecrated to our Lord, are taking in these days, we could spell out for you the place and function of Secular Institutes in the structure of the People of God, the specific distinctive marks, the forms, the dimensions in which they are seen to live and work. But you know all this well enough.

6. We are kept informed of the Congregation's work on your behalf and of their constant concern, care, guidance and assistance. We have also gathered the substance, the gist, of those carefully prepared scholarly reports which you have drawn up at this Congress.

So we will not give you a simple replay of a record so competently made by you yourselves. If we must add a word of our own in this canonical context we prefer to speak, in the light of all the circumstances and without dramatising the subject, about the psychological and spiritual aspects of your special form of dedication to the following of Christ.

7. What is the origin of this phenomenon which is yourselves what is there inside you, personal, spiritual, what is your call? Your vocation has much in common with other vocations in the Church of God but some features make it different from all others. These must be pinpointed.

8. First of all, note the importance of conscious acts, acts of which you can say that you watch yourself doing them: they mean a lot to us Christians: they are quite fascinating, especially in youth and adolescence when they can decide the shape of things. We call these acts, done with self awareness, conscience, and everyone knows very well the meaning and value of conscience. So many people today are saying so many things about it, some talk of its distant dawn in Socratic philosophy, then of its revival due principally to Christianity (a well-known historian said that under the influence of Christianity "the soul's deep foundation is changed Taine III, 125). We ask you to think only, for a moment, of the unique point of everybody's experience at which psychological conscience, that is, self-awareness, becomes moral conscience (cf. St. Thomas I, 79,13) as it adverts to the cogency of a law proclaimed innerly, written on the heart, but binding in external conduct, in real life, with an accountability beyond the human scene and, at its topmost point, a rapport with God himself. It has then become religious conscience.

9. The Vatican Council refers to it in these terms: "In the depths of conscience man discovers a law, which he has not given himself, but which he ought to obey; its voice is always calling him to love and do good to others and to avoid evil ... Man truly has a law written by God within his heart; to give obedience to this law constitutes his dignity, and he will be judged by it (cf. Rom 2.14 16). Conscience is the most secret kernel and shrine of man, where he is alone with God." (The Council then refers to a marvellous discourse uttered by Pius XII on 23rd March 1952).

10. In conscience, this first stage of acts of self-awareness, is born the senses of accountability, of personality, man becomes aware of who and what he is and what it all means and demands. Following up this line of reflection in the light of the effects of baptism a Christian first gets the idea, deep and firm, of a theology of man, a theology of human beings who know they are children of God, members of Christ, incorporated into the body which is the Church, marked with priesthood of the faithful. From this pregnant doctrine of common priesthood recalled to our attention by Vatican II (cf. Lumen gentium, 10 11) comes the common Christian commitment to holiness (cf. ibid. 39 40) to the fullness of Christian life and to perfect charity.

11. This same conscience, this commitment, was for you, at a given moment of time, lit up by a glorious grace from God: conscience and commitment were transferred into vocation, vocation was to a total response: to a true, unreserved profession of the evangelical counsels or the priesthood (and in either case the interior magnet is perfection); vocation to consecration, your soul's way of self giving to God, supreme act of will and abandonment. Conscience has become an altar of sacrifice. "Let my conscience", says St. Augustine, "be your altar" (En. in Ps 4 9; P.L. 36, 578): it mirrors the 'Fiat ' of the Annunciation.

12. This is all in the sphere of conscious activity; we call it "the interior life"; it is now no longer one voice but a dialogue: the Lord is present. St. Augustine once more: "Devout conscience, abode of God" (En. in Ps 45, P.L. 36, 520). You speak with your Lord, but what you seek is decision, resolutions, like St. Paul near Damascus, "Lord, what will you have me to do?" (Acts 9.5). Then your baptismal consecration of grace awakes and speaks its conscious word of actual and chosen consecration, deliberately opening out to the evangelical counsels, stretching out to Christian perfection. This is the first, the capital decision, the qualifying decision, deciding what the whole of your life will be like.

13. And what is your second decision? The second decision is the new thing, the original contribution of Secular Institutes. What is it then, actually? What is your chosen way of living this consecration of yours? It is like this you say: "Shall we give up our life in the world, as we know it, or can we stay as we are? " The Church replies: "Choose. You may do either".

And you have chosen, for many reasons of your own, well weighed. You have made your decision to remain secular, to continue to be "just like everybody else " in the passing show of this world. Then comes the choice of this or that sort of life in the world and here you have, in full accord with the pluralism allowed to Secular Institutes, made your own decisions according to individual preference. Secular, then, are your Institutes, as distinct from the Religious. Both kinds of Institute have the one end in view, Christian perfection. You for your part have made a choice which does not cut you off from this world with all its desacralised life and worldly scale of values, its moral principles often threatened by pressure of temptation, enough to make a man tremble.

14. Discipline, moral discipline, eternal vigilance, is what you need: you must be fending for yourselves all the time: the plumb line straightness of your every act must come from your sense, your realisation of the consecration you have made, and this for twenty four hours of every day. 'Going without and putting up with' is a catch phrase of the moralist. This is what you will have to do all the time. It is a feature of your 'spirituality'. Here we see a new kind of attitude of conscience, a disposition of heart and mind hidden.

15. A vast field of work lies open before you. Here your twofold purpose is to be achieved, your own sanctification, and 'consecration of the world'. This fascinating commitment calls for perceptiveness and tact. The world which is your field is a world of human beings: restless, real, dazzling. It has its virtues and its passions, its opportunities for good, its gravitation to evil, its magnificent modern achievements, the inadequacies underneath it all, its inevitable sufferings. You are walking on an inclined plane. It would be easy to go down, it is hard work to go up, but a challenge. You are spiritual mountaineers with a stiff climb before you.

16. Like combat troops (to change the metaphor) you have your operation planned. Keep three things in mind. First your consecration is not only a commitment, it is also a help, a support; love it, it is a blessing and gives joy to your heart, you can turn to it always: it fills up the voids which your self denial scoops out of your human life, it is compensation, it makes you able to realise the paradox of charity: giving, giving to others means receiving, in Christ. Second, you are in the world, and not of it, but for it. Our Lord has taught us how to find in this play on words both his and our mission for the salvation of the world. Never forget that as members of a Secular Institute you have this mission in the modern world. The world needs you today, it needs in the world itself, pathfinders to salvation in Christ.

17. The third thing ever to be borne in mind is the Church. Church enters into you as part of the awareness, the conscience, which we have just been thinking about. It becomes part of your mind, a meditation unintermittent, your sensus Ecclesiae, your 'feel of the Church'. It is within you, the air which your spirit breathes. No doubt you have experienced the exhilarating effects of this inexhaustible source of inspiration, and, blending with it, you have, especially since the Council, the prompting and incentives of theology and of your own spirituality. Of these incentives there is one which should never be missing, the unique quality of your membership of the Church. To your special life as consecrated seculars belongs a special membership of the Church. The Church has every confidence in you, we want you to be quite clear on this point. The Church follows your progress, supports you, accepts you as belonging to the family, favourite children, active responsible members loyal, yet trained for flexible mission, ready for silent witness, for service and, when required, for sacrifice.

18. You are in fact lay people whose open profession of Christianity is a constructive force, supporting both mission and structure, giving life to the charity, the spiritual life of the diocese and especially of Catholic institutions.

19. You are lay people who can know at first hand, better than others, the needs of the Church on earth, and perhaps you are better placed to see its defects: these you do not take as an opportunity for biting, ungracious criticism, an excuse for standing aloof, a disdainful elite. They only serve to bring out in you a greater love, a humbler and more filial service as sons and daughters coming to her aid.

20. Secular Institutes of today's Church, take with you our greetings, our encouragement, to your brothers and sisters. To each and all of you we give our Apostolic Blessing.

Rome, 26th September 1970

A presence and an action which will

transform the world from within

On the 25th anniversary of the Apostolic Constitution Provida Mater Ecclesia
Paul VI
Dearest sons, members of the Secular Institutes.

1. It is good to be with you on a day when the Liturgy recalls the Presentation of Jesus in the Temple and we have it in mind to recall the Silver Jubilee of Provida Mater.

2. The promulgation of Provida Mater Ecclesia was an event of very great importance for the life of the Church of today. It gave the acceptance, warrant and approval of our venerated Predecessor, Pius XII, who thereby laid down the lines of the canonical structure of Secular Institutes and spelt out their meaning in the life of the spirit. February 2nd means a lot to you. It was the day on which like Christ coming into the world, offering himself to the Father to do his will you were presented to God, to be a beacon for the Church, consecrated to God, a lever of the world for the glory of God our Father.

3. We share your joy today because we well remember those far off days when this historic document, your Magna Charta was reaching its final form. There had been long years of gradual growth. Secretly, slowly, the breath of the Spirit had prepared you for your emergence into the light of day. For Secular Institutes Provida Mater was a birth certificate. They were now accepted officially by the supreme Authority. It was largely due, I may add, to the work of Cardinal Larraona; and it was the signal for a new burst of energy, a boost into the future.

4. Twenty five years is a comparatively short space of time, but they have been years intensely lived like the years of youth. There has been magnificent new growth. We have only to look around us here today or to think of the projected reunion of Directors General planned for September here in Rome. So today our purpose and theme must simply be encouragement, confidence, exhortation, in the hope that this jubilee may be fruitful, that something real may come of it, for your good and for the good of all God's Church.

In Conciliar Perspective

5. A) To get a true picture of Secular Institutes you have to see them in the perspective which the Council contemplates the Church a living reality both visible and spiritual (cf. Lumen Gentium 8) whose life is lived and whose development happens within the context of history (cf. ibid. 3, 5, 6, 8). It is made up of many members and various organs, yet all are intimately united and inter communicating (cf ibid. 7), all share the same faith, the same life, the same mission, the same responsibilities of the Church itself. But each has a distinct gift, a particular charism of the life giving Spirit (cf ibid. 7, 12), given not simply for the benefit of the receiver but for the whole community.

So the anniversary of Provida Mater, the document which put into official words the charism which is yours and approved it, invites you to return to the sources of all Christian life and to the original spirit of the Institutes" (Perfectae caritatis, 2), to check on your own fidelity to the charism of your foundation.

6. Now what was the original inspiration of Secular Institutes? What was the soul, giving birth, animation, development? It was a longing, a search, deep and preoccupying, for a synthesis, a way of life combining the two characteristic features of your way of life: full consecration according to the evangelical counsels and freedom to take on the responsibility of a presence and transforming action in the world, from the inside, to shape it, to make it a better world, to sanctify it. On the one hand the profession of the evangelical counsels is a specific form of life, giving both strength and witness to that holiness which is the vocation of all the faithful. It is a sign of perfect identification with the Church, and with the Lord and Master himself and the aims and purposes which he has entrusted to the Church. On the other hand, to reside in the world implies the Christian responsibility of men and women who, themselves redeemed by Christ, are, as surely committed to "illumine and organise temporal affairs in such a way that they may always start out, develop, and persist according to Christ's mind, to the praise of the Creator and the Redeemer" (Lumen Gentium, 31).

7. In this picture of the present situation there is a deep, providential, unmistakable link you might say identification between the charism of Secular Institutes and one of the clearest and most important themes of the Council, the Church's presence in the world. In fact the Council documents underline the various relationships between Church and world: the Church is part and parcel of the world, destined to serve the world, to be the leaven in the lump or the soul in the body, for the Church is called to sanctify and consecrate the world, to shed upon it the pure light of the supreme values of love, justice and peace.

Towards a New World

8. The Church is very much aware of the fact that it exists in the world and walks together with humanity and experiences the same earthly lot as the world does. She serves as a leaven and as a kind of soul for human society (Gaudium et spes, 40). So the Church has a truly secular dimension, part of its very self, and of its mission; the root ends of this secularity are deep down in the mystery of the Word made flesh; it takes many different charismatic forms in its members, priests and laity.

9. Unremittingly the Popes have called upon Christians especially in recent years to face up loyally and unequivocally to their responsibility to the world. Today the call is more urgent than ever. Mankind is at a cross roads of history. A new world is rising: men are looking for new forms of thought and action which will determine their life in the centuries to come.

10. The world believes that it can stand on its own feet and has no need of divine grace or the Church in its self development and expansion: a tragic divorce has come about between faith and life, between the two lines of progress, technology on the one hand, faith in the living God on the other. It has been said, not without good reason, that the most serious problem in current development is that of the relationship of the natural and supernatural order. The Church of Vatican II has not been deaf to this "voice of the times; she has answered, she has no doubts about her mission to the world, to society: conscious of her own nature as "the universal sacrament of salvation" the Church sees the impossibility of human fulfilment without grace, that is, without the Word of God who is "the goal of human history, the focal point of the longings of history and of civilisation, the centre of the human race, the joy of every heart, and the answer to all its yearnings" (Gaudium et spes, 45).

11. At a time like the present, Secular Institutes, in virtue of their charism of consecrated secularity (cf Perfectae caritatis, 11), have emerged as providential instruments to embody this spirit and to pass it on to the whole Church. Their life, even before the Council, was a kind of forging ahead in this matter, and that is the best of reasons today for giving witness as specialists in the field as models, of the Church's attitude and mission in the world.

12. Clear directives and repeated instructions are not enough, as things stand today, to accomplish those changes in the Church which are needed in today's world. We need the realities of person and community, people who embody and transmit consciously and responsibly, the spirit with which the Council required all members of the Church to be imbued. This is the mission given to you and being given it enhances your stature to be the model of untiring inward energy towards the new relationship and attitude to the world, to service of the world, which the Church seeks to embody.

Interior alchemy

13. B) How can this be done? Through that blending of two realities which is the very shape and fashion of your lives. First of all, your consecrated life in the spirit of the evangelical counsels means that you belong inseparably to Christ and the Church, that you are permanently and profoundly intent on the pursuit of holiness, and that you are fully aware that, when all is said and done, it is Christ alone who brings about by his grace the redemption and transformation of the world. It is deep down in your hearts that the world becomes something consecrated to God (cf Lumen Gentium, 34). If that is how you live, then it is quite certain that the mutual understanding and feeling between you and the world will not become worldliness or naturalism but will tell the world that Christ loves us and has been sent forth to us by the Father. Your consecration is the root of hope, which must always support you, even when visible results are scanty or non existent. Rather than by visible good works, your life is fruitful for the world above all through the love of Christ which has impelled you to make the gift of yourselves to God in a life that will give witness to him in the conditions of everyday life.

14. Seen in this light the Counsels which you follow (as do members of other forms of consecrated life) take on a new meaning, they come to mean something very topical and typical in today's world:

Chastity comes to mean being a living model of self control, life in the spirit, tending, stretching out all the time to heavenly things, and this in a world which has no thought but for itself, no rein or brake on its human instincts.

Poverty tells the world where we stand with the good and chattels of this world, and the use we make of them: your Christian attitude in this matter is the true one both for the highly developed countries, where the rat race for money is such a threat to the values we learn from the Gospel, and for the unhappy countries which have fewer resources. Here your poverty is the token of your union of spirit: you are with your brothers in their trials.

Obedience becomes witness of the humble acceptance of the mediation of the Church and, in general of the wisdom of God governing the world through created causes; today in the modern crisis of authority, your obedience becomes witness to the Christian order of the universe.

Making all creation holy

15. In the second place, because you are essentially secular you accentuate your relationship with the world (and in this you differ from Religious). Secularity is not simply your condition as people living in the world, an external condition. It is rather an attitude, the attitude of people who are aware that they have a responsibility, being in the world, to serve the world, to make it as God would have it, more just, more human, to sanctify it from within. This attitude is primarily one of respect for the world's rightful autonomy, its values, its laws (cf Gaudium et spes, 36), though of course this does not imply that the world is independent of God, Creator and final end of all. One of the important dimensions of this characteristic quality of your secularity is that you take the natural order seriously, working to bring it to perfection and to holiness so that things which are necessarily a part of life in the world may be integrated into the spirituality, the training, the ascetics, the structure, the external forms, the activities, of your Institute. Thus it will be possible to fulfil what Primo feliciter expresses in these words: "(that) your own special character, the secular, may be reflected in everything" (II) .

16. The requirements of life in the world and the options open to anyone who would work in the world with the world's own tools, are so many and various that one must expect great variety in ways of achieving the ideal: individual, corporate, private and public as was in fact envisaged by the Vatican Council (cf Apostolicam Actuositatem, 15¬-22). All these forms are available to Secular Institutes and to each one of their members. The pluralism of your forms of life (cf. the Recommendation on Pluralism World Congress of Secular Institutes Rome, 1970) allows you to set up various kinds of community, and to create and animate, within, the atmosphere and climate and surroundings of your various life situations your own ambient air climate of thought and life in which your ideal is a reality, and to make use for this purpose of various ways and means, even in situations where the only possible witness to the Church will be individual, silent and hidden

Priest Members. Where they stand

17. Now we must add a few words for Priest members: (priests who join Secular Institutes). Priests can join a Secular Institute, as is explicitly envisaged in the teaching of the Church, beginning with Primo feliciter and the Council Decree Perfectae caritatis. Both priests and laymen, as such, have an essential relationship with the world. To fulfil his own vocation the priest must translate this relationship into real life as a model to all. As Christ was sent forth from the Father (cf John, 20,21) he also is sent into the world. But as a priest he assumes a responsibility specifically sacerdotal for the shaping, the true fashioning of this perishable world. Unlike the layman he does not (except in rare cases, as described in a Recommendation of the recent Synod of Bishops) exercise this responsibility by direct contact and activity in the temporal sphere, but by ministerial action and through his role of educator in the faith (cf. Presbyterorum Ordinis, 6): this is the best and noblest way of contributing to the world's progress, day by day, in accordance with the order and the meaning of creation.

18. When a priest becomes a member of a Secular Institute, he is still a secular priest and for that reason the close bond of obedience and collaboration with the Bishop is unbroken; as with other priests of the diocese his assistance is available to this brotherhood of the diocese, this "presbyterium" in the great mission which makes them "co operators with the truth", carefully preserving the "special bonds of apostolic charity, of ministry and of fraternity" (Presbyterorum Ordinis, 8) which must be a distinguishing feature of this diocesan organism. As a member of a Secular Institute the priest finds, over and above this feature of his priestly life, help in the following of the evangelical counsels. I am well aware that this matter of priests belonging to Secular Institutes, is a problem. The implications are widely perceived and felt. It goes deep. Any solution must fully respect the "sensus Ecclesiae". I know that you are actively engaged in finding satisfactory answers to the questions raised. Persevere in your efforts: it is good work in a sensitive area.

Relations with the Bishops

19. Indeed there is a problem arising from three factors, each of the greatest importance: the "secular" aspect: the need to maintain a close personal link with the Institute from which the priest expects spiritual food, refreshment and support; and the need to remain in strict dependence upon the bishop of the diocese. I am well aware, as I said a moment ago, that you are studying the question in the hope of reconciling these apparent incompatibles. Continue this search for solutions, work freely along the lines I have indicated, make full use of the talent you have, your training, your appreciation of what is involved, your experience. I would only direct your attention to one or two points which seem to me particularly worthy of your consideration.

20. a) No solution must impinge in any way whatsoever upon the authority of the bishop, who, by divine right, is exclusively and directly responsible for the flock, the "portion of the Church assigned to him " (cf Acts, 20,28).

21. b) In this connection there is another very real factor which you must bear in mind and never lose sight of: a man is a unity, personal, psychological, practical; the distinction between the spiritual and pastoral dimension is theoretical.

22. Far be it from me to condition your research allow me to emphasise this much less do I intend to restrict it by suggesting some ready made solution. It is just that I want to suggest that you do not lose sight for a moment of two factors which to my mind are of capital importance.

23. So we come to the end of our reflections together, though there would indeed be much more to say. There are many possible options in a developing situation. But it is a great joy to tell you of my hopes and wishes for you: that your Institutes may be, increasingly, models and examples of the spirit which the Council breathed into the Church: thus may the withering threat of secularism be removed, with its merely human set of values, values cut off from their origin, God, from whom their whole meaning and purpose really comes; and through the example you give may the Church be truly the haven, the animator of the whole world.

24. The Church needs your witness, and what the whole world is looking for is more and more tangible evidence of the Church's new attitude. In you, because of your consecrated secularity, this must be very clear indeed. To speed you on your way you have the Apostolic blessing given from my heart to you and to all the members of your dear Institutes who deserve so well of the whole Church.

Rome, 2nd February 1972

A new and original form of consacration

To the Heads of Secular Institutes
Beloved sons and daughters in the Lord,

1. Once more I have an opportunity to meet you, heads of Secular Institutes, members and representatives of a portion of the Church which at this historic moment is flourishing, overflowing with vitality.

2. This time the occasion which brings you is the International Congress which you have held and are about to bring to a close here at Nemi close by this summer residence of Castel Gandolfo. In this Congress you have been giving your critical attention to the statutes of the "World Conference of Secular Institutes" which is to be created.

3. I will not attempt to assess your work. I have no doubt that you have worked with the ever attentive participation of the Department concerned, earnestly and with deep reflection. I trust you will bear much fruit and that your numbers will grow. I prefer to linger for a while on a few reflections upon a possible function of Secular Institutes in the mystery of Christ and the mystery of the Church.

4. As I look at you here and think of those thousands upon thousands of men and women that you belong to, I cannot but feel a deep sense of consolation and joy and gratitude to the Lord. The Church of Christ as seen in you, is indeed strong and flourishing! Our venerable Mother is today the object of sharp and shameless carping, and some of her own children are guilty. Some take a positive pleasure in describing what they imagine to be symptoms of decrepitude. They talk of impending collapse. Here, to give the lie to their foreboding, is a Church of new-found treasures, one after another, new paths of holiness, new holy enterprises, unforeseen, unpredictable. It had to happen, I know, it could not be otherwise: Christ is the divine inexhaustible source of the Church's vitality. Your presence here today is one more proof of it. You bring it home to us.

5. Now, peering more closely at your family likeness in the People of God, I see that (like others in other sectors of the Church's life) you are mirrors of a special way, a "way of your own", of reliving the mystery of Christ in the world, and a may, unlike anyone else's, of making the mystery of the Church visibly present in the world.

6. Christ the Redeemer is a fullness, a plenitude that we shall never be able to comprehend or completely express. He is the All for his Church, and, in it, whatever we are we are through him, simply through him, with him, in him. This means that for you, Secular Institutes, as for all of us, he is ever the ultimate model, the one from whom all inspiration comes, the well spring to which we must go.

7. With Christ the Saviour for foundation and model, you fulfil, in your own distinctive way, an important ecclesial mission. But the Church itself is also, in its own way, like Christ, a plenitude too rich for anyone, or any institution, to comprehend or fully express. Nor could we, who are members of it, ever explore it completely because its life is Christ, and he is God. So the Church and its mission can in real terms only be fully expressed in the multiplicity of its members. It is the doctrine of the Mystical Body of Christ, the doctrine of gifts and charisms of the Holy Spirit.

8. It will not have escaped your attention that the drift of what I am saying inevitably poses the question: How do we fulfil this special role in the mission of the Church? What is your special gift, your distinctive role, the new factor you bring to today's Church? Or put it this way. What exactly is your way of "being today's Church? " You know the answer. You have made it clear to yourselves and to the Church. We can take it as said.

9. You stand at the confluence of two powerful streams of Christian life and your own life is enriched by both. You are lay people, consecrated as lay people by baptism and confirmation, but you have chosen to underline your consecration to God with the profession of the evangelical counsels, accepted as binding, and the bond is firm and enduring and recognised by the Church. You are still lay people, committed to the secular values of the lay state of life (Lumen Gentium, 31), but with you it is a matter of "consecrated secularity", you are both secular, living as lay people in the world and consecrated .

10. There is a difference between your situation and that of the other lay people. You are indeed committed, as they are, to the secular values but as consecrated persons: that is, your commitment not only asserts the authenticity of human values, it also directs them towards the evangelical beatitudes. On the other hand you are not "Religious": yet there is a similarity between your life and theirs because by your consecration you tell the world that spiritual and eschatological values count more than anything else and that Christian love is your "absolute". Indeed the greater your love the greater its power to show that secular values are but relative and at the same time to help you and everybody to make the most of those values.

11. Neither of these two aspects of your spiritual image can be overestimated without damaging the other. They are essential to each other.

12. "Secularity" means that your place is in the world. But it does not mean simply a position, a function which happens to coincide with life in the world and a "secular" job or profession. It must mean, first and foremost a realisation that you are in the world as "your very own field of Christian responsibility. To be in the world, that is, to be committed to secular values, is your way of being the Church, of making the Church present, of working out your own salvation and being heralds of redemption. The condition in which you live, your life description in human society becomes your theological self and your way of bringing salvation into the realm of reality for all the world to see. In this way you are an advance guard of the Church "in the world": you are yourselves an expression of the Church's mind: to be in the world in order to shape it and sanctify it "as from within, like leaven in the dough" (Lumen Gentium, 31) a task, remember which falls mainly on the shoulders of the laity. You are a clear, tangible, telling proof of what the Church sets out to do for the building of the world of "Gaudium et spes ".

13. "Consecration", on the other hand, indicates the personal, unseen structure supporting your inmost self and all you do. Here is the deep, hidden human potential for which the people you live with have no explanation, often no idea. Your baptismal consecration has been more deeply and strongly rooted by a greater claim of love. It is the stirring of the Holy Spirit. It is not identical with that of Religious. Nevertheless it impels you to a fundamental life option of the beatitudes of the Gospel, so that you are really consecrated and really in the world. "You are in the world and not of the world but for the world" as I said on another occasion. You live a true, genuine consecration according to the evangelical counsels but without the fullness of visibility proper to religious consecration which consists in a more strictly common way of life and the "sign" of the religious habit. Yours is a new and original form of consecration. It was the Holy Spirit that put this idea into the minds of the faithful, so that they could live in this way, still surrounded by the world's realities and that the power of evangelical counsels - the divine values of eternity - should find their way into the heart of human, space time values.

14. The poverty, chastity and obedience which you have chosen are ways of sharing the cross of Christ because like him and with him you give up the things which, without any infringement of law or precept, you could, if you wished, have and enjoy. But they are also ways of sharing the victory of the Risen Christ because they give you a new freedom. This world's values are always a threat to our openness of soul, complete availability to God.

Your vows take the sting out of it. Your poverty tells the world that it is possible to live with this life's good things and that we can make use of what makes for a more civilised life and progress without becoming slaves to any of it; your chastity tells the world of a selfless love, fathomless as God's own heart from which you draw it. Your obedience tells the world that a man can be happy without digging in his heels over the things which just suit him, and can be always completely open to God's will as seen in the daily grind, in the signs of the times and in the world's need, here and now, of salvation.

15. Hence your activity, whatever it may be, personal, professional, individual or common, is more distinctly signposted "To God": it is in fact all the time interwoven with your consecration and carried along with it. The unique providential way of things in your spirituality has given today's Church a new model secular life lived in consecration, consecrated life lived as secular. The Church is the richer for it.

16. Of all the good things brought into the world by Secular Institutes there is one upon which I would like to dwell for a moment ¬the tributary stream of consecrated ministerial priesthood which flows into the Secular Institutes carrying a goodly band of men who wish to add to their priestly life the bond of self giving which is profession of the evangelical counsels. As I think of these brothers of mine in the priesthood of Christ, I feel that I must encourage them. Here once more I see, and wonder at, the work of the Spirit ceaselessly rousing in men's hearts a restless yearning for greater perfection.

17. All I have said up to now applies to them too, yes, but in them it calls for reflection on a deeper level and careful qualification. They seek and find consecration in the evangelical counsels and commitment to "secular" values not as laymen but as clerics, channels of the sacred to the People of God.

18. Besides Baptism and Confirmation, the fundamental consecration of every lay person in the Church, they have received the differentiating sacrament of Orders and this has given them a specific ministry with regard to the Eucharist and the Mystical Body of Christ.

19. Their "secular" Christian vocation is what it was; they can now find more in it, living it as consecrated in Secular Institutes, but their spiritual life in this condition must be other than what is normally required of the member, and there will be a visible difference in the way in which they follow the Counsels and in their secular commitment

20. In conclusion I want to make a most urgent appeal, as your father: keep, before all else, keep alive and growing in your hearts, your union, communion, in and with the Church. You are living joints in the body of this ecclesial communion you too are the Church. I would never, never weaken those joints. Anything ecclesial is unthinkable outside the Church. Don't be taken off your guard in this. Keep your hearts well clear of the temptation so seductive in these days to think that you can have true communion with Christ and yet be out of tune out of accord, with the ecclesial community governed by lawful pastors. It would be a snare and a delusion. What can an individual do, or a group, with the best of intentions and the highest of ideals, outside this communion? Christ requires it of us as a condition of communion with him, just as he requires our love of each other as proof of our love of him.

21. So you are of Christ and for Christ in his Church; and Church means your local community, your Institute, your parish, but always in communion of faith, of Eucharist, of discipline and of loyal, faithful collaboration with your Bishop and the Hierarchy. Your structures and activities, be you clerical or lay, must never produce divergent orientations, as if you took your bearings from two different points of the compass. They must never create "justified non involvement ", either interior or exterior, nor (worst of all) antagonism against the pastors.

22. These are the things I put before you hopefully: they represent my wishes for your welfare. Thus I hope that you may be, in the midst of the world, true labourers for the one saving mission of the Church, in your very own way to which you have been called and invited. Thus may the Lord help you to prosper yet more, to bring forth yet greater fruit, ever with the Apostolic Blessing which I give you.

Castel Gandolfo, 20th September 1972

Opening speech to the Assembly of Directors General


Card. Eduardo Pironio

(August 23rd, 1976)
Dear brothers and friends,

1. I should like to greet you with the same words that the Apostle Paul addressed to the Romans: "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope" (Rom 15,13).

2. This is a heartfelt wish at the beginning of your encounter in the Lord (cfr. Mk 6,30), and it regards three attitudes that the contemporary world in which you are fully inserted by virtue of a special vocation ¬expects of you: a profound and serene peace, a contagious joy, and an irresistible and creative hope.

3 May prayer, which is the theme of your Assembly, make you artificers of peace, harbingers of joy, and prophets of hope. We stand in great need of these. And they are needed no less by the men, our brethren, to whom Christ sends us in this hour of history to announce the Good News of salvation (cf. Rom 1,16).

4. In beginning the labours of this Assembly I should like to offer you some simple reflections. This is not intended to be an opening speech, but simply some reflections that a brother and friend desires to share with you. I just want to tell you, in all simplicity, what I feel your Assembly ought to be.

5. First of all, an ecclesial event, an ecclesial fact. Indeed, it is the Church as a whole that looks to you for an answer. It is the whole of the Church that sends you to the world to transform it from within "like leaven" (L.G., 31). For the Church, you represent a new way of being "universal sacrament of salvation" in the world: you are consecrated laymen, fully incorporated in the history of men by means of your professions and your style of life that are no different from those of the others, but at the same time radically dedicated to Christ, through the evangelical counsels, as witnesses of the Kingdom.

6. Your existence and your mission as consecrated laymen would have no meaning unless they sprang from within a Church that presents herself to us as the daily renewed presence of the Christ of the Passover, as the sign and instrument of communion (L.G., 1), as the universal sacrament of salvation. When all is said and done, the Church is this: "Christ in you, the hope of glory" (Col 1,27). To be sign and communication of Christ for the complete salvation of all mankind - this is what gives meaning to your mission in the Church.

7. To live this Assembly as an ecclesial event must therefore mean two things: to live with joy the profundity of the mystery of the presence of Christ within her, and to feel with serenity the responsibility of responding to the expectations of the men of today. It is for this reason that we have to be open to the Word of God and, at one and the same time, have to pay heed to the needs of history. It is with fidelity and joy that we have to live this concrete moment of the Church: in her topicality of today, and in her specific physiognomy of local Church indissolubly bound to the universal Church.

8. But by very virtue of the fact that it is an ecclesial event, this Assembly is also a family event or, better still, it is the meeting of the family of Secular Institutes, with their diversity of charisms, but all with the same identity of consecrated secularity. It is a profound and fraternal encounter of all those who have been chosen in a special manner by Christ to realise their total consecration to God by means of the evangelical counsels, in the world, starting from the world, and for the transformation of the world, ordering the temporal realities according to God's design.

9. And because it is the meeting of a family brought together by the Holy Spirit from the four corners of the earth it has to take place in a climate of extraordinary simplicity, profound prayer, and sincere evangelical fraternity.

10. A climate of simplicity and poverty: all of us must be open to the Word of God, because we have great need of it, and open also to the fertile and manifold riches of brethren, all of whom are disposed to share in humility and generosity the different gifts and charisms with which the Spirit has endowed us for the common good (l Cor 12,4 7). Anyone who feels sure of himself and in exclusive possession of the whole truth, indeed, is not capable of opening to the Word of God and, consequently, incapable of a constructive Church dialogue. The Word of God, just as in the Holy Virgin Mary, calls for a great deal of poverty, much silence, and a great availability.

11. Then we need a climate of prayer, and even more than that because prayer is essential to your meeting. You have not come together for a technical reflection about prayer, but to consider, in the light of the Word of God and your own daily experience, what the prayer of consecrated laymen must be today. As far as you are concerned, this is not a case of discussing the various forms of prayer, but of seeing in practical terms, living to the very utmost your profession and your temporal commitment: how you can enter into an immediate and constant communion with God.

12. For this reason your Assembly--which is concerned with prayer as the expression of secular consecration, as the fountainhead of mission, and as the key to formation--must in the last resort be an Assembly of prayer. In other words, the primary purpose of our meeting is to pray together. And Jesus will be in our midst and assure the infallible efficacy of our prayers because we are gathered together in his name (cfr. Mt 18,20).

13. Lastly, we need a climate of evangelical fraternity: this is a truly profound meeting of brethren whom the Spirit has brought together in Jesus, each preserving his specific identity, specially faithful to the charism of his own Institute, but living to the very full the selfsame experience of Church, because we all feel ourselves members of the People of God (cfr. Eph 2,19), members of the same body of Christ (I Co 12,27), and living stones of the same temple of the Spirit (I Pet 2,5; Eph 2,20 22). For this is what the Church is: the calling of all into Christ by the Spirit, for the glory of the Father and the salvation of man.

14. This evangelical fraternity expresses itself wondrously in the simplicity and the joy of everyday life. These were the characteristics of the early Christian community: "And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they partook of food with glad and generous hearts" (Acts 2, 46). When things become unduly complicated and faces become painfully sad, you may be sure that there is no authentic and constructive evangelical fraternity.

15. These, then, are the three conditions or needs of this Assembly of consecrated laymen: the simplicity of the poor, a profundity of prayer, and sincere fraternity in Christ.

16. I should now like to mention--only touch upon, mind you, because I do not want this introduction to become unduly long--three things that seem to me to be essential for this Congress that is beginning today: the Church, consecrated secularity, and prayer.

17. Permit me to do this--seeing that the Assembly is concerned with prayer--in the light of the priestly and apostolic prayer pronounced by Jesus. Indeed, let us listen together to some of the verses of our Lord's most beautiful orison: "Father, the hour has come; glorify thy Son that the Son may glorify thee, ... Holy Father, keep them in thy name, which thou hast given me, that they may be one ... and know in truth that I came from thee... As thou didst send me into the world, so I have sent them into the world... I do not pray that thou shouldst take them out of the world, but that thou shouldst keep them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them in the truth: thy word is truth... And for their sake consecrate myself, that they also may be consecrated in truth" (John 17).

18. Taking as our starting point this prayer spoken by Jesus, who always illumines your fundamental activity of men who live in the world and pray, I should like to underscore the three points I mentioned before: ecclesial sense, needs of consecrated secularity, mode of praying.

19. 1° Ecclesial sense. Our prayer is realised from within the Church conceived as a fraternal communion of men with the Father, the Son, and the Holy Spirit. " I in them and thou in me, that they may become perfectly one", this is what the Church is. And therefore our prayer, even when we are praying alone or in small groups, always has an ecclesial dimension. It is the whole of the Church that is praying in us. In short, it is Christ himself--mysteriously present in the Church (Sacrosanctum concilium, 7)--who is within us and prays to the Father with us. Through the Spirit, who dwells within us (Rom 8,9 and 11), he intercedes for us with sighs too deep for words (Rom 8,26) and cries: "Abba! Father!" (Rom 8,15).

20. This ecclesial sense ensures that our prayer will have a profoundly human and cosmic dimension, that it will be directed towards men and history. A prayer that illumines and epitomises the sorrow and the joy of man and, from within history, offers them to the Father. A prayer that tends to transform the world "saved in hope" (cfr. Rom 8,24) and to accelerate the final coming of the kingdom (cfr. I Cor 15,24 28). Indeed, in the Our Father we ask each day: 'Thy kingdom come".

21. Ecclesial sense! It is essential if we are to be Christians. It is essential if we are to be consecrated. It is essential for our prayer. When one feels fully Church or saving presence in the world of the Christ of the Passover one also feels the urgent need for prayer, just as Jesus did, starting from the Heart of Christ, Son and redeemer, the adored of the Father and servant of man.

22. This Assembly will have to reflect continually about this ecclesial sense. The Church will have to be felt here in a tangible form, as presence of the Paschal Christ, as a sacrament of unity, as universal sign and instrument of salvation. Live the Church, express the Church, communicate the Church, so that you may pray with Christ from within the Church.

23. But for this you will need the gift of the Holy Spirit, who in the Church is "the principle of unity in communion" (L.G., 13). The Holy Spirit is at the beginning of our prayer, he cries out within us with sighs too deep for words (Rom 8,26) and "no one can say 'Jesus is Lord' except by the Holy Spirit" (I Co 12,3). But he is also the fruit of our prayer, the central content of the very thing we ask in prayer. " How much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him!" (Lk 11,13).

24. It is the Holy Spirit that creates unity in the Church. For this ecclesial unity, the true communion of all in Christ, is the fruit of our prayers made with authenticity in the Spirit. And this unity is something urgent in our Church today, in our Church so painfully shaken and under stress, just as it is urgent also in the heart of the history of mankind that is advancing towards the final encounter through a series of contrasts and profound misunderstandings, through insensitivity and hate.

25. But this Church communion a people made one with the unity of the Father, the Son, and the Holy Spirit (St. Cyprian, quoted in L.G., 4) is sent to the world in order to be "universal sacrament of salvation" (A.G.1). It is a Church that is essentially missionary and evangelising, inserted in the world as the light, the salt and the leaven of God for the salvation of all men. "The Church"..., says the Council, "goes forward together with humanity and experiences the same earthly lot which the world does. She serves as a leaven and as a kind of soul for human society as it is to be renewed in Christ and transformed into God's family" (G.S., 40).

26. This need of the Church essentially a Church of witness and of prophecy, of the incarnation and the presence, of mission and of service presupposes that there will be an irreplaceable contemplative profundity in all the members of the Church. Faced with the urgent needs of the Church of today, as also with the expectations of the men of today, the only thing that remains possible is the simple and essential attitude expressed by the words "Lord, teach us to pray" (Lk 11,1 ) .

27. And it is precisely this that brings us together here.

28. 2. Consecrated Secularity. Your specific vocation, dear friends, is collocated precisely in this fundamental Church world relationship, in this missionary insertion of the Church in the history of mankind. Because the whole Church is missionary, albeit not in the same way; the whole Church is prophetic, but not at the same level; the whole Church is incarnated in the world, but not in the same manner. Your manner is irreplaceable, original and unique, lived with generosity and joy as a special gift of the Spirit.

29. In fact, we are here concerned with your consecrated secularity. You are fully consecrated, radically dedicated to "following Christ" through the evangelical counsels, but you continue to be laymen in the full sense of the word, living in Christ your profession, your temporal commitment, your "duties in the ordinary conditions of life" (A.A., 4).

30. The consecration to God does not remove you from the world, but rather incorporates you in it in a new way. Interiorly you give plenitude to your baptismal consecration, but you continue to live in the world, in each and all of its activities and professions, as also in the ordinary conditions of family and social life. It fully belongs to you, it is within your competence by virtue of your peculiar vocation to seek the kingdom of God by dealing with temporal things and ordering them according to God (L.G., 31). Indeed, the prayer of Jesus assumes special significance in you when he says: "I do not pray that thou shouldst take them out of the world, but that thou shouldst keep them from the evil one. And for their sake I consecrate myself (= immolate and sacrifice myself), that they also may be consecrated in truth" (Jn, 17).

31. It is a new way of the Church's presence in the world. Nobody in the Church ever ceases to be present in the world, not even the contemplative, nobody is ever estranged from history. And nobody who has been "anointed by the Holy One" in baptism (I Jn 2,20) ever ceases to be radically dedicated to the Gospel as a witness in the world of our Lord's Passover. But your special consecration to God by means of the evangelical counsels commits you to being witnesses of the kingdom in the world and incorporates you in Jesus' paschal mystery in his death and resurrection in a more profound and radical manner, but this without in any way lessening your normal responsibilities connected with your family, or social and political activities, which constitute the peculiar ambit of your vocation and your mission.

32. These then, dear friends, are the two aspects of your wondrously rich and providential vocation in the Church: your secularity and your consecration. You have to live both of them with the same intensity and fullness, inseparably united, like two essential elements of the selfsame reality: your consecrated secularity. As far as you are concerned, the only way of living your consecration is that of dedicating yourself to the radicality of the Gospel from within the world, starting from the world, remaining indissolubly faithful to your temporal tasks and to the interior needs of the Spirit as privileged witnesses of the kingdom (cfr. G.S., 43). And the only way of realising fully your secular vocation right now because the Lord has entered mysteriously into your lives and has called you in a special manner to follow him radically is to live with a daily renewed joy your fidelity to God in the fecundity of contemplation, in the serenity of the cross, in the generous practice of the evangelical counsels.

33. This world has to be transformed, it has to be sanctified from within, by living the spirit of the evangelical beatitudes to the very limit and thus preparing "new heavens and a new earth in which righteousness dwells" (2 Pt 3,13).

34. Consecrated secularity expresses and realises in a privileged manner the harmonious union between edifying the kingdom of God and constructing the earthly city, the explicit announcement of Jesus, in evangelization and in the Christian need of the full promotion of man.

35. You live the joy of this secular consecration, which in the world of today is topical more than ever before. There is great need for courageous witnesses of the kingdom. May you be faithful to the needs of the Gospel and prepare a new world from within. May you live with responsibility and strength of heart the risk of your committed secularity in a special consecration to Christ by means of the Spirit. May you be faithful to your hour, to your profession, to your temporal commitment, to the fame of Jesus and his kingdom.

36. May you fully live your consecration based on a wholly realised secularity with your hearts open to the kingdom, to the Gospel, to Jesus and may you commit yourselves to transforming the world starting from the joy of your consecration, in the spirit of the Beatitudes that you generously express and have made your own. May you be deeply contemplative to discern the Lord who is passing by in the present circumstances of our history and thus to collaborate in God's plan of salvation that wants "to bring all things in the heavens and on earth into one under Christ's headship " (Eph 1,10).

37. 3. Prayer. This introduces us to the last point of our simple reflection: prayer. This Assembly of yours is dedicated not only to thinking, to reflecting about prayer, but also and above all to celebrating it. In the restless heart of each one of us there exists an ardent and simple desire: "Lord, teach us to pray!" (Lk 11,1). This is the invocation resplendent with hope of the poor who seek in Jesus, the Master of prayer. And it is in him, too, that we as concrete men of a new age will learn to pray. "Lord, in this tormented moment of history, in this difficult period of the Church, I who am living in the world as a person radically consecrated to the Gospel, to transform the world in accordance with thy design, Lord, I who am suffering and hoping with the suffering and hope of the men of today, how must I pray? How must I pray in order not to lose the contemplative profundity, nor the permanent capacity for serving my brethren? How must I pray in order not to escape either the problems of man or to abandon the needs of my daily life, yet all the time bearing clearly in mind that thou are the only, God, that only one thing is needful (Lk 10,42) and that it is urgent to begin by seeking God's kingdom and his righteousness (Mt 6,33) ? How must I pray in the world and starting from the world? How can I find a moment of silence and a deserted spot to listen to Thee in an exclusive form and dedicate myself with joy to thy Word in the midst of a city that reverberates with the words of men and where I am pressed on all sides by activities and problems? Lord, teach us to pray !"

38. And this, my dear friends, is your desire. It is your painful preoccupation and also your serene hope. In this Assembly, a communitarian celebration of prayer, the Lord will teach you to pray. Above all, he will tell you that prayer is neither difficult nor, even less so, impossible. Because he has commanded us to pray always and untiringly (Lk 18,1) and God never asks us to do impossible things (Saint Augustin, De Natura et Gratia 43, 50).

39. I do not want to go into the details of the theme of your Assembly. I only ask you, as a brother and a friend, to permit me to suggest some outlines for your work.

40. First and foremost, the very person of Christ. In the Gospel we have to seek the figure of Christ in the act of praying: in the desert, on the mountain, at the last supper, in an agony on the Mount of Olives, and on the cross. When, how and why did Christ pray? I only want to remind you that the prayer of Jesus--so profoundly filial and redeeming was always permeated by a strong experience of the Father in solitude, by a very dear consciousness that all were seeking him, and by an untiring missionary activity as harbinger of the glad tidings of the kingdom to the humble and as spiritual physician for the all embracing cure of the sick. Saint Luke sums it all up in a passage that would merit a detailed analysis: "But so much the more the report went abroad concerning him; and great multitudes gathered to hear and to be healed of their infirmities. But he withdrew to the wilderness and prayed" (Lk 5,1 5 1 6).

41. Secondly, I should like to remind you that the beginning of your prayer is always the Holy Spirit, but that the specific manner the only one for you is that of praying on the basis of your consecrated secularity. And this feature obliges you, in an altogether particular manner, to seek the unity of contemplation and action, and to avoid "this split between the faith that many profess and their daily lives", a split that "deserves to be counted among the more serious errors of our age" (G. S., 43).

42. Not only must your prayer precede your task and render it fruitful, it must wholly permeate it and give it an altogether special sense of offering and redemption. Not only can your occupation neither prevent you from praying nor cause you to suspend your prayer, it must rather serve you as a source of inspiration, of life, of contemplative realism. This certainly is not easy, and you will have to look for ways and means of doing it. I shall limit myself to suggesting just two of them: try to be truly poor, and ask this insistently of the Holy Spirit and of Our Lady of Silence and of Contemplation.

43. Lastly, I should like to underscore three evangelical conditions that are essential for every type of prayer: poverty, authenticity of silence, and true charity.

44 Poverty: to be conscious of our limits, of our inability to pray as we ought (cfr. Rom 8,26), of the need for dialogue with others, and above all of our profound thirst for God. Only the poor will have the secrets of the kingdom of God revealed to them (cfr. Lk 10,21). The poor have a simple and serene manner of praying, a manner that is infallibly effective: "Lord, if you will, you can make me clean" "I will; be clean" (Mt 8,2 3).

45. Silence: this is not easy in the world, but it is not easy even in a convent. Everything depends on an interiority that is pacified and centered on God. What opposes true silence is not external noise, activity, or words; what really opposes silence is one's own self constituted as the centre. The primary condition for praying well is therefore to forget oneself. At times, indeed, a layman committed in the world will pray better than a monastic wholly concentrated on his problem. And this is also why we speak of the "authenticity of silence". For this, at least in part, is what Jesus meant when he said: "When you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will reward you" (Mt 6,6). The essential thing here is not the going into your room; what is really important is the fact that the Father is there and is waiting for us.

46. True charity: it seems to me that this is the secret of a fertile prayer. We have to enter into prayer with the heart of a "universal brother". Nobody can open his heart to God without a fundamental aperture to his fellows. The consequence or the fruit of a true prayer will be a more profound and joyful opening to others. One cannot feel the presence of Jesus in men unless and until one has had a profound experience of God in the fecund solitude of the wilderness. But this encounter with the Lord, an encounter in the privileged intimacy of contemplation, must lead us to the unceasing discovery of his presence in the needy (cfr. Mt. 25).

47. What I am trying to say is this: if one wants to pray well, one has to live charity at least in an elementary form; but if one prays well ¬entering with sincerity into communion with the Father through the Son and in the Holy Spirit one comes out of one's prayer with an inexhaustible capacity for donation and service of one's fellows. Authentic charity conceived as immolation to God and donation to one's brethren therefore stands at the beginning, the centre and the end of true prayer.

48. The prayer of a consecrated layman--if it is to be a true expression of his joyous donation to Jesus Christ, the fecund source of his mission and an essential key to his formation--must be offered "in the name of Jesus" (Jn 16,23 27), that is to say, under the infallibly effective impulse of the Holy Spirit. It is the Spirit of Truth that guides us into all truth (Jn 16,13) and helps us, at one and the same time, to give witness of Christ (cfr. Jn 15,2627) in the concrete and daily reality ¬of our lives. He not only helps us to enter more profoundly into Christ and to cherish his Word, but also reveals to us his passage in history and causes us to listen with responsibility to the calls and the expectations of man.

49. In other words, the Holy Spirit dwells within us (Jn 14,17) and makes us understand, deep down in the profound unity of consecrated life in the world, that "God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God sent the Son into the world, not to condemn the world, but that the world might be saved through him" (Jn 3,16 17).

50. Secular consecration is a testimony of this intimate and universal love of the Father. The life of a consecrated layman, through the continually re-creative action of prayer, thus becomes converted into a simple manifestation and communication of the inexhaustible goodness of the Father. Because the Holy Spirit turns it into a new presence of Christ: "You are a letter from Christ..., written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone but on the tablets of human hearts" (2 Co 3,3).

51. May the Most Blessed Mary, model and master of prayer, accompany you and illumine you in these days of your gathering; may she introduce you into her contemplative heart (cfr. Lk 2,19) and teach you to be poor. May she prepare you for the profound action of the Spirit and make you faithful to the Word. May she repeat within you these two simple phrases of the Gospel, one spoken by herself, the other by her Son: "Do whatever he tells you" (Jn 2,5); "Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!" (Lk 11,27).

A living presence

in the service of the world and of the ChurchPaul VI

(8.25.1976)
Dear Sons and Daughters in the Lord,

1. We accepted very willingly the request of the Executive Council of the World Conference of Secular Institutes when it duly informed us of its desire for this meeting. It offers us, in fact, the opportunity to express to you, with our esteem, the Church's hopes in the special witness the Secular Institutes are called to bear among men today.

2. It is not necessary to stop to throw light on the particular characteristics which define your vocation. For, in their fundamental features which are "a completely consecrated life, following the evangelical counsels, and a presence and an action intended in all responsibility, to change the world from within", these characteristics can now be considered a certain attainment of your institutional conscience. We recalled all this on the occasion of the twenty fifth anniversary of the Apostolic Constitution Provida Mater (Address on 2nd February 1972).

3. In the position that we hold, our desire is to stress rather the fundamental duty which springs from the characteristics just called to mind, that is, the duty of being faithful. This faithfulness, which is not opposition to progress, means, above all, attention to the Holy Spirit who renews the universe (cf. Rev. 21:5). Secular Institutes, in fact, are alive to the extent to which they take part in man's history, and bear witness, among the men of today, to God's fatherly love, revealed by Jesus Christ in the Holy Spirit (cf. Apostolic Exhortation Evangelii nuntiandi, 26 ) .

4. If they remain faithful to their specific vocation, Secular Institutes will become, as it were, "the experimental laboratory" in which the Church tests the concrete ways of her relations with the world. That is why they must listen to the appeal of the Apostolic Exhortation Evangelii nuntiandi, as being addressed particularly to them: "Their primary task... is the implementation of all Christian and evangelical possibilities, hidden but already present and active in things of the world. The specific field of their evangelising activity is the vast and complicated world of politics, social matters, economy, but also culture, sciences and arts, international life and the mass media" (no. 70).

5. This does not mean, of course, that Secular Institutes, as such, must undertake these tasks. That normally falls on each of their members. It is therefore the duty of the Institutes themselves to form the conscience of their members to a maturity and open mindedness which drive them to prepare zealously for the profession chosen, in order to face afterwards, competently and in a spirit of evangelical detachment, the weight and the joy of the social responsibilities towards which Providence will direct them.

6. This faithfulness of the Secular Institutes to their specific vocation must be expressed above all in faithfulness to prayer, which is the foundation of strength and fruitfulness. It is a very good thing, therefore, that you have chosen, as the central subject of your Assembly, prayer as the "expression of secular consecration" and the "source of the apostolate and the key to formation". The fact is that you are in search of prayer that will express your concrete situation as persons "consecrated in the world".

7. We exhort you, therefore, to continue this search, endeavouring to act in such a way that your spiritual experience may serve as an example to every layman. In fact, for anyone who is consecrated in a Secular Institute, spiritual life consists in being able to assume one's profession, social relations, environment of life, etc. as particular forms of collaborating in the coming of the Kingdom of heaven. It consists further in knowing how to impose rest periods on oneself in order to come into more direct contact with God, to thank him and to ask him for forgiveness, light, energy and inexhaustible charity for others.

8. Each of you certainly benefits from the support of his Institute through the spiritual guidance it gives, but especially through the communion that exists among those who share the same ideal under the leadership of those responsible. And, knowing that God has given his Word, the consecrated person will set himself very regularly to listen to Holy Scripture, studied lovingly and accepted with a purified and available soul, to seek in it, as well as in the teaching of the Magisterium of the Church, a correct interpretation of his daily experience lived in the world. In a special way, based on the very fact of his consecration to God, he will feel committed to promoting the efforts of the Council for a more and more intimate participation in the sacred liturgy, aware that a well ordered liturgical life, closely integrated in the consciences and habits of the faithful, will help to keep the religious sense alert and permanent, in our times, and to give the Church a new springtime of spiritual life.

9. Prayer will then become the expression of a mysterious and sublime reality, shared by all Christians, that is, the expression of our reality as children of God. It will be an expression that the Holy Spirit purifies and assumes as his own prayer, urging us to cry with him: "Abba", that is, Father! (cf Rom 8, 14 f; Gal 4,4 f ).

10. Such prayer, if it becomes a conscious part of the very context of secular activities, is then a real expression of secular consecration.

11 . These are the thoughts, dear sons and daughters, that we wish to entrust to your reflection, in order to help you in your search for a more and more faithful response to the will of God, who calls you to be in the world, not to assume its spirit, but to bear witness in its midst in a way that will help your brothers to accept the newness of the Spirit in Christ.

With our Apostolic Blessing.

Rome, 25th August, 1976

Congregation for Religious and Secular Institutes (C.R.I.S.)


Secular Institutes

(May 10th, 1976)
1. The peculiar vocation of the Secular Institutes, a vocation of presence among the values of the terrestrial realities, has led several of them to concentrate attention on the family and the "sacred value of the married state" (Gaudium et spes, 49).

2. This attention can take different concrete forms. Direct work in the cause of the Christian family is a case in point, and some Institutes have come into being with this specific aim. Another way is to permit married people to participate in the spirituality and the life of an Institute, and indeed there are some who offer them this possibility: certain Secular Institutes give them instruction and support for living an evangelical commitment in the married state, and also consider them as members in the wider sense.

3. In fact, the fundamental documents relating to the Secular Institutes, especially the Instruction Cum Sanctissimus (art. VII, a), provide for the admission of such members; but the general principle implies different applications, and problems arise in actual practice.

4. In 1973, therefore, the Section for the Secular Institutes, desiring to have a more complete appreciation of the effective situation, carried out a survey of all the Institutes whose Constitutions visualised the existence of members in the wider sense. The results of this survey have brought out a large variety of attitudes towards these members: commitments, participation in the life of the Institute in different ways and to different degrees, etc. Some Institutes even wanted to consider the possibility of accepting married people as full members.

5. The Section for the Secular Institutes did not deem it necessary to make an official statement about a disposition that is already as clear, definite and well known as the one relating to the chastity in celibacy of the Secular Institute members in the strict sense. Nevertheless, mainly in order to see whether it would be desirable to issue directives in the matter of members in the wider sense, it decided to ask its nine consultors to consider this problem. A small questionnaire was therefore drawn up that required them to reflect not only about the presence of married people as members in the wider sense, but also about the possibility of a complete integration of such people into the Secular Institutes.

6. The answers taken as a whole have brought out the need for submitting the question to the Congress with a view to possible decisions. As is known, the Congress is the collegial organ of the Congregation and is made up of the Cardinal Prefect, the Secretary, the Under-secretary, and the Section Officials. It also has the benefit of expert advice, the experts being specially consulted on the topic under consideration. The Congress has power to study, examine, and decide (cf. Informationes, Vol. I, no. 1, p. 52).

7. For the purposes of the Congress, therefore, the Section asked two experts (theologians and canon lawyers) to examine the problem here outlined and to express their motivated opinions, taking due account of the answers previously given by the consultors.

8. Below we first give a summary of the answers of the consultors, while a second part states the conclusions and decisions of the Congress.

I. THE CONSULTATION

9. Summarising the answers of the consultation, one can say that it brought out the following three assertions:

Chastity in celibacy must be absolutely affirmed for members of the Secular Institutes.
Married people can be members in the wider sense if certain measures of prudence are observed.
It would be desirable to create Associations of married people...

A. Chastity in celibacy for Secular Institute members.

10. The affirmation is based on:

a) Doctrinal and Canon Law Reasons

The charter of the Secular Institutes is sufficiently clear in this matter: "Besides the exercises of piety and self denial which are a necessary part of the search for perfection of Christian life, those who desire to be formal members in the strict sense of the word, of a Secular Institute, must in fact tend to this perfection in the distinctive ways here specified:


11. 1. By profession made before God of celibacy and perfect chastity in the form of a vow, oath, or consecration binding in conscience, according to the norms of the Constitutions"
(Provida Mater, Art. III, 2).

12. Now, subsequent developments of the doctrine have only confirmed this essential condition of the profession, made before God, of celibacy and perfect chastity. To convince oneself of this, indeed, one has to do no more than refer to the various conciliar and post conciliar texts, especially Lumen Gentium, 42-44, Perfectae caritatis, 11, Discourses by Paul VI. One of the consultors expresses this in the following terms:

13. "Even though important developments in Catholic doctrine of the laity have taken place between 1947 and the present day, this particularly as regards marriage, the evangelical distinction between the life of a married person and that of a 'celibate for the sake of the Kingdom' has not undergone any appreciable variation (nor could it have done so). Indeed, the great crisis that has come to the fore in connection with priestly celibacy has made it possible to obtain a clearer and more profound insight into this value, which occupied an 'outstanding' place among the counsels and has always been held in particular honour by the Church' (Lumen Gentium, 42)".

b) A specific Choice in Response to a Call of the Lord

14. By means of a free response to the choice of the Lord, "the called one" elects to renounce certain things, even legitimate ones, for the sake of the Kingdom. The renunciation of the legitimate quid represented by marriage is imposed on the members of the Secular Institutes who choose a life of total consecration to God.

15. This also comes out very clearly from the answers given by the consultors:

"...Deciding to live according to the evangelical counsels means that one strives towards specific values and at the same time limits oneself by renouncing other values...".

16. "...The special significance of the choice of celibacy made by the members of the Secular Institutes (does not lie) in the observance of canon law or any extrinsic reason, but exclusively in the free and spontaneous response to a special call of the Lord".

17. Again, Paul VI, speaking to the Directors General of the S.I. in 1972, made the following declaration: "The poverty, chastity and obedience which you have chosen are ways of sharing the cross of Christ because like him and with him you give up the things which, without any infringement of law or precept, you could, if you wished, have and enjoy" (20.9.1972).

18. The Lord does not require this renunciation of legitimate things of all people; indeed, He does not normally require it of those who live in the state of marriage and who, by giving and receiving, should participate in the human joys of a Christian home. This total renunciation is peculiar only of those whom God calls specially to Him to bear witness to an absolute preference and who respond to this call by consecrating themselves totally to Him.

c) The Need for avoiding Confusion

19. It follows from these different choices that married people and those who are specially consecrated to God must arrive at the perfection of Christian life, at the sanctity to which all of us are called, by different roads that befit their special situations: the former by adhering to the sacrament of marriage, in the sense that they must permit the spouses to attain the highest degree of sanctity in the married state, the latter on the basis of a "special consecration" to the Lord. The sacrament of marriage offers Christian spouses the means of sanctification and bearing witness to the glory of God in their peculiar condition of spouses, in their sublime office of being a father or a mother (cf Gaudium et spes, 48); and nothing whatsoever prevents those who desire to do so from having recourse to evangelical commitments in keeping with their state if such commitments help them to better accomplish their obligations and mission. As regards the faithful who have chosen to follow Christ in a more intimate manner, they will similarly find that their consecration by means of the profession of the evangelical counsels will give them the support and the grace to realize their total donation to the Lord. This distinction appeared very clearly in the conciliar texts, and it was equally underscored in the answers given by the consultors:

20. "We are here concerned with absolutely distinct realities, even though they tend to wards one and the same sanctity, and it would be dangerous to confuse them. It would be dangerous for the Secular Institutes, who would end up by losing the true sense of their charism; but it would be equally dangerous for married people, who would be drawn onto ground where they would eventually become subject to rules that are not in keeping with their state of life".

21. Paul VI, in his message of the 20th March 1975 on the occasion of World Vocation Day, highlights the specific witness given by the faithful consecrated to God. He begins by stressing the irreplaceable and admirable part that laymen play in the Church's faith and witness at a time that is characterised by a lack of vocations, so much so that they assume responsibilities, exercise ministries, and so on. He rejoices at the idea, and encourages this promotion of the laity. But then he adds:

22. "But all this, needless to say, cannot be a substitute for the indispensable ministry of the priest or the specific witness of the consecrated faithful. It calls these latter. Without them there would be the risk that Christian vitality might become severed from its roots, the Community sterile, and the Church secularised" .

23. Without in any way minimising the witness given by laymen who are authentic Christians, the Holy Father makes it clear that Church expects a specific witness from the consecrated, a witness that is essential for the very vitality of the ecclesial community as a whole. It is therefore desirable to avoid all possibility of confusion between the state of married people who commit themselves to the practice of conjugal chastity and the state of people who have chosen chastity in celibacy as a response to a special call of the Lord. Although it is true that both the latter and the former must tend towards the perfection of Christian charity and bear witness to the Love of Christ, it is equally true that they must do so by means of two entirely distinct roads, two states of life that are so different that one cannot possibly embrace both of them at one and the same time.

24. It therefore follows that married people cannot be admitted to full membership of Secular Institutes, since these are characterised by the fact that their members are essentially vowed to chastity in celibacy.

B. Married people as members of Secular Institutes in the wider sense

25. The Secular Institute members in the wider sense have the chance of remaining in their peculiar state of life--which may be that of married people, for example--and yet training themselves for evangelical perfection by participating in the spiritual advantages of the Institute, in its peculiar apostolate, and also in complying with some of the demands it makes on its members. It is only in this precise sense that one can speak of the admission of married people to membership of a Secular Institute. It also presupposes that certain measures of prudence should be observed in order to safeguard the value of marriage. According to the answers given by the consultors, these measures concern the following points:

a) The Reasons for the request for Membership and the Conditions for accepting it

26. One of the consultors alludes to the reasons that in the past have led Secular Institutes to admit married people as members in the wider sense: firstly, a certain primacy accorded to the "celibates for the sake of the Kingdom" and, consequently, the need for spouses to learn from their example; secondly, the vague need felt by the Secular Institutes to create a first zone of influence, this not without the hope of arousing some vocations for the Institutes themselves.

27. Only one of the answers deals in a precise and clear cut manner with the reasons underlying the request for membership and the conditions for accepting it:

28. "The reasons that cause spouses to want to enter a Secular Institute should be examined with particular care. If the underlying reason is an escape from marriage or a concept of marriage that detracts from the value of marriage, the request should be refused. If the Institute did not offer the possibility of living marriage in a Christian manner, i.e. perfectly, the entire object of such membership would be defeated.

b) The Consent of the other Spouse

29. Almost all the answers are concordant in saying that the consent of the other spouse is an essential condition for the admission of a married person to membership in the wider sense of a Secular Institute. So much so that one of them specifically says that "the lack of such consent would be in contrast with the very nature of marriage understood, first and foremost, as a spiritual community ". Only one of the consultors is of the opinion that this condition should not be imposed, but even he supposes that the two spouses will have reached a prior understanding:

30. "While I deem it desirable that the two spouses should inform each other, seek together and reach an agreement, I would not impose the condition that the one has to obtain the consent of the other.

31. This amounts to saying that, generally speaking, a married person should not be admitted to membership of a Secular Institute without the knowledge of the other spouse.

c) The Participation of a Married Member in the Government of the Institute

32. The answers given by the consultors in connection with this matter are rather more complex. All the same, they make it quite clear that the active participation of married members in the government of the Institute does not seem to be desirable. Only one of the consultors frankly visualises such a participation, but even he hints at the serious risks involved:

33. "If in fact there exist Secular Institutes who admit married people as members in the wider sense, I would be in favour of the representatives of these members participating in the government, but only in proportion to their effective numbers. In fact, if an Institute admits married people, it is only right and proper for it to accept all the consequences thereof. There are also risks: the inevitable interactions of the Institute on family life and of the family on the life of the Institute. Moreover, at a historical moment when it is becoming particularly difficult to live virginity, the celibates would have a minority representation in the government and this implies a danger of insufficient value being attributed to virginity".

34 Taking the answers as a whole, participation of the married members in the government of the married members in the government of the Institute is visualised as follows:

Three answers hold that this possibility should not be considered.
The other consultors suggest that representation of the married members in the government of the Institute could be considered, but only to deliberate questions that concern them.
According to one of these latter, it would be desirable for the married members to have a government of their own.

35. This last answer, suggesting a separate grouping with a government of its own, brings us to the third aspect of our problem.

C. The creation of associations of married people would be desirable...

36. This desire is expressed more or less explicitly in all the answers of the consultors. First of all, let us quote from two of the proposals made:

I) "I should like to state the problem differently. Let us not ask 'Some married people are interested in the Secular Institutes, what place could be accorded them in these Institutes?', but rather 'Some married people are attracted by evangelical perfection, what can be done to help them?'.


37. The second formulation would permit a freer search and would undoubtedly lead to the true solution. We are here face to face with the problem of whether it is possible to have a certain radicalism of evangelical life in marriage ".

38. 2) "It seems desirable to set up Associations for married people who want to commit themselves on a communitarian basis to following Christ in the spirit of the beatitudes and the evangelical counsels. One would thus respond to the desire of many married people for the Church to give full recognition not only to the sanctifying value of marriage, but also to the substantial equality of all the members of the People of God as regards the precept of tending to the perfection of charity. The definition of the concrete content of the commitments of obedience and poverty to be assumed by married people cannot but be the outcome of their own experiences and reflections. If this is to be done in an adequate manner, it seems absolutely essential that the experimentation and reflection should develop among married people, without being confused with other forms of life ".

The following two ideas can be abstracted from the replies as a whole

39. It would be desirable to promote Associations of married people. The reasons adduced in support can be summarised as: responding to the need felt by these people to associate in order to live their faith better; responding to their desire to see the Church recognise in full the sanctifying value of marriage and substantially the possibility of all members of the People of God to tend towards the perfection of charity; offering to these people the effective possibility of a certain radica1ism of evangelical life in marriage.

These Associations of married people would be distinct from the Secular Institutes

40. In connection with this second affirmation, however, one of the consultors suggests that the period of experimentation could be entrusted to the general management of the Section for the Secular Institutes.

II. THE CONGRESS CONCLUSIONS AND DECISIONS

41. As we already mentioned above, two experts were invited to state their motivated opinion in the course of a Congress that was held at the headquarters of this Congregation. Their arguments, retracing those of the consultors, were to be grouped around the same points, on which the collegial organ of the Dicastery took its decisions.

1. The "Special Consecration" of the Members of the Secular Institutes cannot be called into question

42. The experts base their affirmations first and foremost on doctrinal principles, but also mention the metaphysical and spiritual aspects of the question. They recall that the Secular Institutes constitute essentially a state of perfection or consecration recognised by the Church, and they draw support for their contention from the teachings of the Magisterium and the practice followed during the last few decades.

43. As regards the Secular Institutes, just as in the case of the religious Institutes, "their very nature requires the commitment to perfect chastity in celibacy and this necessarily excludes married people (formaliter ut sic) - to poverty and to obedience ".

44. " The teaching and the practice of the Church, right up to the Council and the most recent speeches of the Holy Father, very clearly determine the need for the effective profession of the three evangelical counsels, a profession that married people cannot make".

45. A further clarification is added in order to avoid all misunderstanding in connection with these counsels:

"Here we are not concerned with just any counsel of the Gospel but with the 'typical' evangelical counsels, that is to say, chastity in celibacy, poverty and obedience, assumed as a stable form of life by means of a vow or other sacred bond recognised by the Church in an Institute. This is the very thing that characterises a member of a Secular Institute in the world and distinguishes him from ordinary baptised. The constitutional texts of the Secular Institutes, i.e. Provida Mater (I, Art 13), Primo feliciter (II) and Cum Sanctissimus (VII ab.), just like the pontifical speeches, leave no doubt whatsoever as regards this 'consecration' that qualifies the Secular Institute member in the world ".

46. It is therefore essential to reaffirm this fundamental principle that the profession of the three evangelical counsels confers a " special consecration", a consecration that is rooted in baptism and completes it. Now, "perfect chastity is the essential and constitutive element of the reality that consecrates to God in the vocation of an Institute of perfection. While poverty and obedience especially in the Secular Institute can be subtly shaded, perfect chastity imposes itself as an indispensable element of belonging totally to the Lord".

47. The expert then continues: "Here we are at the very centre of the specific vocation ... that essentially characterises a Secular Institute and its members in the strict sense. If one were to exclude, even unwittingly or unconsciously, the reality that is at the very heart of the 'novelty' of the spring of grace in the world that is represented by the Secular Institutes, the 'special vocation' underlying these Institutes would no longer have any raison d'être in the Church".

48. Thus, the consultors, the experts and the Congress are wholly agreed in confirming the same conclusion: the gift of God represented by the "special consecration" imposes the profession of the evangelical counsels upon the Secular Institute members in the strict sense, and therefore the practice of perfect chastity in celibacy.

2. The Married People in the Secular Institutes are Members in the Wider Sense

49. The possibility of married people belonging to a Secular Institute cannot be called into doubt. Indeed as an expert pointed out at the Congress, even Provida Mater already admits this possibility when it says: "Associates who desire to belong to the Institute as members in the strict sense..." (P. M. III, 2). This is equivalent to saying that others can belong to the Institute as members in the wider sense. In fact, this possibility was later explicitly affirmed by the Instruction Cum Sanctissimus (Vll, a). However, these constitutional documents make it clear that there are different degrees of membership, differences that are rightly and essentially expressed by the fact that a given person embraces each of the evangelical counsels to a greater or a lesser degree. There can be no doubt that this refers in a very special manner to the counsel of chastity: although chastity in celibacy "for the sake of the Kingdom" is absolutely indispensable for the members in the strict sense, the members in the wider sense do not have to comply with this requirement and can therefore be married people. If, therefore, the mode of membership in a Secular Institute is based primarily on the effective profession of the counsel of chastity, it follows that it will never be possible to eliminate all distinctions or to make the married members in all respects equal to the celibate members. In other words, married people necessarily belong to Secular Institutes as members in the wider sense. This is a normal conclusion reached unanimously by both the consultors and by the collegial organ of this Congregation.

50. Does one have to conclude from this that the distinction in the degree of membership in a Secular Institute supposes measures so rigid that one cannot visualise a close participation of the one group in the life of the other? There are different experiences as regards this matter, and the expressed opinions are widely shaded. The conclusions of the consultors reflect different trends as regards, for example, the conditions of admission or participation in the government of the Institute. Bearing in mind this variety of views, the experts and the Congress ask that this experience of life should be prudently continued.

51. However, since it is clearly impossible to introduce married members into an Institute with "the same rights and duties" as the members in the strict sense, one could not but wonder whether it would not be better to visualise a new formula for married people. The Congress therefore examined the possibility of Associations of married people.

3. Towards Associations of Married People?

52. As was brought out by the answers of the consultors, Associations of married people or with married people correspond to a present day trend within the context of the universal call to sanctity of which the Council has spoken (Lumen gentium, Chap. 5). The experts, in turn, showed that it was desirable "to face up to this reality in a concrete manner because, there too, the breath of the Spirit was pushing or calling to the perfection of charity, choosing the means that He deemed suitable for our times ".

53. The Congress, desiring to take account of the profound and legitimate aspirations that would like to give birth to such groupings, therefore considered the problem with the greatest attention. It recognised the need for helping, supporting and possibly also guiding such Associations of a new type. In this field, however, as also in many others, only actual experience of life can suggest, clarify, and perfect. It is therefore premature to try to visualise the practical modalities that would permit the eclosion of these new "buds" in the Church. The conclusion of the Congress, in affirming that it may be desirable to give consideration to such Associations with married people, does not in any way diminish their value and raises hope for the future, and at the same time reasserts very clearly the excellence of consecration in celibacy (cf. Lumen Gentium, 42).

10th May 1976

On the 30th anniversary

of the apostolic constitution

Provida Mater Ecclesia

Paul VI
1. Today, this very day, thirty years ago, an event was celebrated in the Catholic Church which communicated to many of her sons the charism of this feast of the Presentation of Jesus in the Temple, that is the oblation of Christ to his Father's will.

2. We wish, in fact, to recall an anniversary that falls today. Thirty years ago, on 2 February 1947, the Church recognised a new form of consecrated life, when our predecessor Pius XII promulgated the Apostolic Constitution Provida Mater.

3. A new form, different from that of religious life not only in its implementation of "the following of Christ" but also in its way of assuming the Church world relationship, which is also essential to any Christian vocation (cf. G.S., 1).

4. Thirty years are not that many, but already significant is the presence of secular institutes in the Church, and we ask you to join us in thanking the Father of heaven for this His gift.

5. And we wish to send to one and all, men and women, our greeting and blessing.

Rome, 2nd February, 1977

Third General Conference of Latin American Bishops

(Puebla)
Secular Institutes

774. "Insofar as the Secular Institutes are concerned specifically, it is important to recall that their particular charism is to respond directly to the great challenge being posed to the Church by current cultural changes: they are to move toward forms of secularised life required by the urban industrial world, but without allowing secularity to turn into secularism".

775. "In our day the Spirit has brought into being this new type of consecrated life represented by the Secular Institutes. They are somehow meant to help resolve the tension existing between real openness to the values of the modern world (authentic Christian secularity) and full, thoroughgoing submission of heart to God (the spirit of consecration). Situated right in the center of this conflict, such Institutes can be valuable pastoral contribution to the future. They can help to open up new pathways of general validity for the People of God".

776. "On the other hand the very set of issues they seek to tackle, as well as their lack of roots in an already tried and tested tradition, exposes them more than other forms of the consecrated life to the crisis of our day and the contagion of secularism. The hopes and the risks entailed in this way of life should spur the Latin American episcopate to show special solicitude in fostering and supporting their growth".

Message addressed to the Second Latin American Congress of Secular Institutes

Card. Eduardo F. Pironio

(July 12th, 1979)
Dear brothers and friends:

1. Welcome to this meeting of grace! The Lord is present for you have been convened as the Church in his Name (Mt 18 20). The Spirit of God which renews all things acts deeply in the heart of each one of you, within every Secular Institute represented. You will emerge renewed and reborn: confirmed in the faith, animated by hope and strengthened by love, so as to fulfil the evangelising mission in our Latin American Continent. Allow me to greet you with the wish expressed by Paul to the Romans: "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope" (Rom 15,13).

2. The living God of hope! This is what Latin America needs today. This is what you all proclaim with the strength of a witnessing born of contemplation and of the cross and exercised in the original conditions of family and social life (L.G. 31), and becomes concrete in the manifestation and communication of the Paschal Christ. You are not the witnesses of a distant God, but of a God who rose again and lives and treads the path of men. Neither are you the disincarnate witnesses who indicate to others the road of salvation while you remain on the edge; but committed witnesses with the difficulties and risks of history, radically submerged in the dead and risen Christ, evangelically incorporated in the world in order to transform it, sanctify it, offer it to God, building thus the new civilisation of love. Like all other laymen but far more by reason of the consecration which animates you "in the eyes of the world you must be the witnesses of the resurrection and of the life of Our Lord Jesus Christ and signs of the true God" (L.G. 38).

3. You are meeting to reflect in the light of the Magisterium and of the requirements of a Continent in full effervescence, marked by poverty and the cross but filled with hope on the identity of Secular Institutes in this providential moment of Latin America, in terms of a full evangelization, of an integral advancement of man, of a transformation of culture in line with the civilisation of love.

4. I wish to remind you of three things: your identity, your present state as "your own way" of being Church, your profound and vital requirements.

5. 1. - Your Identity. This can be summed up very simply: "consecrated secularity". These are two aspects of a same reality, of a same divine vocation. Both are essential. This was clearly asserted by Paul VI when he said: "Neither of the aspects of your spiritual nature can be overrated at the expense of the other. They are both equally essential" (20 lX 72) .

6. In these privileged times of history and of the Church, the Lord calls upon you to live your consecration in the world, from the world and for the world. The world cannot tarnish nor decrease the wealth and fecundity of consecration, neither can consecration wrest you from the commitment and responsibility of the daily task. Totally committed with Christ, your minds are open to what is eternal, you are the witnesses of the Absolute, but always within the sphere of temporal life. The two words "consecrated laymen" must be duly stressed and indissolubly united.

7. "Consecrated". That is to say sanctified more deeply in Christ by the one and only Holy One, and by will of the Spirit, so that you may belong totally and exclusively to love. "You have been anointed by the Holy One, and you all know" (I Jn 2,20). This consecration, which deepens and brings to plenitude the consecration of baptism and confirmation, penetrates your daily life and activities, creating a total availability to the plan of the Father who wishes you to be in the world for the world. Your characteristics are those of men and women of the Absolute and of hope, exclusively open to the one and only Love; poor and disinterested, capable of understanding those who suffer and of giving yourselves evangelically to saving them and transforming the world from within. In his Address of 2 February, 1972, Pope Paul VI asserted: "Your consecrated life, in the spirit of the evangelical counsels, is the expression of your undivided loyalty to Christ and to the Church, of the permanent and radical striving towards holiness, and the awareness that, in the last analysis, it is only Christ who, with his grace, carries out the work of redemption and transformation in the world. It is deep in your hearts that the world is consecrated to God."

8. "Laymen". But this special consecration, this special way of belonging to Jesus Christ in virginity, poverty, obedience, does not detract the members of Secular Institutes from the world, nor does it paralyse their temporal action, but gives it life and dynamism, greater realism and efficacy; freeing it of dissatisfactions, interests and quests, which are somehow related to egoism. "Secular consecration": in opening man and woman to the absolute radicalism of the love of God, they are prepared for a deeper incarnation in the world, for a pure, free purifying and liberating secularity.

9. They are not of the world, but they are in the world and for the world. The characteristic of this "new way" of being Church is to live precisely in the world the radicalism of the Beatitudes as the light, salt and leaven of God. This secularity, which is far from being superficial naturalism or secularism, indicates "the proper place of your Christian responsibility", the one and only way of sanctification and apostolate the privileged scope of a vocation lived specifically for the glory of God and the service of our brothers. It calls for living in the world in contact with our brothers of the whole world, part as they are of human vicissitudes, responsible as they are for the possibilities and dangers of the earthly city, bearing as they do the weight of a day to day life committed to the construction of society, involved together with them in the most varied professions at the service of mankind, of the family and of the organization of peoples. Committed, above all to the construction of a new world according to the design of God, in justice, love and peace, as the expression of an authentic "civilisation of love". It is not an easy task. It calls for discernment, generosity, courage. Paul VI calls them "the alpinists of the spirit" (26-IX-70).

10. 2. Your Actuality. Paul VI, in the manner of his prophetic intuition, referred to Secular Institutes as "a characteristic and most consoling phenomenon in the contemporary Church" (26 IX 70). In a way which is original and proper to them, they express and achieve the presence of the Church in the world. They are a valid sign of the relationship of the Church with the world: trust and love, incarnation and presence, dialogue and change. The Council opened up to us an evangelical path, subsequently illuminated by the Magisterium of the Popes, from Paul VI to John Paul II. The Church was repeatedly defined as "the universal sacrament of salvation". For Latin America the spirit of God inspired two ecclesial events which strongly marked the redeeming presence of the Church in that Continent: Medellin and Puebla. They gave us a better understanding of the responsibility of Christians in the evangelization and transformation of the world. It is an imperative requirement of the times and a pressing invitation of the Spirit. It is a challenge of history to the commitment of the Church, and more specifically of the laity, to become part of the world so as to transform it. "In a moment such as this said Paul VI the Secular Institutes, by virtue of their charism of consecrated life in the world, appear as providential instruments to incarnate this spirit and transmit it to the whole Church. If in a certain way, they essentially manifested this aspect even before the Council, by their presence, with all the more reason must they today be specialised, exemplary witnesses to the attitude and mission of the Church in the world " (2 II 1972). And he adds immediately almost as an exhortation and a challenge: " For the ' aggiornamento ' of the Church today, clear directives or frequent documents are not sufficient: persons and communities, responsibly aware of embodying and transmitting the spirit desired by the Council are required. This is the thrilling mission entrusted to you: to be a model giving an indefatigable impulse to the new relationship that the Church is trying to embody before the world and in the service of the world".

11. Secular Institutes, if they are truly faithful to their charism of consecrated secularity, have a very important word to say in the Church today. Their mission is more than ever providential. They will be a privileged means of evangelization, of explicit proclamation of the Love of the Father manifested in Christ, of an authentic and profound human advancement and of a real evangelical liberation, effected in the spirit of the Beatitudes. They will be a concrete means to overcome the tragic dualism between faith and life, the Church and the world, God and man.

12. 3. Your Exigencies. Faithfulness to the Lord who calls us and requires everything of us. I have no doubt that this is a moment of grace for the Secular Institutes of Latin America. Consequently, it is a moment of renewed creation and of hope. There is need for "renewed creation" of our Secular Institutes in the Spirit, heeding the Word of God and constantly interpreting the signs of the times. I limit myself to stressing three requirements which in my opinion are fundamental: sense of Church, theological existence, contemplative dimension.

13. Sense of Church: live the joy of being Church today, in this privileged moment of history, in this Continent of possibilities and ¬hope, responding in an original and a specific manner to the divine call. To be fully Church in a new way (as "consecrated laymen"), in deep communion with the Pastors and participating fraternally in the evangelising mission of the People of God as a whole. Radically centered in God and evangelically as part of the world. Be Church in authentic communion and participation.

14. Theological existence: live in the world a clear and irreducible theological existence. Live the supernatural normally: live in faith, go forward building in hope, change the world by the force of un-refrained love. This you ask in the beautiful Prayer of the Congress: "confirmed in Faith, animated by Hope and strengthened by Love". The vision of Faith will help you to constantly discover the plan of God, the passing of Christ through history, the vital call of the Spirit of Love. Hope will protect you against the paralysis of discouragement or melancholy. It will be your support in the Paschal Christ, it will actively commit you in the construction of the world. Charity will lead you to live with joy the vital demands of consecration, to center your life in Jesus Christ and embrace his Cross, to serenely become part of the world without superficiality nor fear and to generously serve your brothers.

15. Contemplative dimension: in order to interpret in God the things that occur in the world, to discover the anxieties of men and the demands of God, one must be contemplative.

This means men and women of prayer, who stop in the rhythm of their work to listen to God; who, from time to time dare to retire to the desert to meet Him in solitude; who, above all, know how to create in their innermost self a deep and unchangeable area of active silence. People who experience God in work and in leisure, in anxiety and in joy, in prayer and in worldly activities. "Secular prayer" is not easy, but it is indispensable. It is the only way of life of a member of a Secular Institute: God must be the uninterrupted source of your life while you follow your profession and the hopeful sorrow of humanity. It is difficult, but at times one must have the courage to cut away from everything (in order to subsequently return to the world) and seek a moment and a place for prayer. Above all, we must pray to the Lord with the simplicity of the poor.

16. This message has become too long, but this can be explained in part by the ecclesial love I have for the Secular Institutes; their providential existence, their actual effectiveness as a sign of a hopeful Church, their special responsibility at this time of the evangelization of our Latin American Continent. In part because I have wished to make good the lack of my physical presence, and what I would have liked to say to you personally had I been able to participate in this Congress. God willed it otherwise, blessed be His will!

17. But to you go more than my written words: two beloved friends and two witnesses of the Secular Institutes Rev. Mario Albertini and Mons. Juan José Dorronsoro. They are, as St. Paul would say, "my personal visiting card". Talk with them, consult them without fear and listen to them. They will no doubt say to you the same I have said but better, more briefly, and with greater authority. Mine is the authority of service in Christ and of affection.

18. I cannot conclude without a thought for "Mary, the model of consecrated secularity, who evangelised with her presence and with her words" as so splendidly says the Prayer of this Second Congress.

19. Totally consecrated to the Lord through her poverty, virginity and obedience to the Father Mary lived in the world. She fully lived the history of her people sharing their expectations and their hopes, living their poverty and desiring their liberation. She believed in the word conveyed to her in the name of the Lord and was happy. She was a contemplative woman: she lived always "attentive" to the word of the Lord, She was the faithful Virgin, the Mother of blessed hope and of beautiful love: the Virgin who engendered Christ and surrendered him in the silence of contemplation and of the Cross. She was the figure and the beginning of the Church: the presence of Christ, the sign of communion and salvation.

20. To her, "the star of evangelization" we now recommend the work of this II Latin American Congress of Secular Institutes. We trust in Her and our hopes are centered on Her. We commit everything to the silent and faithful heart of "Mary, of whom Jesus was born, who is called Christ" (Mt l,16).

With affection and hope I bless you in Christ and in the Blessed Mary.

Opening Discourse to the Second International Congress of Secular Institutes

Card. Eduardo F. Pironio

(August 25th, 1980)
Dear friends:

1. These are the simple words of hope of a person who believes to know you and who loves you; and who, in the name of Pope John Paul II, has the privilege and the responsibility of serving you. Allow me to greet you with the words of Saint Paul to the Philippians: "Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God for all my remembrance of you, always in every prayer of mine for you all, making my prayer with joy, thankful for your partnership in the Gospel, from the first day until now" (Phil 1,2 5).

2. Your Congress opens under the inspiration of the Holy Spirit and the protection of Mary, a model of secular consecration in a privileged moment for the mission of the Church: a world who thirsts for the Word of God, who feels the need for the transforming presence of the Church, who expects from the Church the justification of its hope, who questions the Church regarding truth and love, justice and peace, liberty and communion. The world challenges the Church in what is proper and essential to her. The explicit transmission of the Good News of Jesus for the conversion of hearts and the construction of a new society.

3. It is precisely here, in the mystery of a communion Church, that fits the providential lay ministry of the Secular Institutes: in the essential relationship of a Church made for the salvation of Man of Man as a whole and of all men and for transforming the world from within for the glory of the Father. "Inspired by no earthly ambition, the Church seeks but a solitary goal: to carry forward the work of Christ Himself under the lead of the befriending Spirit. And Christ entered this world to give witness to the truth, to rescue and not sit in judgment, to serve and not to be served" (G. S., 3).

4. At the outset of this Congress which I consider of transcendental importance for the future of Secular Institutes, (their interior vitality, the effectiveness of their mission and the indispensable awakening of new vocations) allow me to remind you of three things: faithfulness to your own identity as consecrated laymen, the ecclesial sense of your life and evangelising mission, the urgency of a profound life in Christ, the Envoy of the Father and the Saviour of men.

I. Faithfulness to your own identity

5. Be fully yourselves. Do not fear to lose your unforegoable identity as laymen by fully living in the world the interior liberty and plenitude of love derived from the evangelical counsels.

6. Consecration does not separate you from the world: it only makes you more deeply part of the Paschal Christ, raising to greater maturity and plenitude the essential consecration of Baptism. For a consecrated laymen living one's Baptism fully means committing himself in a new way to be in the world a legible "letter from Christ", "written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone but on tablets of human hearts" (2 Co 3,3).

7. Be faithful to your "consecrated secularity". That is to say live the unbreakable unity of this one and only and original vocation in the Church. Do not feel yourselves diminished laymen, second class laymen, clericalized laymen, a strange mixture of laymen and religious: feel yourselves fully laymen but directly committed in the construction of the world in a radical follow up to Jesus Christ. For this work of evangelization, so closely linked with the integral advancement of man and the full liberation in Jesus Christ, it is indispensable that you live generously and daily the two expressions of an indivisible vocation: "secular consecration". It is for this that you are loved and have been chosen, consecrated and sent.

II. Ecclesial meaning of your life and evangelizing mission

8. In recent years, the Church as a whole has welcomed the gift of the Secular Institutes. From Pius XII to John Paul II we recall in particular the messages of Paul VI, so enlightened and full of human warmth and of ecclesial meaning.

9. "Secular consecration" is a privileged way of being Church. Particularly Church as "universal sacrament of salvation". You therefore belong to the holiness of the Church. Not to its structure, but to its life.

10. The members of Secular Institutes must live intensely the mystery of the Church: both at the universal and at the private level. Discover, love and assume all the problems and hopes, the missionary emergencies of the various local Churches. The evangelising vitality of a Secular Institute depends on a profound and concrete sense of Church.

11 . Hence the need to move forward in the direct transmission of the Good News to the poor with the Pastors, in effective communion with their guidelines and with the demands and expectations of all the People of God.

12. The Secular Institutes are a providential way of being Church; which means two things: that their specific identity is recognised and respected and their mission is fulfilled from within a Church essentially communion and participation sent by Jesus Christ to the world to proclaim the Good News to the poor.

III. A life lived deeply in Christ, the Envoy of the Father

"I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ who lives in me" (Gal 2,19 20)

13. The life and growth of a Secular Institute depends essentially on two factors: on its historical realism (authentic commitment with the life of the city: family and work, culture, society and politics) and on its profound relationship with Christ. For a member of a Secular Institute, this means the following: being a radical follow up to Christ through the evangelical councils (while remaining still in the historical context of the world) and a progressive configuration with Christ through prayer, the cross, the daily fulfilment of the will of the Father.

14. Prayer takes place always in a "secular" context and not religious nor monastic. Which does not mean that it is not authentic. It is always a positive and perfect communion with the will of the Father. It takes place in the world, under the normal conditions of life. But it undergoes difficult and hard moments of separation and isolation. One cannot live in a permanent climate of contemplation, but only at special and exclusive times of prayer.

15. To live in Christ for the transformation of the world. To draw life from Christ for the clear and sound prophecy of man: Jesus "our blessed hope", is born.

Conclusion

16. Dear friends: your sessions are about to begin. Look at the world in which you are submerged as light, as salt, as leaven and which calls you; face the world with realism and hope.

17. Listen and welcome Christ who elects you, consecrates you and sends you. Listen to Christ with a spirit of poverty and availability. Love the Church and express its presence in the world.

18. Be sincere in love, rejoice in your hope, be patient in tribulation, be constant in prayer (Rom 12,9,12).

19. "May the God of peace himself sanctify you wholly" (I Thess. 5,23) and may you always be accompanied by Mary, the Virgin of hope and of the road, of fidelity and of service, of radical surrender to God through Christ in the heart of the world.

August 1980

To change the world from the inside

Discourse to the 2nd International Congress of Secular Institutes

John Paul II

(8.28.1980)
Dear brothers and sisters in the Lord,

1. "Grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ". These words, so frequently on the lips of the Apostle St. Paul, rise unbidden to my lips as I bid you welcome and thank you for coming to see me on this occasion of your Congress, this gathering of representatives of all the world's Secular Institutes.

2. Meeting you here today does stir me deeply. Your state of consecrated life is a special gift of the Holy Spirit given to our times to help us, as my Latin American confreres put it at Puebla, "to cope with the tension between objective openness to the values of the modern world (the authentic secular Christian attitude) and the complete and unreserved gift of the heart to God (spirit of consecration)" (cf. Final Document of the Puebla Assembly, n. 775). You actually live in the thick of the fight, the conflict which stirs and sunders men's souls today. That is why you can give "a really helping hand in forward looking pastoral work. You can open new roads, roads which are right for all men and women of the people of God throughout the world" (ibid.). So your Congress grips my mind. I pray the Lord to give you light and grace so that the work you are putting in may enable you to see quite clearly and in detail the chances and the risks of your state of life and to make decisions which will guarantee the right kind of development for this way of life of which today's Church has great expectations.

3. The theme of your Congress, "Evangelization and Secular Institutes", takes up a suggestion made by my venerable Predecessor, Pope Paul VI, in one of his discourses. For Pope Paul your hearts must be full of gratitude. He thought a lot of you. He had the practical wisdom needed to have the idea and reality of consecration in secular life accepted by the Church.

4. Speaking to Heads of Institutes on August 25th, 1976, he said: "If they remain faithful to their special vocation Secular Institutes will become the Church's experimental laboratory for the acid test of its adaptations in dealing with the world. That is why they must listen to the appeal of Evangelii nuntiandi as addressed to them, to them above all: 'Their primary and immediate task is not to establish and develop the ecclesial community this is the specific role of the pastors but to put to use every Christian and evangelical possibility latent but already present and active in the affairs of the world. Their own field of evangelizing activity is the vast and complicated world of politics, society and economics, but also the world of culture, of the sciences and the arts, of international life, of the mass media (no. 70)".

5. The emphasis these words put upon the ecclesial reality of Secular Institutes, both in what they are and in what they do, is obvious. Pope Paul enlarged upon the theme on other similar occasions.

6. There is an aspect of this, obvious enough in itself, that I would like to emphasize namely, how important it is that the life you live in this way, characterized and unified by consecration, apostolate and secularity, should be not only genuinely pluralistic that goes without saying but also a life of authentic communion with the pastors of the Church and a participation in the evangelizing mission of all the people of God.

7. I may add that this in no way detracts from the distinctive character of your consecration to Christ. My Predecessor made this point too in the Discourse I have just quoted and he called your attention to a point on which it is important to have clear ideas if you are to go about things in the right way. "This does not mean", he said, "that the Institutes as such must take these tasks upon themselves. Such commitment is normally personal, a matter for individual members. The duty of Institutes as such is to shape the conscience of their members and bring it to a maturity and openness that will make them work in real earnest to qualify in their chosen professions and cope successfully, in evangelical detachment of spirit, with the burdens and the joys of the social responsibilities they assume towards those to whom God's providence sends them."

8. In various ways during the past few years your Institutes at national and continental level have followed these guidelines and delved into the theology of evangelization.

Your present meeting is being held to see where you stand and assess the results. You want to help each individual to check his route more accurately in accord with the living Church which is "seeking by every means to study how we can bring the Christian message to modern man. For it is only in the Christian message that modern man can find the answer to his questions and the energy for his commitment of human solidarity" (Evangelii nuntiandi, N. 3).

9. In these matters lay people have duties which are their own and no one else's, as I have said and repeated and stressed times without number, and of course this is just what the Council teaches. I said, for instance, at Limerick during my pilgrimage in Ireland: "As people of God you are called to play your part in the evangelization of the modern world. Yes, lay people are 'a chosen race, a holy priesthood'. They too are called to be 'the salt of the earth and the light of the world'. It is their vocation and their proper mission to show the Gospel in their life and to put it like leaven into the world of today, the world in which they live and work.


10. Among the great forces which rule the world politics, mass media, science, technology, culture, education, industry, organized labor this is exactly where lay people are specialized missionaries working on their own ground. If these forces are directed by people who are true disciples of Christ and competent by know how and talent in their own fields, then the world will really be changed from within by the redemptive power of Christ"
(Limerick, Oct.1st, 1979).

11. Taking up these thoughts again and going a little deeper into them, I must ask you to consider three conditions of fundamental importance for effective mission: a) You must be above all disciples of Christ. As members of Secular Institutes you want truly to be his disciples by means of a commitment which goes to the very roots, the following of the evangelical counsels. You do this in a way that does not change your condition you are and you remain lay people, and this is very important but actually confirms and strengthens it. Your secular condition is now consecrated. It requires more of you. Your commitment in the world and for the world, which goes with your secular condition, is steady and permanent. Let this sink in. The special consecration which brings the consecration of your baptism and confirmation to the full height of potentiality, must impregnate your whole life and all your daily activities. It must create in you a complete availability to the will of the Father who has placed you in the world for the world. In this way your consecration will become a kind of interior touchstone for your secular life. You will not be in danger of taking life in the world to be just living in the world, gaily assuming that everything is going to be all right. You will never lose sight of the inevitable double meaning of "secular life". You will always be conscious of your commitment to discern the good things and the bad, veering all the time towards the one (clearly seen by that discerning power of your consecration) and progressively eliminating the other.

12. b) The second condition refers to the practical wisdom gained by experience, and the know how, your competence in this your own field of work. Here too you need to be up to the mark if you are to carry out, from your vantage point of actual presence in the world, the apostolate of witness and of commitment to every man, as required by your consecration and your Catholic life. Without this competence you will just not be able to put into effect the advice given by the Council to Secular Institutes: "They should make a total dedication of themselves to God in perfect charity their chief aim, and the Institutes themselves should preserve their own proper, i.e. secular character, so that they may be able to carry out effectively everywhere in and, as it were, from the world the apostolate for which they were founded" (Perfectae caritatis).

13. c) The third condition which I ask you to think over is the resolve in your hearts, hallmark of your condition as Secular Institute members, to change the world from the inside. You are in the world, but not just in the social sense, classified as secular, but put there, personally, every bit of you. Being there must be a thing of the heart, what you really mean and want. So you must consider yourselves part of the world, committed to the sanctification of the world, with full acceptance of its rights, its claims upon you, claims inseparable from the autonomy of the world, of its values. of its laws.

14. This means that you must give full weight in your minds to the natural order of things (very real and tangible philosophers sometimes talk of its "ontological density"). It means trying to see God's plan in the whole thing, the design he has chosen to trace out, and offering your collaboration in the progressive fulfillment of it as history unfolds. Your faith shows you the higher destiny which can enter into this history through Christ who made the first step in our direction, to become our Savior.

15. But divine revelation does not provide us with ready made answers to the many questions which you come up against, once you have really committed yourself to this life. You must seek, in the light of faith, adequate solutions for the practical problems which will come up from time to time; often enough you will have to take the risk of a solution which is no more than probable.

16. So you have undertaken to lend a hand in the world's progress. But there is another commitment. Faith must come into it with its own set of values. The two commitments are to become one, to blend harmoniously as integral parts of your life. Both are fundamental and they set the course you follow and guide every step on your way. If you do this you will be able to help in changing the world from within, becoming life giving leaven, fulfilling the duty laid upon you by Pope Pius XII in Primo feliciter: to be "the little yeast, always and everywhere at work, kneaded into every kind of society, from the humblest to the highest, to permeate each and all by word, by example and in every way until it forms and shapes the whole of it, making of it a new paste in Christ." (Introduction)

17. Thank you for bringing your good work to my attention. You have all my encouragement and support, all of you, priests and lay people. Persevere in your efforts to widen and deepen your understanding of temporal realities and values as they are related to evangelization: you priests, so that you may become increasingly concerned with the situation of people in the world and contribute to the diocesan clergy not only your personal experience of a life of commitment to the evangelical counsels, helped by a degree of common life, but also a fine sense of the true relation between the Church and the world; you lay people, so that you may gladly accept the special part given to you, consecrated in lay life in the service of evangelization.

18. I have been high lighting the special contribution of your lifestyle. This must not lead you to underrate other forms of consecration for the sake of the Kingdom, forms to which you too may be called. I refer to N. 73 of Evangelii nuntiandi where we are reminded that "the laity can also feel themselves called, or be called, to work with their pastors in the service of the ecclesial community, for its growth and life, by exercising a great variety of ministries according to the grace and charisms which the Lord is pleased to give them." This is no novelty, it is of a piece with very ancient traditions in the Church. It makes practical sense for some Institute members, especially, though not exclusively, those who live in the communities of Latin America and other Third World countries.

19. Dear sons and daughters, your field of action is, as you can see for yourselves, really vast. The Church expects a great deal of you. The Church needs your witness in giving to the world, hungering, whether consciously or not, after God's Word, the "tidings of great joy", the news that every truly human aspiration can find fulfillment in Jesus Christ. You must learn to rise to the occasion, the opportunities that Divine Providence is offering to you in these days, as the second millenium of Christianity draws to a close.

20. As for me, I beg the Lord once more, through the motherly intercession of the Virgin Mary, to give you in abundance his gifts of light, wisdom, determination, in your search after better ways of becoming, in the midst of your brothers and sisters in the world, a living witness to Christ and a quiet but compelling invitation to welcome his newness, each one in his or her own life and all together in the structures of society.

21. May the love of the Lord guide your reflections and discussions during this Congress. Then you can go forward with confidence. That is what I encourage you to do as I give, to you and to all those whom you represent, the Apostolic Blessing.

Congregation for Religious and Secular Institutes(C.R.I.S.)


Formation in Secular Institutes

(April 6th, 1980)
PRESENTATION

1. In proposing these pages on formation, we should point out that they are offered simply as an aid to the Secular Institutes. In no way are they meant to be a normative directory.

2. In December, 1978, the Sacred Congregation of Religious and Secular Institutes sent to all Secular Institutes the result of a study on formation made in some constitution texts, together with a questionnaire. The answers received were then studied, the greater number accepting the study as satisfactory. Hence, the aid here presented has retained substantially the same structure, corrected, amplified and clarified according to suggestions received. Whatever could be included has been taken from those answers that were less in accord with this statement, but not material that would have demanded radical rewriting: either because they also recognised the validity of the preceding study or because the material would have otherwise been too voluminous.

3. Thus, also, we did not take up some certainly essential points, more particularly stressed by one Institute or another derived from its specific charism and experience, but varying from Institute to Institute.

4. From what has been said, the limitations of these pages will already be evident. It is worth noting that we are still dealing mainly with principles; they are repeated here, however, in the belief that they derive from concrete experiences and needs, and deserve to be put into effect in actual practice. Thus these pages are inspired with the hope that the Institutes will feel spurred on to concern themselves with formation and also to note and communicate their positive experiences so that they will be of practical use and shared in common.

I. CHRISTIAN LIFE AND PARTICULAR VOCATIONS

5. Christian life, being theological, demands that all baptised persons be committed to the perfection of charity, according to personal vocation, within the ecclesial community.

6. The basis and aim of this growth is Jesus Christ: "so that Christ be formed in you" (Gal 4,19) so that "the great love the Father has given us, reach its perfection in us" (Jn 3,1 and 4,17); the principal agent and guide is the Holy Spirit: "He will lead you to the whole truth" (Jn 16,13); the milieu is the Church, body of Christ; essential food and support are the sacraments and the Word of God.

7. Within this vision which is universally valid and always very demanding, we have to speak of growth according to the various vocations. with their own specific features.

8. The vocation to consecration in secularity requires precisely that account be taken of its theological content, of the position in the People of God and in society of persons called to this way of life as also of the organization of the Institutes.

II. MAIN PROBLEMS

9. In the experience of Secular Institutes formation has to face a series of problems that can be summed up as follows:

A. General problems

These derive from:

10. 1. ever increasing rapidity of change in society at all levels, the pace of living that results, with predominant atmosphere of superficiality, difficulty in getting hold of the signs of the times and discerning value priorities;

l l. 2. identity crisis that has shaken the Catholic world in recent years phenomena of secularisation and horizontalism; the proximity of multiple cultures and life models; a certain confusion in the field of theology; diminution of the "sensus Ecclesiae" and influx of contrasting currents within the Church herself; lack of sufficiently solid Christian and doctrinal formation among youth, deriving from the crisis in traditional education patterns.

B. Problems relating more specifically to the Secular Institutes

These concern:

12. 1. the very nature of vocation to these Institutes, which demands continuous effort to synthesise faith, consecration and secular life; which would facilitate actualisation of a typically secular mission, accepting wholly the evangelical requirements of consecration to God:

13. 2. the situation of persons normally employed in secular tasks and activities: with problems of time, balance between various activities, change of place; all accentuated if we take into account that they concern the formation personnel themselves, who are also employees or professional people;

14. 3.--the ecclesial milieu in which the Secular Institutes function: this vocation is often misunderstood by the community and even priests (so that suitable spiritual direction is frequently hard to come by); and on the operative level, also very important for formation, the specific charism of these Institutes is often not perceived and valued as complementary and co responsible with other gifts in the Church.

15. This list of problems could be more detailed, and certainly, in some Institutes, for their own reasons they are accentuated. For example, international Institutes have the difficulty of the duty of respecting and assuming cultural values within which the charism of the Institute must become incarnate.

16. Nevertheless, this synthesis is enough to call attention, if it were necessary, to the formation task in the Secular Institutes.

III BASIC PRINCIPLES

A. Ultimate aim

17. To be of real help for a person to respond to her vocation and mission in the world, according to God's project, Secular Institute formation should encourage integral and unified development of the person according to capacities and conditions.

18. This is not easy because of the tendency to separate natural from supernatural realities, while they should be considered equally. Hence, it requires sufficient knowledge of the person, by both the subject herself and the formation personnel not merely with regard to spiritual gifts and growth in faith, but also the human aspects of intelligence, openness, sensibility, balance, affective and moral maturity, capacity for independent living, commitment, etc.

19. In fact, though, supernatural values which should be the ones to assure the sought for unity, escape to a great extent from our action. Consequently, formation should give firstly, basic education in prayer and faith, that is, personal contact with God, manifested by faithful adhesion to him at every moment of the day, enriched by the presence of our fellowmen and the whole of creation. This living and constant relationship supposes formation to fidelity to more intense moments of prayer, vigilance to live in communion with God in the very act of communion with men. Then prayer helps to patient self acceptance and acquiescence to life conditions, thus helping balance and solid growth.

20. Formation then becomes what in fact it should be: a human contribution to the invisible work of grace, to guide the person to indispensable collaboration with the main agent of formation, the Holy Spirit.

21. In this matter also, the Blessed Virgin is exemplary, and she becomes the "inspiring model" (Paul VI): she who always consented to the divine word and will and "consecrated herself totally to the person and work of her Son", who "went forward on the pilgrimage of faith and faithfully guarded her union with her Son till the Cross" (LG 56 and 58).

B. Basic Characteristics

22. The common vocation of those who belong to the same Institute demands elements of content, method in formation that are shared by all. But God calls us by name: even in its communication, the vocation is a personal one. Under these aspects formation is necessarily personal:

1. it should be actively willed and assumed by the person in formation, who should take on the responsibility of continuous striving for development in the light of God. Formation received passively would be ineffective.

23. 2. it should take into account the personality of the individual, that is, all her gifts and limitations, besides the stage she has reached through formation received or previously lacking.

24. 3. finally, it should take into account the "locus" of formation, that is, the concrete situation of the person to be formed; it matters very much that she be helped to realise her personal vocation, which expresses the specific Institute vocation in her life context and her relationship with others.

25. Hence, formation should be personal and integrated community wise: the growth of the person also depends on being able, in the various sectors of life, to enter into deep relationship with others, and the development of a sense of fraternity and authentic communion within the Institute that is united in Christ.

C. Areas

26. Formation must include all areas of life, even if the Institute does not contribute equally to each of these. In fact, some, technically speaking, escape its direct competence (professional, political, trade union fields) while on the other hand, seculars possess outside the Institute, various possibilities of formation under less technical aspects.

27. It could be asked whether the Institute's area of competence should not be restricted in formation, to transmission of the specific vocation and what concerns the charism. Or if it has not above all the obligation to supply a solid basic formation that would make up for the lack of one so often deplored in candidates.

28. But while taking these two aspects into account, it is necessary to help individuals, directly or indirectly, to acquire the personal formation they need to respond to the call of the Institute and carry out their own mission. One duty of the formation personnel will be to discern where formation is still necessary, what lacunas need to be filled up and where aggiornamento is urgent and vital. Meanwhile, the start should be from each one's concrete reality: her personal basic formation, social and professional duties, the possibilities of her milieu; after which should be offered first what is proper to the Institute, pointing out exterior means of formation, but also supplying on the Institute level, as far as possible, what cannot be found outside, while seeing to the co-ordination of the various elements so as to bring about in every subject the desired unity.

D. Particular aspects

29. Aspects and areas of formation may be dealt with separately, which does not mean separation, because they often cut across and overlay each other. To treat of each one by itself only means to bring out its essential contents.

1. Spiritual Formation

30. Under this aspect is included the basic demands of grace or the life of faith, for persons consecrated to God in the world. These demands each one should make her own in order to be inwardly renewed, to live concretely according to the evangelical counsels, to give herself entirely to God and men, in fidelity to the calling to secular consecration within her own Institute.

31. Because of the lack of spiritual training in young people who ask to enter the Institute, their formation must be very concrete; it should teach to live according to the evangelical counsels through gestures and attitudes of donation to God and in the service of men, helping towards a perception of the presence of God in the history of our times and each individual's personal history, and learning to live accepting the cross.

32. In such a way general spiritual formation enters into, and becomes specified according to the charism of the Institute and its spirituality. Elements that are repeated, though with varying intensity, are:

formation to prayer and living in God's presence;
deepening of baptismal life in the specific consecration, practice of the theological virtues and adult faith so that the whole being belongs to God;
listening to the Word of God, individually or in common, in obedient meditation;
deepening of the "sensus Ecclesiae" with awareness that through consecration the entire person is given to the Church and shares in her mission;
formation that enables the person to carry spiritual values into every human situation

2. Doctrinal formation: biblical and theological

33. Spiritual formation requires a doctrinal support, that is, study of the Bible and the teaching of the Church.

34. Holy Scripture is not only for the learned, certainly; but it is impossible to read it as the Word of God unless we take it seriously enough to study and understand it according to our capacities. The work of the Spirit in us is not impeded but rather facilitated by sustained studious efforts to open the listening spirit and heart. This biblical doctrinal study should extend to the whole of Scripture, but in any case at least the New Testament especially the Gospels.

35. The same holds for the teaching of the Church: to know and understand the Council documents, the Magisterium of the Pope and bishops, living more conscious of the faith and being more completely integrated in the ecclesial community.

36. Today, opportunities for biblical and theological studies in the various dioceses are not hard to find. The Institute should see that it profits by these possibilities, at the same time, envisaging completing studies of the teaching of the Church on Secular Institutes.

3. Psychological, moral and ascetical formation

37. This aspect of formation is not so much theoretical as to enable the person in formation to understand herself and her milieu and foresee the problems awaiting her. For the formation of a mature, responsible and humanly rich personality there should be a search for balance, self¬ control and openness to others: all this leading to better correspondence with grace through continual effort at self conversion and revision of living witness.

38. Corresponding with the intellectual aspect should go self-¬formation, where will come in abnegation and mortification behind Christ carrying his cross.

4. Formation to the secular apostolate

39. Work and professional activity and every type of presence in society must become means of personal sanctification and ways of inserting Christian values, above all charity, into a world to be sanctified from within.

40. Hence stress should be laid on the importance of members of the Institute keeping up to the changing world and Church, opening out wide horizons, and assuming with courage their own responsibilities; the urgency of forming them to grasp the "changes of attitude and structures" as they come, and "to understand ways of thinking and feeling" of the men of today so as to be able to "test and interpret all things in a truly Christian spirit" (GS 7 and 62).

41. The Institute has therefore the task of encouraging formation to secularity (the secular outlook), understood not only as a social condition but a value that is part of the life style, entering into the practice of the evangelical counsels and the carrying out of the apostolic task.

42. It is a formation to the mission as participation in the evangelising and sanctifying mission of the Church in the world; to an apostolate of presence and witness in the milieu and professional life; to a witness, too, when, for various reasons (illness, age, etc), participation in the building up of the kingdom is limited to one's daily life; as also to a visible and more direct apostolate demanded of the conscious and committed Christian. One whose particular vocation brings with it the urgency of proclaiming Christ and the love of the Father, and who knows how to make herself available for this end to the ecclesial community.

43. In short: formation to secularity that is a way of living specified by being in the world and for the world. At the same time, formation to courage, apostolic boldness and the will to be better prepared and not to yield to human respect.

5. Professional formation

44. We have already said that the Institute as such is not competent to intervene directly on the professional level. Nevertheless, it must see that competence is had in this field on which depends witnessing value.

45. It is, then, essential that the Institute draws the attention of the members to their duty to acquire the highest professional competence; to maintain suitable relationships with their work milieu and to be prepared to make valid choices in the cultural, social, political and trade union areas. These are, in fact, indispensable conditions for having an impact on a world in which culture and technical skill are at a premium and where only too frequently professional sense of responsibility is lacking.

46. Need for professional competence should be looked on as an authentic service to the world, in line with the specific Secular Institute Vocation

E. Line of unification

47. These various aspects of formation, particularly in what concerns spirituality and the apostolate, have their line of unification in the constitutions of each Institute, in so far as they are the concrete project of the vocation and contain the radical lines of the spiritual physiognomy of a person called to this vocation.

48. Constitutions that have been renewed since Vatican II have been enriched with both biblical and doctrinal theology, with ascetical sections and stimuli. If a member of a Secular Institute is formed on this basis, this formation will be complete in essentials, besides its validity being guaranteed by the Church's approval.

49. It is fundamental that an adult relationship, free with the freedom of the children of God, should exist between the person and the constitutions: the members must know and understand what they are saying; they must be in an attitude of such readiness that they read in them the truth calling them to generous action.

50. This relationship is, clearly, not limited to the period of first formation, when what the Institute seeks and offers must be well grasped. The constitutions read in the light of the Gospel and ecclesial documents, provide matter for study and revision that is permanently valid for growth in Christian maturity.

F. Formation periods

51. Formation should be systematic in the early period of life in the Institute but cannot be limited to this; the outline becomes ever clearer as choices become more precise, that is, throughout life.

52. All the elements described hold for first, as for on going formation, only the stress is different. Formation to the specific Institute charism of spirituality, which has priority at the start, must go on, because in the concrete living, the charism and spirituality have their own evolution, depending on times, places, Church directives and needs of the world. Intelligent evolution that requires continual formation.

53. The specific work of on going formation has many facets: it makes up for inevitable gaps in first formation; is an indispensable help to continuous aggiornamento, discerning authentic values and providing enlightened reading of the signs of the times; helps to rise above periods of fatigue due to intense living, isolation, age or other circumstances; sustains the constant effort for spiritual renewal when the first fervour is falling away, could lead to less fidelity; focuses attention on fresh demands of apostolic presence.

54. Between the period of first formation and what follows there might be a gap that could give rise to a crisis. The initial period is marked by the normal presence of a responsible guide devoting time to inter personal relationships and formation meetings; later on this may be lacking or very scarce and the physical community does not replace it. It is useful to prepare for this solitude through experience of independence and personal responsibility.

G. Formation personnel

55. It is therefore of extreme importance to make a careful choice of formation personnel possessing the necessary qualities. Attention should be paid to spiritual gifts, rootedness in the Institute, balance, capacity for discernment, listening, respect and understanding of persons.

56. There is also need to give a specific formation to the formation personnel, which in one sense is the same as that of all the other members, but in another is distinct. For example, the formation personnel should not only know the Gospel but also the pedagogical techniques by which it may be transmitted; they should know and live the constitutions of the Institute in such a way as to be able to communicate all their riches, know and also be capable of inventing various possible ways of living them and making them live. Besides elements of psychology indispensable for dealing with life situations, the personnel needs the capacity for judging situations so as to provide warnings required by the vocation and consecration in a Secular Institute for a particular person in a particular instance.

IV. MEANS OF FORMATION

A. Formation planning

57. Planned formation is necessary even if it has to be sufficiently flexible to adapt to needs of persons and circumstances of time and place. Such a plan should be based on the Word of God, the Magisterium and the Constitutions, making use in its project of many contributions and be the fruit of reflection and experience.

58. Graded according to periods of formation, this plan should have a clear aim, but be very open as regards application, because it must be in function of persons. In international Institutes it is desirable that formation plans take into account the various cultural areas as long as the main lines of formation maintain unity of spirit and the specific vocation of the Institute. Once more it becomes clear that the use and deep study of the constitutions is essential in any formative plan.

B. Means of spiritual formation

59. Given the primary importance of spiritual formation, the means must be explicitly studied and explained.

60. A list might include: spiritual exercises, periodical retreats, liturgy and the sacraments, personal and communitarian listening to the Word of God, daily meditation, sharing faith sessions, reflection alone or together, on the constitutions. All these means of spiritual formation, directly used by the Institute or being a part of the milieu where the members live, do not exclude the fact that each one should feel himself personally and actively responsible for the way he makes them his own.

C. Contacts with the Institute

61. Contacts with the Institute may be many, all directed towards integral and unified formation: from exchanges between individuals or to a group or communication " from afar".

62. 1. Among person to person contacts, priority is given to those between members in formation and the formation personnel: help is there given to assume the various elements of the vocation responsibly and in line with personal gifts, thus making a life long harmonious synthesis.

63. There can be periodical colloquies, written relations and regular correspondence. It is good that the formation' personnel does not limit its action to these, but tries to meet the member in formation in the milieu of his ordinary everyday life. This will make his milieu of origin better known, the particular aspects of his personality accepted and will show how he relates to real life and to others. There are particular moments when the individual is helped to discover, reinforce, develop and deepen his sense of commitment and personal responsibility.

64. Besides contacts with the formation personnel, it is particularly important that the member in formation have fraternal contact with every other member of the Institute.

65. 2. But individual contact is not enough. This must be completed with times of community life, that is, those fraternal meetings indispensable for specific formation in the Institute and the verification of mutual support.

66. These moments of fraternal life may vary notably from one Institute to the other, but their formative efficacy is undeniable. They not only show human friendship but should, above all, be a time of confrontation with the Word of God, to incarnate it in the different but shared concrete situations. In fact, the value of dialogue, whether bilateral or on the level of the group, lies in the common search for the will of God, in reciprocal sharing.

67. At these meetings there is also the transmission of the history of the Institute (charism, foundation, first steps, developments, etc), the knowledge of which is fundamental for understanding the personal vocation and its place in the mission of the Church.

68. 3. At times, possibilities of fraternal meetings comes up against difficulties; hence the need to take into consideration written means, even if oral formation is preferable.

69. Among these instruments of formation may be listed all the Institute writings: letters, circulars, bulletins, questionnaires, reviews, etc, used according to the traditions of the Institute, but to which the members as far as they can, should contribute; and above all which should be received as a means of fraternal support.

D. Complementary means of formation

70. Is there a hierarchy of efficiency of means of formation useful to the Institutes?

71. In practice, the Institutes have to make use of different means in a complementary way, suited to the individual and actual possibilities. In this sense it can be said that all means are necessary and complement each other, in relation to the essential and permanent aim of personal growth.

72. A few suggestions for facing certain difficulties may be useful:

the remedy for isolation is the forming of groups: mutual help guarantees that there will always be a stimulus for progress in self-¬formation as well;
it can be very useful to share formation in common elements and demands between Institutes;
fraternal help between the better provided Institutes and those less gifted might also be considered.

CONCLUSION

73. The above reflections and the suggestions of the previous pages are offered, as has been said, as a help to Secular Institutes.

74. Perhaps in some Institutes the formation personnel may feel afraid, the task is too great for them.

75. It really is a heavy task, but it should lead all to feel certain that, while recognising they are "unprofitable servants" (Luke 17.10), when they have done all they can, the Lord will intervene and reach there where the formation personnel know not, nor cannot reach: "He will fulfil, with his power, all your desire for good" (2 Thess 1.11).

Congregation for Religious and Secular Institutes (C.R.I.S.)


Secular Institutes and Evangelical Counsels

(Reflections on the basic teaching of the Church's Magisterium)

(May 15th, 1981)
The most painstaking activity that has to be undertaken by the "Secular Institute" Section of the Sacred Congregation is its examination of the Constitutions or Statutes, a task it absolves with the collaboration of its Consultors and Commissaries under the ultimate responsibility of the Cardinal Prefect and the Secretary.

This is not a purely technical task for which one has to do no more than apply some ready made scheme according to which the various norms can be approved or corrected.

Nor is the Section an anonymous group. Rather, its members, just like the Consultors and Commissaries, are personally called upon to render an ecclesial service, and they desire to render this service in love for Christ, the Church, and the people affected. This requires of them an effort of comprehension and a commitment of fidelity, both of which have to be continually renewed.

From the documentation it receives (and whenever possible also from a direct dialogue) the Section tries to understand, at least in its essence if not in all its nuances, the spirituality, the history and the characteristic elements of every Institute. In performing its task as an executive organ, however, the Section must take account of the Church's doctrine regarding the Secular Institutes, a doctrine that it must interpret, perfect and apply without betraying it (cfr. PM, Art. II, 2.2°).

It is in this spirit, therefore, that the Section for Secular Institutes, in order to clarify certain difficulties regarding the observance of the evangelical counsels, has made a serious study of its plan for the examination of Constitutions and Statutes. Following an initial analysis with its Consultors, the Section presents the results of its study in the conviction of providing something not necessarily new in content but useful and normative in drawing up or revising Constitutions, as well as a basis for common language in the dialogue between Institutes and the Section.

l. The novelty and the peculiar feature that the Secular Institutes constitute in the Church was and still is the Church's recognition of true consecration in secularity.

The Magisterium of the Church, by its own authority, recognises as Institutes of true consecrated life not only the religious Institutes, but also those associations that, called to an apostolate "in saeculo et ex saeculo", propose to their members as the way towards the fullness of charity (or using equivalent expressions: towards the perfection of Christian life; towards a full and authentic evangelical life) an explicit commitment on the basis of sacred bond to observe the evangelical counsels of chastity, poverty and obedience in the world, in secular life. These associations it has called Secular Institutes.

In this connection see Apostolic Constitution Provida Mater of 1947, the Motu proprio Primo feliciter of 1948, and the confirmation contained in No. 11 of the Council Decree Perfectae caritatis of 1965. These texts must today be read in the light of the teachings of Paul VI and John Paul II contained in their speeches to the Secular Institutes.

The recognition of true consecration in secularity is restated, and in substantially the same terms, in the scheme of the future Code of canon law.

2. Three components concur in the reality of this peculiar consecration: God's action that calls to a specific commitment and a specific mission, the response of the person with total donation, and the recognition by the Church.

It is not the same as the consecration of baptism, but derives its origin and value from this latter, of which it is a development in depth in accordance with specific vocation: "in baptismatis consecratione intime radicatur eamque plenius exprimit (PC 5; cfr. LG 44: "intimius consecratur").

3. On the basis of the recognition by the Magisterium, the community of the Institute comes to belong to the Church by virtue of a special title.

As far as individual persons are concerned, ecclesial recognition offers the guarantee that the way proposed by the Institute is an evangelical way that leads to the fullness of charity, always provided that it is followed with fidelity and generosity. The fact that on the basis of this recognition the total and definitive donation of the members to Christ is received by the Director General of the Institute in the name of the Church provides a guarantee also of the new gift of grace that is conveyed by this peculiar consecration.

We are dealing here with a positive recognition. In other words, it obviously does not exclude that there may be other roads towards the fullness of charity in secular life: "All Christians in any state or walk of life are called to the fullness of Christian life and the perfection of love" (LG 40). The sacrament of marriage, for example, is given for this purpose. But the Magisterium recognises as Secular Institutes those that propose, in secularity of course, the road of an explicit commitment to observe the three evangelical counsels.

4. The road proposed by the Secular Institutes is a peculiar and characteristic road.

It is a lay road (for the lay Secular Institutes) that is specified by a special consecration. In fact, the secular character 'proper and peculiar to the laity" (LG 3l) is also "the proper and special character of these Institutes, which constitutes their whole reason for existence" (PF II).

The consecration that specifies this lay road involves an explicit commitment to observe the evangelical counsels of chastity, poverty and obedience, but with peculiar content and with a peculiar style.

Many evangelical counsels are given to all Christians; the road proposed by the Secular Institutes requires a special commitment to observe the three counsels in accordance with definite norms.

In fact, every road leading to fullness of charity requires that one should embrace the Gospel in its entirety as expressed by the Beatitudes. The three typical evangelical counsels in the doctrine of the Church are the ultimate consequence and the programmatic quintessence of all the evangelical counsels and the Beatitudes; they are an expression of the radicality with which the Gospel must be lived in order "to follow Christ with greater liberty and to imitate him more closely (= pressius)" (PC l). It is on account of the value of this radicality that the Magisterium requires the Secular Institutes to commit themselves explicitly to the evangelical counsels, "gift of God which the Church has received from her Lord and which by his grace she always safeguards" (LG 43).

Even in the case of Secular Institutes for priests one has to speak of a peculiar consecration, a consecration that in turn specifies the life of the priest and involves the same explicit commitment to observe the evangelical counsels.

5. An eminent expression of one's total donation to God is the vow of perfect chastity in celibacy for the sake of the Kingdom: "precious gift of divine grace given to some by the Father" (LG 42).

Sometimes the Church limits herself to requiring this particular vow before giving her recognition to a consecration; this, for example, is what happens in the case of the consecratio virginum. But in the case of the institutional forms of consecrated life, and specifically as far as the Secular Institutes are concerned, she requires that the donation should also be expressed by an explicit commitment to poverty and obedience according to certain norms.

6. The Magisterium of the Church, which has the task of "making wise laws for the regulation of the practice of the counsels whereby perfect love of God and of our neighbour is fostered in a unique way" (LG 45), leaves it to the Constitutions of the individual Institutes to draw up the appropriate directives. What she requires is:

a) that the call and the exhortation to fully live the spirit of the evangelical counsels should be supplemented by concrete and precise norm directing how this is to be done in the style of secularity and in keeping with the characteristics of the Institute; these norms in a certain way become the means and the guarantee for living the corresponding evangelical virtues;

b) that these prescribed obligations be accepted by means of a sacred bond, i.e. that the commitment be expressed before God and the Church (cfr. PM Art. III. 2);

c) that the Constitutions with these contents be submitted for verification and approval to the ecclesiastical Authorities.

For the purposes of these reflections the Section has taken into consideration what the Magisterium of the Church says today about the Secular Institutes as far as this particular topic is concerned. No effort was made to define the nature of the Secular Institutes in its entirety, nor to reflect about consecrated life in general, nor to contemplate the possibility that in the future there might be forms of consecration in full secular life different from the one now practised by Secular Institutes.

A very important point remains to be examined: the exemplification of concrete ways of living the evangelical counsels to correspond with the exigencies of secularity. The Section intends to make a further study of this matter; but it is really up to the members of Secular Institutes in the light of their experience to make a decisive contribution on this subject. The Section will in any case be extremely grateful to any Institute that would care to send in a written statement on this topic.

Rome, 15 May 1981

John Paul II


Secular Institutes, faithful expression

of the Council's Ecclesiology

Allocution to the Plenary Assembly of the Sacred Congregation for Religious

and the Secular Institutes on 6 May 1983.
Reverend brothers and beloved sons and daughters!

l. I thank you for your presence and I express to you my joy for this meeting, and my gratitude for the work that you do to inspire and foster consecrated life. The evangelical counsels, in fact, are a "divine gift which the Church has received from her Lord and which she ever preserves with the help of his grace" (LG, 43), and therefore what is done in the Congregation on behalf of their profession is extremely sound and valuable.

The plenary assembly which you are concluding today was held along this line of inspiring and fostering consecrated life. You have taken into particular consideration the identity and the mission of those Institutes which, because of their distinctive mission in saeculo et ex saeculo (Can. 713, 2 New Code), are called "Secular Institutes".

It is the first time that one of your plenary assemblies has dealt with them directly: therefore it was a timely choice, which the promulgation of the new Code has inspired. The Secular Institutes which in 1947 received ecclesial recognition with the Apostolic Constitution Provida Mater issued by my predecessor, Pius XII now find in the Code their rightful place on the basis of the doctrine of the Second Vatican Council. In fact, these Institutes are intended to be faithful expressions of that ecclesiology which the Council reconfirms when it emphasises the universal vocation to holiness (cf. LG, Chap. 5), the inherent tasks of the baptised (cf. LG, Chap. 4; AA), the Church's presence in the world in which she must act as leaven and he the "universal sacrament of salvation" (LG, 48; cf. GS), the variety and the dignity of the various vocations, and the "particular honour" which the Church pays towards "total continence embraced on behalf of the kingdom of heaven" (LG, 42) and towards the witness of evangelical poverty and obedience (ibid.).

2. Quite rightly your reflection dwelled on the constitutive, theological and juridical elements of the Secular Institutes, keeping in mind the formulation of the canons dedicated to them in the recently promulgated Code, and examining them in the light of the teaching which Pope Paul VI, and I myself with the discourse of 28 August l980, have confirmed in audiences granted them.

We must express profound gratitude to the Father of infinite mercy, who has taken to heart the needs of mankind and, with the life-giving power of the Spirit, has undertaken in this century new initiatives for mankind's redemption. Honour and glory be to the triune God for this outpouring of grace which the Secular Institutes are, and with which he manifests his inexhaustible benevolence, with which the Church herself loves the world in the name of her God and Lord.
The newness of the gift which the Spirit has made to the Church's everlasting fruitfulness in response to the needs of our times is grasped only if its constituent elements in their inseparability are well understood: the consecration and the secularity; the consequent apostolate of witness, of Christian commitment in social life and of evangelization; the fraternity which, without being determined by a community of life, is truly communion; the external life style itself, which is not separate from the environment in which it may appear.

3. Now it is necessary to know and make known this vocation that is so relevant and, I should say, so urgent, the vocation of persons who consecrate themselves to God by practising the evangelical counsels and strive to immerse their whole lives and all their activities in that special consecration, creating in themselves a total availability to the Father's will and working to change the world from within (cf. Discourse of 28 August 1980).

The promulgation of the new Code will surely allow this better knowledge, but it must also urge pastors to foster among the faithful an understanding which is not approximate or yielding, but exact and respectful of the qualifying characteristics.

In this way, generous responses to this difficult but beautiful vocation of "full consecration to God and to souls" (cf. PC, no. 5) are aroused: a demanding vocation, because one responds to it by carrying the baptismal commitments to the most perfect consequences of evangelical radicalism, and also because this evangelical life must be embodied in the most diverse situations.

In fact, the variety of the gifts entrusted to the Secular Institutes expresses the various apostolic aims which embrace all areas of human and Christian life. This pluralistic wealth is also shown in the numerous spiritualities which animate the Secular Institutes, with the diversity of the holy bonds which characterise various modes of practising the evangelical counsels and the great possibilities of their incorporation in all areas of social life. My Predecessor, Pope Paul VI, who showed so much affection for the Secular Institutes, rightly said that if they "remain faithful to their vocation, they will be like an experimental laboratory in which the Church tests the concrete modes of its relations with the world" (Paul VI, Discourse to the International Congress of Secular Institutes, 25 August 1976). Therefore, lend your support to these Institutes that they may be faithful to the original charisms of their foundation recognised by the hierarchy, and be alert to discover in their fruits the teaching which God wants to give us for the life and action of the entire Church.

4. If there is a development and strengthening of the Secular Institutes, the local Churches also will derive benefit from this.

This aspect has been kept in mind during your plenary assembly, also because various episcopates, with the suggestions given with regard to your meeting, have pointed out that the relationship between Secular Institutes and local Churches is worthy of being deepened.

Even while respecting their characteristics, the Secular Institutes must understand and adopt the pastoral urgencies of the particular Churches, and encourage their members to live the hopes and toils, the projects and concerns, the spiritual riches and limitations with diligent participation; in a word, the communion of their concrete Church. This must be a point for greater reflection for the Secular Institutes, just as it must be a concern of the pastors to recognise and request their contribution according to their proper nature.
In particular, another responsibility rests on the pastors: that of offering the Secular Institutes all the doctrinal wealth they need. They want to be part of the world and ennoble temporal realities, setting them in order and elevating them, that all things may be brought into one under Christ's headship (cf. Eph l : l). Therefore, may all the wealth of Catholic doctrine on creation, incarnation and redemption be given to these Institutes that they may make their own God's wise and mysterious plans for man, for history and for the world.

5. Beloved brothers and sons and daughters!

It is with a sentiment of true esteem and also of deep encouragement for the Secular Institutes that today I have taken the opportunity offered me by this meeting to emphasise some aspects treated by you during the past few days.

I hope that your plenary assembly may fully achieve the goal of offering to the Church better information on the Secular Institutes and helping them live their vocation in awareness and fidelity.

May this Jubilee Year of the Redemption, which calls everyone to "a renewed discovery of the love of God who gives himself' (Apostolic Bull, Aperite Portas Redemptori, 8) and a renewed encounter with the merciful goodness of God, be particularly for consecrated persons also a renewed and pressing invitation to follow "with greater freedom" and "more closely" (PC, I ) the Master who calls them for the pathways of the Gospel.

May the Virgin Mary be a constant and sublime model to them, and may she always guide them with her motherly protection.

With these sentiments, I gladly impart my intercessory Apostolic Blessing to you present and to the members of the Secular Institutes throughout the world.

Congregation for Religious and Secular Institutes(C.R.I.S.)


Secular Institutes:

their identity and their mission

(Document for the Plenary Assembly held in May 1983)
INTRODUCTION

Since 1947 those Institutes of consecrated life whose specific character had led to their being named secular, have their own place in the Church. They have been recognised and approved by the Church in which they play an active part, according to their particular vocation, in her mission of universal sacrament of salvation.

With the conciliar doctrine in mind, Paul VI stated that the Church

"has a truly secular dimension, part of her very self and her mission; the root ends of this secularity are deep down in the mistery of the Word made flesh" (February 2, 1972).

Now within this Church, plunged and scattered among all peoples, present in the world and to the world, Secular Institutes

"have emerged as providential instruments to embody this spirit and to pass it on to the whole Church" (ibid.).

Following Christ radically while living and professing the evangelical counsels, "secular consecration expresses and carries out in a special way the harmonious union of building up the kingdom of God and the construction of the temporal city, the explicit proclamation of Jesus in evangelization and the Christian demands for integral human development" (E. Pironio, August 23, l 976).

Secular Institutes are defined by the Church through the common characteristic of union of consecration and secularity, which is to be understood within the context of the particular physiognomy of each group.

In the following pages we present an historical outline, a theological reflection, and essential juridical elements, that should provide adequate information.


PART I


HISTORY

Secular Institutes correspond to an ecclesiology emerging from Vatican II. This is authoritatively declared by Paul VI:

"Secular Institutes have to be seen in the perspective in which the Council contemplates the Church a living reality both visible and spiritual (cf LG 8), whose life is lived and whose development happens within the context of history... "

"There is a deep, providential, unmistakable link... between the charism of Secular Institutes and one of the clearest and most important themes of the Council, the Church's presence in the world. In fact the Council documents underline the various relationships between Church and the world: the Church is part and parcel of the world, destined to serve the world, to be the leaven in the lump or the soul in the body, for the Church is called to sanctify and consecrate the world, to shed upon it the pure light of the supreme values of love, justice and peace" (February 2, 1972).

These words not only constitute an authoritative recognition of Secular Institutes but they also provide the key to their history which we shall now present in outline.

1. Before "Provida Mater" (1947)

A pre history of Secular Institutes shows that, already in the past, efforts had been made to found associations similar to the present Secular Institutes. A kind of approval of these associations had been given by the decree Ecclesia Catholica (August 11, 1889). But they were allowed only a private consecration.

Above all, in the period from 1920 to 1940 in various parts of the world the Spirit acted on a number of groups that felt the call to give themselves unconditionally to God while remaining in the world to work for the coming of Christ's Kingdom from within.

The Magisterium of the Church became open to the spread of this ideal which by 1940 had become more clear cut when some of these groups began to meet.

Pope Pius XII had a careful study made of the whole problem and this was followed by the promulgation of the Apostolic Constitution Provida Mater.

2. From "Provida Mater" to Vatican II

The documents recognising associations that in 1947 were named "Secular Institutes" are:

Provida Mater: Apostolic Constitution containing a Lex peculiaris, February 2, 1947;
Primo feliciter: Motu proprio of March 12, 1948;
Cum Sanctissimus: Instruction from the Sacred Congregation of Religious, March l 9, 1948.

These documents are complementary, containing both doctrinal reflections and juridical norms, with sufficiently clear features as to warrant already a definition of the new Institutes.

These Institutes, however, were very varied, particularly in their apostolic aims.

For some this meant simple presence in a given milieu for personal witness and personal undertaking to direct temporal realities to God ("penetration" Institutes).

For others this meant more explicit apostolate that did not exclude the communitarian aspect, as well as direct ecclesial or assistential tasks ("collaboration" Institutes).

But the distinctions were not always too clear and one Institute might embrace both goals together.

3. Teaching of Vatican II

a) in the conciliar documents Secular Institutes are not often mentioned and the only text explicitly dedicated to them is Perfectae caritatis n. 11.

This text lists briefly the essential features of Secular Institutes as confirmed by the authority of the Council. These features are as follows:

Secular Institutes are not Religious Institutes: this negative definition demands that we avoid confusing the two; Secular Institutes are not a modern form of religious life but a vocation and an original form of life;

- they require "veram et completam consiliorum evangelicorum professionem": hence they cannot be reduced to associations or movements that, in response to baptismal grace, while living the spirit of the evangelical counsels, do not profess them in a recognised ecclesial manner;

in this profession the Church marks the members of Secular Institutes with the consecration that comes from God, to whom they undertake to dedicate themselves wholly in perfect charity;

the profession itself takes place in saeculo, in the world, in secular life: this element has a deep qualifying effect on the content of the evangelical counsels and determines the way they are lived;

hence the "specific and particular character" is a secular one;

finally and consequently, only fidelity to this physiognomy will enable them to exercise the apostolate "ad quem exercendum orta sunt"; that is, the apostolate particularly their own because of its aim, and which must be in saeculo ac veluti ex saeculo; in the world (cfr. Primo feliciter II; making use of the professions, activities, forms, places and circumstances that fit in with their secular condition).

Serious attention should be given to the recommendation of Perfectae caritatis n. 11, to provide careful formation "in rebus divinis et humanis", because this vocation is in reality very exacting.

b) In the doctrine of the Second Vatican Council Secular Institutes have found many statements that corroborate their basic intuition together with a number of clear directive programmes.

Among confirming statements: the recognition of the universal call to sanctity, the dignity and responsibility of the Laity in the Church, and above all that "laicis indoles saecularis propria et peculiaris est" (LG 31): the second paragraph of this section seems to take up not only the doctrine but even some expressions in the Motu proprio Primo feliciter.

Among directive programmes particularly: teaching of Gaudium et spes on the relationship between the Church and the modern world, and the task of being present in temporal realities, working respectfully and sincerely to turn them to God.

c) In brief: since Vatican II Secular Institutes have had the possibility of deepening their theological foundation (consecration in, and from, secularity) as well as of clarifying their line of action (sanctification of members and transforming presence in the world).

By the Apostolic Constitution Regimini Ecclesiae Universae (August 15, 1967) for the implementation of the Council, the Sacred Congregation changed its name to: "pro Religiosis et Institutis saecularibus". This is an ulterior recognition of the dignity if the Secular Institutes and their clear distinction from religious. It has led to the setting up to two sections in the Sacred Congregation (previously the Secular Institutes operated from an "office"), with two Under¬-Secretaries with separate and autonomous duties headed by one Prefect and one Secretary.

4. After Vatican II

The study of Secular Institutes has been enriched by contributions from two, to a certain extent connected, sources. The first, of an existential nature emanates from periodical meeting between the Institutes. A second, of doctrinal nature, made up mainly of various addresses the Popes directed to them. Clarifications and reflections have come from the Sacred Congregation.

A) Meetings of Institutes

Study sessions had already taken place when in 1970 the first International Congress was convoked at which all legitimately constituted Secular Institutes participated.

This congress set up a commission charged with studying and proposing statutes for a World Conference of Secular Institutes (W.C.S.I.). These statutes were officially approved by the Sacred Congregation, and with a Decree (May 23, 1974) the Conference received official recognition.

After 1970, those in charge of Secular Institutes met in assembly in 1972 and then at four yearly intervals in 1976, 1980. The 1984 assembly is already planned.

These meetings have treated of subjects directly concerning the Institutes such as: the evangelical counsels, secular prayer, evangelization as contributing to "changing the world from within".

But they have above all contributed to drawing the Institutes closer together either to share experiences or for open and sincere discussions.
Discussions have been very profitable because:

besides Institutes with totally secular apostolic goals (operating "in saeculo et ex saeculo"), there were others with institutional as well as inter ecclesial activities (e.g. catechesis).

besides Institutes which foresaw apostolic undertakings through personal witness, there were those which engaged in works or task undertaken as communitarian witness;

besides the majority of lay Institutes which defined secularity as specific to the laity, there were clerical or mixed Institutes which stressed the secularity of the Church as a whole;

with clerical Institutes which felt their presence in the local presbytery and hence incardination in the diocese as necessary to their secularity, there were others who had obtained their own incardination.

Through successive meetings, repeated on the national, and in Latin America and Asia, on a continental level, contacts had led the Institutes to accept diversity, (so called "pluralism"), while feeling the need to clarify the boundaries of this same diversity.

Hence, the meetings helped the Institutes to understand themselves better (both as a category and as single Institutes), to rectify some hesitations and further a common search.

B) Discourses of the Popes

Pius XII had already addressed some Secular Institutes and mentioned them in discourses on the life of perfection. But when the Institutes started their meetings and world assemblies, in each case the Pope delivered an allocution: Paul VI in 1970, 1972, 1976; John Paul II in 1980. To these should be added those of Paul VI in XXV of Provida Mater (February 2, 1972 and 1977).

These discourses contain rich doctrinal elements that help towards a definition of the identity of Secular Institutes. Here we recall a few among many of these statements:

a) The charism of Secular Institutes and the position of the Council with regard to the presence of the Church in the world coincide:

"They should give witness as specialists in the field, as models of the Church's attitude and mission in the world" (Paul VI, February 2, 1972).

This supposes a firm orientation towards sanctity, and a presence in the world that works for its perfection and sanctification because it takes the natural order very seriously.

b) Consecrated life in act according to the evangelical counsels should not only witness to eternal life but become a reminder and universal model: "The Counsels... come to mean something very topical and typical in today's world" (Paul VI, February 2, 1972); and their energy is implanted "into the heart of human, space time values" (id. September 20, 1972).

c) Consequently secularity, which implies immersion of these Institutes in the world, "is not simply... the condition of people living in the world, an external condition, it is rather an attitude" (Paul VI, February 2,1972), an awareness: "The condition in which you live, your life description in human society becomes your theological self and your way of bringing salvation into the realm of reality for all the world to see" (id. September 20, 1972).

d) Moreover, consecration in the Secular Institutes should be so genuine as to confirm that "deep down in your hearts the world becomes consecrated to God" (Paul VI, February 2, 1972); "directing human values... towards the evangelical beatitudes" (id. September 20, 1972). It must "impregnate your whole life and all your daily activities" (John Paul II, August 28, 1980).

It is, then, not an easy path: "You are spiritual mountaineers with a stiff climb before you" (Paul VI, September 26, 1970).

e) Secular Institutes belong to the Church: "To your special life as consecrated seculars belongs a special membership of the Church" (Paul VI, September 26, 1970). "The Church needs your witness" (id. February 2, 1972), and "the Church expects a great deal of you" (John Paul II, August 28, 1980). Secular Institutes should "keep, before all else, keep alive and growing in your hearts, union, communion in and with the Church" (Paul VI, September 20, 1972).

C) Interventions of the Sacred Congregation

In this period, the Sacred Congregation also has been in contact with Secular Institutes in various ways.

On various occasions the Cardinals Prefect, Antoniutti and Pironio, have pronounced discourses and sent messages; and the bureau has contributed subjects for reflection, particularly the following four:

a) Reflections on Secular Institutes (1976). This is a study worked out by a special commission set up by Paul VI in 1970. It is a kind of position paper, containing a number of clarifications, without making any claim to have the last word. On the two sections, the first, shorter one, consists in a few theological statements of principles explaining clearly the values of consecrated secularity. The second, longer section, describes Secular Institutes from the grassroots level of experience; it also touches on some juridical aspects.

b) Married persons and Secular Institutes (1976). The Institutes receive the result of a study made in the Sacred Congregation. It re¬confirms that the evangelical counsel of chastity in celibacy is an essential element of consecrated life in Secular Institutes. It deals with the possibility of married persons belonging in a wider sense and encourages the founding of appropriate associations.

c) Formation in Secular Institutes (1980). This document was prepared in order to assist the Institutes in the important undertaking of the formation of members. It recalls principles as well as suggesting concrete orientation based on experience.

d) Secular Institutes and the evangelical counsels (1981). This is a circular letter reminding of Church teaching on the essential nature of the evangelical counsels of chastity, poverty and obedience and of the need to specify the sacred bond by which they are adopted, their content and modality, that they be suitable to the condition of secularity.

5. The new Code of Canon Law (1983)

A new phase starts with the promulgation of the new Code of Canon Law which contains systematic and up to date legislation for Secular Institutes. This is contained in Book II in a section on Institutes of consecrated life. The main elements of this codified norm follow below, after a brief reminder of the theological basis which gradually emerged and became more clear cut during the brief history of Secular Institutes.


PART II


THEOLOGICAL BASIS

In the pontifical documents Provida Mater and Primo feliciter the theology of Secular Institutes has been dealt with at length, and this has been amplified and investigated fully in conciliar doctrine and the teaching of the Supreme Pontiffs.

Specialists have also contributed the results of their studies. Yet it must be admitted that the theological research has not by any means ended.

Therefore, what follows is a simple recalling of the main aspects of this theology, referring in substance to the study made by a special Commission and made public with Pope Paul VI approval in 1976.

1. The world as "saeculum"

It was out of love that God created the world, placing man at its centre and summit, and deeming that the created reality was "valde bona", very good (Gen. 1: 31). Man, made through the Word in the image and likeness of God and called upon to live within Christ in the intimate life of God, is given the task of leading all realities, through wisdom and action, to the attainment of this ultimate end. The destiny of the world is therefore bound up with that of man and, consequently, the word "world" is used to designate "the whole human family along with the sum of those realities in midst of which that family lives" (Gaudium et spes, 2) and in which it works.

The world, therefore, was involved in the initial fall of man and "condemned to lose its purpose" (Rom 8:20), but it also involved in the redemption brought about by Christ, Saviour of man, Who, through grace, turns him into a son of God and once again capable by virtue of participation in His Passion and Resurrection of living and working in the world according to God's plan, for the praise of His glory (cf. Eph. I :6; 1 :12 14).

It is in the light of Revelation then that the world appears as "saeculum". The "saeculum" is the present world as it results from the initial fall of man, "this world" (1 Cor. 7:31) which, subjected to the reign of sin and death, has to come to an end and is placed in antithesis to the "new era" (aion), to eternal life inaugurated by the Death and Resurrection of Christ. This world preserves its goodness, truth and essential order, qualities which derive from its condition as something created (cf. GS 36); nevertheless, tarnished by sin as it is, it cannot save itself by its own efforts, but it is called upon to share in the salvation brought about by Christ (cf. GS 2, 13, 37, 39), a salvation that is achieved when man regenerated in faith and baptism, and incorporated in the Church participates in the Paschal Mystery.

While this salvation is actuated in the course of human history, it penetrates this latter with its light and life; it enlarges and extends its action to all the values of creation, to discern them and to withdraw them from the ambiguity that has characterised them ever since original sin (GS 4), the order to re establish them in the new freedom of the children of God (cf. Rom 8:21).

2. New relationship between the baptised and the world

The Church, a society of persons reborn in Christ to eternal life, is therefore the sacrament of the renewal of the world which will be brought about by the power of the Lord once and for all in the consummation of the "saeculum", accompanied by the destruction of all the powers of the devil, of sin and death, and the subordination of everything to Him and to the Father (cf. 1 Cor. 15:20 28). Through Christ, in the Church, those marked and animated by the Holy Spirit are constituted into a "royal priesthood" (I Pet 2:9) in which they offer themselves, their activities and their world to the glory of the Father (cfr. Lumen Gentium 34).

For each Christian, therefore, baptism gives rise to a new relationship with and to the world. Together with all other men of good will, the Christian is dedicated to the task of building the world and contributing to the good of humanity, operating in accordance with the legitimate autonomy of terrestrial realities (cfr. GS 34, 36). In fact, this new relationship does not in any way alter or diminish the natural order and, even though it might involve a rupture with the world inasmuch as it is a reality opposed to the life of grace and the expectation of the everlasting kingdom, it also implies the will to work in the love of Christ for the salvation of the world, that is to say, for the leading of humanity to the life of faith and, as far as possible, reordering temporal realities according to God's design, so that they may contribute to man's growth in grace for eternal life (cfr. Apostolicam Actuositatem 7).

It is by living this new relationship to the world that the baptised cooperate in Christ for the world's redemption. Consequently, the "secularity" of a baptised person here seen as existence in this world and participation in its manifold activities can never be understood outside the framework of this essential relationship, whatever concrete form it may assume.

3. Diversity in concretely living the relationship to the world

All must live this essential relationship to the world and tend towards that sanctity that is participation in the divine life, in charity (cfr. LG 40). But there remains the fact that God distributes his gifts to each of us "in proportion to what Christ has given" (Eph 4:7).

In fact, God is sovereignly free in the distribution of his gifts. In his free initiative, the Spirit of God distributes them: "As he wishes he gives a different gift to each person" (I Cor 12:11), having in mind not only the good of the individual person but, at one and the same time, also the global interest of the entire Church and the whole of mankind.

It is in very virtue of this wealth of gifts that the fundamental unity of the Mystical Body that is the Church manifests itself in the complementary diversities of its members, who live and work under the action of the Spirit of Christ for the building up of his Body.

In fact, the universal vocation to sanctity in the Church is cultivated in the various kinds of life and in the various functions (cfr. LG 41) according to the manifold specific vocations. The Lord accompanies these different vocations with the gifts needed to enable a person to live them. Furthermore, these vocations, encountering the free response of the persons concerned, give rise to different ways of realisation. Consequently, there will also be differences in the ways in which Christians give concrete form to their baptismal relationship to the world.

4. Following Christ in the practice of the Evangelical Counsels

Following Christ signifies for every Christian an absolute preference for Him, if necessary to the point of martyrdom (cfr. LG 42). But Christ invites some of his faithful to follow him unconditionally in order to dedicate themselves totally to Him and to the coming of the Kingdom of Heaven. This is a call to an irrevocable act that implies a complete donation of oneself to the person of Christ to share his life, his mission, his destiny, and, as a condition, the renunciation of one's own self, of married life and of material goods.

This renunciation is lived by those called as a condition that enables them to adhere without hindrance to that absolute Love which centres them in Christ and thus permits them to enter more intimately into the movement of this Love towards creation: "God loved the world so much that he gave his only son" (Jn 3:16) so that, through him, the world might be saved. Such a decision, by virtue of its total and definitive response to the exigencies of love, assumes the character of a vow of absolute fidelity to Christ. It clearly presupposes the baptismal premise of living as a faithful follower of Christ, but is distinguished from it, perfecting it.

By virtue of its content, this decision radicalises the relationship of the baptised to the world, because one's renunciation of "using this world" in the usual manner bears witness to its relative and provisional value and foretells the coming of the eschatological kingdom (cfr. 1 Cor. 8:3 1 ).

In the Church the content of this donation has assumed the form of the practice of the "evangelical counsels" (consecrated chastity, poverty, obedience) concretely lived in different ways, spontaneous or institutionalised. The diversity of these forms is due to the different ways in which one can work with Christ for the salvation of the world, ways that may range from the effective separation that is peculiar to certain forms of religious life right through to the presence typical to the members of Secular Institutes.

The presence of these latter in the midst of the world signifies a special vocation to a salvific presence that expresses itself in bearing witness to Christ and in an activity that aims at ordering temporal realities according to God's plan. In relation to this activity the profession of the evangelical counsels assumes the special significance of liberation from the obstacles (pride, cupidity) that prevent one from seeing and putting into practice the order desired by God.

5. Ecclesiality of the Profession of the Evangelical Counsels
Consecration

Every call to follow Christ is a call to a communion of life in Him and in the Church.

Consequently, the practice and profession of the evangelical counsels in the Church have expressed themselves not only in an individual manner, but also by insertion into communities brought into being by the Holy Spirit through the charism of their founders.

These communities are intimately linked with the life of the Church animated by the Holy Spirit and therefore entrusted to the discernment and the judgment of the hierarchy that is called to verify their charisms, to admit them, to approve them and to send them on their way, recognising their mission of co-operating in the building up of the kingdom of God.

The total and definitive donation to Christ undertaken by the members of these Institutes is therefore received, in the name of the Church as the representative of Christ and in the form approved by her, by the constituted authorities within these Institutes, so as to create a sacred bond (cfr. LG 44). In fact, by accepting the donation of a person, the Church marks that person in the name of God with a special consecration as belonging exclusively to Christ and to his work of salvation.

The sacramental and fundamental consecration of man is constituted by baptism, but this consecration can then be lived in a more or less "profound and intimate" manner. The firm decision to answer the special call of Christ, totally and freely donating to him one's whole existence and forsaking everything in the world that can create an obstacle or impediment to such an exclusive donation, offers material for the so called new consecration (cfr. LG 44) which is "deeply rooted in their baptismal consecration, and provides an ampler manifestation of it" (Perfectae caritatis 5). It is the action of God that calls the person, whom he reserves for himself through the ministry of the Church, and whom he assists with special graces to enable him or her to remain faithful.

The Consecration of the members of Secular Institutes is not marked by a setting aside, made visible by external signs but it nevertheless possesses the essential characteristic of a total dedication to Christ in a specific ecclesial community; community with which the member contracts a reciprocal and stable bond and in the charism of which he participates. From this there follows a particular consequence regarding the manner in which one must understand obedience in Secular Institutes: it involves not only a search either individually or in group - ¬for God's will assuming those duties proper to a secular life, but also the free acceptance of the mediation of the Church and the community through its authorities within the limits of the constitutive Norms of the individual Institutes.

6. The "secularity" of Secular Institutes

The following of Christ in the practice of the evangelical counsels had had the effect of creating within the Church a state of life characterised by a certain "abandonment of the 'saeculum' ": religious life. This state has therefore come to be distinguished from that of the faithful remaining in the conditions and activities of the world, faithful who are therefore referred to as "seculars".

Thus, having recognised new Institutes in which the evangelical counsels are fully professed by faithful who remain in the world and are committed to its activities, working for its salvation from within ("in saeculo ac veluti saeculo"), the Church has therefore called these Institutes "Secular Institutes".

In the quality of secular attributed to these Institutes there is what might be called a "negative" meaning: they are not religious (cfr. PC 11), so that legislation or proceedings proper to religious should not be applied to them.

But the really important meaning that brings out their specific vocation is "positive": secularity indicates either a sociological condition of being in the world , or an attitude of apostolic commitment and acts from them, in order to impregnate them with an evangelical spirit.

The commitment is lived in a different manner by lay persons and priests. The former, in fact, have a particular note that characterises their very evangelization and their witness to the faith in words and works, namely "to search for the kingdom of God by dealing with temporal realities and re ordering them according to God" (LG 31). Priests, on the other hand, except in unusual cases (cfr. LG 31, PO 8) do not exercise this responsibility towards the world by means of direct and immediate action in the temporal order, but rather through their ministerial action and by means of their role as educators in the faith (cfr. Presbyterorum Ordinis 6): this is the supreme means for making contribution towards ensuring that the world will continuously perfect itself in accordance with the order and the significance of creation (Paul VI, February 2, 1972), and for giving the laity "the moral and spiritual aids by which the temporal order can be restored in Christ" (AA 7).

Though, by virtue of their consecration, Secular Institutes are included among Institutes of consecrated life, the characteristic of secularity distinguishes them from all other forms of Institutes.

The merging in one and the same vocation of consecration and secular commitment confers an original note upon both these elements. The full profession of the evangelical counsels ensures that a more intimate union with Christ will make the apostolate in the world particularly fruitful. The secular commitment confers a special modality upon the very profession of the evangelical counsels and stimulates this profession towards an ever greater evangelical authenticity.


PART III


JURIDICAI. NORMS

The juridical norms applicable to Secular Institutes were contained in the Apostolic Constitution, Provida Mater, in the Motu proprio Primo feliciter, in the instruction of the Sacred Congregation of Religious Cum Sanctissimus. The same Sacred Congregation was authorised to set up new norms for Secular Institutes "as need arises and in the light of experience 11 (PM II, 2 2).

While repealing some laws, the new Code of Canon Law, brings up-¬to date other existing norms, and presents a systematic legislative framework complete in itself, fruit of the experience of previous years and of the doctrine of Vatican II.

The essential elements of those codified norms are as follows:

1 . Institutes of consecrated life (Liber II, Pars II, Sectio I)

It is significant and important that Secular Institutes are placed in the Code, because it shows that the Code has made its own two Conciliar statements (PC 11), already contained in preceding documents:

a) Secular Institutes are truly and fully Institutes of consecrated life, and the Code speaks of them in the section De Institutis vitae consecratae;

b) but they are not religious and the Code mentions two types of Institutes under two distinct titles: II De Institutis religiosis, III De Institutis saecularibus.

It follows that "consecrated life" should no longer be made equivalent, as has, unfortunately, often been the case, to "religious life ". Title I Normae Communes, canons 573 578, contains a description of consecrated life, insufficient to define religious life since this supposes other elements (cfr. c. 607); and on the other hand wider, since the value of consecration that seals total donation to God in the following of Christ together with its ecclesial dimension, is also true of Secular Institutes.

Again, the definition of the three evangelical counsels of chastity, poverty and obedience (cfr. canons 599 601) is fully applicable to Secular Institutes even if concrete applications must take into account their special nature (cfr. c. 598).

As for other points dealt with under Title I, they refer above all to aspects of procedure. Among other matters may be noted that diocesan recognition for a Secular Institute requires also the intervention of the Apostolic See (c. 579; cfr. canons 583 584). This is so because the Secular Institute is not a transitory state leading to other canonical forms, as for example, the pious unions or associations of the preceding Code, but an authentic Institute of consecrated life that may be established as such only if it possesses all the necessary characteristics and already offers sufficient guarantee of spiritual, apostolic and numerical vitality.

To sum up: Secular Institutes have a true and specific consecrated life of their own. The fact that they fall under a separate heading with their own norms, means they are clearly distinct from every other kind of Institute.

2. Specific vocation: secular nature (canons 710 711) .

The vocation to a Secular Institute requires that sanctification and perfection of charity be pursued by living the evangelical exigencies "in saeculo" (c. 710), "in ordinariis mundi condicionibus" (c. 714); and that commitment to the salvation of the world come about "praesertim ab intus" (c. 710), "ad instar fermenti", and for the laity not merely "in saeculo" but also "ex saeculo" (c. 713 I 2).

These repeated clarifications on the specific way of living evangelical radicality show that the consecrated life of these Institutes is specially marked by their secular character. Hence the essential and inseparable union of secularity and consecration makes this vocation an original and typical form of the sequela Christi.

"Yours is a new and original form of consecration; it was the Holy Spirit that put this idea into your minds" (Paul VI, September 20, 1972).

"Neither of these two aspects of your spiritual image can be overestimated without damaging the other. They are essential to each other... You are really consecrated and really in the world"(id.). "Your secular state is now consecrated" (John Paul II, August 28, 1980).

Because of this originality, the Code (c. 711) makes a statement of great juridical weight: except for the demands of consecrated life, the lay men and women of Secular Institutes are lay folk fully and entirely (so that canons 224 231 relative to rights and duties of the laity apply to them): and priests of Secular Institutes in the same way are bound by the norms of common law for secular clerics.

For this reason too, that is, so as not to be distinguished formally from other lay folk, some Institutes require their members to observe a certain reserve as to their belonging to the Institute.

"You are still lay people, committed to the secular values of the lay state of life" (Paul VI, September 20, 1972).

"You are and you remain lay people..." (John Paul II, August 28, 1980).

"When a priest becomes a member of a Secular Institute he is still a secular priest and for that very reason the close bond of obedience and collaboration with the Bishop is unbroken" (Paul VI, February 2, 1972).

In various canons, the Code confirms that this secular character should be understood whether as situation ("in saeculo"), or under its dynamic theological aspect as indicated in Evangelii nuntiandi, that is, "the actuation of all the hidden Christian and evangelical possibilities, that are already present and acting in the reality of the world" (no.70). Paul VI stated explicitly (August 25, 1976) that Secular Institutes should also take this paragraph of Evangelii nuntiandi as addressed to them.

3. The evangelical counsels (c. 712)

When the Church approves an Institute of consecrated life she requires a free and explicit undertaking as to the way of living the three evangelical counsels of chastity, poverty and obedience, "donum divinum quod Ecclesia a Domino accepit" (c. 575 1); and claims the right to interpret and legislate for them (cfr. c. 576).

The Code (canons 599, 600, 601) outlines the content of the three evangelical counsels but refers to the laws of each Institute for applications relative to poverty and obedience; it reaffirms the obligation of perfect chastity in celibacy. Married persons, therefore, cannot become members of Secular Institutes in the strict sense; c. 721 § 1 3 confirms this, stating that admission of a "coniux durante matrimonio" would be invalid.

It is for the constitutions of each Institute to define the obligations deriving from profession of the evangelical counsels, so that the life¬style of each person ("in vitae ratione") should be able to give a secular witness .

"The evangelical counsels which you share with other forms of consecrated life, take on a new meaning, they come to mean something very topical and typical in today's world" (Paul VI, February 2, 1972).

The constitutions have also to define which form of sacred bond is assumed by the evangelical counsels. The Code does not lay down precisely which bonds are considered sacred, but in the light of the Lex peculiaris annexed to the Apostolic Constitution Provida Mater (art. III, 2), they may be: a vow, an oath or consecration for chastity in celibacy; the vow or promise for obedience and poverty.

4. Apostolate (c. 713)

All the faithful are called by baptism to participate in the ecclesial mission of witnessing and proclaiming that "God, in his Son, has loved the world", that the Creator is a Father, that all men are brothers (cfr. EN 26), and to strive in various ways to build up the Kingdom of Christ and of God.

Within this mission Secular Institute have a particular task. The Code dedicates three paragraphs of c. 713 to the definition of the apostolic activity to which they are sent.

The first paragraph, applies to all members of Secular Institutes, stressing the relationship between consecration and mission: consecration is a gift of God the aim of which is participation in the salvific mission of the Church (cfr. c. 574). The one called is also sent. "The special consecration... must impregnate your whole life and all your daily activities" (John Paul II, August 28, 1980).

It then states that apostolic activity is a "dynamic manner of being" directed towards the generous realization of the Father's plan of salvation; it is an evangelical presence in one's own milieu, living the radical demands of the Gospel so that life itself becomes the leaven. A leaven that members of Secular Institutes are called on to insert into the woof of the human condition: in work, family and professional life, solidarity with their fellowmen, collaboration with groups engaged in other forms of evangelization. Here the Code takes up again for all Secular Institute what the Council says to the laity. "suum proprium muns exercendo, spiritu evangelico ducti, fermenti instar" (LG 31).

"This is the resolve of your hearts, hall mark of your condition as Secular Institute members, to change the world from the inside" (John Paul II, August 28, 1980).

The second paragraph concerns lay members. Its first section lays down the specific form of lay Secular Institutes: presence and transforming action in the world from within, to complete the divine plan of salvation. Here again the Code applies what the Council states with regard to the specific mission of all the laity. "Laicorum est, ex vocatione propria, res temporales gerendo et secundum Deum ordinando, regnum Dei quaerere" (LG 31; cf. also AA 18 19).

This is, in fact, the apostolic goal for which Secular Institutes came into being as the Council also reminds us, quoting in its turn from Provida Mater and Primo feliciter: "Ipsa instituta propriam ac peculiarem indolem, saecularem scilicet, servent, ut apostolatum in saeculo ac veluti ex saeculo, ad quem exercendum orta sunt, efficaciter et ubique adimplere valeant" (PC 11).

In the second part, the paragraph affirms that members of Secular Institutes may also carry out, like all the laity, services within the ecclesial body such as catechesis, community animation, etc. Some Institutes have taken up these apostolic tasks as their end, above all in countries where service of this type done by lay men and women is more urgently needed. The Code sanctions this choice juridically with an important qualification: "juxta propriam vitae rationem saecularem".

"I have been high lighting the special contribution of your life style. This must not lead you to underrate other forms of consecration for the sake o f the kingdom, forms to which you too may be called. I refer to Evangelii nuntiandi 73, where we are reminded that 'the laity may also feel themselves called or be called to work with their pastors in the service of the ecclesial community, for its growth and life, by exercising a great variety of ministries according to the grace and charisms which the Lord is pleased to give them' " (John Paul II, August 28, 1980).

The third paragraph concerns clerical members, to whom however, what has been said in the first paragraph applies.

For these members a special relationship with the presbytery is laid down; as Secular Institutes are called to an evangelical presence in their own milieu, it is possible to speak of a witnessing mission of priests among other priests.

"To bring to the diocesan presbytery not only a life experience according to the evangelical counsels and with a supporting community, but also with a clear feeling for the Church world relationship" (John Paul II, August 28, 1980).

Furthermore, this paragraph states that the Church world relationship for which the Secular Institutes are specialised witnesses, must be noted and actuated also by priest members of these Institutes: whether by educating the laity to a right living of this relationship, or some specific priestly work.

"Both priests and laymen, as such, have an essential relationship with the world" (Paul VI, February 2, 1972).

For clerical Secular Institutes there is, besides this paragraph, c. 715 which concerns incardination, possible either in the diocese or in the Institute. C. 266 § 3, refers to incardination in the Institute, where it is stated as possible "vi concessionis Sedis Apostolicae".

The only cases in which clerical Secular Institutes have separate laws, from lay Institutes, under Section III, are two above mentioned canons (713 and 715), the clarification of c. 711 already mentioned, and the precision in c. 727 § 2, to withdrawal from the Institute. No other distinctions are made by the Code.

5. Fraternal life (c. 716)

A vocation to an Institute, that is, a call not for isolated persons, implies a fraternal life "qua sodales omnes in peculiarem veluti familiam in Christo coadunantur" (c. 602).

Communion among members of the same Institute is essential, and it is actualised in unity of the same spirit, sharing the same charism of secular consecrated life, identity of the same mission, mutual contacts and active collaboration in the life of the Institute (c.716; cfr. c. 717 § 3).

Fraternal life is cultivated through meetings and exchanges of various kinds: prayer (among these annual retreats, periodical recollections), sharing of experiences, dialogue, formation, information, etc.

This deep communion and the various means for cultivating it are the more important when concrete life styles may be very different: "vel soli, vel in sua quisque familia, vel in vitae fraternae coetu" (c. 714), it must be understood that the fraternal life of the group should not be the same as that of a religious community.

6. Formation

The nature of this vocation to secular consecration that requires continual effort to hold together the separate strands of faith, consecration secular life, the personal milieu. The fact of being usually engaged in secular work and activity and not rarely living in isolation; all this demands a very solid and adequate formation.

This necessity is recalled by various canons, in particular c. 719, where the main spiritual duties of each member are listed: assiduous prayer, reading and meditation of the Word of God, retreats, participation in the Eucharist and the Sacrament of Reconciliation.

C. 722 gives some directives for initial formation, mainly directed to a life according to the evangelical counsels and apostolate; c. 724 deals with on going formation "in rebus divinis et humanis, pari gressu".

It follows that the formation should be proportionate to the fundamental demands of God's grace for persons consecrated to him in the world. It should be very practical, teaching the living of the evangelical counsels through acts and attitudes of self giving to God in the service of others, helping to grasp God's presence in history, training to a readiness to accept the cross with abnegation and mortification.

It must be said that individual Institutes are very much aware of the importance of this formation. They strive to help each other at the level of national and world meetings.

7. Plurality of Institutes

According to Canons 577 and 578 Secular Institutes possess a variety of gifts that allow for a positive pluralism in the way they live the common secular consecration and how they exercise their apostolate, always in conformity with the intentions and project of the founders when they have been approved by ecclesiastical authority. Very rightly, then, c. 722 insists on the necessity of making clearly understood by the candidates the specific vocation of the Institute, and of training them according to its own spirit and character.

This plurality is, in any case, an actual fact.

"The requirements of life in the world and the options open to anyone who would work in the world with the world's own tools, are so many and various that one must expect great variety in ways of achieving the ideal: individual, corporate, private and public as was, in fact envisaged by the Vatican Council (cf. AA 15 22). All these forms are available to Secular Institutes and to each one of their members" (Paul VI, February 2, 1972).

8. Other norms of the Code

The other canons referring specifically to Secular Institutes concern more technical aspects, so to speak. Many decisions, however, are left to the law of each Institute. Hence, we have a simple structure and flexible organization.

The aspects touched on by these other canons are as follows: 717: interior organization; 718: administration; 720 721: admission to the Institute; 723: incorporation into the Institute; 725: the possibility of admitting associated members; 726 729: possible separation from the Institute; 730: transfer to another Institute.

It is worth noting that the canons speak of perpetual and definitive incorporation (cfr. specially c. 723). In practice, some constitutions already approved lay down that the sacred bond (vow or promises) should always be temporary, with the determination, naturally, to renew them when they expire. But the majority of other constitutions suppose that after a certain length of time the sacred bond is, or may be taken for ever.

When the sacred bond is taken forever incorporation into the Institute is said to be perpetual with all the juridical effects that follow.

If, however, the sacred bond always remains temporary, the constitutions should foresee that after a certain length of time (not less than five years) incorporation into the Institute should be considered definitive. The most important juridical effect is that from that moment on the person possesses full rights duties within the Institute; other effects should be laid down. in the constitutions.


CONCLUSION

The history of Secular Institutes is still short; for this reason, and also by their very nature, they are wide open to aggiornamento and adaptation.

But they already possess a clear cut physiognomy and to this they should be faithful in the newness of the Spirit. Here the new Code of Canon Law provides a necessary and sure frame of reference.

The fact remains, however, that Secular Institutes are not sufficiently known and understood, for motives deriving, perhaps, from their very nature (consecration and secularity combined), maybe also from their way of acting with great reserve. Or it can happen that insufficient attention is paid to them because they still raise as yet unresolved problems.

The notes, that this document presents on their history, theology and juridical norms, may be useful to bridge the gap of this lack of knowledge and to further "among the faithful, not an approximate or diluted awareness but an exact respectful understanding of the original characteristics" of Secular Institutes (John Paul II, May 6, 1983).

It will accordingly be easier also on the pastoral level to help this specific vocation and to protect it, in order that it may remain faithful to its particular identity, requirements and mission.

Rome, January 6, 1984

Congregation for Religious and Secular Institutes (C.R.I.S.)


To the Directors General of Secular Institutes

(January 18th, 1984)


Notice on the Code
The new Code of Canon Law that repeals the previous universal ecclesiastic laws, including those on Secular Institutes, entered into force on the 27th November 1983.

Secular Institutes are now governed by Canons 573 602 and 606 (provisions that apply to all Institutes of consecrated life), and by Canons 710 730.

The present Notice does not mean to be a comment nor an explanation to the Canons, but rather an answer to the following question: how should we go about revising our Constitutions in the light of the Code?

I. CLARIFYING PRINCIPLES

1. With regard to the Secular Institutes the Code does not introduce any substantial novelties. Their nature, as defined by "Provida Mater", "Primo feliciter", the Council documents and speeches held by the Popes, is theologically and juridically confirmed: consecration and assumption of the evangelical counsels secular condition and apostolate flexible organization.

2. The translations of the Code into the various languages, even though authorised by the Conferences, are not the official text, the latter being only the Latin edition.

3. The comments are generally very useful in order to understand the text well, however they do not represent the authentic interpretation: the latter may be given only by the Holy See.

Reference to the source (that is to previous documents and to the ecclesial precepts that are taken into account by the Code), and to the praxis of the Sacred Congregation is always of great importance.

4. When the canon speaks of "constitutions" it is the fundamental text of each Institute that is referred to, even if other terms are used, such as: statute, rules of life, or any other. It is the text approved by the competent authority of the Church.

Instead, when they speak of "own law", besides the Constitutions they include also other normative texts of the Institutes, such as: directorium, or enforcement provisions, or complementary provisions, or rules.

With regard to this, see all of canon 587.

II. JURIDICAL CLARIFICATIONS

The Code provides rules that are binding for all the Institutes: they are valid even if the constitutions do not repeat them. E.g.: requisites for membership, can. 721 § 1.

The constitutions may be more exacting than the provisions laid down by the Code; but, on the contrary, they cannot be less demanding, nor can they propose anything against the Code.

Often the Code states that it is up to the Institutes to lay down precise regulations on specific items, that are listed in the following:

1. What the constitutions must contain

A clear presentation of the Institute: nature, aim, spirituality, characteristics (can. 578, referred to by can. 587 § 1): then, all the specifications that are essential in defining a Secular Institute, and in defining in particular a given Institute.

The sacred obligations under which the evangelical counsels of chastity, poverty and obedience are assumed, and the obligations they entail in a style of secular life (can. 712; this canon refers to canons 598-¬601, and in essence it takes up the final request of can. 587 § I and above all of can. 598 § 1). It is possible to choose among the bonds that were provided for by the Lex peculiaris attached to "Provida Mater": vow or oath or consecration for chastity, vow or promise for poverty and for obedience.

The fundamental provisions on government (can. 587 § 1), and in particular: the authority of the directors and of the assemblies (can. 596 § 1); form or way of governing, procedure for appointing the directors, terms of office (can. 717 § 1).

(Note: "moderator supremus" indicates the director general; "moderatores maiores" both the director general and the directors of the major subdivisions of the Institute, where these are provided for by the constitutions).

Where the constitutions provide for the subdivision of the Institute into parts, such as zones, regions, nations …: whose duty it is to set them up, define them, suppress them (can. 581 and can. 585).

The fundamental provisions regarding the various commitments undertaken by the members (can. 587 § 1; see for example can. 719 on prayer).

The fundamental provisions on incorporation and on training (can. 587 § 1), and in particular: What Superior with his Council (and the constitutions must state whether a casting vote or an advisory vote is required) has the right of admitting into the Institute, to the training, and to incorporation either temporary, perpetual or final (can. 720); how long the training period lasts, which cannot be under two years (can. 722 § 3); how long temporary incorporation lasts, which must not be under five years (723 § 2); what are the effects of final incorporation (can. 723 § 4: for this see item IV); how to make provisions for continuing training (can. 724 § 1); what other obstacles the Institute wishes to add to admission besides those provided for by the Code (can. 721 § 2).

The style of life in ordinary situations (can. 714), and the commitment of fraternal life (can. 602; see can. 716).

Where the Institute has associated members, what are their obligations (can. 725).

For dispensation from perpetual vows in an Institute or diocesan right, what Bishop is competent: the Bishop of the place where the Institute is based, or that of the place where the person involved lives (can. 727 § 1). For an Institute of pontifical right, only the Apostolic See is competent.

For resignations, what motivations does the Institute feel it should add to those provided for by the Code (can. 729).

(Canon mentioned in the foregoing, in numerical order: 578, 581, 585, 587 § 1, 596 §1, 598 § 1, 602; 712, 714, 717 § 1, 720, 721 § 2, 722 § 3, 723 §§ 2 and 4, 724 § 1, 725, 727 § 1, 729).

2. What the "own law" (thus: either the constitutions, or directoria, or other) must contain:

For admission: eventual qualities that the Institute requires besides those provided for by the Code (can. 597 § 1).

For the evangelical counsel of poverty: concrete rules on the restrictions on utilisation and availability of property (can. 600); how the property of the Institute is to be administered, and any economic obligations between Institute and members (can. 718). As to the property of the Institute, the canon makes reference to book V of the Code, because the property belonging to a public juridical person in the Church and the Secular Institutes are such is "Church property and is thus subject to special rules (can. 1257 § 1).

How participation in the life of the Institute (can. 716 § 1) is to be understood, and specifications on retreats, spiritual exercises, etc, (can. 719).

(Canon mentioned in the foregoing, in numerical order: 597 § 1, 600, 716 § 1, 718, 719; but see also 598 § 2).

III. SUGGESTIONS FOR APPLICATION

In the light of what has been said so far, Secular Institutes need not revise their constitutions if the latter have been approved recently.

Instead, they are called upon to do the following:

1. Central governing bodies, either directly or through a committee working under its responsibility, are to verify whether their constitutions (or directoria) do contain what is required of them. In particular what must be checked are those items that had not been requested before, and that is: that initial training must not be less than two years, and that the duration of temporary incorporation must not be less than five years.

2. Having identified the items that are to be clarified in their constitutions (or directoria), the central governing body takes care of making the necessary changes. It is not necessary to receive in advance the approval of the general assembly; this will be done during the following meeting. Of course all members are to be informed; the Sacred Congregation must also be notified and also the Bishop, if the Institute is of diocesan right.

3. This work must be done as soon as possible. But any changes that are made in the constitutions are valid only for the future, and not for the past (the rules are not "retroactive").

IV. ABOUT FINAL INCORPORATION

(Note: this item is of concern directly for those Institutes where the sacred bond is or may always be temporary)

After the training period, a person is incorporated into the Institute on a temporary basis.

And when the sacred vows are assumed forever, for perpetual consecration to God, also the incorporation into the Institute is perpetual.

But the constitutions of some Institutes envisage that consecration to God, though being perpetual in intentions, be or may be renewed with temporary vows (usually on a yearly basis).

The Code specifies that, in the case of renewable vows, at a certain moment fixed by the constitutions not less than five years from first incorporation incorporation into the Institute becomes final (can. 723 § 3), and equivalent to perpetual incorporation (ivi § 4) for the following juridical effects:

I . On the basis of common law:

1. at the time when incorporation becomes final, a formal act of admission must be made by the competent superior (a given "higher superior"), with the vote of its Councils;

2. when incorporation has already become final, the superiors cannot decide not to admit the member to the renewal of the sacred vows except for very serious reasons; in the latter case, non admission would mean resignation;

3. individual members are however always free to leave the Institute without asking for special dispensation, if they do not renew their vows upon expiry of the time period for which they had been assumed.

II. On the basis of the own constitutions:

Along with final incorporation, the member also obtains full rights, such as that of being elected to the various offices. But the constitutions may add special conditions to be fulfilled for certain offices (e.g. minimum age) or for providing access to certain offices also to those members that have not yet been acknowledged final incorporation.

Rome, 18th January 1984

At the Third World Congress of the Secular Institutes,

held in Rome from the 26th to the 30th August, 1984.


Card. Jean Jerome Hamer
I am happy to be here with you and to have the occasion to meet you as Pro-Prefect of the Congregation for Religious and Secular Institutes, an office I have held for four and a half months.

Before taking up the subject of the Secular Institutes, and, above all, the formation, I want to tell you that, in my opinion, there is not, in all of Rome, a function more interesting than the one I have: being the speaker of the Holy Father for the consecrated life in the Church. Being the speaker of the Holy Father, I am at the same time at your service since if the Holy Father is 'the servant of the servants of God', this is even more true for his collaborators.

I now propose to introduce the subject of formation showing that it must necessarily be conditioned by the nature and specific needs of the Secular Institutes. The Code of Canon Law, recently promulgated, and put into act, has still better evaluated the situation, the level if one can so call it of the Secular Institutes within the Church. They are a form of consecrated life which, as such, finds itself at the same standing as the religious life.

The definition of the consecrated life is realised both in the religious life and, in that of the Secular Institutes. Both are stable forms of life characterised by the profession of the counsels. A form of life that tries to follow Christ more closely and tends to perfection. The structure itself of Canon Law which deals with the consecrated life, recognises equal value to the religious life and to the Secular Institutes. Two "titles" are reserved, two parts of equal dignity within the section reserved to the Institutes of consecrated life.

The Secular Institutes have four characteristics and each of them reflects on the formation:

1. The consecration through the profession of evangelical counsels;

2. Secularity or secular condition;

3. The apostolate;

4. Fraternal life.

I ) The consecration in the Secular Institutes is total. It comprises therefore:

Chastity for the Kingdom of God: the continence in celibacy and the free giving up of genital sexuality;

Poverty; the limitation and the dependence on the use and availability of goods and that in the framework of a life that is really poor;

Obedience: the obligation to renounce one's own will for that of the legitimate superiors in as much as representatives of God.

This consecration is sanctioned with bounds that are: those of vows, oaths, consecrations, promises. Among the three evangelical counsels, chastity receives particular attention from the moment that it must be assumed as a vow, oath or with a consecration, while the promise can be enough for the other two counsels.

2) The important and determining point which has constantly been evidenced, even if not well understood, is the secularity. The members of a Secular Institute live in the world. They work for the sanctification of the world and they do so from within the world. Such sanctification is contained in the world itself and should come about from within the world rather than from outside it. On this point of secularity I would like to cite some words from the document of Pius XII, Primo feliciter. "They are secular and... this is the real nature of their calling. Everything about them must be clearly secular".

"Perfection is to be lived and professed in the world". The consecration in the Secular Institutes does not modify the canonical condition of its members, except for the dispositions of the law regarding the Institutes of consecrated life. The member remains lay or cleric and all the rights and obligations of his state are applied to him. This evidences once again an aspect of secularity.

Another aspect is the way of life. The members of the Secular Institutes live in the ordinary conditions of the world. There are three living situations: to live by oneself; to live in the family or in a group of fraternal life, according to the constitutions, but in full respect of secularity. In this way, like other lay persons, they can take the initiative to live together, if only for practical reasons. This is a very important point that highlights the difference between the Secular Institutes and Religious Institutes, since life in community is per se essential and inseparable to the religious state; essential and indispensable to live under the same roof, under the same superiors and have common activities that are specifically of the 'life together'. This difference must be underlined because it marks considerably all the formation process.

3) The other characteristic is the apostolate. The apostolate derives from consecration itself. To take up again the terms of Primo Feliciter:

"The whole life of a member of a Secular Institute must become an apostolate". And this apostolate must not only be exercised in the world and here we take up again the terms of Primo feliciter which says more explicitly than Canon Law the following "but it may almost be said to grow out of the world: its existence is in professions, activities, forms, places, circumstances of a secular nature and so it must remain".

Canon Law writes about the image used by the Council (LG 31; cf. PC 11) to show how this apostolate acts in the world, in the secular condition, 'ad instar fermenti', like leaven. The apostolate will be different, it is understood, according to whether it is a lay member or a clergyman.

For the lay people, it will come about through the witness of their Christian life and the faithfulness to their consecration. This will contribute to make the temporal realities understood and lived according to the Gospel and the world will be revivified by the Gospel. This, however, does not mean that the lay members of the Secular Institutes are more lay than other lay people. In the same way of all the laity, they collaborate in the ecclesial community in the style which they know best; they participate in the preparation of the cult; they will be catechists; they will eventually be extraordinary ministers of the Eucharist, since these functions are accessible to the laity, even if sometimes they are merely a substitution to the clergy, as happens in the case of extraordinary ministers of the Eucharist.

Therefore the apostolate of the lay members is above all as regards temporal realities in which they can put an anticipation of the Kingdom of God.

The apostolate of the clergy, of the priests, will consist in apostolic charity in the help to their confreres: I think, in the first place, of their confreres in the Secular Institutes. It will then be a witness to the consecrated life according to the constitutions of their Institutes; it will be the sanctification of the world through their specific sacred ministry. In fact, becoming a member of a Secular Institute, the priest remains a sacred minister. It is this ministry that he puts at the service of the sanctification of the world.

4) Last characteristic: fraternal life. We saw that community life, per se, under the same roof does not belong to the nature of a Secular Institute, but fraternal life does. Among the members of the same Secular Institute a special communion exists. Their consecration in a particular Institute creates reciprocal bonds that are manifested in different ways. A solidarity particular to the Secular Institute that is manifested in the relations with the superiors: they are the same superiors for everyone; that is manifested in life: the rules are the same and they create a similarity; it is shown in the meetings: they are recognised necessary by the constitutions in order to safeguard the fraternal life and certain strong times to pass together. There is reciprocal help under different forms, since fraternal communion does not exist without it.

These four characteristics condition the formation. It is, therefore, the task of this Congress, here assembled, to formulate information, suggestions, and in this way stimulate a beneficial emulation. Canon Law has foreseen for you the stages in formation. I would say, of the stages along the development of the consecrated life in a Secular Institute. You know them: we are speaking about basic formation, the first incorporation and then perpetual incorporation in a Secular Institute. This formation will turn at least it seems on three things:

a) it must aim to the consecrated life. The consecrated life in substance does not change. It is the result of a long spiritual tradition in the Church from which it has received its definition, its legitimacy and the conditions for its canonical recognition. Therefore, the formation to the consecrated life is of great importance.


b) Then comes the formation for professional activities about which the Holy Father called attention at your last meeting with him. If you live in the temporary reality with a view to the Kingdom of God, this reality shows specific needs that demand a technical preparation.


c) Finally comes the preparation for the apostolate.

These are the three fields it seems to me that specify formative action.

Who must lead this formation? You can tell me: what is your experience? It is obvious that for the professional formation the Institute member will not ask for this from his/her superior. He/she will ask, rather, organisms or persons who are competent, at universities, at laboratories, at professional schools. But it is important that the superiors know of this and a canon of Canon Law speaks of this that they have a particular responsibility for the spiritual formation. When one deals with the formation to the consecrated life in a particular Institute, it is here that the superior and his/her collaborators are irreplaceable.

I conclude repeating a well known expression: "the consecrated life in a Secular Institute is a very difficult choice, but it is also an important choice and of great generosity."

Rome, 27th August 1984

John Paul II


To infuse the spirit of the gospel

into the things of this world

Discourse to the 350 participants in the III Congress of Secular Institutes

(8.28.1984)
Brothers and sisters!

l. I am very happy to meet you once more, on the occasion of the World Congress of Secular Institutes, convened to consider the theme: "Objectives and content of the formation of members of Secular Institutes".

This is the second meeting that I have had with you, and during the four years which have gone by since the previous one, occasions have not been lacking for me to address one Institute and then another.

But there was one particular occasion on which I spoke of you and for you. Last year, at the conclusion of the plenary meeting in which the Congregation for Religious and Secular Institutes considered the identity and the mission of your Institutes, I recommended, among other things, to the pastors of the Church to "foster among the faithful an understanding, which would not be approximate or generic, but exact, and respectful of the qualifying characteristics" of the Secular Institutes (AAS, LXXV, n. 9, p. 687). And I also touched on a point which concerns the subject of formation, which you have just finished considering: on the one hand exhorting the Secular Institutes to express ever more intensely their ecclesial communion, and on the other hand reminding the bishops that they have the responsibility to "offer the Secular Institutes all the doctrinal richness that they need" (ibid., p. 688).

It is a pleasure for me to address myself directly to you today, Directors of Institutes and to those of you in charge of formation, to confirm the importance and the greatness of the work of formation. It is a work of primary importance, whether understood in regard to one's own formation or with regard to the responsibility of contributing to the formation of all those belonging to the Institute, with particular care during the first years, but with prudent attention thereafter and always.

2. Before all and above all, I exhort you to turn your attention toward the Divine Master, from whom you will obtain light for this work.

The Gospel can also be read as a report on the work of Jesus in regard to his disciples. Jesus proclaims from the beginning the "good news" of the fatherly love of God, but then he gradually teaches the profound riches of this message, and he gradually reveals himself and the Father, with infinite patience, beginning over again if necessary: "After I have been with you all this time, you still do not know me?" (Jn 14,9). We can also read the Gospel to discover the method Jesus used to give his disciples the basic formation, their initial training. The "continuous formation", as it is called, will come later, and the Holy Spirit will complete it, which will bring the Apostles to an understanding of how much Jesus had taught them, will help them to arrive at the fullness of the truth, to deepen it in their lives, and to follow in the way of the freedom of the sons of God (cf. Jn 14,26; Rm 8,14 ff )

From this look at Jesus and his lesson comes the confirmation of an experience that we have all had: none of us has reached the perfection to which he is called, each of us is always in formation, is always on the way.

St Paul writes that Christ must be formed in us (cf. Gal 4:19), so that we may be able to "know the love of Christ which surpasses all knowledge" (Eph 3:19). But this understanding will not be full until we are in the glory of the Father (cf. 1 Cor 13:12). This knowing that we are always on the way is an act of humility, of courage and of faith, which finds confirmation and guidance in many pages of Scripture. For example, the journey of Abraham from his land to the goal unknown to him to which God calls him (cf. Gen 12:1 ff.); the pilgrim way of the people of Israel from Egypt to the promised land, from slavery to freedom (cf. Exodus); the ascent of Jesus himself to the place and the moment in which, "lifted up from the earth, he will draw all men to himself" (cf. Jn 12:32).

3. It is an act of humility which, as I said, makes us realise our own imperfection, one of courage to face toil, disappointments, the monotony of repetition and the novelty of renewal, and above all of trust, because God walks with us: indeed the way is Christ (cf. Jn 14:6), and the prime and principal author of all Christian formation is and cannot be other than he himself. God is truly the one who forms though making use of human occasions: "O Lord, you are our father, we are the clay and you the potter: we are all the work of your hands" (Is 64:7).

This fundamental conviction must guide the work both of our own formation and the contribution that we may be called to make to the formation of others. To undertake the task of formation with the proper attitude means knowing that it is God that forms, and not we ourselves. We can and must become an opportunity and an instrument of formation, always respecting the mysterious action of grace.

Consequently the formation work concerning ourselves and those entrusted to us is always oriented, according to the example of Jesus, toward seeking the will of the Father: "I am not seeking my own will but the will of him who sent me" (Jn 5:30).

In fact, formation, in the ultimate analysis, consists in growing in the ability to place ourselves at the disposition of God's plans for each one and for history, in consciously offering our co-operation in his plan of redemption of persons and of creation, and in discovering and living the value of salvation contained in every moment. "Our Father, your will be done" (Mt 6:9 10).

4. This reference to the divine will brings me to recall an observation I made to you in our meeting in 1980: at every and in all your daily activities there should be achieved "a total availability to the will of the Father, who has put you in the world and for the world" (Acta Apostolicae Sedis LXXII, n. 7, p. 1021). And this, as I mentioned before, signifies for you a particular attention to three aspects that converge in the reality of your specific vocation as members of Secular Institutes.

The first aspect concerns following Christ more closely in the way of the evangelical counsels, with a total giving of oneself to the person of the Saviour to share his life and mission. This giving, which the Church recognises as a special consecration, becomes also a questioning of human security when it is the fruit of pride, and it signifies more explicitly the "new world willed by God and inaugurated by Jesus" (LG 42; PC 11).
The second aspect is that of competence in your specific field, however common or modest it may be, with "full consciousness of your own part in the building of society" (AA 13), necessary in order to "serve with greater generosity and efficacy" our brothers (GS 93).

Your witness will thus be more credible: "This is how all will know you for my disciples: your love for one another" (Jn 13:5).

The third aspect refers to a transforming presence in the world, that is, to give "a personal contribution to the realisation of the providential plan of God in history" (GS 34), animating and perfecting the order of temporal realities with the evangelical spirit, acting within the midst of these realities (cf. LG 31; AA 7:16, 19).

My wish for you, as a fruit of this Congress, is to continue to deepen your formation, above all putting into action useful helps to place special emphasis on the three aspects already pointed out, and on every other essential aspect, as for example education in faith, ecclesial communion, and evangelising action: and unifying all in a vital synthesis, necessary for growth in fidelity to your vocation and your mission, which the Church esteems and entrusts to you, because she recognises them as corresponding to her expectations and to those of humanity.

5. Before concluding I would like to emphasise a fundamental point: which is that the ultimate reality, in its fullness, is charity. "He who abides in love abides in God, and God in him" (1 Jn 4:16).

Also the final goal of every Christian vocation is love; in Institutes of consecrated life, the profession of the evangelical counsels becomes the main highway, which leads to the highest love of God and leads to our brothers, who are all called to divine sonship.

Now, in the midst of the work of formation, charity finds expression and support and maturation in fraternal communion, in order to become witness and action. The Church does not ask of your Institutes that life in common which is proper to religious Institutes, because of the demands of living in the world, which are postulated by your vocation. However, she asks for a "fraternal communion rooted and founded in charity", which makes all the members "one only particular family" (can. 602); she requires that the members of one and the same Secular Institute "preserve communion among themselves, solicitously guarding unity of spirit and true fraternity" (can. 716, 2).

If the members breathe this spiritual atmosphere, which presupposes the most ample ecclesial communion, the work of formation in its fullness will not fail in its goal.

6. At the moment of conclusion, our vision returns to Jesus. All Christian formation is open to the fullness of the life of the sons of God, so that the subject of our activity is, in reality, Jesus himself: "The life I live now is not my own; Christ is living in me" (Gal 2:20). But this is true only if each one of us can say: "I have been crucified with Christ", that Christ "who gave himself for me" (ibid.). It is the sublime law of that following of Christ: to embrace the Cross. The road of formation cannot leave it out of consideration.

May the Virgin Mother be an example for you in this regard. She who as the Second Vatican Council recalls "while on earth her life was like that of any other, filled with labours and the cares of the home" (AA 4), "advanced in her pilgrimage of faith and faithfully persevered in union with her Son unto the Cross" (LG 58).

And may the Apostolic Benediction, which I heartily impart to you and to all the members of your Institutes, be a pledge of divine protection.

Congregation for Religious and Secular Institutes (C.R.I.S.)


Letter to the General Moderators of the Secular Institutes

(January 2nd, 1988)
Criteria for Preparing the Report on the Status and Life of the Secular Institute (to be submitted periodically to the Holy See).

The Holy See greatly supports the secular consecrated life of the Institutes and encourage their fruitful promotion, both spiritually and apostolically, and thus follows their many needs with much concern.

It is presently very important that, in its relationship with the Institutes, the Holy See be constantly availed of timely information on the status and life of these same Institutes, as is recommended in can. 592 § l. In this way, the Holy See can participate, with the Lord, in the various happenings, both auspicious and burdensome, which relate to the Institutes, and, as the case may require, can then offer its pastoral assistance.

For this purpose, the Congregation for Religious and Secular Institutes wishes to present some criteria for the reports which the General Moderators of the Secular Institutes must forward to Holy See.

1. The Report which the General Director must present to this Congregation may be the same as that presented to the General Assembly of the Institute, but should be prepared more concisely. The Proceedings of the same Assembly might also be attached. The General Moderators are requested to submit the first reports after the next ordinary General Assembly has been held.

2. The Report should contain the following elements:

a) statistics related to the members;

b) vocational activities and the prospect of future growth in the Institute;

c) how the following are realised: the apostolic commitment of individual members, initial and ongoing formation, fraternal communion according to the spirit of the Institute, and the relationships between Directors and members;

d) the ecclesial sense of the relationship with the Holy See and with diocesan bishops, participation in both World and National Conferences of Secular Institutes;

e) the extent to which the Institute sponsors activities or information on apostolic, social, and helping action;

f) the financial status of the Institute both general information and specific details on any foreseen for the life and apostolate of the Institute;

g) the most urgent difficulties which are foreseen for the life and apostolate of the Institute;

h) those other aspects which best describe the present situation of the Institute.

While requesting this information, the Congregation for Religious and Secular Institutes invokes upon the Secular Institutes, and upon their individual members, "the peace, love, and faith which comes from God the Father and our Lord Jesus Christ" (Eph. 6, 23).

Rome, 2 January, Marian Year, 1988

f. Jerome M. Card. Hamer, O.P.

Pref.

+ Vincentius Fagiolo

Archiep. Em. Theat. Vasten.

Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life


Practical guidelines

First steps in the foundation of a Secular Institute
1. According to the praxis established by this congregation, before beginning the canonical erection of a secular institute, the interested diocesan Ordinaries are advised to proceed in the constitution of a public association, according to canon law 312, par. 1, 3°.

2. It is important to define clearly the charism of the founder and the association's spirituality and apostolate.

3. After confirming the nature of the charism, the authenticity of the life lived, the usefulness, vitality, efficacy and stability of the group, the bishop can erect a public association even with just a few people. In the association's constituting decree it is important to insert the following phrase: "ahead of its eventual elevation to the status of a secular institute by diocesan law". With this phrase in the decree, members can live a life similar to that of members of secular institutes.

4. From the start the association must have the same hierarchical structures that it intends to have when it becomes a secular institute, following the rules of the Code of Canon Law in the part devoted to the same (canons 710-730), and taking into account, obviously, the present number of members in the association and its diffusion.

5. The members can then:

1) take private vows (promises or other bonds) which, within the association, are similar to the vows (promises or other bonds) offered in secular institutes, but they are not considered sacred and lapse as soon as the member leaves the association authorised by the local bishop;

2) organise and receive their own training;

3) set up their own administration, taking into account the number of definitive members;

4) be accepted as such in other dioceses.

6. The procedure for leaving the association follows canons 729, 694-704, with the necessary modifications; canons 726, 727 and 730 are not applied to an association.

7. This way of living in the association will facilitate the transformation into a secular institute erected according to canon law.

8. The bishop who erects the association has the right to approve its statutes, and if he sees fit, to do so ad experimentum. In the writing of the statutes it is advisable to procure the services of a canon law expert specialised in this area.

9. When the association has about 40 definitive members, the bishop of the diocese where the main headquarters is located can consult the Holy See, according to canon 579, and move ahead with the association's elevation to secular institute by diocesan law.

The conclusions of the Synod and its Consequences for Secular Institutes

Card. Jean Jerome Hamer

(August 24th, 1988)
Information and reflection

I am most happy to speak on a theme which permits me to emphasise the importance of Secular Institutes for the future of the Church. I will do so, taking into consideration the fact that the process of the Synod has not yet ended since the Holy Father has not given us the document which will be the real conclusion of the Synod: "The Vocation and Mission of the Laity in the Church and the World". Moreover, I would like to go further and attentively analyse the situation of the consecrated layperson.

The Synod

Speaking recently (last June 17th) to the members of the council of the general secretariat of the Synod of Bishops, John Paul II recalled: "The fathers of the seventh general assembly expressed their desire that I offer the Church a pontifical document on the theme of the Synod one based on the work of the Synod, i.e., the Lineamenta, the lnstrumentum laboris, the relations of the discussions in the plenary assembly, the reports of the 'minor circles' and, the Propositions which the Synod presented to me".

This document is not ready yet but I do not think it will be long in coming. Thus, I would like to limit my present talk to two important documents of the synodal work: the Instrumentum laboris and the Propositions.

The Instrumentum laboris is, as the name indicates, a work instrument which gathers the suggestions and reflections of the bishops on the proposed theme and presents them in logical form. In one sense, it is the fruit of the reflections and experience of the bishops, dispersed throughout the world, before their coming to Rome for the synodal assembly. So that the interest aroused by this theme be extended to the whole Christian assembly, the Holy Father allowed the document to be put at the disposition of all. Therefore, it is a document which is known to many of you, a document that you read before the opening of the Synod in October 1987. Here is what the Instrumentum laboris says on the subject we are considering.

"The unique contribution of Secular Institutes in the mission of the Church merits particular attention. Their members, while remaining laypersons, are called to consecrate themselves to God by committing themselves to the way of the evangelical counsels; this establishes them in the heart of the world as witnesses of an evangelical radicalism". Each Institute, according to its own method, way of living and Christian presence in the world, shows how faithful laypersons can generously respond to the vocation of perfect charity which is addressed to all. Living their total consecration to God in the world, laypersons belonging to Secular Institutes strive to live the eschatological dimension of the Christian vocation in an exemplary fashion.

Thus they witness to the newness which Christ introduces into the world and encourage other lay faithful to recognise their Christian vocation to live "in the world" without being "of the world" and to allow this vocation to grow in them. Thanks to the personal availability resulting from their type of life and thanks to the spiritual formation that they receive, many Secular Institute members are able to strongly encourage other lay faithful to accomplish their own task as persons and as Christians. Together they can assume important responsibilities in the midst of the community of man. This theme merits a deeper study.

"At the same time, we cannot forget that an increasing number of lay faithful, who do not feel called to found or to join a Secular Institute, consecrate themselves all the same to the radical practice of the evangelical counsels. The present life of the Church is rich in new forms of consecrated lay life, a gift which the Holy Spirit makes to the Church and to the world of our day".

I believe that this text has a good grasp of the different aspects of the Secular Institutes in their profound unity a vivifying presence in the world, an eschatological reference, an action within the Church. It also calls attention to an ever increasing existence in the lay world of other forms of commitment to the practice of the evangelical counsels. We will return to this idea. Here we simply note that, at the present time, Secular Institute members do not claim any monopoly in the Church but simply desire that their specificity be recognised. For all else, they rejoice to discover new forms in a common search. Let me add that, on the whole, the Instrumentum laboris was well received by the Synod fathers and the text that we are considering was not, to my knowledge, contested by anyone.

By the terms of the Synod, we find the same orientation in the Propositions (54 of them) which gather together the most important points held by the Synod fathers in the course of the debates which lasted over a month. Here is the text of the sixth proposition which treats of Secular Institutes and other forms of self giving.

"Since 1947, with the Constitution Provida Mater, Secular Institutes have gained a place in the canonical structure of the Church. A new possibility is given to priests and laity to profess the evangelical counsels of poverty, chastity and obedience by vows or promises, while fully preserving their clerical or lay status. Thus, in the midst of the world, the laity can fully participate in the statute of consecrated life (cf. can. 573). The Holy Spirit continues to call forth other forms of self¬-giving in which persons, living fully in the lay state, can consecrate themselves".

This paragraph gives us the essentials. It is a good place to start for all further development. The Propositions, in effect, did not intend to say everything but simply to clarify some main orientations of the Synod.

Perhaps some will say: why is it that among 54 propositions, there is only one on Secular Institutes? To see things from this viewpoint is to deform them. The whole Synod interests and concerns Secular Institutes. The members of these Institutes are authentic laity. All that the Synod said and all that the post Synodal document will say is important for them. That is the way we must interpret the Synod in regard to Secular Institutes. This consideration is, in my opinion, primordial for a just valorisation of its work. To justify this affirmation, let me simply note a few points: the identity of the lay Christian, the call to holiness, the multiplicity of charisms, the ministries and services, women in the Church and in the world, the presence of the laity in the parishes, the socio political commitment, and a process of integral formation. It is with this perspective in mind that I want to continue this report.

Secular Institutes

It is important to emphasise that a lay member of a Secular Institute is a layperson in the fullest sense of the term. But to do so, it is necessary to set this question into a vaster framework.

When the Apostolic Constitution Provida Mater Ecclesia gave official recognition and a canonical status with the title of Secular Institutes to those who make their profession to practice the evangelical counsels in the world, it was concerned with both associations of clerics and associations of laypersons. Although Secular Institutes of laypersons are much more numerous than Secular Institutes of clerics, we must not forget that the statute applies to both.

Secular Institutes of priests and Secular Institutes of laypersons, besides having in common total dedication to the apostolate, also have in common a tending to Christian perfection through the privileged means of the counsels of chastity, poverty and obedience lived in the world, i.e. remaining in the world, acting in the world.

If Secular Institute members resemble religious by the profession of the evangelical counsels, they are clearly distinguished from them by the fact that separation from the world is as proper to the religious state as is the common life or living under the same roof.

It is this life in the world ("in saeculo viventes", as can. 710 calls it) which constitutes the "secularity", the note common to all Secular Institutes but which will be received differently by the different Institutes, notably by those of the clerics and those of the laity. The secular priest and the layperson are both in the world but their rapport with the world is different precisely because of that which distinguishes them: the exercise of sacred orders. Nevertheless, in the logic of their life in the world, both contribute their part in the sanctification of the world above all from within ("praesertim ab intus").

It is necessary to measure the innovation represented by Provida Mater Ecclesia. Until the promulgation of this document, such groups were governed by the decree Ecclesia catholica, published on August 11, 1889, which praised their goal "to practice faithfully the evangelical counsels in the world and to carry out with greater freedom those duties that had become difficult or impossible for religious families to carry out because of the evils of the times" but decided at the same time that they would be simply pious associations (piae sodalitates). In 1947, the Apostolic Constitution conferred a canonical status on these groups. Let us not forget that the Code of 1917 completely ignored them. After Provida Mater Ecclesia, Secular Institutes were considered a "state of perfection" that is, an institutional and stable form in the search for the perfection of charity. This terminology was still used in the first part of Vatican II.

The new Code, promulgated in 1983, employed a different vocabulary but expressed the same reality: Secular Institutes are authentic Institutes of consecrated life; nothing is lacking for them to belong to the "consecrated life" which the Church defines in its Code:

Consecrated life by the profession of the evangelical counsels is a stable form of living by which faithful, following Christ more closely under the action of the Holy Spirit, give themselves totally to God, who is loved above all, so that having dedicated themselves to His honour, to the up-building of the Church and to the salvation of the world by a new and special title, they strive for the perfection of charity in service to the kingdom of God and having become luminous signs in the Church, they may foretell the heavenly glory (can. 573 § 1). This state of consecrated life is neither clerical nor lay, but the Institutes which make it up can be distinguished into clerics and laypersons, according to whether or not they assume the exercise of the sacrament of Orders, in keeping with the aim for which they were founded. Thus there are two great classes of Secular Institutes: clerical Institutes and lay Institutes. Because of the subject we intend to consider, we will speak of the lay Secular Institutes or rather of their members.

Consecrated Laity

Consecrated laity are therefore truly authentic laypersons. They share with other laypersons the fact of belonging neither to the clerical state nor to the religious state but on the contrary of belonging to that lay state to which is particularly confided the administration of temporal realities, with the mission of ordering them according to the will of God. All members of Secular Institutes, without distinction, belong to this lay state. The fact of renouncing the right to marry does not subtract them from this condition because no layperson is obliged to marry. In the lay world, we find married persons but also celibates. If the majority of the laity marry, we cannot deduce from this that it is necessary to be married to be truly lay. That would be absurd.

But these laypersons, members of Secular Institutes, are equally persons consecrated by the profession of the evangelical counsels. Without reservations they adopt the consecrated life as their form of stable living. Thus the consecrated life constitutes a way of life for them. Therefore is it not a contradiction to affirm that the consecrated layperson belongs equally and without restriction to two different states of life, the lay state and the consecrated state? In no way, and I insist vigorously on affirming this in order to eliminate all temptation to resolve this apparent contradiction with a compromise.

There would be a contradiction between these two states if we were to define them in rapport to a same obligation. But that is not the case.

For example, the state of life of a married man and a celibate are opposed to one another and exclude one another because they are defined in rapport to the sacrament of marriage. The married man assumes certain obligations; the celibate is exempt from them.

Now the lay state and the state of consecrated life are defined in terms of different obligations. The first in terms of obligations to the clerical state (the exercise of sacred orders) and of the religious life (separation from the world and common life) from which the laity are exempt. The second in terms of duties freely contracted by the profession of the evangelical counsels. The points of reference are therefore different. The two states, far from being opposed, are fully compatible.

We can cite other examples of belonging to two states in the unity of the same person and the same vocation. The religious priest belongs at the same time to the religious state and the clerical state without the least tension between them; on the contrary, in complete harmony as the lives of many saints demonstrate.

This same harmony can be found in the statute proper to Secular Institutes. Without leaving their lay state, consecrated persons who are members therein will know how to live their secular life according to the modalities that conform to their total gifts to the Lord. This will be noted above all in their life of prayer and personal asceticism.

On the other hand, they live the three evangelical counsels in a manner befitting persons who live in the ordinary conditions of the world.

Does not canon law say that "each Institute, keeping in mind its own character and purposes, is to define in its constitutions the manner in which the evangelical counsels of chastity, poverty and obedience are to be observed for its way of living" (can. 598, §1)? And again, "the constitutions are to determine the sacred bonds by which the evangelical counsels are taken in the Institute and are to define the obligations flowing from these bonds, always, however, preserving in its way of life the distinctive secularity of the Institute" (can. 712).

Apostolate

Consecrated and lay: Secular Institute members are totally and inseparably the one and the other. But they are consecrated for a mission. In effect, they make a profession to practice the evangelical counsels in order to "dedicate themselves totally to the apostolate" (PME, art. 1); they express and exercise their consecration through apostolic activity" (Can. 713, 1). Since they are laypersons, their apostolate will be that of the laity and will have the same extension. They are bound by the general obligation "to work so that the divine message of salvation may be known and received by all mankind." They are equally bound, each according to their condition "by a special duty to imbue and perfect the order of temporal affairs with the spirit of the Gospel. They thus give witness to Christ" (can. 225 § 1,2). This teaching of the Church is repeated in the part of the Code of canon law which treats of Secular Institutes (can. 713 § 2). "The lay members (of Secular Institutes) participate in the evangelizing mission of the Church in the world and by means of the world. " We will note that, in regard to the apostolate of lay Secular Institutes, this canon repeats a formula (in the world and as coming from the world, in saeculo et ex saeculo) from the Motu proprio Primo feliciter, published by Pope Pius XII a year after the Provida Mater Ecclesia. Here is the complete phrase: "This apostolate of the Secular Institutes is something that happens in the world, but it may almost be said to grow out of the world: its existence is in professions, activities, forms, places, circumstances of a secular nature, and so it must remain" (PF, II, 6).

If each Secular Institute participates in the apostolic mission of the Church, it is not necessary that it have an apostolate proper to it, determined by its constitutions, and even less that it have its own apostolic works. It is important to note this because a number of Institutes rightly form their members to the apostolate without their being dedicated to a particular sector of the apostolate.

The Practice of the Evangelical Counsels

Members of Secular Institutes are consecrated to God and, as we have seen, this means that they are given totally to Him whom they love above all else. Given to His service and His honour by the profession of the evangelical counsels (cf. LG, 44) in the heart of a specific Institute erected by the Church. Some of these elements cannot be missing, notably the evangelical counsels must be lived in conformity with the traditional doctrine of the Church. We have seen that the manner of observing the counsels will be different according to each Institute and they must in particular take into account the secularity proper to each one. But it is nonetheless true that all the members of Institutes of consecrated life must faithfully and integrally live these counsels (fideliter integreque servare: can. 598, § 2).

Thus, for example, the evangelical counsel of poverty cannot ask only a life poor in fact and in spirit but must also ask: "a dependence and a limitation in the use and disposition of goods according to the norm of the proper law of each Institute" (canon 600).

The evangelical counsel of obedience goes beyond the practice of this virtue as expected of all Christians: it obliges "a submission of the will to legitimate superiors who stand in the place of God when they command according to the proper constitutions" (can. 601). The imitation of Christ obedient unto death is lived therefore through a determined mediation: (under authority and the continuous moral guidance of the superiors or directors). For Secular Institute members the practice of obedience even calls for a search for this mediation. Their obedience will therefore be particularly active. Why? Because their dispersion in the world and their immersion in secular professions makes it difficult for their directors to discern the opportune moment and the best circumstances for an intervention. The initiative of each member will thus be necessary to make known concrete situations.

The exercise of authority, necessary for the practice of the evangelical counsels, will thus be different in the religious life and in Secular Institutes. In the first case, it can always be based on the structures of the common life; it is not the same in the second. Also, in Secular Institutes, a realistic service of authority will be more difficult, more exigent and will call for commitment at times deeper and more generous on the part of the directors.

Prayer

Why does the legislation on Secular Institutes (cf. can. 719) give such importance to prayer and the spiritual life in general? Is prayer not a duty of all Christians? Why then this insistence and these special prescriptions? The response to this question is in consecration: it is a matter of that "particular consecration which is completely rooted in the baptismal consecration and expresses it with greater plenitude" (PC 5).

There is a direct rapport between prayer and consecration, a reciprocal relationship. The total gift of self by the profession of the three evangelical counsels is wholly in view of a greater love for God. Now prayer is at the same time the expression and the stimulant of our desire for God. It is therefore normal that to the fundamental commitment that we have taken through chastity, poverty and obedience, there correspond similar exigencies on the level of spiritual exercises.

If prayer is not the privilege only of consecrated persons, but the normal comportment I would say respiration of all those who are children of God by grace, it nevertheless occupies a notably more important place in the life of those who have taken the decisive step to follow Christ more closely (pressius, as can. 573 § 1 states). In effect, Jesus frequently slipped away from the crowds to pray and to retire into the desert or on the mountain alone or with some disciples. The life of Jesus was bound up with his prayer. It sprung from it. It animated his messianic ministry, especially during the agony and on the cross.

"I would like that you be without care," St. Paul tells us. "He who is not married has care for the things of the Lord: he seeks how to please the Lord" (I Co 7, 32). It is in a will which seeks to please the Lord a radical will which does not hesitate before the choice of means that we find the profound explanation of the option for the consecrated life. We want to give ourselves to the "affairs of the Lord. "That's why we chose celibacy for the kingdom of God but also a life of poverty and obedience. The "affairs of the Lord" (literally, "that which is of the Lord") are certainly not limited to prayer but cover the whole field of service to the Lord. Still, it is evident that prayer occupies a privileged place in it. The person who has chosen not to marry wants to belong entirely to the Lord. And it is to belong to the Lord that they took this decision. The will to belong to the Lord therefore comes first. They do not want to be "divided" (v. 33).The consecrated life thus becomes an area of availability for prayer.

The Church insists on this in its canonical code and demands that special attention be given to prayer, the reading of Holy Scripture, an annual retreat and other spiritual exercises; if possible, daily attendance at the Eucharist, a frequent reception of the sacrament of reconciliation and spiritual direction.

To illustrate what we are saying about the rapport between consecration and the exercises of the spiritual life, I would call your attention to the prescription concerning the sacrament of reconciliation. To all the faithful it is simply recommended that venial sins be confessed (can. 988 § 2). To members of Secular Institutes, frequent confession is prescribed (can. 719 §3).

It is also clear that the practice of the spiritual life must take into consideration the conditions of existence in the world. All the same this will not be to reduce their importance but only to adapt them to persons, places and circumstances. The times and places of the prayer of the laity will not necessarily be the same as those of religious who live in community with their own oratory. The texts of prayer can be different. Secular Institute members will spontaneously bring to their prayer the intentions of the world in which they live. But the nature of prayer does not change. Particular consecration to God retains all its exigencies.

Future Perspectives

The Synod on the laity clearly and forcefully reminded us that Secular Institute members are true laity. But that they are at the same time indissolubly consecrated. These Institutes are not a new variety - ¬more discreet and hidden of religious life but a distinct reality, a true elevation of the lay state by the profession of the evangelical counsels.

We have spoken little of the clerical Secular Institutes. But many things that we have said apply equally to them. In effect, belonging to a Secular Institute does not change their canonical condition within the people of God. This does not apply only to laypersons but also to secular priests (and deacons).

Today we see within the Church the rapid increase of spiritual and apostolic groups in Italy called ecclesial movements and in France, new communities. Some of them have already adopted the structure of the religious life or of Secular Institutes; others seem to be going in the same direction. But it is possible that not all will follow this way. Many of these groups have strong public and communitarian affirmation. This distinguishes them from Secular Institutes. Is it not the moment to remember that the Spirit breathes where he will and that the unity of the mystical body is made of a diversity of charisms and functions? Moreover, we know that the Church is ready to welcome new forms of consecrated life (can. 605), but also, more in general, new forms of Christian commitment. In any case this flourishing does not diminish in any way the proper role of Secular Institutes in the Church of today and of tomorrow.

"They remind us that the call to holiness is inscribed in the logic of baptism."

"They multiply the presence of authentic Christians capable of being apostles everywhere."

"They respond to the contemporary situation by providing the possibility for true Christians to be present in the profane structures of the world."

I quote these three phrases from Father J.M. Perrin, o.p. (DS, t. V col. 1783). By their nature, they are meant to give you full confidence in a form of consecrated life which you freely chose the day of your incorporation into your Institute and which has manifested itself as a work of the Spirit.

To summarise and conclude: you are consecrated and lay, you are the one and the other totally and inseparably. I repeat this once more because there is no deep understanding of Secular Institutes outside of it. In the Apostolic Constitution Provida Mater Ecclesia the Church wanted by means of the three evangelical counsels, to give full access to the consecrated life to laity who live and work in the midst of the world. Each Secular Institute is therefore a school of sanctity, which has received the guarantee of the Church. This is the essential that we must state and repeat and that we must meditate ever more deeply.

Christifideles Laici

Apostolic Exhortation of John Paul II

(12.30.1988)
The Various Vocations in the Lay State

56. The Church's rich variety is manifested still further from within each state of life. Thus within the lay state diverse "vocations" are given, that is, there are different paths in the spiritual life and the apostolate which are taken by individual members of the lay faithful. In the field of a "commonly shared" lay vocation "special" lay vocations flourish. In this area we can also recall the spiritual experience of the flourishing of diverse forms of Secular Institutes that have developed recently in the Church. These offer the lay faithful, and even priests, the possibility of professing the evangelical counsels of poverty, chastity and obedience through vows or promises, while fully maintaining one's lay or clerical state. In this regard the Synod Fathers have commented: "The Holy Spirit stirs up other forms of self giving to which people who remain fully in the lay state devote themselves". We can conclude by reading a beautiful passage taken from Saint Francis de Sales, who promoted lay spirituality so well. In speaking of "devotion", that is, Christian perfection or "life according to the Spirit", he presents in a simple yet insightful way the vocation of all Christians to holiness while emphasizing the specific form with which individual Christians fulfil it: "In creation God commanded the plants to bring forth their fruits, each one after its kind. So does he command all Christians, who are the living plants of his Church, to bring forth the fruits of devotion, each according to his character and vocation. Devotion must be exercised in different ways by the gentleman, the workman, the servant, the prince, the widow, the maid and the married woman. Not only this, but the practice of devotion must also be adapted to the strength, the employment, and the duties of each one in particular... It is an error, or rather a heresy, to try to banish the devout life from the regiment of soldiers, the shop of the mechanic, the court of princes, or the home of married folk. It is true, Philothea, that a purely contemplative, monastic and religious devotion cannot be exercised in such ways of life. But besides these three kinds of devotion, there are several others adapted to bring to perfection those who live in the secular state".

Along the same line the Second Vatican Council states: "This lay spirituality should take its particular character from the circumstances of one's state in life (married and family life, celibacy, widowhood), from one's state of health and from one's professional and social activity. All should not cease to develop earnestly the qualities and talents bestowed on them in accord with these conditions of life and should make use of the gifts which they have received from the Holy Spirit".

What has been said about the spiritual vocation can also be said - and to a certain degree with greater reason - of the infinite number of ways through which all members of the Church are employed as labourers in the vineyard of the Lord, building up the Mystical Body of Christ. Indeed as a person with a truly unique life story, each is called by name, to make a special contribution to the coming of the Kingdom of God. No talent, no matter how small, is to be hidden or left unused (cf. Mt 25: 24 27).

In this regard the apostle Peter gives us a stern warning: "As each has received a gift, employ it for one another, as good stewards of God's varied grace" (1 Pt 4: 10).

Builders of christian culture

in the mission of the new evangelization


John Paul II

On 24 July 1992 the Secretary of State sent a letter to Cardinal Eduardo Martinez Somalo,

Prefect of the Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life,

expressing the Holy Father's best wishes for and spiritual participation in the Fifth World Congress of Secular Institutes.

This is a translation of the letter, which was written in Italian.

(L'Osservatore Romano in English, 2 September 1992).
Your Eminence,

The Holy Father, informed of the Fifth World Congress of Secular Institutes, has charged me to express his cordial greetings to the meeting's organisers and all the participants.

First of all, His Holiness expresses his appreciation of the choice of the theme, "Secular Institutes and evangelization today", which is most opportunely inserted within the Church's vast involvement in fostering the new evangelization. It is a process of grace which reaches its climax in the ever necessary conversion of heart, which is to be understood as a return to God, the provident and merciful Father, and availability towards one's brothers and sisters, who expect understanding, love and an unwavering proclamation of the revealed word.

Today the Church's evangelising mission must take into consideration the profound cultural and social transformations of our day, which can frequently create obstacles to evangelising activity rather than promote it. Members of Secular Institutes are quite conscious of these challenges which they are called to face, because they have received the gift of a "new and original form of consecration, suggested by the Holy Spirit to be lived in the midst of temporal realities, and to insert the power of, the evangelical counsels that is, of the divine, eternal values into the human, temporal values" (Insegnamenti di Paolo VI, X, 1972, p. 943).

The Holy Spirit has granted them the grace of being more radically conformed to Jesus in the path he walked to reconcile mankind with God, to break down the walls of enmity (cf. Heb 2:14) and to create the New Humanity. A "new ardour" is needed to bring all this about; the Secular Institutes are asked to make theirs an extraordinary involvement in witnessing to the newness of the Gospel. Without a more zealous response to the call to holiness in order to communicate the Gospel of Peace to the world which is about to enter the new millennium, every effort would be reduced to attempts lacking apostolic effectiveness. New methods are also required for communicating the newness of the Gospel to the world. Towards such an end members of Secular Institutes must be open to new forms of communication offered to them by the progress of technology. However, they must not forget that the communication must also be adapted to the newness that it is called to spread. It must be distinguished by its Gospel simplicity and the fact that it is offered freely (cf. Mt 10:8) in order to promote a free, responsible and joyful response.

The experience of seeking the living God and having a personal encounter with him is the most valuable thing that can be offered to people. Without a doubt the call to holiness is at the root of the call to the new evangelization. This requires a deep ecclesial communion which begins within the Institutes themselves and extends in an affective and effective communion with the whole People of God. The close relationship between the building of a Christian community and service to the world was clearly expressed by the Holy Father, Pope John Paul II, in his Apostolic Exhortation Christifideles laici, where he states that "a mending of the Christian fabric of society is urgently needed in all parts of the world. However, for this to come about, what is needed is first to remake the Christian fabric of the ecclesial community itself" (n.34).

The new evangelization, however, also requires a service to the world. There are many ways to bring this about, according to one's particular vocation and the concrete necessities: witness of life; dialogue and militancy; personal contact; individual and prophetic denunciation; defence of truth; and the witness of love. It is important that, in a world marked by the "culture of death" but which yearns for the values of the Spirit, Secular Institutes are able to be signs of the living God and craftsmen of the "culture of Christian solidarity".

The Holy Father, therefore, urges everyone to continue on this path, to increase the many initiatives of Christian inspiration and not to fear being present in the various "modern Areopaguses" in order to bring the Good News of the Gospel there by the word and deed. Commitment to peace and development of peoples, the defence of human rights, promotion of women and the education of young people are some of there "Areopaguses" of the modern world in which the Secular Institutes must be involved.

With these wishes, invoking the protection of Mary most holy, Queen of the Apostles and Star of Evangelization, upon all those participating in the congress and upon all members of Secular Institutes, the Supreme Pontiff cordially imparts his Apostolic Blessing as a pledge of the most abundant heavenly favours.

I gladly take this opportunity to express my deepest regards.

Cardinal Angelo Sodano

Secretary of State

Apostolic Exhortation

Vita Consecrata

John Paul II

(3.25.1996)
10. The Holy Spirit, who wondrously fashions the variety of charisms, has given rise in our time to new expressions of consecrated life, which appear as a providential response to the new needs encountered by the Church today as she carries out her mission in the world.

One thinks in the first place of members of Secular Institutes seeking to live out their consecration to God in the world through the profession of the evangelical counsels in the midst of temporal realities; they wish in this way to be a leaven of wisdom and a witness of grace within cultural, economic and political life. Through their own specific blending of presence in the world and consecration, they seek to make present in society the newness and power of Christ's kingdom, striving to transfigure the world from within by the power of the Beatitudes. In this way, while they belong completely to God and are thus fully consecrated to his service, their activity in the ordinary life of the world contributes, by the power of the Spirit, to shedding the light of the Gospel on temporal realities. Secular Institutes, each in accordance with its specific nature, thus help to ensure that the Church has an effective presence in society.

A valuable role is also played by clerical Secular Institutes, in which priests who belong to the diocesan clergy, even when some of them are recognized as being incardinated in the Institute, consecrate themselves to Christ through the practice of the evangelical counsels in accordance with a specific charism. They discover in the spiritual riches of the Institute to which they belong great help for living more deeply the spirituality proper to the priesthood and thus they are enabled to be a leaven of communion and apostolic generosity among their fellow clergy.

50. Constant dialogue between superiors of Institutes of consecrated life and societies of apostolic life and bishops is most valuable in order to promote mutual understanding, which is the necessary precondition for effective cooperation, especially in pastoral matters. Thanks to regular contacts of this kind, superiors, both men and women, can inform bishops about the apostolic undertakings which they are planning in dioceses, in order to agree on the necessary practical arrangements. In the same way, it is helpful for delegates of the conferences of major superiors to be invited to meetings of the bishops' conferences and, in turn, for delegates of the episcopal conferences to be invited to attend the conferences of major superiors, following predetermined formats. It would be a great help if, where they do not yet exist, mixed commissions of bishops and major superiors were set up at the national level for the joint study of problems of common interest. Likewise, better reciprocal knowledge will result if the theology and the spirituality of the consecrated life are made part of the theological preparation of diocesan priests, and if adequate attention to the theology of the particular Church and to the spirituality of the diocesan clergy is included in the formation of consecrated persons. [...]

52. Fraternal spiritual relations and mutual cooperation among different Institutes of consecrated life and societies of apostolic life are sustained and nourished by the sense of ecclesial communion. Those who are united by a common commitment to the following of Christ and are inspired by the same Spirit cannot fail to manifest visibly, as branches of the one vine, the fullness of the Gospel of love. Mindful of the spiritual friendship which often united founders and foundresses during their lives, consecrated persons, while remaining faithful to the character of their own Institute, are called to practice a fraternity which is exemplary and which will serve to encourage the other members of the Church in the daily task of bearing witness to the Gospel. [...]

53. A significant contribution to communion can be made by the conferences of major superiors and by the conferences of Secular Institutes. Encouraged and regulated by the Second Vatican Council and by subsequent documents, these bodies have as their principal purpose the promotion of the consecrated life within the framework of the Church's mission.

By means of these bodies, Institutes express the communion which unites them, and they seek the means to reinforce that communion, with respect and esteem for the uniqueness of their different charisms, which reflect the mystery of the Church and the richness of divine wisdom. I encourage Institutes of consecrated life to work together, especially in those countries where particularly difficult situations increase the temptation for them to withdraw into themselves, to the detriment of the consecrated life itself and of the Church. Rather, these Institutes should help one another in trying to discern God's plan in this troubled moment of history, in order better to respond to it with appropriate works of the apostolate. In the perspective of a communion open to the challenges of our time, superiors, men and women, "working in harmony with the bishops," should seek "to make use of the accomplishments of the best members of each Institute and to offer services which not only help to overcome eventual limits but which create a valid style of formation in consecrated life''.

I exhort the conferences of major superiors and the conferences of Secular Institutes to maintain frequent and regular contacts with the Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, as a sign of their communion with the Holy See. An active and trusting relationship ought also to be maintained with the episcopal conference of each country. In the spirit of the document Mutuae Relationes, these contacts should be established on a stable basis, in order to provide for constant and timely coordination of initiatives as they come up. If all this is done with perseverance and a spirit of faithful adherence to the directives of the Magisterium, the organizations which promote coordination and communion will prove to be particularly helpful in formulating solutions which avoid misunderstandings and tensions both on the theoretical and practical levels. In this way they will make a positive contribution not only to the growth of communion between Institutes of consecrated life and the bishops, but also to the advancement of the mission of the particular Churches.

54. [...] Members of Secular Institutes, lay or clerical, relate to other members of the faithful at the level of everyday life. Today, often as a result of new situations, many Institutes have come to the conclusion that their charism can be shared with the laity. The laity are therefore invited to share more intensely in the spirituality and mission of these Institutes. We may say that, in the light of certain historical experiences such as those of the secular or third orders, a new chapter, rich in hope, has begun in the history of relations between consecrated persons and the laity.

56. A significant expression of lay people's sharing in the richness of the consecrated life is their participation in various Institutes under the new form of so called associate members or, in response to conditions present in certain cultures, as people who share fully for a certain period of time the Institute's community life and its particular dedication to contemplation or the apostolate. This should always be done in such a way that the identity of the Institute in its internal life is not harmed.

This voluntary service, which draws from the richness of the consecrated life, should be held in great esteem; it is however necessary to provide proper formation so that, besides being competent, volunteers always have supernaturally motivated intentions and, in their projects, a strong sense of community and of the Church. Moreover, it should be borne in mind that initiatives involving lay persons at the decision-¬making level, in order to be considered the work of a specific Institute, must promote the ends of that Institute and be carried out under its responsibility. Therefore, if lay persons take on a directive role, they will be accountable for their actions to the competent superiors. It is necessary for all this to be examined and regulated by special directives in each Institute, to be approved by higher authority. These directives should indicate the respective responsibilities of the Institute itself of its communities, associate members and volunteers.

Consecrated persons, sent by their superiors and remaining subject to them, can take part in specific forms of cooperation in lay initiatives, particularly in organizations and institutions which work with those on the margins of society and which have the purpose of alleviating human suffering. Such collaboration, if prompted and sustained by a clear and strong Christian identity and respectful of the particular character of the consecrated life, can make the radiant power of the Gospel shine forth brightly even in the darkest situations of human life.

In recent years, many consecrated persons have become members of one or other of the ecclesial movements which have spread in our time. From these experiences, those involved usually draw benefit, especially in the area of spiritual renewal. Nonetheless, it cannot be denied that in certain cases this involvement causes uneasiness and disorientation at the personal or community level, especially when these experiences come into conflict with the demands of the common life or of the Institute's spirituality. It is therefore necessary to take care that membership in these ecclesial movements does not endanger the charism or discipline of the Institute of origin, and that all is done with the permission of superiors and with the full intention of accepting their decisions.

78. [...] The Church's mission ad gentes offers consecrated women religious brothers and members of Secular Institutes special and extraordinary opportunities for a particularly fruitful apostolate. The members of Secular Institutes, by their presence in fields more suited to the lay vocation, can engage in the valuable work of evangelizing all sectors of society, as well as the structures and the very laws which regulate it. Moreover, they can bear witness to Gospel values, living in contact with those who do not yet know Jesus, thus making a specific contribution to the mission.

97. [...] Because of the importance that Catholic and ecclesiastical universities and faculties have in the field of education and evangelization, Institutes which are responsible for their direction should be conscious of their responsibility. They should ensure the preservation of their unique Catholic identity in complete fidelity to the Church's Magisterium, all the while engaging in active dialogue with present day cultural trends. Moreover, depending on the circumstances, the members of these Institutes and societies readily become involved in the educational structures of the State. Members of Secular Institutes in particular, because of their specific calling, are called to this kind of cooperation.

99. [...] Furthermore, consecrated persons, especially members of Secular Institutes, should willingly lend their help, wherever pastorally appropriate, for the religious formation of leaders and workers in the field of public and private social communications. This should be done in order to offset the inappropriate use of the media and to promote higher quality programs, the contents of which will be respectful of the moral law and rich in human and Christian values.

Opening Address to the International Symposium to celebrate

the 50th Anniversary of the Provida Mater Ecclesia,

Card. Eduardo Martinez Somalo


January 31st, 1997.
My dear participants at this Symposium,

I thank the Lord for the auspicious opportunity to meet such a large number of members of the various Secular Institutes, gathered at the Pontifical University which, for over 400 years, has been among the leaders in prestigious, highly qualified theological research and culture.

I thank all those who worked so hard to plan this Symposium: the World Conference of Secular Institutes, whose Executive Council organised these meetings to celebrate a very significant date in the life of all Secular Institutes: the 50th anniversary of the Apostolic Constitution Provida Mater, promulgated on February 2, 1947 by the late Holy Father Pius XII.

It has also been fifty years since the Dicastery, to which Mons. Dorronsoro and I belong, has been responsible for this form of consecrated life. By now, it is a consolidated way of life which has determined its specific mission in the large family of the Church.

Our joy and our gratitude to the Holy Trinity are undoubtedly shared by those who, in the consoling mystery of the Communion of Saints, already live forever in God, and participate with us in the joys of the entire Church. It is herewith necessary to recall the wise and enlightened author of the event we are celebrating, the venerable Father Arcadio Larraona, of the Sons of the Immaculate Heart of Mary Missionaries (Claretians). Later raised to Cardinal, Fr. Larraona at the time held the post of Under-secretary of the Sacred Congregation of Religious. His memory continues to live on in many of us. In 1941, the Supreme Pontiff Pius XII gave him the task of studying these new Institutes, creating a Commission composed of members of the former Sacred Congregations of the Holy Office and Religious, to help determine adequate legislation. This was followed by the publication of the Pontifical document that outlined the theological and juridical foundations of the Secular Institutes and the particular laws which govern them.

The following year, Pius XII also defined the doctrine concerning the new form of consecrated life in the Motu Proprio Primo feliciter. The same year, the Sacred Congregation of Religious highlighted several points in the Instruction Cum Sanctissimus .

We can say the Church has been enriched by these documents in that those people who choose to remain in the world may be recognised as being wholly consecrated, thus uniting secularity and consecration as integral elements of the new Institutes. Full consecration and complete secularity are declared not only compatible, but are also considered reciprocal aids which respond to the needs of modern times; the images of salt and yeast, which lend flavour and expand, are emphasised together with the classic evangelical references to the city on the mountain top and the light of the candelabrum.

Papal teachings later confirmed the doctrine and practices of the Secular Institutes; thus, the Second Vatican Council recommended them to preserve their unique identity and dedicate their energies to divine and human teachings (cf. PC 11). Moreover, Pontifical teachings recognised that consecrated seculars are very effective in missionary work, offering a sign of complete dedication to the evangelization of the world (cf. AG 40). And in celebrating this solemn anniversary twenty-¬five years ago, Pope Paul VI encouraged you to offer witness to consecrated secularity so that the Church may assume the new attitude or approach that the world demands today! (cf. Pope Paul VI, discourse for the XXVth anniversary of Provida Mater, Rome February 2, 1972).

The illustrious speakers who will soon present their discourses will delve deeper into these issues, tracing the main themes and events of the past fifty years which led us to the post synodal Apostolic Exhortation on Consecrated Life. In that document, the Holy Father Pope John Paul II again invites the world's consecrated persons to release into society the new energy of Christ's Kingdom, to transfigure the world with the power of the Beatitudes (cf. VC 10). In the Exhortation, the Holy Father reflects further on the magnificence of Christ's undivided succession, generating amongst us a true feeling of filial gratitude.

Not much left remains for me to say, save to offer all of you my sincerest wishes and prayers. My best wishes and prayers are with you so that the Secular Institutes may always remain faithful to their charism, aiming for the right balance between secularity and consecration; that they may tap the source of their spirituality, and accurately and courageously interpret the wishes of their Founders. It is they who responded to inspiration from the Spirit of Truth and began this holy mission adopted by the Church. All those who serve in this mission are certain to respond generously to the divine call.

I am sure that in the new evangelization marking the Third Christian Millennium all of you will be committed and active protagonists in proclaiming the world's Salvation through Jesus Christ, Who remains the same yesterday, today and forever, and Whom we glorify and offer thanks !

Rome, 31st January 1997

John Paul II

Bearing witness to Christ in Secular Life


On the occasion of the International Symposium to mark the 50th anniversary

of the Provida Mater Ecclesia
(1.2.1997)
Your Eminence, venerable brothers and sisters,

1. I welcome you with great affection at this special audience to recall and celebrate an important date for Secular Institutes. I thank Cardinal Martinez Somalo for his words which shed the proper light on the meaning of this meeting, which gathers together in this hall countless people from all over the world. I also thank your representative who spoke after the Cardinal.

The Church's motherly concern and wise affection for her children who dedicate their life to Christ in the various forms of special consecration was expressed 50 years ago in the Apostolic Constitution Provida Mater Ecclesia, which was meant to give a new canonical structure to the Christian experience of Secular Institutes (cf. AAS 39, 1974, 114 124).

With good insight and anticipating several themes that were to be suitably formulated by the Second Vatican Council, Pius XII, my predecessor of venerable memory, confirmed with his apostolic authority a way and form of life that had already been attracting many Christians for a century, men and women committed to following Christ chaste, poor and obedient, while remaining in the state of life proper to their own secular status. In this first phase of the history of Secular Institutes, it is beautiful to recognise the dedication and sacrifice of so many brothers and sisters in the faith, who fearlessly faced the challenges of new times. They offered a consistent witness of true Christian holiness in the most varied conditions of work, home and involvement in the social, economic and political life of the human communities to which they belonged.

We cannot forget the intelligent passion with which several great men of the Church accompanied this process in the years immediately preceding the promulgation of Provida Mater Ecclesia. Among the many, in addition to the Pope just mentioned, I like to remember with affection and gratitude the then Substitute of the Secretariat of State, the future Pope Paul VI, Mons. Giovanni Battista Montini, and the Undersecretary of the Congregation for Religious at the time of the Apostolic Constitution, venerable Cardinal Arcadio Larraona, who played an important role in elaborating and defining the doctrine and in making the canonical decisions this document contains.

2. Half a century later we still find Provida Mater Ecclesia very timely. You pointed this out during your international symposium's work. Indeed this document is marked by a prophetic inspiration which deserves to be emphasised. In fact, today more than ever, the way of life of Secular Institutes has proved a providential and effective form of Gospel witness in the specific circumstances of today's cultural and social conditions, in which the Church is called to live and carry out her mission. With the approval of these Institutes, crowning a spiritual endeavour which had been motivating Church life at least since the time of St Francis de Sales, the Constitution recognised that the perfection of Christian life could and should be lived in every circumstance and existential situation, since it is the call to universal holiness (cf. Provida Mater Ecclesia, n. 118). Consequently, it affirmed that religious life - understood in its proper canonical form - was not in itself the only way to follow the Lord without reserve. It desired that the Christian renewal of family, professional and social life would take place through the presence and witness of secular consecration, bringing about new and effective forms of apostolate, addressed to persons and spheres normally far from the Gospel, where it is almost impossible for its proclamation to penetrate.

3. Years ago, in addressing those taking part in the Second International Congress of Secular Institutes, I said that they were "so to speak, at the centre of the conflict that disturbs and divides the modern soul" (Insegnamenti, vol. III/2, 1980, p.469; L'Osservatore Romano English edition, 29 September 1980, p. 4). With this statement I meant to re examine several considerations of my venerable predecessor, Paul VI, who had spoken of Secular Institutes as the answer to a deep concern: that of finding the way of combining the full consecration of life according to the evangelical counsels and full responsibility for a presence and transforming action within the world, to mould, perfect and sanctify it (cf. Insegnamenti di Paolo VI, vol. X, 1972, p. 102).

In fact, on the one hand we are witnessing the rapid spread of forms of religious expression offering fascinating experiences, which in some cases are exacting and demanding. The accent however is on the emotional and perceptible level of the experience, rather than the ascetical and spiritual. We can acknowledge that these forms of religious expression are an attempt to respond to a constantly renewed desire for communion with God, for the search for the ultimate truth about him and about humanity's destiny. They display the fascination of novelty and facile universalism. However these experiences imply an ambiguous concept of God which is far from that offered by Revelation. Furthermore, they prove to be detached from reality and humanity's concrete history.

This religious expression contrasts with a false concept of secularity in which God has nothing to do with the building of humanity's future. The relationship with him should be considered a private decision and a subjective question which at most can be tolerated as long as it does not claim to have any influence on culture or society.

4. How, then, should we face this terrible conflict which divides the heart and soul of contemporary humanity? It becomes a challenge for the Christian: the challenge to bring about a new synthesis of the greatest possible allegiance to God and his will, and the greatest possible sharing in the joys and hopes, worries and sorrows of the world, to direct them towards the plan of integral salvation which God the Father has shown us in Christ and continually makes available to us through the gift of the Holy Spirit.

The members of Secular Institutes are committed precisely to this and express their full fidelity to the profession of the evangelical counsels in a form of secular life full of risks and often unforeseeable demands, but rich in a specific and original potential.

5. The humble yet daring bearers of the transforming power of God's kingdom and the courageous, consistent witnesses to the task and mission of the evangelization of cultures and peoples, the members of Secular Institutes, in history, are the sign of a Church which is the friend of men and can offer them comfort in every kind of affliction, ready to support all true progress in human life but at the same time intransigent towards every choice of death, violence, deceit and injustice. For Christians they are also a sign and a reminder of their duty, on God's behalf, to care for a creation which remains the object of its Creator's love and satisfaction, although marked by the contradictions of rebellion and sin and in need of being freed from corruption and death.

Is it surprising that the environment with which they have to contend is often little inclined to understand and accept their witness?

The Church today looks to men and women who are capable of a renewed witness to the Gospel and its radical demands, amid the living conditions of the majority of human beings. Even the world, often without realising it, wishes to meet the truth of the Gospel for humanity's true and integral progress, according to God's plan.

In such a condition, great determination and clear fidelity to the charism proper to their consecration is demanded of the members of Secular Institutes: that of bringing about the synthesis of faith and life, of the Gospel and human history, of total dedication to the glory of God and of unconditional willingness to serve the fullness of life of their brothers and sisters in this world.

Members of Secular Institutes are by their vocation and mission at the crossroads between God's initiative and the longing of creation: God's initiative, which they bring the world through love and intimate union with Christ; the longing of creation, which they share in the everyday, secular condition of their fellow men and women, bearing the contradictions and hopes of every human being, especially the weakest and the suffering.

Secular Institutes in any case are entrusted with the responsibility of reminding everyone of this mission, witnessing to it by a special consecration in the radicalness of the evangelical counsels, so that the whole Christian community may carry out with ever greater commitment the task that God, in Christ, has entrusted to it with the gift of his Spirit (cf. Apostolic Exhortation Vita consecrata, nos. 17 22).

6. The contemporary world appears particularly sensitive to the witness of those who can courageously assume the risk and responsibility of discerning the times and of the plan for building a new and more just humanity. Our time is one of great cultural and social upheaval.

Thus it seems ever more apparent that the Christian mission in the world cannot be reduced to giving a pure, simple example of honesty, competence and fidelity to duty. All this is presupposed. It is a question of putting on the mind of Jesus Christ in order to be signs of his love in the world. This is the meaning and the goal of authentic Christian secularity, and thus the purpose and value of the Christian consecration lived in Secular Institutes.

In this regard, it is all the more important that members of Secular Institutes intensely live fraternal communion within their own Institute and with the members of different Institutes.

Precisely because they are dispersed like leaven and salt in the midst of the world, they should consider themselves privileged witnesses to the value of brotherhood and Christian friendship, so necessary today, especially in the great urban areas where the majority of the world's population now lives. I hope that each Secular Institute may become this burning hearth from which many men and women can draw light and warmth for the life of the world.

7. Lastly, I ask Mary to bestow on all the members of Secular Institutes the clearness of her vision of the world's situation, the depth of her faith in the word of God and the promptness of her willingness to fulfil his mysterious designs for an ever more effective collaboration in the work of salvation.

Entrusting to her motherly hands the future of Secular Institutes, a chosen portion of God's people, I impart my Apostolic Blessing to each one of you present here, and I willingly extend it to all the members of Secular Institutes scattered throughout the five continents.

To the participants in the World Congress of Secular Institutes
Trainig for discerniment

John Paul II
Monday, 28 August 2000
Dear Brothers and Sisters,

1. I am pleased to welcome you on the occasion of your congress; the Jubilee celebration currently taking place gives it an orientation and a special encouragement. I greet you all with deep cordiality, extending a particular greeting to Cardinal Eduardo Martínez Somalo, Prefect of the Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, who has warmly expressed your sentiments.

In the Year of the Great Jubilee, the Church invites all the laity, but especially the members of secular institutes, to engage in spreading knowledge of the Gospel and in bearing a Christian witness in secular realities. As I said at our meeting for the 50th anniversary of Provida Mater Ecclesia, by your vocation and mission you are at the crossroads between God's initiative and the longing of creation: God's initiative, which you bring to the world through love and intimate union with Christ; the longing of creation, which you share in the everyday and secular condition of your fellow men and women (cf. Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XX/1, 1997, n. 5, p. 232). Consequently, as consecrated lay people you must live contemporary realities with active awareness, because the following of Christ, which gives meaning to your lives, seriously involves you in that world which you are called to transform according to God's plan.

2. Your world congress focuses attention on the theme of the formation of the members of secular institutes. They must always be able to discern in the complexity and variability of the signs of the times God's will and the paths of the new evangelization in every "today" of history.

In my Apostolic Exhortation Christifideles laici, I amply covered the theme of the formation of Christians with their historical and secular responsibilities as well as their direct collaboration in building the Christian community; and I indicated the indispensable sources of this formation: "a receptive listening to the Word of God and the Church, fervent and constant prayer, recourse to a wise and loving spiritual guide, and a faithful discernment of the gifts and talents given by God, as well as the diverse social and historic situations in which one lives" (n. 58).

Thus formation embraces the whole life of the consecrated person. It is also nourished by the analyses and reflections of experts in sociology and the other human sciences, but cannot disregard, as its vital centre and criterion for the Christian evaluation of historical phenomena, the spiritual, theological and sapiential dimension of the life of faith, which provides the ultimate, crucial keys to the interpretation of the human condition today and to the choice of the priorities and styles of an authentic witness.

The gaze we turn to the realities of the contemporary world, which we would like always to be filled with the compassion and mercy that our Lord Jesus Christ taught us, does not pause to identify errors and dangers. Of course, it cannot ignore the negative and problematic aspects but is immediately directed to identifying ways of hope and pointing out prospects of fervent commitment for the person's integral advancement, liberation and full happiness.

3. In the heart of a changing world in which unheard-of injustices and sufferings persist and are worsening, you are called to give a Christian interpretation to events and to historical and cultural phenomena. In particular, you must be harbingers of light and hope in contemporary society. Do not let yourselves be deceived by ingenuous optimism, but remain faithful witnesses of a God who certainly loves this humanity and offers it the necessary grace to work effectively building a better world, more just and more respectful of the dignity of every human being. The challenge to the faith of contemporary culture seems precisely this: to give up the facile tendency to paint dark and negative scenes, in order to mark out possible paths that are not deceptive, of redemption, liberation and hope.

Your experience as consecrated people in secular conditions demonstrates that one must not expect a better world to come about only from the choices of higher responsiblities and from the top of great institutions. The Lord's grace, which can also save and redeem this historical epoch, is born and grows in believers' hearts. They accept, support and encourage God's initiative in history and make it grow from below and from within simple human lives, which thus become true messengers of change and of salvation. It is enough to think in this regard of the action of countless throngs of saints, even those who have not been officially declared as such by the Church, who made a deep mark on the time in which they lived, contributing to it values and energies of goodness whose importance escapes the instruments of social analysis, but is clearly visible to God's eyes and to the thoughtful reflection of believers.

4. Formation in discernment cannot ignore the basis of every human project which is and remains Jesus Christ. The mission of secular institutes is to "make present in society the newness and power of Christ's kingdom, striving to transfigure the world from within by the power of the Beatitudes" (Vita consecrata, n. 10). The faith of disciples thus becomes the spirit of the world, according to the well-chosen image of the letter "To Diognetus", and gives rise to a cultural and social renewal which should be made available to humanity. The more distant and alien to the Gospel humanity is, the stronger and more convincing the proclamation of the truth about Christ and man redeemed through him must be.

Of course, attention must always be paid to the methods of this proclamation so that humanity does not feel it is an intrusion and imposition on the part of believers. On the contrary, it will be our task to see that it is ever clearer that the Church, which carries out Christ's mission, cares lovingly for human beings. She does not do so for humanity in the abstract, but for this real, historical human being, in the conviction that "this man is the primary route that the Church must travel in fulfilling her mission ... the way traced out by Christ himself, the way that leads invariably through the mystery of the Incarnation and the Redemption" (Redemptoris hominis, n. 14; cf. Centesimus annus, n. 53).

5. Your initial and continuous formation, dear superiors and members of secular institutes, should be nourished by these certainties. It will yield abundant fruit to the extent that it continues to draw from the inexhaustible riches of revelation, interpreted and proclaimed by the Church with wisdom and love.

I entrust your journey on the routes of the world to Mary, Star of evangelization, who is an image of the Church beyond compare. May she be close to you, and may her intercession make the work of your congress fruitful and give enthusiasm and renewed apostolic dynamism to the institutions which you represent here, so that the Jubilee will mark the beginning of a new Pentecost and a profound interior renewal.

With these wishes I impart my Apostolic Blessing to you all, as a pledge of constant affection.

Address of His Holiness Benedict XVI
to the participants in the International Symposium
of Secular Institutes
Clementine Hall
Saturday, 3 February 2007

Dear Brothers and Sisters

I am pleased to be with you today, members of Secular Institutes whom I am meeting for the first time since my election to the Chair of the Apostle Peter. I greet you all with affection. I greet Cardinal Franc Rodé, Prefect of the Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, and I thank him for his words of filial devotion and spiritual closeness, also on your behalf. I greet Cardinal Cottier and the Secretary of your Congregation.

I greet the President of the World Conference of Secular Institutes, who has expressed the sentiments and expectations of all of you who have gathered here from different countries, from all the continents, to celebrate an International Symposium on the Apostolic Constitution Provida Mater Ecclesia.

Sixty years have passed, as has already been said, since that 2 February 1947, when my Predecessor Pius XII promulgated this Apostolic Constitution, thereby giving a theological and juridical basis to an experience that matured in the previous decades and recognizing in Secular Institutes one of the innumerable gifts with which the Holy Spirit accompanies the Church on her journey and renews her down through all the ages.

That juridical act was not the goal but rather the starting point of a process that aimed to outline a new form of consecration: the consecration of faithful lay people and diocesan priests, called to live with Gospel radicalism precisely that secularity in which they are immersed by virtue of their state of life or pastoral ministry.

You are here today to continue to mark out that path plotted 60 years ago, which sees you as increasingly impassioned messengers in Jesus Christ of the meaning of the world and of history.

Your fervour is born from having discovered the beauty of Christ and of his unique way of loving, healing and meeting the needs of life and of enlivening and comforting it. And your lives aim to sing the praise of this beauty so that your being in the world may be a sign of your being in Christ.

Indeed, it is the mystery of the Incarnation that makes your integration in human events a place of theology: ("God so loved the world that he gave his only Son", Jn 3: 16). The work of salvation was not wrought in opposition to the history of humankind but rather in and through it.

In this regard, the Letter to the Hebrews notes: "In many and various ways God spoke of old to our fathers by the prophets; but in these last days he has spoken to us by a Son" (1: 1-2a).

This redeeming act was itself brought about in the context of time and history, and implies obedience to the plan of God inscribed in the work that came from his hands.

It is once again this same text from the Letter to the Hebrews, an inspired text, which points out: "When he said, "You have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings' - these are offered according to the law -, he then added, "Lo I have come to do your will'" (Heb 10: 8-9a).

These words of the Psalm and the Letter to the Hebrews, expressed through intra-Trinitarian dialogue, are words of the Son who says to the Father: "I have come to do your will". Thus, the Incarnation comes about: "Lo, I have come to do your will". The Lord involves us in his words which become our own: here I am, Lord, with the Son, to do your will.

In this way, the process of your sanctification is clearly marked out: self-sacrificing adherence to the saving plan manifested in the revealed Word, solidarity with history, the search for the Lord's will inscribed in human events governed by his Providence.

And at the same time, the characteristics of the secular mission are outlined: the witness to human virtues such as "righteousness and peace and joy" (Rom 14: 17), the "good conduct" of which Peter speaks in his First Letter (cf. 2: 12), echoing the Teacher's words: "Let your light so shine before men that they may see your good works and give glory to your Father who is in Heaven" (Mt 5: 16).

Also part of the secular mission is the commitment to build a society that recognizes in the various environments the dignity of the person and the indispensable values for its total fulfilment: from politics to the economy, from education to the commitment to public health, from the management of services to scientific research.

The aim of every specific reality proper to and lived by the Christian, his own work and his own material interests that retain their relative consistency, is found in their being embraced by the same purpose for which the Son of God came into the world.

Therefore, may you feel challenged by every suffering, every injustice and every search for truth, beauty and goodness. This is not because you can come up with the solution to all problems; rather, it is because every circumstance in which human beings live and die is an opportunity for you to witness to God's saving work. This is your mission.

On the one hand, your consecration highlights the special grace that comes to you from the Spirit for the fulfilment of your vocation, and on the other, it commits you to total docility of mind, heart and will to the project of God the Father revealed in Jesus Christ, whom you have been called to follow radically.

Every encounter with Christ demands a profound change of attitude, but for some, as it was for you, the Lord's request is particularly demanding: you are asked to leave everything, because God is all and will be all in your lives. It is not merely a question of a different way of relating to Christ and of expressing your attachment to him, but of an option for God that requires of you constant, absolute and total trust in him.

Conforming your own lives to the life of Christ by entering into this words, conforming your own life to the life of Christ through the practice of the evangelical counsels, is a fundamental and binding feature which, in its specificity, demands the concrete and binding commitment of "mountaineers of the spirit", as venerable Pope Paul VI called you (Address to Participants in the First International Congress of Secular Institutes, 26 September 1970; L'Osservatore Romano English edition [ORE], 8 October, p. 5).

The secular nature of your consecration brings to the fore, on the one hand, the means you use to fulfil it, that is, the means proper to every man and woman who live in ordinary conditions in the world, and on the other, the form of its development, that is, a profound relationship with the signs of the times which you are called to discern personally and as a community in the light of the Gospel.

Your charism has been authoritatively recognized several times precisely in this discernment in order for you to be a workshop of dialogue with the world, that "experimental workshop in which the Church ascertains practical ways for her relations with the world" (Pope Paul VI, Address to the Council of the Sacred Congregation for Religious and the International Union of Male and Female Superiors General, 6 November 1976; cf. ORE, 18 November, p. 3).

The enduring timeliness of your charism derives precisely from this, for this discernment must not take place from outside reality but from within it, through full involvement. This takes place in the daily relationships that you can weave in family and social relations, in professional activity, in the fabric of the civil and ecclesial communities.

The encounter with Christ and the act of following him, which impels and opens people, "must necessarily be reflected "ad extra' and expand naturally" in an encounter with one and all, for if God fulfils himself only in communion, it is also only in Trinitarian communion that human beings are fulfilled.

You are not called to establish special forms of living, of apostolic commitment or social intervention, but rather, forms that can come into being through personal relations, a source of prophetic riches. May your lives be like the yeast that leavens all the dough (cf. Mt 13: 33), sometimes silent and hidden, but always with a positive and encouraging outreach capable of generating hope.

The place of your apostolate is therefore the whole human being, not only within the Christian community - where the relationship materializes in listening to the Word and in sacramental life from which you draw to sustain your baptismal identity - I say the place of your apostolate is the human being in his entirety, both within the Christian community and in the civil community, where relationships are formed in the search for the common good, in dialogue with all, called to witness to that Christian anthropology which constitutes a sensible proposal in a society bewildered and confused by its multicultural and multireligious profile.

You come from different countries and the cultural, political and even religious situations in which you live, work and grow old are different. In all of these situations, may you be seekers of the Truth, of the human revelation of God in life. We know it is a long journey, distressing at the present time, but its outcome is certain. Proclaim the beauty of God and of his creation.

Following Christ's example, be obedient to love, be men and women of gentleness and mercy, capable of taking to the highways of the world, doing only good. May yours be a life that is focused on the Beatitudes, that contradicts human logic to express unconditional trust in God, who wants human beings to be happy.

The Church also needs you to give completeness to her mission. Be seeds of holiness scattered by the handful in the furrows of history. Rooted in the freely given and effective action with which the Lord's Spirit guides human events, may you bear fruits of genuine faith, writing with your life and your witness trajectories of hope, writing them with the actions suggested by "creativity' in charity" (John Paul II, Apostolic Letter Novo Millennio Ineunte, n. 50).

With these hopes, as I assure you of my constant prayers in support of your apostolic and charitable projects, I impart a special Apostolic Blessing to you.

PRZESŁANIE OJCA ŚWIĘTEGO DO CZŁONKÓW
INSTYTUTÓW ŚWIECKICH. IX ONGRES W ASYŻU.

SEKRETARIAT STANU

Watykan, 18 lipca 2012

Szanowna Pani,

Miło mi przekazać członkom Instytutów Świeckich to przesłanie Ojca Świętego z okazji Kongresu, który odbywa się w Asyżu i który został zorganizowany przez Światową Konferencję Instytutów Świeckich by rozważać temat Słuchając Boga „między bruzdami historii”: co świeckość ma do powiedzenia konsekracji.

Tak ważna tematyka kładzie akcent na waszej tożsamości konsekrowanych, którzy żyjąc w świecie z wewnętrzną wolnością i pełnią miłości, które czerpiecie z rad ewangelicznych, widzi was, mężczyzn i kobiety zdolnych do głębszego spojrzenia na historię dając w niej świadectwo. Nasze czasy stawiają życiu i wierze (niepowierzchowne) głębokie pytania, ale także ukazuje misterium zaślubin Boga. Rzeczywiście, Słowo, które stało się ciałem świętuje zaślubiny Boga z rodzajem ludzkim każdej epoki. Tajemnica ukryta od wieków w zamyśle Stwórcy świata (por. Ef 3,9 ) i ujawniona we Wcieleniu, jest skierowana w stronę przyszłego wypełnienia, które realizuje się już dzisiaj, jako zbawcza i jednocząca siła.

Natchnieni przez Ducha Świętego możecie zauważyć w duszy (we wnętrzu) ludu pielgrzymującego dyskretne i czasami ukryte znaki, które mówią o obecności Boga.

Tylko przez moc łaski, która jest darem ducha możecie zauważyć na drogach często zawiłych ludzkich dziejów dążenie do pełni życia. Aktywność ta przedstawia poza tym, za co mogłaby uchodzić, prawdziwy sens historii według planu Bożego.

Waszym powołaniem jest być w świecie biorąc na siebie wszystkie jego ciężary i pragnienia, na sposób ludzki, który będzie coraz bliższy spojrzeniu Bożemu, z którego wypływa zadanie nowe, szczególne oparte na świadomości, że Bóg pisze swoją historię zbawienia na kanwie dziejów naszej historii.

W tym sensie wasza tożsamość przedstawia także ważny aspekt waszej misji w Kościele: pomóc mu, to znaczy realizować swoje bycie w świecie w świetle słów Soboru Watykańskiego Drugiego: „Kościół nie powoduje się w tym żadną ambicją ziemską, lecz zmierza ku jednemu tylko, a mianowicie, by pod kierownictwem Ducha Świętego Pocieszyciela prowadzić dalej dzieło samego Chrystusa, który przyszedł na świat, żeby dać świadectwo prawdzie, żeby zbawiać, a nie sądzić, żeby służyć, a nie żeby Jemu służono.” (konst. Gaudium et Spes,3) Teologia historii jest częścią kluczową nowej ewangelizacji, ponieważ ludzie naszych czasów potrzebują odnaleźć przekrojowe spojrzenie na świat i na czasy, spojrzenie naprawdę wolne i pełne pokoju (por. Benedykt XVI, homilia w czasie Mszy Świętej o nową ewangelizację, 16 października 2011). To właśnie Sobór wciąż nam przypomina że relacja między Kościołem i światem powinna być przeżywana we wzajemności, w której nie tylko Kościół obdarza świat przyczyniając się, do uczynienia bardziej ludzką rodziny człowieczej i jej historii lecz również świat obdarza Kościół, tak, by mógł on lepiej zrozumieć siebie i lepiej wypełnić swoją misję. (por. Gaudium et Spes)

Prace, które rozpoczynacie dotyczą specyfiki konsekracji świeckiej, poszukiwania co świeckość mówi konsekracji, jak wasze życie i charakterystyczne przymioty Jezusa – czysty, ubogi, posłuszny – stają się w pewien swoisty i trwały sposób „widzialne” w świecie . (por. Adhort.Ap. Vita Consacrata,1) Jego Świątobliwość pragnie wskazać trzy przestrzenie, na które chce zwrócić waszą uwagę.

Przede wszystkim, całkowity dar z waszego życia jako odpowiedź na spotkanie osobowe życiodajne i osobiste z miłością Boga. Wy, którzy odkryliście, że Bóg jest wszystkim dla was, zdecydowaliście, by oddać wszystko Bogu i uczyniliście to w sposób szczególny: pozostając jako świeccy między świeckimi, jako kapłani między kapłanami. To wymaga szczególnej czujności, żeby wasz styl życia przedstawiał bogactwo, piękno i radykalizm rad ewangelicznych.

Następnie życie duchowe. Punkt stały i nieodzowny, pewny wzorzec zaspokojenia pragnienia jedności z Chrystusem, które jest napięciem całej egzystencji każdego chrześcijanina, a przede wszystkim tego, który odpowiada na wołanie całkowitym darem z siebie. Miarą głębokości waszego życia duchowego nie jest działanie, które wymaga waszego zaangażowania, ale przede wszystkim zdolność widzenia Boga w sercu każdego wydarzenia, każdą rzecz odnosić do Chrystusa. To jest „zjednoczenie” w Chrystusie wszystkich rzeczy, o których mówi apostoł Paweł (por. Ef 1,10) Tylko w Chrystusie, który jest Panem historii, cała historia, wszystkie historie znajdują sens i jedność.

Niech to pragnienie posila się modlitwą i słuchaniem Słowa Bożego. W sprawowaniu Eucharystii znajdziecie źródło, które uczyni z was chleb Miłości łamany dla braci. W kontemplacji, w spojrzeniu wiary oświeconym łaską, niech będzie zakorzenione zaangażowanie dzielenia z każdym mężczyzną i każda kobietą głębokich (niepowierzchownych) pytań, które zamieszkują w każdym, by budować nadzieję i zaufanie.

Po trzecie formacja, która dotyczy każdego wieku, ponieważ chodzi o to, by przeżyć własne życie w pełni wzrastając w tej mądrości, która jest świadoma ludzkiej kruchości i wielkości Stworzyciela. Szukajcie treści i sposobów takiej formacji, która uczyni z was świeckich i kapłanów zdolnych, do zadawania sobie głębokich pytań, typowych dla dzisiejszego świata, otwartych na przynaglenia pochodzące z relacji braćmi, których spotykacie na waszych drogach , zdolnych rozeznać historię w świetle Słowa Życia.

Bądźcie gotowi budować razem z tymi , którzy poszukują prawdy szlaki wspólnego dobra, bez łatwych rozwiązań, bez obawy o pytania, które pozostaną bez odpowiedzi ale gotowych zawsze zaryzykować swoim życiem, pewni, że ziarno wpadłszy w ziemię, jeżeli obumrze, wyda plon obfity. (por. J 12,24). Bądźcie twórczy, bo Duch buduje to, co nowe; patrzcie w przyszłość i mocno zakorzeńcie się w Chrystusie, byście byli zdolni zaświadczyć w waszym czasie o doświadczeniu miłości, która jest fundamentem życia każdego człowieka. Obejmijcie z miłością rany świata i Kościoła. Nade wszystko żyjcie radośnie i pełnią życia, zdolnym do przebaczenia, bo opartym na Jezusie Chrystusie, który jest ostatecznym Słowem Miłości Boga do człowieka.

Ojciec święty zapewnia wasz Kongres i Zgromadzenie o szczególnej pamięci w modlitwie, wzywając wstawiennictwa Matki Bożej, która żyła w świecie w całkowitym oddaniu się Chrystusowi i z serca przesyła Pani i innym uczestnikom Apostolskie Błogosławieństwo.

Osobiście dołączając najlepsze życzenia, korzystam z okazji, by przesłać wyrazy szacunku.

+Tarcisio Card. Bertone

Sekretarz Stanu


Tłumaczyła Alicja Balcerzak

Oryginalny tekst w jezyku wloskim.

Instytuty świeckie a komunia eklezjalna

Joao Braz kardynał DE AVIZ

Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Drogie świeckie konsekrowane i drodzy świeccy konsekrowani oraz kapłani z Instytutów świeckich,

bardzo cieszę się, że jestem wśród Was, gdy zaczynają się dni, z którymi wiążą się tak wielkie oczekiwania. Dni poświęcone wpierw na Kongres – przestrzeń słuchania, przyglądania się sobie nawzajem i wspólnej pracy, a następnie na Zgromadzenie. W tym roku spotkanie to ma szczególną wagę, gdyż będziecie zatwierdzać nowe statuty. W związku z tym życzę Wam, aby rozpatrywanie norm regulujących waszą wspólną drogę i określanie właściwych ich form pomogło wam przeżywać jedność w całej pełni, nie po to, by usuwać różnice, lecz aby razem iść, każdy swoim własnym krokiem, w tej samej „bruździe” – świeckości konsekrowanej. Niewątpliwie jest to złożone przedsięwzięcie, ale tylko za taką cenę mogą narodzić się owoce dobra.

Moja obecność jest wyrazem komunii łączącej Światową Konferencję Instytutów Świeckich z Ojcem Świętym, poprzez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Chodzi o owo Sentire cum Ecclesia, któremu adhortacja apostolska Vita consecrata poświęca paragraf 46. Przeczytam tu razem z Wam początek tego fragmentu: „Także w świetle nauki o Kościele-komunii, głoszonej z wielką mocą przez Sobór Watykański II, życie konsekrowane ma spełniać bardzo ważne zadanie. Od osób konsekrowanych oczekuje się, by były prawdziwymi mistrzami komunii i by żyły jej duchowością, jako ‘świadkowie i twórcy owej «wizji komunii», która zgodnie z zamysłem Bożym stanowi zwieńczenie historii człowieka’. Zmysł kościelnej komunii, rozwijając się w duchowość komunii, kształtuje sposób myślenia, mówienia i działania, który sprawia, że Kościół rozrasta się w głąb i wszerz. Życie w komunii staje się bowiem ‘znakiem dla świata i przyciągającą siłą, która prowadzi do wiary w Chrystusa. (...) W ten sposób owa komunia otwiera się na dzieło misyjne, więcej, sama staje się misją’; można wręcz powiedzieć, że ‘komunia rodzi komunię i w samej swej istocie przyjmuje kształt komunii misyjnej’”.

Powtórzę tutaj dopiero co przeczytane słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, skierowane na ręce Pani Ewy Kusz, Przewodniczącej Rady Wykonawczej, przekazane za pośrednictwem Sekretarza Stanu, kard. Tarcisio Bertone:
Prace, które rozpoczynacie dotyczą specyfiki konsekracji świeckiej, poszukiwania co świeckość mówi konsekracji, jak wasze życie i charakterystyczne przymioty Jezusa – czysty, ubogi, posłuszny – stają się w pewien swoisty i trwały sposób „widzialne” w świecie (por. Adhort. ap. Vita Consacrata,1) Jego Świątobliwość pragnie wskazać trzy przestrzenie, na które chce zwrócić waszą uwagę.

Przede wszystkim, całkowity dar z waszego życia jako odpowiedź na spotkanie osobowe życiodajne i osobiste z miłością Boga. Wy, którzy odkryliście, że Bóg jest wszystkim dla was, zdecydowaliście, by oddać wszystko Bogu i uczyniliście to w sposób szczególny: pozostając jako świeccy między świeckimi, jako kapłani między kapłanami. To wymaga szczególnej czujności, żeby wasz styl życia przedstawiał bogactwo, piękno i radykalizm rad ewangelicznych.
Następnie życie duchowe. Punkt stały i nieodzowny, pewny wzorzec zaspokojenia pragnienia jedności z Chrystusem, które jest napięciem całej egzystencji każdego chrześcijanina, a przede wszystkim tego, który odpowiada na wołanie całkowitym darem z siebie. Miarą głębokości waszego życia duchowego nie jest działanie, które wymaga waszego zaangażowania, ale przede wszystkim zdolność widzenia Boga w sercu każdego wydarzenia, każdą rzecz odnosić do Chrystusa. To jest „zjednoczenie” w Chrystusie wszystkich rzeczy, o których mówi apostoł Paweł (por. Ef 1,10). Tylko w Chrystusie, który jest Panem historii, cała historia, wszystkie historie znajdują sens i jedność.

Niech to pragnienie posila się modlitwą i słuchaniem Słowa Bożego. W sprawowaniu Eucharystii znajdziecie źródło, które uczyni z was chleb Miłości łamany dla braci. W kontemplacji, w spojrzeniu wiary oświeconym łaską, niech będzie zakorzenione zaangażowanie dzielenia z każdym mężczyzną i każdą kobietą głębokich pytań, które zamieszkują w każdym, by budować nadzieję i zaufanie.

Po trzecie formacja, która dotyczy każdego wieku, ponieważ chodzi o to, by przeżyć własne życie w pełni wzrastając w tej mądrości, która jest świadoma ludzkiej kruchości i wielkości Stworzyciela. Szukajcie treści i sposobów takiej formacji, która uczyni z was świeckich i kapłanów zdolnych, do zadawania sobie głębokich pytań, typowych dla dzisiejszego świata, otwartych na przynaglenia pochodzące z relacji z braćmi, których spotykacie na waszych drogach, zdolnych rozeznać historię w świetle Słowa Życia. Bądźcie gotowi budować razem z tymi, którzy poszukują prawdy szlaki wspólnego dobra, bez łatwych rozwiązań, bez obawy o pytania, które pozostaną bez odpowiedzi ale gotowych zawsze zaryzykować swoim życiem, pewni, że ziarno wpadłszy w ziemię, jeżeli obumrze, wyda plon obfity (por. J 12,24). Bądźcie twórczy, bo Duch buduje to, co nowe; patrzcie w przyszłość i mocno zakorzeńcie się w Chrystusie, byście byli zdolni zaświadczyć w waszym czasie o doświadczeniu miłości, która jest fundamentem życia każdego człowieka.

Obejmijcie z miłością rany świata i Kościoła. Nade wszystko żyjcie radośnie i pełnią życia, zdolnym do przebaczenia, bo opartym na Jezusie Chrystusie, który jest ostatecznym Słowem Miłości Boga do człowieka (Sekretariat Stanu, List z 18.09.2012, nr 201.643).

Chciałbym dziś wspólnie z Wami zatrzymać się na krótko właśnie nad komunią eklezjalną. Nie po to, by umniejszać znaczenie szczególnej tematyki Waszego Kongresu, która będzie przedmiotem waszej refleksji przez najbliższe dni, ale po to, by zaproponować pewien kontekst, horyzont znaczenia, w którym umieścicie swoje refleksje.

Wasze powołanie ma znaczenie tylko wówczas, gdy wynika z zakorzenienia w Kościele, gdyż Wasza misja jest misją Kościoła. W modlitwie arcykapłańskiej w Ewangelii Jana intensywność więzi między Ojcem i Synem stanowi jedno z mocą misji miłości. Urzeczywistniając komunię miłości, Kościół staje się znakiem i narzędziem zdolnym utworzyć komunię z Bogiem i między ludźmi (por. Lumen gentium 1).

Dlatego już Paweł VI Was zachęcał: „Nie dajcie się zaskoczyć ani nie ulegajcie zbyt częstej dziś pokusie, jakoby była możliwa autentyczna łączność z Chrystusem poza rzeczywistą jednością ze wspólnotą kościelną, kierowaną przez prawowitych pasterzy. Byłoby to pozorne i zwodnicze. Cóż mogłaby osiągnąć jednostka lub grupa, kierując się nawet intencjami subiektywnie najbardziej wzniosłymi i doskonałymi, bez tej wspólnoty? Wymagał jej Chrystus jako rękojmi dojścia do wspólnoty z Nim; w ten sposób wymagał miłości bliźniego jako dowodu naszej miłości wobec Niego” (Paweł VI, Przemówienie ‘Ancora una volta’ do uczestników Międzynarodowego Kongresu Odpowiedzialnych Generalnych Instytutów Świeckich, 20 września 1972).

Jeszcze bardziej dobitnie przypominał wam o tym Benedykt XVI: „Kościół potrzebuje także i Was, dla pełni swojej misji (…). Jesteście ziarnem świętości, rzucanym obficie w bruzdy historii”. Wszelka komunia stale otwiera na misję, wszelka misja wyrasta z komunii. Obydwa aspekty dotyczą żywego i bijącego serca całego Kościoła, umożliwiając mu nowe odczytywanie rzeczywistości, poszukiwanie sensu, a być może i rozwiązań mających być odpowiedzią, z pewnością częściową, ale płynącą z coraz bardziej autentycznie ewangelicznego serca.

Do wyboru tego tematu skłania mnie jeszcze inne spostrzeżenie: wśród najważniejszych trosk, jakie przedstawiono mi jako Prefektowi w spotkaniach z Instytutami było to, że „w Kościele jesteśmy mało znani i niewłaściwie znani”.

Głęboka więź między poznaniem a komunią wydaje mi się rzeczą podstawową, w dwojakim znaczeniu. Tylko poprzez poznanie, które zakłada słuchanie, uwagę, harmonię serc, może narodzić się komunia, ona zaś z kolei – właśnie dlatego, że dotyka samych korzeni istotnej i szerokiej zdolności do spotkania – prowadzi do autentycznego poznania.

Właśnie dlatego, pomijając teraz refleksję nad komunią w obrębie każdego Instytutu (zagadnienie to zasługiwałoby na osobne rozważania), zatrzymam się na chwilę nad paroma kwestiami dotyczącymi komunii eklezjalnej. Zrobię to w oparciu o Dokument rozesłany przez Kongregację do spraw Zakonów i Instytutów Świeckich do Konferencji Episkopatów po zebraniu plenarnym w maju 1983 roku.

Śledząc raz jeszcze źródła tego powołania mogłem stwierdzić, że z nowej formy uznanej prawnie w konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia szybko wyłoniły się rzeczywistości dogłębnie różniące się między sobą, przede wszystkim swoimi celami apostolskimi. Kongresy organizowane przez instytucję, która stała się potem Międzynarodową Konferencją Instytutów Świeckich, umożliwiły – jak czytam w tym dokumencie – wzajemne poznanie się, zaś kontakty te doprowadziły instytuty do zaakceptowania różnorodności (tak zwanego pluralizmu), odczuwając również potrzebę określenia granic owej różnorodności (Kongregacja do spraw Zakonów i Instytutów Świeckich, dokument Instytuty świeckie, 3-6 maja 1983, nr 4).

To właśnie wydaje mi się zasadniczą kwestią. Myślę, że wzajemne przyjmowanie wciąż się dokonuje i nie należy zapominać o podtrzymywaniu rozbudzonego napięcia i pogłębiania już przebytej drogi, gdyż jest to ważne. Wciąż też staramy się zrozumieć to, co dokument nazywa granicami owej różnorodności, jak przed chwilą usłyszeliśmy. Granicami czy wręcz krańcami, zakorzenionymi zarówno w istocie Ducha, który stale odnawia ziemię nowymi darami, jak w momencie przeżywanym aktualnie przez Kościół. Właśnie w tym aktualnym kontekście, również w perspektywie Roku Wiary zapowiedzianego przez Benedykta XVI na pięćdziesięciolecie Soboru Watykańskiego II, lud Boży, osoby konsekrowane, prezbiterzy, ale również pastoraliści, kanoniści, wszyscy są wezwani do współpracy, by wspólnie tworzyć nowe formy ewangelizacji i towarzyszenia człowiekowi naszych czasów.

Dobrze rozumiecie, że takie rozeznanie wymaga od was pewnej zasadniczej postawy: tego, by nie rościć sobie prawa do wiedzy o prawdziwej (a więc jedynej) tożsamości Instytutu świeckiego. Przeciwnie, potrzeba głębokiej gotowości do odkrywania, jak ktoś inny w swojej własnej duchowości, ze swoją misją i stylem życia, tworzy syntezę konsekracji ze świeckością; jak w różnorodnych środowiskach społecznych, kulturowych i kościelnych można ukazywać, chociaż w inny sposób, oryginalność i jednorodność waszego powołania..

Tylko poprzez tę dynamikę słuchania i przyjmowania, wymagającą mądrego rozeznania, będziecie wszyscy coraz bogatsi, gdyż będziecie mogli doświadczyć wielkości Boga, który, by objawiać światu swoją wielką miłość, nie pozwala się zamknąć w naszych ograniczonych schematach, ale umie wzbudzać odpowiedzi, które mogą nam się wydać nawet dziwne, ale które z pewnością mają nam coś do powiedzenia i do dania. A więc wychodząc od tego, co was łączy, możecie stawić czoło nie tylko odmienności, ale również wciąż nowym wyzwaniom, jakie świat stawia szczególnie przed wami, powołanymi do tracenia swojego życia na „krańcach świata”. Wobec nowych problematyk jesteście potrzebni, by szukać nowych dróg, które wyrażają aktualność waszej misji, stale gotowi poddać je na nowo dyskusji, porównać je między sobą, gdy czasy i miejsca wymagają nowych rozwiązań.

Przypominam sobie jedno z pytań, jakie zadano mi podczas spotkania z Krajową Konferencją Instytutów Świeckich w Polsce, w listopadzie 2011 roku. Zostałem poproszony o refleksję na temat konieczności zachowania przez członka instytutu świeckiego dyskrecji co do swojego powołania. Bardziej niż odpowiedź przyszło mi na myśl, by namówić poszczególne Instytuty, żeby we własnym gronie i między sobą przyjrzały się motywacjom takiej dyskrecji, zastanowiły się: „Dlaczego odczułem taką potrzebę? Co to mówi Kościołowi i światu?”. Każdy instytut, każdy naród i każda epoka dziejów może udzielić innych odpowiedzi, aby jednak zweryfikować aktualność i skuteczność danego narzędzia, zawsze trzeba wychodzić od podstaw, od wartości, jaką to narzędzie ma realizować i wyrażać.

Myślę, że jest to jedna z możliwych metod ożywienia poznania, które może doprowadzić do komunii i które wynika z komunii.

A zatem słuchać siebie nawzajem, bez uprzedzeń, zarówno w obrębie poszczególnych instytutów, jak w miejscach, w których przyglądacie się sobie nawzajem, aby osiągnąć cel, który – jak doskonale wiecie – jest tylko kolejnym etapem na drodze Ducha!

Wiedzcie, że w tej pracy nie jesteście sami: towarzyszy Wam Kościół, poprzez słowa Papieży i posługę Kongregacji, którą reprezentuję.

I proponuję Wam jeszcze inny aspekt: komunię z Kościołem lokalnym. Teraz też powtórzę słowa błogosławionego Jana Pawła II, wypowiedziane na zakończenie cytowanego wyżej Plenarnego Zebrania: „Jeśli nastąpi rozwój i umocnienie instytutów świeckich, przyniesie to również korzyść Kościołom lokalnym”.

Po tych słowach następuje podwójne zaproszenie, skierowane do instytutów i do duszpasterzy: z całym poszanowaniem specyfiki każdego z instytutów, „instytuty świeckie winny mieć zrozumienie dla naglących pasterskich potrzeb Kościołów lokalnych, podejmować je oraz utwierdzać członków tych Kościołów w żywym i świadomym uczestnictwie w nadziejach i trudach, planach i niepokojach, bogactwie duchowym i ograniczeniach, jednym słowem – w komunii ich konkretnego Kościoła”.

Z kolei „przedmiotem starań pasterzy winno być uznanie wkładu instytutów i prośba o nie, zgodnie z właściwą im naturą. W szczególności na duszpasterzach spoczywa jeszcze jedna odpowiedzialność: oddanie do dyspozycji instytutów świeckich całego potrzebnego im bogactwa doktrynalnego. Chcą one bowiem należeć do świata i uszlachetniać doczesną rzeczywistość, porządkując ją i wznosząc tak, aby wszystko dążyło do Chrystusa, jak do głowy (por. Ef l, l0). Dlatego należy dać tym instytutom całe bogactwo katolickiej doktryny Stworzenia, Wcielenia i Odkupienia, aby mogły przyswoić sobie pełne mądrości, tajemnicze plany Boga, dotyczące człowieka, historii i świata”.

Dzisiaj obowiązkowe pytanie sprawdzające: w jakim punkcie tej drogi jesteśmy?

W tym miejscu oczywiście zwracam się do Was z prośbą o refleksję nad przebytą przez Was drogą. Ale pytanie to jest skierowane również do zaproszonych Pasterzy, zachęcanych do troski o to, by wierni mogli zrozumieć [to powołanie] nie tylko w sposób uproszczony i przybliżony, ale taki, w którym będą uwzględnione istotne cechy charakterystyczne tego pięknego powołania (to wciąż są słowa błogosławionego Jana Pawła II do Plenarnego Zebrania).

Nigdy nie zapominajmy, że komunia, o której mówimy, jest darem Ducha Świętego, tworzy jedność w miłości i wzajemnej akceptacji różnorodności. Zanim przełoży się ona konkretnie na poziom komunikacji i struktur, wymaga przejścia pewnej duchowej drogi, a bez niej – co jasno potwierdza błogosławiony Jan Paweł II – Nie łudźmy się: bez takiej postawy duchowej na niewiele zdałyby się zewnętrzne narzędzia komunii. Stałyby się bezdusznymi mechanizmami, raczej pozorami komunii niż sposobami jej wyrażania i rozwijania (Novo millennio ineunte, 43).

Niech każdy z Was poczuje się wezwany, jako pojedyncza osoba, jako Instytut i jako Konferencja, do określenia narzędzi i sposobów, które mogą sprawić, że przedstawiany w jakże wielu dokumentach Kościoła ideał pełnej komunii eklezjalnej stanie się rzeczywistą komunią w historii.

Także i tutaj najistotniejsza jest zasadnicza postawa: nigdy nie ulegajcie pokusie rezygnacji. Nieraz bywa, że wasze wysiłki nie przynoszą owoców, a droga nie posuwa się do przodu: również w takiej sytuacji nie rezygnujcie z celu! Nie zatrzymujcie się wobec niepowodzeń, ale starajcie się czerpać z nich nowe siły, by pobudzić kreatywność; umiejcie przejść od niechęci do gotowości, od nieufności do otwartości. Nieście w modlitwie zranienia zadane komunii eklezjalnej, odczytujcie w prawdzie swoje zadania, wszystko badajcie i po rozeznaniu podejmujcie z powrotem żmudną drogę ku komunii.

W marcu tego roku mieliśmy w Kongregacji spotkanie Przełożonych z Radą CMIS, na którym Rada przedstawiła zagadnienia do wspólnego rozpatrzenia. Dotyczą one trzech następująco określonych tematów: Wzajemne poznanie się; Kryteria rozeznania tożsamości Instytutów świeckich; Rola CMIS.

Jako Dykasteria bardzo chętnie przyjęliśmy propozycję dotyczącą sposobu działania: niech to Zgromadzenie zdecyduje, nad którym aspektem podejmiemy wspólną refleksję w pierwszej kolejności; niech wskaże osoby, które będą prowadzić rozmowy z Dykasterią, przede wszystkim zaś niech ustali, w jaki sposób wszystkie Instytuty mogą brać udział w refleksji. Właśnie budujemy przykład komunii eklezjalnej!

I wreszcie chcę was wszystkich zachęcić do jeszcze jednej rzeczy: inicjujcie komunię z innymi formami życia konsekrowanego i z innymi realiami eklezjalnymi, z którymi łączą was niektóre aspekty waszej tożsamości lub misji. Mam na myśli inne formy życia konsekrowanego, z którymi łączy was konsekracja przez profesję rad ewangelicznych w sensie kanonicznym. Mam na myśli stowarzyszenia i ruchy, podobnie jak wy ewangelicznie obecne w świecie, chociaż prowadzicie dogłębnie odmienne misje i sposób życia. Ta propozycja mogłaby wydać wam się śmiała, lecz podsuwa ją samo wasze powołanie, które pozwala wam doświadczyć bogactwa różnorodności już w obrębie Instytutów, i czyni z waszego życia laboratorium dialogu.

Przygotujcie się do poznawania tych rzeczywistości, a przede wszystkim do tego, by dać się im poznać: nie musicie się z niczego tłumaczyć, macie tylko ukazywać piękno waszego powołania, które wspólnie z powołaniami tylu innych braci i sióstr jest wyrazem bogactwa i żywotności Miłości trynitarnej. Ta zaskakująca i twórcza Miłość przerasta zdolność naszej wyobraźni i czyni z Kościoła wspaniały ogród, gdzie każdy człowiek dzięki wielu kwiatom i roślinom, w różnorodności zapachów i barw, może zakosztować głębi i radości spełnionego, dobrego życia.

PS: Pragnę podziękować Pani doktor Danieli Leggio z Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego za wyszukanie i opracowanie informacji związanych z dokumentami poświęconymi Instytutom świeckim.Oryginalny tekst w jezyku wloskim.

Address of His Holiness Pope Francis
to participants in the General Assembly
of the Italian Conference of Secular Institutes

Consistory Hall
Saturday, 10 May 2014

The Pontiff spoke extemporaneously:

I wrote an address for you, but something happened today. It’s my fault because I granted two audiences not quite at the same time, but almost. Thus, I would rather consign this text to you, because reading it now would be tedious, and I will just say two or three small things that might help you.

From the time in which Pius XII thought of it, Provida Mater Ecclesia was a revolutionary gesture in the Church of that day. Secular institutes are themselves an act of courage that the Church made at that moment; such as to give structure, to institutionalize XX secular institutes. And from that time up to now, the good you do for the Church is very great, it is done with courage; for one needs great courage to live in the world. Many of you are alone, many come and go in your apartment; some of you live in small communities. Everyday you live the life of a person in the world, and, at the same time, retain contemplation. This contemplative dimension with the Lord and in relation to the world, to contemplate reality, to contemplate the beauty of the word as well as the great sins of society, its deviations, all these things, and always in spiritual tension.... This is why your vocation is so fascinating, because it is a vocation which is spot on, where the salvation not only of people but of the institutions are at stake. And a great many lay institutions are necessary in the world. That is why I think that Provida Mater Ecclesia was a truly revolutionary step for the Church!

I hope that you will always retain this attitude of going beyond, not only beyond, but beyond and in between. There, where everything is at stake: politics, the economy, education, family... precisely there! Perhaps you are tempted maybe to think: “But what can I do?”. When you are tempted like this, remember that the Lord spoke to us about the grain of wheat! Your life is like a grain of wheat... precisely; it is like leaven... precisely. Doing everything possible so that the Kingdom may come, grow and be great, and also so that it may shelter many people, like the mustard tree. Think about this. Small life, small gesture; normal life with a leaven, a grain that produces growth. And this may reward you. The outcome of the Kingdom of God cannot be foreseen. Only the Lord allows us to divine something... We shall see the results in heaven.

Therefore it is important that you foster great hope! It is a grace which you must always ask the Lord for. Hope never disappoints. It never disappoints! A hope that moves forward. I would advise you to read often Chapter 11 of the Letter to the Hebrews, that chapter of hope. And to learn that many of our forefathers took this path and did not see the results, but they anticipated them beforehand. Hope.... This is what I wish for you. Many thanks for all you do in the Church; many thanks for your prayers and work. Thanks for the hope. And do not forget: be revolutionary!

Prepared address of the Holy Father:

Dear Brothers and Sisters,

I welcome you on the occasion of your Assembly and I greet you saying that I understand and value your vocation! It is one of the most recent forms of consecrated life the Church has recognized and approved, and perhaps that is why it is not yet fully understood. Do not be discouraged: you are part of that poor Church which goes out and which I dream of!

As a vocation, you are lay and priestly like others and among others, you lead an ordinary life, free from outward signs, without the support of community life, without the visibility of an organized apostolate or specific works. Your only wealth is the all encompassing experience of God’s love and thus you are able to understand and share the toils of life in its many expressions, infusing them with the light and power of the Gospel.

May you be a sign of that Church in dialogue of which Paul VI speaks in his Encyclical Ecclesiam Suam: “Since the world cannot be saved from the outside”, he stated, “we must first of all identify ourselves with those to whom we would bring the Christian message like the Word of God who Himself became a man. Next we must forego all privilege and the use of unintelligible language, and adopt the way of life of ordinary people in all that is human and honourable. Indeed, we must adopt the way of life of the most humble people, if we wish to be listened to and understood. Then, before speaking, we must take great care to listen not only to what men say, but more especially to what they have it in their hearts to say. Only then will we understand them and respect them, and even, as far as possible, agree with them. Furthermore, if we want to be men’s pastors, fathers and teachers, we must also behave as their brothers. Dialogue thrives on friendship, and most especially on service” (nn. 90-96).

The theme of your Assembly, “At the heart of human events: the challenges of a complex society”, indicates the scope of your mission and of your prophetic scope. You are in the world but not of the world, carrying within you the essence of the Christian message: the love of the Father who saves. You are at the heart of the world with the heart of God.

Your vocation makes you interested in every man and in his deeper issues which are often left unexpressed or masked. By the strength of the love of God which you have encountered and come to know, you are capable of sympathy and tenderness. Thus, you can be close enough to touch the other, his wounds and his expectations, his questions and his needs, with the tenderness that is an expression of care that erases all distances. As the Samaritan who passes by, sees and takes compassion. This is the action to which you are committed by your vocation: pass by every man and make yourself a neighbour to every person you meet. Because your permanence in the world is not simply sociological, it is a theological reality that calls you to be aware, attentive, that can perceive, see and touch the flesh of his brother.

If this does not happen, if you are distracted, or worse still, if you do not know today’s world but you know and experience only the world which suits you best or that you feel more drawn to, then conversion is urgently needed! Yours is an outward reaching vocation by nature, not only because it brings you into contact with others, but also and especially it demands that you live where every man lives.

Italy is the country with the largest number of secular institutes and members. You are a leaven that can produce good bread for many, the Bread for which there is so much hunger: listening to people’s needs, aspirations, disappointments, hopes. Like those who have preceded you in your vocation, you can restore hope to young people, help the elderly, open roads to the future, spread love in every place and in every situation. If this does not happen, if your ordinary life lacks witness and prophecy, then, I repeat to you, there is an urgent need for conversion!

Never lose the momentum of walking the streets of the world, aware that walking, even with an uncertain step or limping along, is always better than standing still, withdrawn in your own questions or sense of security. The missionary passion, the joy of the encounter with Christ that urges you to share with others the beauty of faith, reduces the risk of becoming stuck in individualism. The line of thought that proposes man as self-reliant, guided only by his own choices and desires, often vested in the seemingly beautiful garment of freedom and respect, threatens to undermine the foundations of consecrated life, especially of lay people. There is an urgent need to reevaluate your sense of belonging to your vocational community which, precisely because it is founded on community life, finds its strengths in its charisma. For this reason, if each of you are a precious opportunity for others to meet with God, it is about rediscovering the responsibility of being prophetic as a community, to seek together, with humility and patience, a word of sense that can be a gift for the country and for the Church, and to bear witness to it with simplicity. You are like antennas ready to receive the smallest innovations prompted by the Holy Spirit, and you can help the ecclesial community to take on this gaze of goodness and find new and bold ways to reach all peoples.

Poor among the poor, but with a burning heart. Never still, always on the move. Together and sent out, even when you are alone, because your consecration makes of you a living spark of the Church. Always on the road borne along by the virtue that is of pilgrims: joy!

Thank you, dear friends, for what you are. May the Lord bless you and Mary keep you. And pray for me!

Kongregacja ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i stowarzyszeń Życia Apostolskiego

„Radujcie się”

Znauczania papieża Franciszka

List Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego (prot. n. sp.r. M 1/2014)


 

Chciałem powiedzieć wam jedno słowo, tym słowem jest radość.

Zawsze tam, gdzie są konsekrowani, zawsze jest radość!

Papież Franciszek

Umiłowani, bracia i siostry

1. „Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza”[1].

Incipit adhortacji Evangelii gaudium wybrzmiewa w nauczaniu Papieża Franciszka z nadzwyczajną żywotnością, przyzywając cudowną tajemnicę Dobrej Nowiny, która gdy zostaje przyjęta w sercu człowieka, przemienia jego życie. Opowiada nam przypowieść o radości: spotkanie z Jezusem rozpala w nas pierwotne piękno, piękno oblicza, na którym jaśnieje chwała Ojca (por. 2 Kor 4,6), w owocu radości.

Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zaprasza do refleksji nad czasem łaski, który został nam dany, nad szczególnym zaproszeniem, z którym Papież zwraca do życia konsekrowanego.

Przyjęcie tego nauczania oznacza odnowienie egzystencji według Ewangelii, nie na sposób radykalny wedle modelu doskonałości będącej często separowaniem się, ale w przylgnięciu toto corde [całym sercem] do wydarzenia zbawczego spotkania, które przemienia życie: „Chodzi o pozostawienie wszystkiego, aby pójść za Panem. Nie, nie chcę powiedzieć: radykalnie. Radykalizm ewangeliczny nie jest cechą tylko zakonników: oczekuje się go od wszystkich. Ale zakonnicy idą za Panem w sposób szczególny, w sposób profetyczny. Oczekuję od was takiego świadectwa. Zakonnicy powinni być mężczyznami i kobietami zdolnymi obudzić świat”[2].

W ludzkiej skończoności, w ograniczeniach, w codzienności osoby konsekrowane żyją w wierności, pokazując radość, która w nich mieszka, i stają się wspaniałym świadectwem, skutecznym przepowiadaniem, towarzyszami i osobami bliskimi kobiet i mężczyzn, którzy razem z nimi zamieszkują historię i szukają Kościoła, jako ojczystego domu[3]. Franciszek z Asyżu, przyjmując Ewangelię jako formę życia, „przyczynił się do wzrostu wiary, odnowił Kościół; jednocześnie odnowił społeczeństwo, uczynił je bardziej braterskim, ale zawsze z Ewangelią, ze świadectwem. Głoście zawsze Ewangelię, a gdyby to było potrzebne, także słowami!”[4].

Nasuwają się nam liczne sugestie, gdy wsłuchujemy się w słowa Papieża, ale w sposób szczególny domaga się naszej odpowiedzi absolutna prostota, z jaką Papież Franciszek proponuje swoje nauczanie, dostosowując się do rozbrajającej autentyczności Ewangelii. Słowa sine glossa, rozsiewane szerokim gestem przez dobrego siewcę, który z zaufaniem nie dyskryminuje żadnego rodzaju ziemi.

Autorytatywne zaproszenie skierowane do nas z lekkością zaufania, zaproszenie do tego, aby sprowadzić do zera argumenty instytucjonalne i osobiste usprawiedliwienia; prowokujące słowo, które stawia pod znakiem zapytania nasz sposób życia, czasem ociężały i senny, często na marginesie wyzwania gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy (Łk 17,5). Zaproszenie, które pobudza naszego ducha, aby dać przestrzeń Słowu, które mieszka w nas, Duchowi, który stwarza i nieustannie odnawia Kościół.

List ten znajduje uzasadnienie w takim właśnie zaproszeniu i pragnie zapoczątkować wspólną refleksję, jako proste narzędzie szczerej konfrontacji między Ewangelią a Życiem. Dykasterium inicjuje w ten sposób wspólną drogę, miejsce refleksji osobistej, braterskiej, w ramach instytutu, drogę ku 2015 rokowi, który Kościół poświęca życiu konsekrowanemu. Z pragnieniem i zamiarem odważenia się na podjęcie decyzji ewangelicznych, owocujących odrodzeniem, płodnych w radość: „Prymat Boga nadaje ludzkiemu istnieniu pełnię sensu i radości, ponieważ człowiek został stworzony dla Boga i jest niespokojny, dopóki w Nim nie spocznie”[5].

Radujcie się, weselcie się, promieniujcie radością


 

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili.


Tak bowiem mówi Pan: „Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów – jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone.


Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy.


Na ten widok rozraduje się serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom”.


Izajasz 66, 10-14


 

Wsłuchując się

2. Terminem radość (po hebrajsku: śimḥâ/śamaḥ, gyl) Pismo Święte wyraża wielość doświadczeń wspólnych i osobistych, związanych w sposób szczególny z kultem religijnym i świętami, aby rozpoznać sens obecności Boga w historii Izraela. Spotyka się w Biblii aż 13 różnych czasowników i rzeczowników opisujących radość Boga, osób, ale też samego stworzenia, w dialogu zbawienia.

W Starym Testamencie – w Psalmach i u proroka Izajasza odnajdujemy częstsze zwroty: z różnorodnością językową, twórczą i oryginalną, wiele razy zaprasza się do radości, proklamuje się radość z bliskości Boga, radość z tego, co Bóg stworzył i uczynił. W Psalmach około stu razy pojawiają się wyrażenia skuteczniejsze w oddawaniu radości jako owocu życzliwej obecności Boga i wywołanych nią radosnych okrzyków, na potwierdzenie wielkiej obietnicy, która zamieszkuje przyszły horyzont ludu. Jeśli chodzi o proroka, to szczególnie druga i trzecia część zwoju Izajasza jest naznaczona częstym wezwaniem do radości, ukierunkowanej ku przyszłości: będzie pomnożona (por. Iz 9,2), niebo, pustynia i ziemia rozweselą się (Iz 35,1; 44,23; 49,13), uwolnieni więźniowie przybywają do Jerozolimy krzycząc z radości (Iz 35,9n; 51,11).

W Nowym Testamencie uprzywilejowane wyrażenie związane jest z rdzeniem słowa char (chàirein, charà), ale są też inne wyrażenia, jak agalliáomai, euphrosýnē, i zakładają zwykle radość całkowitą, obejmującą przeszłość i przyszłość. Radość jest darem mesjańskim w stopniu najwyższym, jak sam Jezus obiecuje: aby radość moja była w was i aby radość wasza była pełna (J 15,11; 16,24; 17,13). To Łukasz, już od wydarzeń poprzedzających narodziny Zbawiciela, sygnalizuje rozchodzenie się radości (por. Łk 1,14.44.47; 2,10; por. Mt 2,10), która potem towarzyszy rozprzestrzenianiu się Dobrej Nowiny (Łk 10,17; 24,41.52) i jest typowym znakiem obecności i rozszerzania się Królestwa (Łk 15,7.10.31; Dz 8,39; 11,23; 15,3; 16,34; por. Rz 15,10-13 itd.).

Według Pawła radość jest owocem Ducha (por. Ga 5,22) oraz typowym i stałym znakiem Królestwa (por. Rz14,17), które umacnia się przez utrapienia i próby (por. 1 Tes 1,6). W modlitwie, w miłości, w nieustannym dziękczynieniu trzeba odnajdować źródła radość (por. 1 Tes 5,16; Flp 3,1; Kol 1,11n): w utrapieniach apostoł narodów odczuwa pełną radości i czuje się uczestnikiem chwały, której wszyscy oczekujemy (por. 2 Kor 6,10; 7,4; Kol 1,24). Ostateczny triumf Boga i gody Baranka dopełnią wielką radość i wesele (por Ap 19,7), wywołując eksplozję kosmicznego Alleluja (Ap 19,6).

Przyjrzyjmy się znaczeniu słów: Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy (Iz 66,10). Chodzi o końcówkę trzeciej części proroka Izajasza, a trzeba mieć na uwadze, że rozdziały Iz 65-66 są ściśle powiązane i uzupełniają się nawzajem, jak to było już widoczne w zakończeniu drugiej części Izajasza (rozdz. 54-55).

W obu rozdziałach przywołuje się temat przeszłości, czasem z przykrymi obrazami, wzywając jednak do tego, aby o nich zapomnieć, ponieważ Bóg pragnie, żeby rozbłysło nowe światło, nowe zaufanie, które uzdrowi niewierność i doznane okrucieństwa. Przekleństwo, owoc niezachowania Przymierza, zniknie, ponieważ Bóg pragnie uczynić z Jerozolimy wesele i z jej ludu – radość (por. Iz 65,18). Dowodem tego będzie doświadczenie, że odpowiedź Boga nadejdzie wcześniej, niż zostanie sformułowana prośba (zanim zawołają – por. Iz 65,24). To jest kontekst, który przedłuża się jeszcze w pierwszych wersach Iz 66, pojawiając się nawet gdzieniegdzie w następnych, ujawniając ociężałość serca i uszu wobec dobroci Pana i Jego Słowa nadziei.

Sugestywnie jawi się tutaj analogia Jerozolimy matki, zainspirowana obietnicami z Iz 49,18-29 i 54,1-3: kraina Judy zapełnia się nieoczekiwanie tymi, którzy wracają z rozproszenia, po upokorzeniu. To tak, jakby powiedziano, że odgłosy „wyzwolenia” uczyniły Syjon „brzemiennym” nowym życiem i nadzieją, a Bóg, Pan życia, donosi do końca tę ciążę, sprawiając, że narodzą się bez trudu nowe dzieci. W ten sposób Syjon-matka będzie otoczona nowo narodzonymi i stanie się hojną i czułą karmicielką dla wszystkich. Obraz pełen słodyczy, który zafascynował już świętą Teresę z Lisieux, która odnalazła w nim ostateczny klucz do interpretacji swojej duchowości[6].

Nagromadzenie pełnych intensywności określeń: radujcie się, weselcie się, promieniujcie radością, ale teżpocieszenie, rozkosz, obfitość, pomyślność, czułość i inne. Zabrakło relacji wierności i miłości – i skończyło się smutkiem i bezpłodnością; teraz moc i świętość Boga nada na nowo sens oraz pełnię życia i szczęścia, a wyrazi się to w słowach, które należą do uczuciowych korzeni każdego bytu ludzkiego i budzą jedyne w swoim rodzaju uczucia czułości i pewności.

Delikatnie zarysowany, ale prawdziwy profil Boga, mieniący się macierzyńskimi wibracjami i intensywnymi uczuciami, które zarażają. Radość serca (por. Iz 66,14), pochodząca od Boga – oblicze matczyne i ramię, które podnosi – rozchodzi się wśród ludu okaleczonego tysiącami upokorzeń i dlatego mającego kruche kości. Oto darmowa przemiana, która rozprzestrzenia się radośnie w nowych niebiosach i nowej ziemi (por. Iz 66,27), aby wszystkie narody poznały chwałę Pana, wiernego i zbawiającego.

To jest piękno

3. „To jest piękno konsekracji: radość, radość…”[7]. Radość niesienia wszystkim pocieszenia Bożego. Są to słowa Papieża Franciszka podczas spotkania z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami. „Nie ma świętości w smutku!”[8] – mówi dalej Papież, nie bądźcie smutni jak inni, którzy nie mają nadziei, pisał św. Paweł (1 Tes4,13).

Radość nie jest niepotrzebną ozdobą, ale potrzebą i fundamentem życia ludzkiego. W codziennym zabieganiu każdy mężczyzna i każda kobieta pragnie osiągnąć radość całą swoją istotą i zamieszkać w niej.

W świecie częsty jest deficyt radości. Nie jesteśmy powołani do wielkich gestów ani głoszenia szumnych słów, ale do świadectwa radości, pochodzącej z pewności bycia kochanym, z ufności, że jesteśmy zbawieni.

Nasza krótka pamięć i małe doświadczenie utrudniają nam często poszukiwanie „ziemi radości”, na której rozsmakowalibyśmy się w odbiciu Boga. Mamy tysiące powodów, aby trwać w radości. Jej korzeń karmi się pełnym wiary i wytrwałym słuchaniem Słowa Bożego. Słyszymy w szkole Mistrza: aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,20), trzeba więc ćwiczyć się w doskonałej radości.

„Smutek i lęk muszą ustąpić miejsca radości: Radujcie się, cieszcie, promieniujcie radością… mówi Prorok (66,10). Jest to wielkie zaproszenie do radości [...] Każdy chrześcijanin – a szczególnie my – jest powołany do niesienia tego przesłania nadziei, dającego pogodę ducha i radość: pocieszenie ze strony Boga, Jego czułość wobec wszystkich. Ale możemy nieść to przesłanie, jeśli sami pierwsi doświadczymy radości bycia pocieszonymi przez Boga, bycia umiłowanymi przez Niego [...]. Spotykałem czasem osoby konsekrowane, które boją się pocieszenia przez Boga, dręczą się, ponieważ lękają się Bożej czułości. Ale nie lękajcie się. Nie bójcie się, Pan jest Panem pocieszenia, Panem czułości. Pan jest ojcem i mówi, że postąpi z nami jak mamusia ze swym dzieckiem, z jej czułością. Nie lękajcie się pocieszenia od Pana”[9].

Powołując was

4. „Powołując was, Bóg mówi: «Jesteś ważny dla mnie, kocham cię, liczę na ciebie». Jezus mówi to każdemu z nas! Z tego rodzi się radość! Radość chwili, w której Jezus spojrzał na mnie. Zrozumienie i odczucie tego jest sekretem naszej radości. Czuć się kochanym przez Boga, czuć, że dla Niego nie jesteśmy numerami, ale osobami; mieć poczucie, że to On nas wzywa”[10].

Papież Franciszek kieruje nasz wzrok ku duchowym fundamentom naszego człowieczeństwa, aby dostrzec to, co zostało nam dane bezinteresownie dzięki suwerenności Bożej i wolnej odpowiedzi ludzkiej: Wtedy Jezus, spojrzawszy na niego, umiłował go i powiedział: „Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź za Mną” (Łk 18,22).

Papież uczy: „Jezus, w czasie Ostatniej Wieczerzy zwraca się do Apostołów z tymi słowami: Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem (J 15,16), przypominającymi wszystkim, nie tylko kapłanom, że powołanie jest zawsze inicjatywą Boga. To Chrystus powołał was, abyście poszli za Nim w życiu konsekrowanym, a to oznacza, że trzeba nieustannie dokonywać «wyjścia» (esodo) od nas samych, aby koncentrować swoją egzystencję wokół Chrystusa i Jego Ewangelii, wokół woli Bożej, rezygnując z własnych projektów, aby móc powiedzieć ze św. Pawłem: Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2,20)”[11].

Papież zaprasza nas do pielgrzymki wstecz, drogą mądrości, aby znaleźć się na ścieżkach Palestyny czy blisko łodzi biednego rybaka z Galilei; zaprasza do kontemplowania początków drogi lub lepiej – wydarzenia, u którego początku był Chrystus, a które sprawiło, że sieci pozostały na brzegu, stół celnika na poboczu drogi, ambicje zeloty pośród intencji przeszłości. Wszystkie środki, które nie nadają się do tego, by być z Nim.

Papież zaprasza nas, abyśmy podejmując wewnętrzną pielgrzymkę, zatrzymali się na długo, przede wszystkim w horyzoncie pierwszej godziny, w której przestrzenie są pełne ciepła przyjaznych relacji, inteligencja jest skłonna do otwarcia się na tajemnicę, a decyzja podjęta, że dobrze jest pójść za Mistrzem, bo tylko On ma słowa życia wiecznego (por. J 6,68). Zaprasza nas, abyśmy „z całej egzystencji uczynili pielgrzymowanie ku przemianie w miłości”[12].

Papież Franciszek wzywa nas do zatrzymania naszej duszy na obrazie wyruszenia w drogę, „radości chwili, w której Jezus spojrzał na mnie”[13], aby przywołać sens i wymagania będące u podstaw naszego powołania: „Jest to odpowiedź na powołanie i na powołanie z miłości”[14]. Bycie z Jezusem wymaga dzielenia z Nim życia, wyborów, posłuszeństwa wiary, błogosławieństwa ubogich, radykalizmu miłości.

Trzeba narodzić się dla powołania. „Zachęcam wszystkich chrześcijan […], by odnowili już dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo chociaż podjęli decyzję, by być gotowymi na spotkanie z Nim, na szukanie Go nieustannie każdego dnia”[15].

Paweł przypomina nam tę podstawową wizję: fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony (1 Kor 3,11). Termin: powołanie wskazuje na ten dar bezinteresowny, jak zbiornik życia, które nieustannie odnawia ludzkość i Kościół w ich najgłębszej istocie.

W doświadczeniu powołania to właśnie Bóg jest tajemniczym podmiotem aktu powołania. My słyszymy głos, który nas wzywa do życia i do bycia uczniami dla Królestwa. Papież Franciszek, przypominając „jesteś ważny dla mnie”, używa formy bezpośredniego dialogu, w pierwszej osobie, tak aby podkreślić świadomość. Woła o moje zrozumienie idei, o mój osąd, aby przynaglić do zachowań zgodnych z moją świadomością, z powołaniem, które odczuwam jako skierowane do mnie, jako moje osobiste powołanie: „Pragnę powiedzieć tym, którzy czują się obojętni wobec Boga, wobec wiary; tym, którzy są dalecy od Boga albo porzucili Go; także i nam, z naszym «byciem daleko» i z naszym «porzuciłem» wobec Boga – może małym, ale tak licznym w codziennym życiu. Spójrz w głąb swego serca, wejrzyj w swoje wnętrze i zapytaj się: czy masz serce, które pragnie czegoś wielkiego, czy serce uśpione przez rzeczy? Czy twoje serce zachowało niepokój poszukiwania, czy też pozwoliłeś, aby zdusiły je rzeczy, które w końcu doprowadzą do atrofii?”[16].

Relacja z Jezusem Chrystusem musi być karmiona niepokojem poszukiwania. Czyni nas ona świadomymi bezinteresowności daru powołania i pomaga nam uzasadnić motywacje, które spowodowały pierwotny wybór i pozostają u podstaw wytrwania: „Pozwolić, aby zdobył nas Chrystus, oznacza, że pędzimy ku wyznaczone mecie, która jest przed nami, ku Chrystusowi (por. Flp 3,14)”[17]. Stałe wsłuchiwanie się w głos Boga domaga się, aby te pytania stały się współrzędnymi wyznaczającymi rytm naszej codzienności.

Ta niewypowiedziana tajemnica, którą niesiemy w sobie i która uczestniczy w niewysłowionej tajemnicy Boga, jedyną możliwość interpretacji odnajduje w wierze: „Wiara stanowi odpowiedź na Słowo skierowane do osoby, daną pewnemu «Ty», które nas woła po imieniu”[18], a „jako odpowiedź na uprzedzające ją Słowo, będzie zawsze aktem pamięci. Jednak ta pamięć, będąc pamięcią o obietnicy, nie zamyka się w przeszłości, staje się zdolna otworzyć na przyszłość, oświecić przemierzaną drogę”[19]. „Wiara zawiera właśnie pamięć o historii Boga z nami, pamięć o spotkaniu z Bogiem, który wyszedł ku nam pierwszy, który stwarza i zbawia, który nas przemienia; wiara jest pamięcią o Jego Słowie, które rozgrzewa serce, o Jego zbawczym działaniu, które daje nam życie, oczyszcza nas, karmi. […] Kto nosi w sobie pamięć Boga, pozwala kierować sobą przez tę pamięć w całym swym życiu i potrafi ją obudzić w sercach innych”[20]. Pamięć o tym, że jesteśmy powołani tu i teraz.

Odnalezieni, dogonieni, przemienieni

5. Papież prosi nas o to, abyśmy odczytali i zweryfikowali naszą historię osobistą w świetle pełnego miłości Bożego spojrzenia, bo choć powołanie jest zawsze Jego inicjatywą, do nas należy przylgnięcie w wolności do tej Bosko-ludzkiej ekonomii jako relacji życia agapą, drogi ucznia, „światła na drodze Kościoła”[21]. Życie w Duchu nie kończy się, ale nieustannie otwiera na tajemnicę, rozeznając, aby poznać Pana i pojmować rzeczywistość przez jego pryzmat. Powołując, Bóg pozwala nam wejść do Jego odpoczynku, i prosi, abyśmy odpoczęli w Nim, w ciągłym procesie poznawania miłości; to do nas kierowane jest Słowo martwisz się i niepokoisz o wiele (Łk 10,41). Drogą miłości [via amoris] idziemy ku odrodzeniu: stare stworzenie odradza się w nowym kształcie. Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym człowiekiem (2 Kor 5,17).

Papież Franciszek wskazuje imię tego odrodzenia: „Ta droga ma swoje imię, swoje oblicze: oblicze Jezusa Chrystusa. On uczy nas, jak stać się świętymi. On w Ewangelii wskazuje nam drogę: drogę Błogosławieństw (por. Mt 5,1-12). Taka jest droga świętych: osób, które z miłości do Boga nie stawiały Mu w swym życiu żadnych warunków”[22].

Życie konsekrowane jest powołane do tego, aby wcielać Dobrą Nowinę w sequela Christi, Zmartwychwstałego Ukrzyżowanego, aby uczynić własnym „sposób istnienia i działania Jezusa jako Wcielonego Słowa wobec Ojca i wobec braci”[23]. W konkretnym wymiarze – przyjąć Jego styl życia, Jego wewnętrzne postawy, pozwolić przeniknąć się Jego duchem, przyswoić Jego zadziwiająca logikę i skalę wartości, dzielić z Nim ryzyko i nadzieje: „kierowani pokorną i szczęśliwą pewnością tego, kto został odnaleziony, dogoniony i przemieniony przez PrawdęChrystusa i nie może jej nie głosić”[24].

Pozostawanie w Chrystusie pozwala nam zrozumieć obecność Tajemnicy, która zamieszkuje w nas i poszerza nasze serce według miary Jego synowskiego Serca. Ten, kto w Jego miłości trwa jak latorośl w winorośli (por. J15,1-8), wchodzi w zażyłość z Chrystusem i przynosi owoc: „Trwajcie w Jezusie! To znaczy przylgnijcie do Niego, w Nim, z Nim, rozmawiając z Nim”[25].

„Chrystus jest pieczęcią na czole, jest pieczęcią w sercu; na czole, ponieważ zawsze Go wyznajemy; w sercu, ponieważ zawsze Go kochamy; i jest pieczęcią na ramieniu, ponieważ zawsze działamy”[26], życie konsekrowane jest w istocie ciągłym powołaniem do pójścia za Chrystusem i przystosowaniem się do Niego. „Całe życie Jezusa, Jego sposób traktowania ubogich, Jego gesty, Jego konsekwencja, Jego codzienna prosta ofiarność i w końcu Jego całkowite wydanie siebie na okup – wszystko to jest cenne i przemawia do naszego życia osobistego”[27].

Spotkanie z Panem wprawia nas w ruch, zmusza do wyjścia z koncentracji na sobie[28]. Relacja z Panem nie jest statyczna ani intymistyczna. „Kto stawia w centrum własnego życia Chrystusa, już nie stawia siebie w centrum! Im bardziej jednoczysz się z Jezusem i On staje się centrum twego życia, tym bardziej On sprawia, że przestajesz skupiać się na sobie, kręcić się wokół siebie, a otwierasz na innych”[29]. „To nie my jesteśmy w centrum, jesteśmy, jeśli tak można powiedzieć, «przeniesieni», jesteśmy w służbie Chrystusa i Kościoła”[30].

Życie chrześcijańskie jest zdeterminowane czasownikami oznaczającymi ruch, jest nieustannym poszukiwaniem, nawet wtedy, gdy przeżywa się je w wymiarze monastycznym i kontemplacyjno-klauzurowym.

„Nie można wytrwać w ewangelizacji pełnej zapału, jeśli nie jest się przekonanym na podstawie doświadczenia, że to nie to samo: poznać Jezusa lub nie znać Go; że to nie jest to samo: podążać z Nim lub kroczyć po omacku; że to nie jest to samo: raczej móc Go słuchać, niż ignorować Jego Słowo; że to nie jest to samo: raczej móc Go kontemplować, adorować, móc spocząć w Nim, niż nie móc tego czynić. Nie jest tym samym usiłowanie budowania świata z Jego Ewangelią, co czynienie tego jedynie w oparciu o własny rozum. Wiemy dobrze, że życie z Jezusem staje się o wiele pełniejsze i że z Nim łatwiej znaleźć sens wszystkiego”[31].

Papież Franciszek wzywa do niespokojnego poszukiwania, jakie było udziałem Augustyna z Hippony: „niepokój serca, który wiedzie do osobistego spotkania z Chrystusem, prowadzi do zrozumienia, że ten Bóg, którego szukał daleko od siebie, jest Bogiem bliskim każdemu człowiekowi, Bogiem bliskim naszemu sercu, bliższym nam niż my sami”. Jest to ciągłe poszukiwanie: „Augustyn nie zatrzymuje się, nie rezygnuje, nie zamyka się w sobie, jak ktoś, kto już dotarł do celu, ale kontynuuje swą drogę. Niespokojne poszukiwanie prawdy, poszukiwanie Boga, staje się niepokojem poznawania Go coraz lepiej i odchodzenia od siebie, aby pokazać Go innym. Jest to naprawdę niepokój miłości”[32].

W radości wiernego TAK

6. Kto spotkał Pana i idzie za Nim, jest posłańcem radości w Duchu.

„Jedynie dzięki temu spotkaniu – lub ponownemu spotkaniu – z miłością Bożą, które przemienia się w pełną szczęścia przyjaźń, jesteśmy oswobodzeni z wyobcowanego sumienia i skoncentrowania się na sobie”[33]. Osoba powołana jest wezwana do tego, by móc być. Może nie bez racji można powiedzieć, że kryzys życia konsekrowanego wynika również z niezdolności rozpoznania takiej głębi powołania, także i u tych, którzy już żyją tym powołaniem.

Przeżywamy kryzys wierności, pojmowanej jako świadome przylgnięcie do powołania będącego drogą, przejściem od tajemniczego początku do tajemniczego końca.

Jesteśmy może także w kryzysie w odniesieniu do wymiaru ludzkiego. Doświadczamy ograniczoności naszej koherencji, zranieni niezdolnością do przeżywania w czasie swojego życia jako integrującego powołania i drogi wierności.

Codzienna, osobista i wspólnotowa droga, naznaczona niezadowoleniem, goryczą zamykającą nas w smutku, w niemal ciągłej tęsknocie za nieznanymi drogami i za niespełnionymi marzeniami, staje się drogą samotną. Nasze życie, powołane do relacji napełnionych miłością, może przemienić się w bezludną równinę. Niezależnie od wieku, jesteśmy wezwani do tego, aby zajrzeć na nowo w głębokie centrum naszego życia osobistego, to, w którym znaleźć można sens i prawdziwe motywacje naszego życia z Mistrzem, jako uczniowie i uczennice Mistrza.

Wierność jest świadomością miłości, która ukierunkowuje nas ku Ty Boga i ku każdej osobie, w sposób stały i dynamiczny, ponieważ doświadczamy w nas życia Zmartwychwstałego: „Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji”[34].

Wierny uczeń staje się łaską i wyrazem miłości, czynem ofiarnego miłosierdzia: „Kiedy chodzimy bez Krzyża, kiedy budujemy bez Krzyża i kiedy wyznajemy Chrystusa bez Krzyża, nie jesteśmy uczniami Pana: jesteśmy ludźmi ze świata, jesteśmy biskupami, księżmi, kardynałami, papieżami, ale nie jesteśmy uczniami Pana”[35].

Wytrwać aż do Golgoty, doświadczyć rozdarcia wynikającego z wątpliwości i wyparcia się, radować się cudownością i zadziwieniem Paschy aż do Zesłania Ducha Świętego i aż do ewangelizowania narodów – są to etapy wierności radosnej, ponieważ kenotycznej, doświadczanej przez całe życie, także w znaku męczeństwa; i tak uczestniczyć w zmartwychwstaniu Chrystusa: „to na Krzyżu, najwyższym akcie miłosierdzia i miłości, odradzamy się jako nowe stworzenie (Ga 6,15)”[36].

W tym teologalnym miejscu, w którym Bóg objawiając się, objawia nas sobie samym, Pan prosi nas, abyśmy zaczęli szukać na nowo, fides quaerens: Szukaj sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju razem z tymi, którzy wzywają Pana sercem czystym (2 Tm 2, 22).

Wewnętrzna pielgrzymka zaczyna się w modlitwie: „Pierwszą sprawą dla ucznia jest bycie z Mistrzem, słuchanie Go, uczenie się od Niego. I to jest ważne zawsze, to droga, która trwa przez całe życie. […] Jeśli w naszym sercu nie ma Bożego ciepła, Jego miłości, Jego czułości, w jaki sposób możemy my, biedni grzesznicy, rozgrzewać serca innych?”[37]. Ta droga trwa przez całe życie, a Duch Święty w pokorze modlitwy przekonuje nas o panowaniu Chrystusa w nas: „Pan wzywa nas każdego dnia do pójścia za Nim z odwagą i wiernością; udzielił nam wielkiego daru wybierając nas jako swych uczniów; wzywa nas do tego, abyśmy głosili Go z radością jako Zmartwychwstałego, ale prosi nas, abyśmy czynili to słowem i świadectwem naszego życia, w codzienności. Pan jest jedyny, jest jedynym Bogiem naszego życia, i wzywa nas, abyśmy pozbyli się tak wielu bożków i czcili tylko Jego”[38].

Papież wskazuje modlitwę jako źródło owocności misji: „Dbajmy o wymiar kontemplacyjny, także w wirze pilnych i trudnych zadań. Im bardziej misja wzywa was do pójścia na peryferie egzystencji, tym bardziej serce wasze niech będzie zjednoczone z Chrystusem, pełnym miłosierdzia i miłości”[39].

Bycie z Jezusem formuje nas do patrzenia na historię okiem kontemplatywnym, które pozwala dostrzec i usłyszeć wszędzie obecność Ducha i rozeznać, w uprzywilejowany sposób, Jego obecność, aby przeżywać czas jako czas Boga. Kiedy brak spojrzenia wiary, „życie stopniowo traci sens, oblicze braci staje się bez wyrazu i niemożliwe staje się odkrycie w nich oblicza Chrystusa; wydarzenia historii pozostają dwuznaczne, jeśli nie pozbawione zupełnie nadziei”[40].

Kontemplacja otwiera na postawę profetyczną. Prorok jest człowiekiem „który ma oczy przenikliwe i który słucha i przekazuje słowa Boże; […] jest człowiekiem trzech czasów: obietnicy przeszłości, kontemplacji teraźniejszości, odwagi w ukazywaniu dróg przyszłości”[41].

Wierność w byciu uczniem trwa i sprawdza się bez końca w doświadczeniu braterstwa; w tym miejscu teologicznym, w którym mamy wspierać się wzajemnie w naszym radosnym „tak” dla Ewangelii: „To Słowo Boże wzbudza wiarę, karmi ją, odnawia. To Słowo Boże dotyka serca, nawraca je do Boga i Jego logiki, tak różniącej się od naszej; to Słowo Boże odnawia nieustannie nasze wspólnoty”[42].

Papież zaprasza nas więc do odnowienia i umocnienia z radością i pasją naszego powołania, ponieważ dzieło miłości jest ciągłym procesem: „dojrzewa, dojrzewa, dojrzewa”[43], rozwija się nieustannie; jest procesem w którym „tak” naszej woli wobec Jego woli jednoczy wolę, intelekt i uczucia; „miłość nigdy nie jest «skończona» i spełniona; miłość zmienia się wraz z biegiem życia, dojrzewa i właśnie dlatego pozostaje wierna samej sobie”[44].


Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud
Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg.


Przemawiajcie do serca Jeruzalem.


Izajasz 40, 1-2


Wsłuchując się

7. Ze specyficzną stylistyką, którą odnajdziemy jeszcze w dalszych tekstach (por. Iz 51,17; 52,1: Obudźcie się! Obudźcie się!), przepowiednie w drugiej części Izajasza (Iz 40-55) apelują o pomoc dla deportowanego Izraela, który skłania się do zamknięcia się w pustce przegranej pamięci. Kontekst historyczny odnosi się w sposób jasny do przedłużającego się okresu deportacji ludu do Babilonii (587-538 przed Chr.), z całym wynikającym z tego upokorzeniem, z poczuciem niemocy i braku możliwości wyjścia z niewoli. Jednakże rozpad imperium asyryjskiego pod naciskiem wyłaniającej się nowej potęgi perskiej, kierowanej przez wschodzącą gwiazdę Cyrusa, rodzi w proroku intuicję, że mogłoby dojść do nieoczekiwanego wyzwolenia. I tak będzie. Prorok, pod wpływem Bożego natchnienia, głosi publicznie tę możliwość, interpretując wydarzenia polityczne i militarne jako tajemnicze działania Boga poprzez Cyrusa, oraz ogłasza bliskie wyzwolenie i powrót do ziemi ojców.

Słowa, których Izajasz używa: Pocieszajcie… przemawiajcie do serca, znajdujemy z pewną częstotliwością w Starym Testamencie, a szczególne znaczenie mają te zwroty w dialogach, w których mowa o czułości i uczuciu. Jak wtedy, gdy Rut uznaje, że Booz pocieszył ją i przemówił do jej serca (por. Rt 2,12); albo na sławnych stronach Ozeasza, który oświadcza swej kobiecie (Gomer), że przywoła ją na pustynię i będzie mówił do jej serca (por. Oz2,16-17) w nowej porze wierności. Są też jeszcze inne podobne strony: dialog Sychema, syna Chamora, zakochanego w Dinie (por. Rdz 31,1-5) czy też lewity z Efraim, który mówi do konkubiny, która go pozostawiła (Sdz 19,3).

Chodzi o język, który trzeba interpretować w perspektywie miłości, a nie – zachęty. Chodzi o połączenie działania i słów, delikatnych i podnoszących na duchu, ale przywołujących uczuciowy związek z Bogiem, „poślubionym” Izraelowi. To pocieszenie powinno być objawieniem (epifania) wzajemnej przynależności, grą intensywnej empatii, wzruszenia i życiowych więzów. To nie są słowa powierzchowne i przesłodzone, ale miłosierdzie i głęboka troska, uścisk, który daje siłę, i pełna cierpliwości bliskość, aby odnaleźć drogi zaufania.

Nieść uścisk Boga

8. „Dzisiaj ludzie potrzebują z pewnością słowa, ale przede wszystkim pragną, abyśmy świadczyli o miłosierdziu, o czułości Pana, rozgrzewającej serce, budzącej nadzieję, pociągającej ku dobru. Radość niesienia Bożego pocieszenia!”[45].

Papież Franciszek zawierza osobom konsekrowanym tę misję: odnaleźć Pana, który nas pociesza jak matka, i pocieszać lud Boży.

Z radości spotkania z Panem i z Jego powołania wypływa służba Kościołowi, misja: nieść mężczyznom i kobietom naszych czasów pocieszenie Boga, świadczyć o Jego miłosierdziu[46].

W wizji Jezusa pocieszenie jest darem Ducha, Parakleta, Pocieszyciela, który pociesza nas w doświadczeniach i zapala na nowo nadzieję, która nie zawodzi. W ten sposób pocieszenie chrześcijańskie staje się osłodą, zachętą, nadzieją: jest działającą obecnością Ducha (por. J 14,16-17), owocem Ducha, a owocami Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wierność, łagodność, panowanie nad sobą (Ga 5,22).

W świecie, w którym jest tyle braku zaufania, zniechęcenia, depresji, w kulturze, w której mężczyźni i kobiety ulegają kruchości i słabości, indywidualizmowi i interesom osobistym, oczekuje się od nas, że wniesiemy zaufanie w możliwość istnienia prawdziwego szczęścia, nadziei opartej nie tylko na własnych talentach, zaletach czy wiedzy, ale na Bogu. Wszystkim jest dana możliwość spotkania Go, wystarczy szukać Go szczerym sercem.

Mężczyźni i kobiety naszych czasów oczekują słów pocieszenia, bliskości przebaczenia i prawdziwej radości. Jesteśmy powołani do niesienia wszystkim uścisku Boga, który pochyla się nad nami z czułością matki; osoby konsekrowane mają być znakiem pełnego człowieczeństwa; pochylając się w geście pocieszenia, mają ułatwiać dostęp do łaski, a nie być kontrolerami łaski[47].

Czułość dobrze nam robi

9. Jako świadkowie komunii, mimo naszych sposobów myślenia i naszych ograniczeń, jesteśmy więc powołani do tego, aby nieść uśmiech Boga, a braterstwo jest pierwszą i najbardziej wiarygodną ewangelią, którą mamy do opowiedzenia. Prosi się nas o humanizowanie naszych wspólnot: „Pielęgnujcie przyjaźń między sobą, życie rodzinne, miłość między wami. Niech klasztor nie będzie czyśćcem, ale rodziną. Problemy są i będą, ale tak jak w rodzinie, trzeba szukać rozwiązań z miłością; nie niszczyć wspólnoty, rozwiązując problemy; nie współzawodniczyć. Pielęgnować życie wspólne, ponieważ gdy we wspólnocie jest jak w rodzinie, Duch Święty jest pośród was. Zawsze z wielkim sercem. Przechodzić nad problemami, nie chwalić się, znosić wszystko, uśmiechać się z całego serca. A znakiem tego będzie radość”[48].

Radość umacnia się w doświadczeniu braterstwa, jako miejscu teologalnym, gdzie każdy jest odpowiedzialny za wierność Ewangelii i za wzrastanie każdego. Kiedy wspólnota karmi się tym samym Ciałem i Krwią Jezusa, gromadzi się wokół Syna Bożego, aby kierowana Słowem, razem iść drogą wiary – staje się jedno z Nim; wspólnotą w komunii, która doświadcza bezinteresownej miłości i świętuje wolna, radosna, pełna odwagi.

„Bratnia wspólnota bez radości to wspólnota wymierająca. […] Wspólnota bogata w radość jest prawdziwym darem z wysoka dla braci, którzy umieją o niego prosić i potrafią akceptować się nawzajem, podejmują życie braterskie we wspólnocie, ufając w działanie Ducha Świętego”[49].

W czasach, w których fragmentaryczność myślenia przyznaje rację sterylnemu, masowemu indywidualizmowi, a słabość relacji powoduje rozpad i niszczenie ludzkiej troski, jesteśmy powołani do uczłowieczania relacji braterstwa, aby promować komunię duchową i komunię serc na wzór ewangeliczny, ponieważ „istnieje komunia życia między tymi, którzy należą do Chrystusa. Komunia, która rodzi się z wiary” i która czyni „Kościół, w jego najgłębszej prawdzie, komunią z Bogiem, rodzinną zażyłością z Bogiem, wspólnotą miłości z Chrystusem i z Ojcem w Duchu Świętym, przedłużającą się w braterskiej komunii”[50].

Dla Papieża Franciszka szyfrem braterstwa jest czułość, „czułość eucharystyczna”, ponieważ „czułość dobrze nam robi”. Braterstwo będzie miało „wielką siłę przyciągania. […] Braterstwo przy wszystkich możliwych różnicach jest doświadczeniem miłości, która przekracza konflikty”[51].

Bliskość jako towarzyszenie

10. Jesteśmy powołani do tego, aby wychodzić poza siebie na drodze adoracji i służby[52]. „Wyjść, aby szukać i znaleźć! Miejcie odwagę iść przeciw tej kulturze skuteczności i wykluczenia. Spotkanie i przyjęcie wszystkich, solidarność i braterstwo są tymi elementami, które czynią naszą cywilizację prawdziwie ludzką. Bądźcie sługamikomunii i kultury spotkania! Chciałbym wam to powtarzać niemal natrętnie. I czyńcie to bez zarozumialstwa”[53].

„Widmem, z którym trzeba walczyć, jest obraz życia zakonnego pojmowanego jako schronienie i pocieszenie wobec świata zewnętrznego, złożonego i trudnego”[54]. Papież wzywa nas do „wyjścia z gniazda”[55], aby żyć jak mężczyźni i kobiety naszych czasów i powierzać siebie samych Bogu i bliźniemu.

„Radość rodzi się z bezinteresowności spotkania! […] I radość spotkania z Nim, radość z Jego powołania prowadzi nas do tego, abyśmy się nie zamykali, ale otwierali; prowadzi do służby Kościołowi. Święty Tomasz mówił: «bonum est diffusivum sui». Dobro rozszerza się. Ale też radość rozszerza się. Nie bójcie się okazywać radość z tego, że odpowiedzieliście na powołanie Pana, na Jego wybór miłości, i świadczyć o Jego Ewangelii w służbie Kościoła. Radość, ta prawdziwa, jest zaraźliwa; zaraża… i każe iść naprzód”[56].

Wobec zaraźliwego świadectwa radości, pogody ducha, płodności, wobec świadectwa czułości i miłości, pokornego miłosierdzia, bez przemocy, wielu czuje potrzebę przyjścia i zobaczenia[57].

Wielokrotnie Papież Franciszek wskazywał drogę przyciągania, zarażania, jako drogę wzrastania Kościoła, drogę ewangelizacji. „Kościół musi być pociągający. Obudźcie świat! Bądźcie świadkami innego sposobu postępowania, działania, życia! Jest możliwe żyć inaczej na tym świecie. […] A ja oczekuje od was tego świadectwa”[58].

Zawierzając nam zadanie obudzenia świata, Papież popycha nas na spotkanie z historiami współczesnych mężczyzn i kobiet w świetle dwóch kategorii pastoralnych, które zakorzenione są w nowości Ewangelii: bliskość i spotkanie; dwa sposoby, poprzez które sam Bóg objawiał się w historii, aż do Wcielenia.

Na drodze do Emaus, jak Jezus z uczniami, przyjmujmy radości i cierpienia ludzi, dając im „ciepło serca”[59]; idźmy z czułością do zmęczonych, słabych, aby nasza wspólna droga miała w Chrystusie światło i sens.

Nasza droga musi „dojrzewać do duszpasterskiego ojcostwa, do duszpasterskiego macierzyństwa; jest rzeczą smutną, gdy ksiądz nie jest ojcem swej wspólnoty, a siostra nie jest matką tych wszystkich z którymi pracuje. Jest to problem. Dlatego mówię wam: korzeniem smutku w życiu duszpasterskim jest właśnie brak ojcostwa i macierzyństwa, biorący się ze złego przeżywania konsekracji, która powinna prowadzić nas do płodności”[60].

Niepokój miłości

11. Jako żywe ikony macierzyństwa i bliskości Kościoła, idźmy do czekających na Słowo pocieszenia, pochylając się z miłością macierzyńską i duchem ojcowskim nad ubogimi i słabymi.

Papież wzywa nas, abyśmy nie prywatyzowali miłości, ale z niepokojem kogoś, kto szuka: „Szukali zawsze, bez ustanku, dobra drugiego, dobra kochanej osoby”[61].

Kryzys sensu, przeżywany przez współczesnego człowieka, kryzys ekonomiczny i moralny społeczeństwa zachodniego i jego instytucji – nie jest zjawiskiem przejściowym czasów, w których żyjemy, ale określa wyjątkowo znaczący moment historyczny. Jesteśmy więc powołani, jako Kościół, aby wyjść ku peryferiom geograficznym, miejskim i egzystencjalnym – ku tajemnicy grzechu, cierpienia, niesprawiedliwości, nędzy, ku ukrytym zakamarkom duszy, gdzie każdy człowiek doświadcza radości i cierpień życia[62].

„Żyjemy w kulturze konfrontacji, fragmentaryczności, wykluczenia […]; śmierć bezdomnego z powodu zimna nie jest ważną informacją”, a jednak „ubóstwo jest kategorią teologiczną, ponieważ Syn Boży zniżył się do tego, aby chodzić naszymi drogami. […] Kościół ubogi dla ubogich zaczyna od tego, aby iść do ciała Chrystusa. Jeśli idziemy do ciała Chrystusa, zaczynamy cokolwiek rozumieć; rozumieć, co znaczy to ubóstwo, ubóstwo Pana”[63]. Żyć błogosławieństwem ubogich oznacza być znakiem, że trwoga samotności i ograniczeń została pokonana radością kogoś, kto jest naprawdę wolny w Chrystusie i nauczył się kochać.

Podczas wizyty duszpasterskiej w Asyżu Papież Franciszek postawił pytanie, z czego powinien wyzuć się Kościół. I odpowiedział: „Z każdego działania, które nie jest dla Boga, nie jest Boże; z lęku przed otwarciem drzwi i wyjściem na spotkanie z wszystkimi, szczególnie z najuboższymi, potrzebującymi, dalekimi, niczego nie oczekując; pewnie, nie po to, żeby zagubić się w tonącym świecie, ale żeby nieść odważnie światło Chrystusa, światło Ewangelii, także w ciemnościach, gdzie nic nie widać, gdzie można potknąć się; wyzuć się z powierzchownego spokoju, który dają struktury, z pewnością potrzebne i ważne, ale które nie mogą nigdy zasłaniać tej jedynej prawdziwej mocy, którą w sobie mają, mocy Bożej. To On jest naszą siłą!”[64].

Brzmi dla nas jak zaproszenie to: „nie bójcie się nowości, którą Duch Święty czyni w nas; nie bójcie się odnowy struktur. Kościół jest wolny. Prowadzi go Duch Święty. Tego właśnie uczy nas Jezus w Ewangelii: wolności potrzebnej, aby ciągle odnajdywać nowość Ewangelii w naszym życiu, a także w strukturach. Wolności wyboru nowych bukłaków dla tej nowości”[65]. Jesteśmy zaproszeni, by być mężczyznami i kobietami zuchwałymi, gotowymi do pójścia w sytuacje graniczne: „Nasza wiara nie jest wiarą-laboratorium, ale wiarą-drogą, wiarą historyczną. Bóg objawił się jako historia, nie jako kompendium abstrakcyjnych prawd. […] Nie trzeba wznosić granic w swoim domu, ale żyć w sytuacjach granicznych i mieć odwagę”[66].

Obok wyzwania, jakie stanowi błogosławieństwo ubogich, Papież zachęca nas do pójścia ku granicom ludzkiej myśli i kultury, do promowania dialogu, także na poziomie intelektualnym, aby dać podstawy nadziei na bazie kryteriów etycznych i duchowych, stawiając pytania o to, co jest dobre. Wiara nigdy nie ogranicza przestrzeni rozumu, ale otwiera go na integralną wizję człowieka i rzeczywistości oraz broni przed niebezpieczeństwem zredukowania człowieka do „materiału ludzkiego”[67].

Kultura, powołana do tego, aby służyć ludzkości w każdych warunkach, jeśli jest autentyczna, otwiera niezbadane ścieżki, kroczy tymi, które pozwalają oddychać nadzieją, umacnia sens życia, troszczy się o wspólne dobro. Dzięki autentycznemu procesowi kulturalnemu „wzrasta integralna humanizacja, kultura spotkania i relacji; to jest właśnie chrześcijański sposób promowania dobra wspólnego, radości życia. I tutaj zbiegają się wiara i rozum, wymiar religijny z różnymi aspektami kultury ludzkiej: sztuką, nauką, pracą, literaturą”[68]. Autentyczne poszukiwania w dziedzinie kultury spotykają się z historią i otwierają drogę do poszukiwania oblicza Boga.

Miejsca, w których opracowuje się i komunikuje wiedzę, są także miejscami, w których tworzy się kultura bliskości, spotkania i dialogu, rezygnując z obrony, otwierając drzwi, budując mosty[69].

Do refleksji

12. Świat, jako globalna sieć, która łączy nas wszystkich, w której żadna tradycja lokalna nie może pretendować do monopolu prawdy, gdzie technologie generują skutki dotykające wszystkich, rzuca ciągle na nowo wyzwanie Ewangelii i tym, którzy żyją życiem według Ewangelii.

Papież Franciszek w tym kontekście historycznym proponuje – poprzez wybory i sposób życia – żywą hermeneutykę dialogu Bóg-świat. Wprowadza nas w styl mądrościowy, który zakorzeniony w Ewangelii i w eschatologii ludzkości, odczytuje pluralizm, szuka równowagi, zaprasza do podjęcia odpowiedzialności za zmiany, aby coraz lepiej przekazywać prawdę Ewangelii, poruszając się w „ograniczeniach i okolicznościach”[70]; każdy z nas, świadomy tych ograniczeń, staje się dla słabych słabym… wszystkim dla wszystkich (1 Kor 9,22).

Jesteśmy zaproszeni do troski o dynamikę owocności, a nie po prostu do administrowania, aby przyjąć wydarzenia duchowe obecne w naszych wspólnotach i w świecie, poruszenia łaski, które Duch sprawia w każdej osobie, postrzeganej jako osoba. Jesteśmy wezwani do tego, aby zaangażować się w zmianę struktur, w których nie ma życia, aby mówić o człowieczeństwie naznaczonym przez Chrystusa i nigdy nieodkrytym do końca w językach i w sposobach.

Papież Franciszek wzywa nas do mądrości, która jest znakiem i zdolnością konsekrowanych do poruszania się według Ewangelii, do działania i wybierania zgodnie z Ewangelią, nie gubiąc się wśród różnych sfer życia, języków, relacji, zachowując sens odpowiedzialności, tego, co nas łączy, skończoności naszych ograniczeń, nieskończoności sposobów, w jakich wyraża się życie. Serce misyjne to jest serce, które poznało radość zbawienia w Chrystusie i dzieli się tym jako pocieszeniem: „Wie, że on sam musi wzrastać w rozumieniu Ewangelii i w rozeznawaniu ścieżek Ducha, ale nie rezygnuje z możliwego dobra, choć ryzykuje ubrudzenie się błotem ulicy”[71].

Przyjmijmy troskę Papieża, który proponuje nam spojrzenie na nas samych i na świat oczyma Chrystusa i wzbudzenie w sobie niepokoju.

Pytania papieża Franciszka

Pragnąłem powiedzieć wam jedno słowo, tym słowem jest radość. Zawsze tam, gdzie są osoby konsekrowane, klerycy, zakonnice i zakonnicy, młodzież, jest radość, zawsze jest radość! Jest to radość świeżości, radość pójścia za Chrystusem; radość, którą nam daje Duch Święty, a nie radość świata. Jest radość! Ale gdzie rodzi się radość?[72]

Spojrzyj w głąb twego serca, spojrzyj w głąb siebie samego i zapytaj się: czy masz w swym sercu pragnienie czegoś wielkiego, czy też masz serce czymś uśpione? Twoje serce zachowało niepokój poszukiwania, czy też pozwoliłeś przytłoczyć się rzeczami, które prowadzą do uwiądu? Bóg na ciebie czeka, szuka cię – co Mu odpowiesz? Zdajesz sobie sprawę z takiej sytuacji swej duszy? A może śpisz? Wierzysz, że Bóg czeka na Ciebie, czy też te prawdy są dla ciebie tylko „słowami”?[73]

Jesteśmy ofiarami kultury tymczasowości. Chciałbym, abyście o tym pomyśleli: w jaki sposób mogę być wolny/ wolna od tej kultury tymczasowości?[74]

Jest to odpowiedzialność przede wszystkim dorosłych, formatorów: dawanie młodszym przykładu konsekwencji w życiu. Pragniemy, aby młodzi byli konsekwentni? My sami tacy bądźmy! Jeśli nie, Pan powie nam to, co mówił do faryzeuszy: „Róbcie to, co mówią, ale nie to, co robią!” Koherentność i autentyczność![75]

Zapytajmy siebie: czy jestem zaniepokojony o Boga, o głoszenie Go, o to, by był poznany? Czy też absorbuje mnie ta światowa duchowość, która popycha do robienia wszystkiego z miłości do siebie samego? My, konsekrowani, myślimy o interesach osobistych, o funkcjonowaniu naszych dzieł, o karierze. Ach, o tylu rzeczach możemy myśleć… „Zadomowiłem się”, jeśli tak można powiedzieć, w życiu chrześcijańskim, w moim życiu kapłańskim, w moim życiu zakonnym, w moim życiu wspólnotowym, czy też zachowuję siłę niepokojenia się o sprawy Boże, o Jego Słowo, które prowadzi mnie do „wyjścia na zewnątrz”, do innych?[76]

Co z naszym niepokojem o miłość? Wierzymy w miłość Boga i innych? Czy jesteśmy w tej kwestii nominalistami? Nie w sposób abstrakcyjny, nie tylko w słowach, ale w stosunku do konkretnego brata czy siostry, których spotykamy, którzy są blisko nas! Czy pozwalamy, aby ich potrzeby zaniepokoiły nas, czy pozostajemy zamknięci w nas samych, w naszej wspólnocie, która czasem jest dla nas „wspólnotą wygody”?[77]

To piękna droga, droga świętości! Nie mówić źle o innych. „Ale, ojcze, są problemy…”: powiedz to przełożonemu, powiedz to przełożonej, powiedz to biskupowi, który może pomóc. Nie mów temu, kto nie może nic zrobić. Braterstwo jest sprawą ważną! Powiedz mi, mówiłbyś źle o twojej matce, o ojcu, o twych braciach? Nigdy! A dlaczego to robisz w życiu konsekrowanym, w seminarium, w życiu kapłańskim? Tylko to: myślcie, pomyślcie… Braterstwo! Miłość braterska[78].

U stóp krzyża Maryja jest kobietą boleści, a jednocześnie pełnym czujności oczekiwaniem na spełnienie się tajemnicy większej niż cierpienie. Wydaje się, że naprawdę wszystko się skończyło; wszelka nadzieja zgasła. Ona także, w tym momencie, pamiętając o obietnicach zwiastowania, mogłaby powiedzieć: nie spełniły się, zostałam oszukana. Ale nie powiedziała tego. I Ona właśnie, błogosławiona, ponieważ uwierzyła, widzi, jak z tej jej wiary rodzi się nowa przyszłość, i oczekuje z nadzieją Bożego jutra. Myślę czasem: czy my potrafimy oczekiwać na to Boże jutro? Czy też chcemy tylko naszego dziś? Dla niej to Boże jutro było świtem poranka paschalnego, tego pierwszego dnia tygodnia. Dobrze nam robi myślenie, w kontemplacji, o tym uścisku Syna i Matki. Jedyną lampką palącą się w grobie Jezusa była nadzieja Matki, będąca w tym momencie nadzieją całej ludzkości. Pytam sam siebie i was: czy w klasztorach nadal świeci się ta lampka? Czy w klasztorach oczekujemy Bożego jutra?[79]

Niepokój miłości kieruje nas do wyjścia na spotkanie drugiego człowieka, nie oczekując, że to on okaże swoje potrzeby. Niepokój miłości udziela nam daru duszpasterskiej owocności, i każdy z nas powinien się zapytać: jaka jest moja płodność duchowa, moja płodność duszpasterska?[80]

Autentyczna wiara zakłada zawsze głębokie pragnienie przemiany świata. Oto pytanie, które powinniśmy sobie postawić: czy my także mamy wielkie wizje i pragnienia? Czy jesteśmy śmiali i odważni? Czy nasze marzenia są wysokiego lotu? Czy pożera nas gorliwość (por. Ps 69,10)? Czy jesteśmy raczej przeciętni i zadowalamy się naszymi programami apostolskimi przygotowanymi w laboratorium[81].

Bądź pozdrowiona, Matko radości

13. Raduj się, pełna łaski (Łk 1,28), „pozdrowienie anielskie jest zaproszeniem do radości, do radości głębokiej, głosi koniec smutku […]. Jest pozdrowieniem, które wyznacza początek Ewangelii, Dobrej Nowiny”[82].

Przy Maryi radość rozprzestrzenia się: Syn, którego nosi w łonie, jest Bogiem radości – radości, która zaraża, wciąga. Maria otwiera na oścież drzwi serca i biegnie do Elżbiety.

„Radosna, ponieważ może spełnić swe pragnienia, delikatna w obowiązkach, troskliwa w radości, biegnie z pośpiechem przez góry. Gdzie, jeśli nie ku szczytom, mogła biec Ta, która była pełna Boga?”[83].

Biegnie z pośpiechem (Łk 1,39), aby nieść światu radosną nowinę; aby nieść wszystkim przeogromną radość, że przyjęła do swego łona Jezusa, Pana. Z pośpiechem: nie chodzi tylko o szybkość, z jaką się Maryja porusza. To słowo mówi nam o sumienności, o pełnym troski pietyzmie, z jakim podejmuje tę podróż, o jej entuzjazmie.

Oto ja, służebnica Pańska (Łk 1,38). Służebnica Pana biegnie z pośpiechem, aby stać się sługą ludzi.

W Maryi jest cały Kościół idący razem: w miłości kogoś, kto idzie ku słabszemu; w nadziei kogoś, kto wie, że będzie miał towarzysza w swej drodze, i w wierze kogoś, kto ma specjalny dar dzielenia się z innym. W Maryi każdy z nas, naglony przez Ducha, przeżywa swoje powołanie do tego, by iść!

Gwiazdo nowej ewangelizacji,
pomóż nam zajaśnieć

świadectwem komunii,

służby, żarliwej i ofiarnej wiary,

sprawiedliwości i miłości do ubogich,

aby radość Ewangelii

dotarła aż po krańce ziemi

i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła.

Matko żywej Ewangelii,

źródło radości dla maluczkich,

módl się za nami.

Amen. Alleluja![84]

Rzym, 2 lutego 2014


Święto Ofiarowania Pańskiego

Kard. João Braz da Aviz

Prefekt

Abp José Rodríguez Carballo OFM

Sekretarz

[1] FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 XI 2013), p. 1 (Wyd. M, wyd. II popr.).

[2] ANTONIO SPADARO, „Svegliate il mondo!” (Obudźcie świat!), Rozmowa Papieża Franciszka z przełożonymi generalnymi, La Civiltà Cattolica, 165 (2014/I), 5.
[3] Por. FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 XI 2013), p. 47 (Wyd. M, wyd. II popr.).
[4] FRANCISZEK, Głoście Ewangelię, jeśli trzeba, słowami. Posługując się słowami św. Franciszka, Papież zawierza swe przesłanie młodzieży zgromadzonej w kościele Santa Maria degli Angeli (Asyż, 4 października 2013),L’Osservatore Romano, 6 X 2013, CLIII (229), s. 7.
[5] JAN PAWEŁ II, Posynodalna adhortacja apostolska Vita consacrata (25 III 1996), p. 27.
[6] Por. ŚW. TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS, Dzieła wszystkie, Rękopis A, 76v, 1r, C, 3r, List 196.
[7] FRANCISZEK, Autentyczni i konsekwentni (Spotkanie z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami, Rzym, 6 lipca 2013), L’Osservatore Romano, 8-9 VII 2013, CLIII (155), s. 6.
[8] ibidem.
[9] FRANCISZEK, Ewangelizuje się na kolanach (Homilia w czasie Mszy św. na spotkaniu z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami w Roku Wiary, Rzym, 7 lipca 2013), L’Osservatore Romano, 8-9 VII 2013, CLIII (155), s. 7.
[10] FRANCISZEK, Autentyczni i konsekwentni (Spotkanie z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami, Rzym, 6 lipca 2013), L’Osservatore Romano, 8-9 VII 2013, CLIII (155), s. 6.
[11] FRANCISZEK, Przemówienie do uczestników Zebrania Plenarnego Przełożonych Generalnych, Rzym, 8 maja 2013, AAS 105 (2013), 460-463.
[12] FRANCISZEK, Aby wejść na górę doskonałości. Przesłanie Papieża do karmelitów z okazji kapituły generalnej, Rzym, 22 sierpnia 2013, L’Osservatore Romano, 6 IX 2013, CLIII (203), s. 7.
[13] FRANCISZEK, Spotkanie z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami, ibidem, s. 6.
[14] ibidem.
[15] FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 XI 2013), p. 3 (Wyd. M, wyd. II popr.).
[16] FRANCISZEK, Z niepokojem w sercu, do uczestników kapituły generalnej Zakonu św. Augustyna, Rzym, 28 sierpnia 2013, L’Osservatore Romano, 30 VIII 2013, CLIII (197), s. 8.
[17] FRANCISZEK, Twórcze drogi, zakorzenione w Kościele (Homilia z okazji święta św. Ignacego Loyoli, Rzym, 31 lipca 2013), L’Osservatore Romano, 1 VIII 2013, CLIII (175), s. 8.
[18] FRANCISZEK, Encyklika Lumen fidei (29 VI 2013), p. 8 (Edycja św. Pawła 2013).
[19] ibidem, p. 9.
[20] FRANCISZEK, Homilia na Mszy św. z katechetami, Rzym, 20 września 2013, L’Osservatore Romano, 30 IX-1 X 2013, CLIII (224), s. 7.
[21] FRANCISZEK, Przemówienie do uczestniczek Zebrania Plenarnego UISG, Rzym, 8 maja 2013, AAS 105 (2013), 460-463.
[22] FRANCISZEK, Anioł Pański we Wszystkich Świętych, Rzym, 1 listopada 2013, L’Osservatore Romano, 2-3 XI 2013, CLIII (252), s. 8.
[23] JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska Vita consacrata (25 III 1996), p. 22.
[24] FRANCISZEK, Homilia w czasie Mszy św. dla biskupów, kapłanów, zakonników i seminarzystów z okazji XXVIII Światowego Dnia Młodzieży, 27 lipca 2013, Rio De Janeiro, L’Osservatore Romano, 29-30 VII 2013, CLIII (173), s. 4.
[25] FRANCISZEK, Przemówienie do Międzynarodowego Kongresu Katechetów, Rzym, 27 września 2013,L’Osservatore Romano, 29 IX 2013, CLIII (223), s. 7.
[26] AMBROŻY, De Isaac et anima, 75; PL 14, 556-557.
[27] FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 XI 2013), p. 265 (Wyd. M, wyd. II popr.).
[28] Por. ibidem, p. 265.
[29] FRANCISZEK, Przemówienie do Międzynarodowego Kongresu Katechetów, Rzym, 27 września 2013,ibidem, s. 7.
[30] FRANCISZEK, Homilia w czasie Mszy św. w święto św. Ignacego Loyoli, 31 lipca 2013, ibidem, s. 8.
[31] FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 XI 2013), p. 266 (Wyd. M, wyd. II popr.).
[32] FRANCISZEK, Z niepokojem w sercu, do uczestników kapituły generalnej Zakonu św. Augustyna, Rzym, 28 sierpnia 2013, L’Osservatore Romano, 30 VIII 2013, CLIII (197), s. 8.
[33] FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 XI 2013), p. 8 (Wyd. M, wyd. II popr.).
[34] ibidem, p. 1.
[35] FRANCISZEK, Homilia w czasie Mszy św. z kardynałami w dniu 14 marca 2013, AAS 106 (2013), s. 365-366.
[36] FRANCISZEK, Ewangelizuje się na kolanach (Homilia w czasie Mszy św. na spotkaniu z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami w Roku Wiary, Rzym, 7 lipca 2013), L’Osservatore Romano, 8-9 VII 2013, CLIII (155), s. 7.
[37] FRANCISZEK, Powołanie do bycia katechetą (Przemówienie do Międzynarodowego Kongresu Katechetów, Rzym, 27 września 2013), ibidem, s. 7.
[38] FRANCISZEK, Homilia u św. Pawła za Murami, Rzym, 14 kwietnia 2013.
[39] FRANCISZEK, Ewangelizuje się na kolanach (Homilia w czasie Mszy św. na spotkaniu z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami w Roku Wiary, Rzym, 7 lipca 2013), L’Osservatore Romano, 8-9 VII 2013, CLIII (155), s. 7.
[40] KONGREGACJA DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO, Instrukcja Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu (19 maja 2002), p. 25 (Libreria Editrice Vaticana 2002).
[41] FRANCISZEK, Człowiek o oczach przenikliwych, Medytacja poranna podczas Mszy św. w kaplicy Domu św. Marty, 16 grudnia 2013, L’Osservatore Romano, 16-17 XII 2013, CLII (289), s. 7.
[42] FRANCISZEK, To przyciąganie, dzięki któremu wzrasta Kościół, (Asyż, 4 października 2013), L’Osservatore Romano, 6 X 2013, CLIII (229), s. 6.
[43] FRANCISZEK, Autentyczni i konsekwentni (Spotkanie z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami, Rzym, 6 lipca 2013), L’Osservatore Romano, 8-9 VII 2013, CLIII (155), s. 6.
[44] BENEDYKT XVI, Encyklika Deus caritas est (25 grudnia 2005), p. 17 (Pallottinum 2006).
[45] FRANCISZEK, Ewangelizuje się na kolanach (Homilia w czasie Mszy św. na spotkaniu z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami w Roku Wiary, Rzym, 7 lipca 2013), L’Osservatore Romano, 8-9 VII 2013, CLIII (155), s. 7.
[46] Por. FRANCISZEK, Autentyczni i konsekwentni (Spotkanie z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami, Rzym, 6 lipca 2013), L’Osservatore Romano, 8-9 VII 2013, CLIII (155), s. 6.
[47] Por. FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 XI 2013), p. 47 (Wyd. M, wyd. II popr.).
[48] FRANCISZEK, Do mniszek klarysek w Bazylice św. Klary, Asyż, 4 października 2013, L’Osservatore Romano,6 X 2013, CLIII (229), s. 6.
[49] KONGREGACJA DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO, Instrukcja Życie braterskie we wspólnocie. „Congregavit nos in unum Christi amor” (2 II 1994), p. 28 (Apostolicum 1994).
[50] FRANCISZEK, Wielka rodzina między niebem a ziemią (Audiencja generalna…, Rzym, 30 października 2013),L’Osservatore Romano, 31 X 2013, CLIII (155), s. 8.
[51] ANTONIO SPADARO, „Svegliate il mondo!” (Obudźcie świat!), Rozmowa Papieża Franciszka z przełożonymi generalnymi, La Civiltà Cattolica, 165 (2014/I), 13.
[52] Por. FRANCISZEK, Przemówienie do uczestniczek Zebrania Plenarnego UISG, Rzym, 8 maja 2013, AAS 105 (2013), 460-463.
[53] FRANCISZEK, Homilia w czasie Mszy św. dla biskupów, kapłanów, zakonników i seminarzystów z okazji XXVIII Światowego Dnia Młodzieży, 27 lipca 2013, Rio De Janeiro, L’Osservatore Romano, 29-30 VII 2013, CLIII (173), s. 4.
[54] ANTONIO SPADARO, „Svegliate il mondo!” (Obudźcie świat!), Rozmowa Papieża Franciszka z przełożonymi generalnymi, La Civiltà Cattolica, 165 (2014/I), 10.
[55] Por. ibidem, 6.
[56] FRANCISZEK, Autentyczni i konsekwentni (Spotkanie z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami, Rzym, 6 lipca 2013), L’Osservatore Romano, 8-9 VII 2013, CLIII (155), s. 6.
[57] Por. FRANCISZEK, Pokora i siła Ewangelii. Medytacja poranna podczas Mszy św. w kaplicy Domu św. Marty, 1 października 2013, L’Osservatore Romano, 2 X 2013, CLIII (225), s. 8.
[58] ANTONIO SPADARO, „Svegliate il mondo!” (Obudźcie świat!), Rozmowa Papieża Franciszka z przełożonymi generalnymi, La Civiltà Cattolica, 165 (2014/I), 5.
[59] Por. FRANCISZEK, Kościół, który odprowadza człowieka do domu (Spotkanie z biskupami brazylijskimi, Rio de Janeiro, 27 lipca 2013), L’Osservatore Romano, 29-30 lipca 2013, CLIII (173), s. 6-7.
[60] FRANCISZEK, Autentyczni i konsekwentni (Spotkanie z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami, Rzym, 6 lipca 2013), L’Osservatore Romano, 8-9 VII 2013, CLIII (155), s. 6.
[61] FRANCISZEK, Z niepokojem w sercu, do uczestników kapituły generalnej Zakonu św. Augustyna, Rzym, 28 sierpnia 2013, L’Osservatore Romano, 30 VIII 2013, CLIII (197), s. 8.
[62] Por. FRANCISZEK, Wigilia Zesłania Ducha Świętego…, Rzym, 18 maja 2013, AAS 105 (2013), 450-452.
[63] ibidem.
[64] FRANCISZEK, Spotkanie z ubogimi…, Asyż, 4 października 2013, L’Osservatore Romano, 5 X 2013, CLIII (228), s. 7.
[65] FRANCISZEK, Odnowa bez lęku. Medytacja poranna podczas Mszy św. w kaplicy Domu św. Marty, 6 lipca 2013, L’Osservatore Romano, 7 VII 2013, CLIII (154), s. 7.
[66] ANTONIO SPADARO, Wywiad z Papieżem Franciszkiem, La Civiltà Cattolica, 164 (2013/III), 474.
[67] Por. FRANCISZEK, Spotkanie ze światem kultury…, Cagliari, 22 września 2013, L’Osservatore Romano, 23-24 IX 2013, CLIII (218), s. 7.
[68] FRANCISZEK, Spotkanie z władzami Brazylii…, Rio De Janeiro, 27 lipca 2013, L’Osservatore Romano, 29-30 VII 2013, CLIII (173), s. 4.
[69] Por. FRANCISZEK, Spotkanie ze wspólnotą Civiltà Cattolica…, Rzym, 14 czerwca 2013, L’Osservatore Romano, 15 VI 2013, CLIII (136), s. 7.
[70] FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 XI 2013), p. 45 (Wyd. M, wyd. II popr.).
[71] ibidem.
[72] FRANCISZEK, Autentyczni i konsekwentni (Spotkanie z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami, Rzym, 6 lipca 2013), L’Osservatore Romano, 8-9 VII 2013, CLIII (155), s. 6.
[73] FRANCISZEK, Z niepokojem w sercu, do uczestników kapituły generalnej Zakonu św. Augustyna, Rzym, 28 sierpnia 2013, L’Osservatore Romano, 30 VIII 2013, CLIII (197), s. 8.
[74] FRANCISZEK, Autentyczni i konsekwentni (Spotkanie z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami, Rzym, 6 lipca 2013), L’Osservatore Romano, 8-9 VII 2013, CLIII (155), s. 6.
[75] ibidem.
[76] FRANCISZEK, Z niepokojem w sercu, do uczestników kapituły generalnej Zakonu św. Augustyna, Rzym, 28 sierpnia 2013, L’Osservatore Romano, 30 VIII 2013, CLIII (197), s. 8.
[77] ibidem.
[78] FRANCISZEK, Autentyczni i konsekwentni (Spotkanie z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami, Rzym, 6 lipca 2013), L’Osservatore Romano, 8-9 VII 2013, CLIII (155), s. 6.
[79] FRANCISZEK, Nieszpory ze wspólnotą mniszek kamedułek…, Rzym, 21 listopada 2013, L’Osservatore Romano, 23 XI 2013, CLIII (269), s. 7.
[80] FRANCISZEK, Z niepokojem w sercu, do uczestników kapituły generalnej Zakonu św. Augustyna, Rzym, 28 sierpnia 2013, L’Osservatore Romano, 30 VIII 2013, CLIII (197), s. 8.
[81] FRANCISZEK, Homilia w kościele Del Gesù…, Rzym, 3 stycznia 2014, L’Osservatore Romano, 4 I 2014, CLIV (02), s. 7.
[82] BENEDYKT XVI, Refleksja w czasie audiencji generalnej w Auli Pawła VI, Rzym, 19 grudnia 2012,L’Osservatore Romano, 20 XII 2012, CLII (292), s. 8.
[83] AMBROŻY, Expositio Evangelii secundum Lucam, II, 19; CCL 14, s. 39.
[84] FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 XI 2013), p. 288 (Wyd. M, wyd. II popr).

TOP